Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01101

Jyllands-Posten omtalte forkert ejer af konkursramt selskab og kritiseres

En person klagede blandt andet over, at Jyllands-Posten havde skrevet, at han var gået konkurs med et selskab i 2013. Personen havde været med til at stifte selskabet i 2007 under et andet navn, men var i 2008 trådt ud af selskabet. I 2013 gik firmaet konkurs. Pressenævnet kritiserer avisen for ikke at kontrollere oplysningen tilstrækkeligt inden offentliggørelsen og for ikke at rette fejlen, da klager efterfølgende gjorde avisen opmærksom på fejlen. Herudover havde personen klaget over en række andre forhold vedrørende ham og de virksomheder, han var involveret i, herunder avisens vinkling af artiklerne. De øvrige klagepunkter fik klager ikke medhold i.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Virksomheden DaytraderLand.com og medstifter [Klager] har klaget til Pressenævnet over tre artikler bragt på finans.dk den 30. januar 2017, ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider” kl. 06.00, ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder” kl. 06.40, og ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? kl. 09.10.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet træffer afgørelse i sager om, hvorvidt der er sket offentliggørelse i strid med de vejledende regler for god presseskik, jf. medieansvarslovens § 34, og hvorvidt et medie efter reglerne i lovens kapitel 6 er forpligtet til at offentliggøre et genmæle.

Det ligger uden for Pressenævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt markedsføringsloven er overtrådt i forbindelse med anmeldelsen af og samarbejdet med handelsplatformen SpreadMarket, og at vurdere, hvorvidt begrebet Introducing Broker aftale er anvendt korrekt. Det tager nævnet ikke stilling til. Nævnet tager derimod stilling til, hvorvidt god presseskik er tilsidesat ved Jyllands-Postens omtale.

3.1 God presseskik

[Klager] og DaytraderLand.com har navnlig klaget over, at artiklerne er negativ vinklet i forhold til DaytraderLand.com og ham selv, og at Jyllands-Posten ikke i fornødent omfang gav ham mulighed for at komme med bemærkninger til artiklerne inden offentliggørelsen.

I det følgende har Pressenævnet taget stilling til klagepunkterne til de enkelte artikler, inden der er indsat et samlet afsnit om spørgsmålet om forelæggelse under punkt 3.1.4.

I den forbindelse er det navnlig punkterne A. 1, A. 3, A. 6 og A. 7 samt B. 1 i de vejledende regler for god presseskik, at klagen er vurderet i forhold til. Af de vejledende regler følger det, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare. Det følger videre, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkterne A. 1, A. 3, A. 6 og B. 1.

Af punkt A. 7 følger det, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen.

Endelig følger det af punkt B. 1, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse.

3.1.1 Artiklen ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider” kl. 06.00

I denne artikel er der specifikt klaget over overskrifterne og omtalen af forholdet mellem DaytraderLand.com og SpreadMarket.com samt omtalen af selskabet Henroy AG.

3.1.1.1 Overskrifter

[Klager] har klaget over overskriften ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider” og underrubrikken:

”Ejerne bag DaytraderLand markedsfører en finansiel handelsplatform uden at fortælle om omfanget af samarbejdet. Et stigende problem, mener Forbrugerrådet.

Overskriften og mellemrubrikken er ifølge klager usand og giver indtryk af, at seniorøkonomen fra Forbrugerrådet konkret har advaret mod DaytraderLand.com. Seniorøkonomen fra Forbrugerrådet udtaler sig imidlertid generelt.

På baggrund af Forbrugerrådets seniorøkonom [Seniorøkonomen]s mail af 30. januar 2017 lægger Pressenævnet til grund, at Forbrugerrådet udtalte sig generelt til Jyllands-Posten og ikke specifikt om DaytraderLand.com.

Pressenævnet finder imidlertid, at underrubrikken sammenholdt med starten af artiklen, hvor Jyllands-Posten i forlængelse af økonomens udtalelser fortsætter med ”Et eksempel er den danske webportal DaytraderLand” fejlagtigt kan give indtryk af, at det er økonomen, der udtaler sig konkret om DaytraderLand.com. Det fremgår dog klart af udsagnet ”Uden at forholde sig til den konkrete sag påpeger [Seniorøkonomen] fra Forbrugerrådet, at sådanne ugennemsigtige aftaler kan være på kant med loven”, at økonomen udtaler sig generelt. På denne baggrund udtaler nævnet ikke kritik.

3.1.1.2 Forholdet mellem DaytraderLand.com og SpreadMarket.com

[Klager] har videre klaget over udsagnet ”Og selv om DaytraderLand i sin lovprisende anmeldelse af SpreadMarket skriver, at handelsplatformen hverken er annoncør eller sponsor hos DaytraderLand, har man andre steder angivet, at det er tilfældet.

Ifølge klager var der ikke en sponsoraftale mellem SpreadMarket.com og DaytraderLand.com på tidspunktet for publiceringen af anmeldelsen den 4. oktober 2016. Den blev indgået efterfølgende, hvor DaytraderLand straks informerede om samarbejdet i to nyhedsbreve i november 2016. Ordlyden af anmeldelsen fra oktober er uændret.

[Klager] har tillige klaget over, at det ikke er korrekt, at han promoverer SpreadMarket.com på Facebook. Han har nævnt SpreadMarket.com i kommentaren én gang den 20. august 2016 til en person fra Daytrader.dk i en lukket Facebook-gruppe om daytrading.

Ifølge Jyllands-Posten gik samarbejdet mellem DaytraderLand.com og SpreadMarket.com forud for DaytraderLand.coms anmeldelse. Avisen anser samarbejdet dokumenteret ved, at [Klager] er medstifter af DaytraderLand.com, stifter og direktør for virksomheden Henroy AG, ligesom et dokument i en ”Data Sharing Agreement” med SpreadMarket.com er dateret i maj 2016. SpreadMarket.coms domæne er registeret i Schweiz af en person fra virksomheden Amnesia Invest AG, som [Klager] også har stiftet og er direktør for.

Sådan som sagen foreligger oplyst, er det ikke muligt for nævnet at tage stilling til, hvorvidt DaytraderLand.com ved sin anmeldelse i oktober 2016 var i dialog med SpreadMarket.com om et samarbejde. Nævnet finder imidlertid, at Jyllands-Posten var berettiget til at omtale avisens tvivl. Nævnet har herved lagt vægt på, at troværdigheden af anmeldelser på internettet er af almen interesse, ligesom det af artiklen fremgår på hvilket grundlag Jyllands-Posten stiller spørgsmålstegn ved DaytraderLand.coms uvildighed. Nævnet udtaler ikke kritik, ligesom nævnet heller ikke finder grundlag for at kritisere brugen af ordet ”promovere” om kommentarerne på Facebook den 20. august 2016.

3.1.1.3 Ejerskabet af domænet SpreadMarket.com

[Klager] har klaget over, at han omtales som ejer af domænet SpreadMarket.com: ”Således ejes domænet ”www.SpreadMarket.com” af DaytraderLands medstifter [Klager]”. Han har oplyst, at varemærket SpreadMarket ejes af Ayondo Markeds Ltd.

Jyllands-Posten ændrede efterfølgende sætningen til ”Således ejes domænet ”www.SpreadMarket.com” af et selskab, DaytraderLands medejer [Klager] har stiftet, og hvor han i dag er direktør”.

Ejerskabet af platformen er tillige omtalt i artiklen ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? ” I denne artikel er klager citeret for:

”Da en bruger, der formidler undervisning til daytradere, spørger, om [Klager] har ejerandel i SpreadMarket, svarer han således:

»Det er tyske Ayondo, der står bag.

[…]

[Person A] og [Klager] skriver også på DaytraderLand.com, at SpreadMarket ejes af det tyske selskab Ayondo Markets. ”

Ved opslag af 4. juli 2017 på hjemmesiden who.is fremgik det imidlertid, at registrantoplysningerne bag domænet SpreadMarket.com var en person ved navn [Person C] fra Amnesia Invest AG i Schweiz. Efter det oplyste er [Klager] stifter af og direktør for Amnesia Invest AG. Nævnet har ikke kendskab til ejerforholdene bag hverken domænet eller varemærket ”SpreadMarket”.

Nævnet bemærker, at udsagnet ”[Klager] driver og ejer Amnesia Invest” fortsat fremgår af sidstnævnte artikel.

Ved omtale af selskaber bør medier generelt skelne mellem et selskab med begrænset hæftelse og direktøren personligt. Jyllands-Posten ændrede senere omtalen så det fremgik, at domænet SpreadMarket.com ejes af et selskab, som [Klager] har stiftet, og er direktør for. Under henvisning til, at spørgsmålet om, hvorvidt [Klager] var ejer eller direktør, var mindre væsentligt i sammenhængen, samt at klager ikke har benægtet, at avisens rettelse er korrekt, finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik.

3.1.1.4 Henroy AG

[Klager] har klaget over, at Jyllands-Posten fremstiller ham som ejer af det schweiziske aktieselskab Henroy AG. Han er direktør i selskabet. Der er henvist til udsagnet:

”SpreadMarket og [Klager]s selskab Henroy AG”.

Jyllands-Posten ændrede efterfølgende sætningen til:

”SpreadMarket og det schweiziske selskab Henroy AG, hvor [Klager] er stifter og direktør. ”

Klagers tilknytning til Henroy AG var også omtalt i artiklen ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? ” kl. 09.10. Heraf fremgik:

”[Klager] ejer en række schweizisk-registrerede selskaber; herunder Henroy AG”

og

”at [Klager]s firma Henroy og SpreadMarket har indgået en såkaldt ”data sharing agreement”.

Sætningerne er efterfølgende ændret til:

”[Klager] står bag en række schweizisk-registrerede selskaber; herunder Henroy AG, hvor han er stifter og direktør”

og

at Henroy, hvor [Klager]s er stifter og direktør, og SpreadMarket har indgået en såkaldt ”data sharing agreement”.

På baggrund af Jyllands-Postens kopi af en LinkedIn-profil, som tilhører [Klager], lægger nævnet til grund, at klager selv har oplyst, at han er stifter af og direktør i aktieselskabet Henroy AG. Pressenævnet finder herefter, at det er udokumenteret, at Henroy AG ejes af [Klager]. Da spørgsmålet om, hvorvidt klager er ejer eller direktør/stifter, i den konkrete sammenhæng er mindre væsentligt, og Jyllands-Posten har ændret oplysningen i artiklerne, finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af dette forhold.

3.1.2 Artiklen ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder”

Til denne artikel er der udover ovennævnte henvisninger til denne artikel videre klaget over omtalen af ejerskabet af DaytraderLand.com, og at artiklen er negativt vinklet over for [Klager].

3.1.2.1 DaytraderLand.com

[Klager] har klaget over, at DaytraderLand.com omtales som hans personlige hjemmeside med avisens ordvalg ”sin hjemmeside”, selvom det er et community website med flere ejere. Ifølge klager er det heller ikke korrekt, at han personligt skulle have tyve hjemmesider.

Jyllands-Posten har under sagens behandling i Pressenævnet oplyst, at avisens medarbejder troede, at ordet ”hjemmeside” var et dansk ord for website. Intentionen var at fortælle, at klager stod for flere end 20 domæner.

Af artiklen ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? ” fremgik bl.a. følgende om ejerforholdene:

”[…] Tværtimod tyder meget på, at DaytraderLand.coms to ejere, serieiværksætteren [Klager], 42, og den 43-årige daytrader [Person A], […]

Intet sted fremgår det, hvem der ejer hjemmesiden DaytraderLand.com. Slår man hjemmesideadressen op i den internationale database ”who.is”, får man at vide, at ejerne har hyret et amerikansk selskab i Virginia, der lever af at skjule domæneejeres identitet.

[…]

Ejerskabet er dog ikke mere hemmeligt, end at [Person A] og [Klager] i april 2016 stillede op til et interview i dagbladet Børsen, hvor de begge præsenterede sig som medstiftere af DaytraderLand.com. […]”

Af databasen who.is fremgår det, at domænet DaytraderLand.com er registreret ”On behalf of daytraderland.com OWNER” fra c/o whoisproxy.com i USA.

Pressenævnet bemærker, at medier bør skelne mellem direktører i selskaber med begrænset hæftelse og selve selskabet. Pressenævnet har ikke kendskab til hæftelsesforholdene bag virksomheden DaytraderLand.com, eller hvem der kan tegne virksomheden. På denne baggrund og da det efter det oplyste, er korrekt, at [Klager] er medstifter, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere Jyllands-Postens omtale af ejerforholdene eller for at omtale DaytraderLand.com som en ”hjemmeside”.

3.1.2.2 Virksomhed i Sverige og på Seychellerne

[Klager] har bestridt at have virksomhed i Sverige og på Seychellerne. Selskabet Copytrading.dk er ifølge klager registreret af Henroy AG. Klager følger lovgivningen ved registreringen af hjemmesider.

Af artiklen fremgår følgende:

”Han er ikke en nem mand at portrættere. Alene at finde ud af, hvor mange virksomheder og hjemmesider han ejer, er en udfordring, fordi de er registrerede så forskellige steder som Vejle, Västra Frölunda i Sverige og Mahé på Seychellerne. De fleste er dog registreret på en adresse i den schweiziske by Baar, selv om mange af hjemmesiderne er oprettet i andre navne end hans eget. ”

På baggrund Jyllands-Postens udskrift fra databasen DK Hostmaster lægger Pressenævnet til grund, at domænet Copytrading.dk på tidspunktet for artiklernes offentliggørelse var registreret under virksomheden DanSmoke.com Ltd., der havde adresse på Seychellerne. På baggrund af [Klager]s LinkendIn-profil lægger nævnet til grund, at han er stifter af og direktør for DanSmoke.com Ltd.

Nævnet bemærket dog, at registrantinformationen på Copytrading.dk i perioden mellem artiklernes offentliggørelse den 30. januar 2017 og Pressenævnets opslag den 18. maj 2017 er ændret til Henroy AG med adresse i Schweiz. [Klager] er stifter af og direktør for selskabet Henroy AG.

Under henvisning til nævnets udskrift fra CVR-registret, lægger Pressenævnet til grund, at klager er administrerende direktør i selskabet GoSocial ApS.

Uanset, at det ikke er dokumenteret, at [Klager] skulle eje virksomheder eller hjemmesider registreret i Sverige, finder nævnet på denne baggrund ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af Jyllands-Postens omtale af registreringsoplysningerne.

3.1.2.3 JFJ Transport ApS – ophørt efter konkurs

[Klager] har klaget over, at Jyllands-Posten gav indtryk af, at et af hans selskaber har været gået konkurs. Ingen af klagers virksomheder er gået konkurs, og han har aldrig ejet et transportselskab. Han stiftede selskabet Club Krokowski ApS, som han udtrådte af i 2008. Selskabet skiftede navn og gik konkurs flere år efter hans udtræden.

Af artiklen fremgik følgende:

”[…] I parentes står der: »gudskelov ingen konkurser.« Ifølge den danske erhvervsdatabase Biq gik han dog konkurs med et transportselskab i 2013. […]”

Af udskrift af 4. juli 2017 fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret) fremgår det, at selskabet JFJ Transport ApS blev opløst efter konkurs i 2013. Under selskabets registreringshistorik fremgår det, at selskabet blev stiftet i 2007 under navnet Club Krokowski ApS med adresse i Vejle. [Klager] og selskabet Jantonsen Holding ApS er anført som stiftere. Direktionen bestod af [Klager] og Jesper Antonsen, indtil [Klager] udtrådte af direktionen i 2008. I 2011 ændredes selskabets navn fra Club Krokowski ApS til JFJ Transport ApS.

På baggrund af oplysningerne fra CVR-registret finder Pressenævnet, at udsagnet ”gik han dog konkurs med et transportselskab i 2013” ikke er korrekt. Da oplysningen samtidig kan være skadelig for klager, udtaler Pressenævnet kritik af Jyllands-Posten for ikke at kontrollere oplysningen tilstrækkeligt inden offentliggørelse, så fejlen kunne være undgået. Klagers egen kommentar ”ingen konkurser” gav således avisen anledning til at kontrollere udsagnet om en konkurs yderligere. Nævnet udtaler videre kritik af Jyllands-Posten for ikke at berigtige fejlen, da avisen i hvert fald ved skrivelsen den 31. januar 2017 blev gjort opmærksom på fejlen.

3.1.2.4 Redigering

[Klager] har videre klaget over, at Jyllands-Postens artikel klart giver indtryk af, at han har været gået konkurs, benytter tilfældige adresser rundt omkring i Danmark og har rod i regnskaberne. Det er skrevet mod bedrevidende og krænkende. Avisen burde i stedet have nævnt, at GoSocial GmbH har omsat for over en milliard danske kroner på knap fem år. Den sene momsregistrering, der omtales, drejer sig om ét blandt mange selskaber og angår ikke klagers primære selskab.

Artiklen stiller spørgsmålstegn ved [Klager]s uddannelsesmæssige baggrund, og udsagnet han ”også [er] at finde på en lejet adresse i forstanden Børkop” er misvisende. Ifølge klager bor og opholder han sig primært i Schweiz. Adressen blev tidligere anvendt til firmaet GoSocial ApS. I forbindelse med en flytning af kontoret, flyttede firmaadressen midlertidigt til klagers forældre i Børkop.

På baggrund af oplysninger fra CVR-registret af 4. juli 2017, lægger Pressenævnet til grund, at [Klager] ejer selskabet Roy Venture Holding ApS, der fortsat er aktivt. Fra oktober 2009 til juni 2016 var selskabets adresse i Vejle. Selskabets har siden juni 2016 haft adresse i Børkop.

Af udskrift af 4. juli 2017 fra CVR-registret fremgår det yderligere, at selskabet GoSocial ApS, ejes af Roy Venture Holding ApS, og selskabets direktør er [Klager]. Fra september 2010 var selskabets adresse i Vejle. Selskabet har siden juni 2016 haft adresse i Børkop. Ifølge Jyllands-Posten var adressen i Børkop registreret hos et udlejningsselskab.

Jyllands-Posten tilføjede efter offentliggørelsen følgende rettelse i nedenstående afsnit:

”[…] bosat i Zug i Schweiz. Han er oprindelig fra Vejle og er også at finde på en lejet adresse i forstaden Børkop (rettelse: der er tale om en firmaadresse, men [Klager] bor der ikke, red.) […]”

Af artiklen fremgik blandt andet følgende:

”[Klager]s danskregistrerede selskab, Roy Venture Holding, har en egenkapital på knap 2 mio. kr., men hvad der gemmer sig i de 10 schweziske selskaber, Finans har fundet frem til, er umuligt at finde ud af.

[…]

Han sælger bl.a. e-cigaretter, parfumer og slankemidler, ligesom han har investeret i et thailandsk ejendomsprojekt, som hans revisor dog savner dokumentation for, ligesom revisoren efterspørger lidt mere grundighed med momsindberetningerne.

»Selskabet har gentagne gange indberettet momsbeløb for sent til Skat. Forholdet kan være ansvarspådragende for ledelsen,« skriver revisoren i regnskabet.

[…]”

Pressenævnet bemærker generelt, at redaktøren i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet som udgangspunkt er berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Det vil sige, at det ligger inden for grænserne af redaktørens redigeringsret at undlade at omtale forhold, der for en af parterne eller andre forekommer centrale, ligesom det er op til redaktøren at vælge og fravælge materiale og kilder, så længe det samlede indtryk giver et retvisende billede.

På baggrund af ovennævnte CVR-oplysninger finder nævnet, at de offentliggjorte oplysninger – med undtagelse af oplysningerne om FJF Transport – er korrekte. Nævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at Jyllands-Posten i øvrigt har overskredet de vide rammer for redigering ved omtalen af klagers uddannelse og virksomhedsadresserne.

3.1.3 Artiklen ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket?

[Klager] har anført, at DaytraderLand.coms indlæg skrives af individuelle skribenter, ikke en ”bedømmelseskomité”, at DaytraderLand.com ikke ”afholder” kurser, samt at han er uforstående over for avisens besøgstal på portalen.

Jyllands-Posten har anført, at både [Klager], [Person A] og [Person B] har anmeldt platforme på deres site. Derefter er der lavet et indlæg, der hedder ”De bedste handelsplatforme”. Afsenderen af dette indlæg er DaytraderLand.com. Mindst tre har således bedømt en række platforme og fundet den bedste.

Uanset, at DaytraderLand.coms indlæg skrives af individuelle skribenter, og at DaytraderLand.com alene henviser til kurserne, finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere avisen for beskrivelsen om kurserne og skribenterne. Nævnet har lagt afgørende vægt på, at DaytraderLand.com omtalerne kurserne på sin platform.

Af artiklen fremgik følgende om besøgstallet:

”[…] »DaytraderLand.com er Danmarks største og mest populære side om daytrading med flere end 50.000 besøgende om måneden (Ifølge Similarweb, der måler onlinetrafik, har DaytraderLand dog kun mellem 3.000 og 9.000 månedligt besøgende - væsentligt færre end konkurrenten daytrader.dk, red.) […]”

Som sagen er oplyst for Pressenævnet, har Pressenævnet ikke mulighed for at tage stilling til, om antallet af besøgende er korrekt. Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår, på hvilken baggrund Jyllands-Posten stiller spørgsmålstegn ved antallet på 50.000 besøgende.

3.1.4 Forelæggelse

[Klager] har anført, at han aldrig blev spurgt af Jyllands-Posten om han ville stille op til en portrætartikel som artiklen ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder”. Han blev heller ikke givet tilstrækkelig mulighed for at kommentere artiklerne inden offentliggørelsen, og at han ikke har afvist at lade sig interviewe. Han anbefalede journalisten at spørge en af de andre fra DaytraderLand.com, da han selv befandt sig i en lufthavn på daværende tidspunkt.

Pressenævnet lægger til grund, at Jyllands-Posten tog kontakt til [Klager] første gang tirsdag den 24. januar 2017. I mailen præsenterede journalisten sig som journalist, oplyste at han havde nogle spørgsmål om DaytraderLands samarbejde med SpreadMarket. [Klager] svarede et par timer efter, at han var i udlandet og henviste til en af de andre frivillige i forhold til spørgsmål vedrørende daytrading. Herefter var journalisten i kontakt med klagers advokat.

Fredag den 27. januar 2017 kl. 17.00 henvendte [Klager]s advokat sig til Jyllands-Posten. Det fremgår blandt andet af mailen, at advokaten havde fået tilsendt mail-korrespondance fra samme dag mellem [Person A] og Jyllands-Posten, hvoraf følgende blandt andet fremgik af Jyllands-Postens mail til [Person A]:

”Der er dog oplysninger, der strider mod de oplysninger, jeg har. Derfor vil det være langt nemmere med et direkte interview – eller at du i det mindste vil svare på mine spørgsmål. Eksempelvis hvorfor [Klager] ejer domænet SpreadMarket.com? Hvorfor indgik Henroy en ”data sharing agreement” med SpreadMarket i maj 2016? Hvorfor skrev [Klager] på Facebook i august, at I havde en god IB-aftale med SpreadMarket?

Jeg ville langt hellere stille [Klager] spørgsmålene, da de fleste angår ham. Man han ønsker desværre ikke at sige noget. ”

Advokaten bad i den forbindelse om præcisering af uklarheder og en oplistning af spørgsmål til [Klager] samt om at få relevante dele eller hele artiklen til gennemsyn. Jyllands-Posten oplistede samme aften kl. 19.48 spørgsmålene.

Jyllands-Posten offentliggjorde mandag den 30. januar 2017 de påklagede artikler uden at have modtaget kommentarer fra [Klager].

Af artiklen ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider” fremgik følgende:

”[…]

Finans har siden tirsdag den 24. januar forsøgt at få en kommentar fra DaytraderLands stiftere. Fredag bad [Klager]s advokat så om at få vores spørgsmål tilsendt. Finans venter stadig på svar. […]”

Af artiklen ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder” fremgår følgende:

”Det er ikke, fordi den 42-årige serieiværksætter [Klager] er uvant med at optræde i medierne, at han har afslået at stille op til et interview med Finans.

Af artiklen: ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? fremgår følgende:

”[…]

Finans har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra [Person A] og [Klager]. Førstnævnte har ikke ønsket at besvare Finans' spørgsmål, sidstnævnte har gennem sin advokat bedt om at få spørgsmålene sendt på mail. Finans venter stadig på svar. […]”

På baggrund af Jyllands-Postens mails finder Pressenævnet, at det må have stået klart for [Klager], hvad artiklerne drejede sig om, herunder at de omhandlede forholdet mellem DaytraderLand.com og SpreadMarket.com samt [Klager]s egen tilknytning til virksomhederne. Pressenævnet finder videre, at Jyllands-Posten gav klager rimelig tid og mulighed for at komme med sine bemærkninger. Pressenævnet finder derfor ikke anledning til at udtale kritik af forelæggelsen.

Pressenævnet finder – ud over ovennævnte forhold vedrørende omtale af et konkursramt selskab – ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik af Jyllands-Postens artikler.

3.1.5 Pressenævnets pålæg om offentliggørelse

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af papirudgaven Jyllands-Posten, jyllands-posten.dk og finans.dk at offentliggøre følgende med Pressenævnets logo som illustration:

”[rubrik]

Pressenævnet kritiserer Jyllands-Posten

[underrubrik]

Nævnet kritiserer Jyllands-Posten for at bringe en forkert oplysning om et konkursramt selskab.

[tekst]

Jyllands-Posten omtalte i januar måned hjemmesiden DaytraderLand.com og en af stifterne [Klager].

I den forbindelse skrev avisen blandt andet følgende om [Klager]:

”Ifølge den danske erhvervsdatabase Biq gik han dog konkurs med et transportselskab i 2013.

Ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret) var [Klager] i 2007 med til at stifte et selskab. I 2011 ændrede selskabet navn til JFJ Transport ApS.

[Klager] udtrådte af selskabet i 2008.

Fem år senere gik firmaet konkurs, i 2013.

Ifølge [Klager] er han heller ikke gået konkurs med andre selskaber.

[Klager] har klaget til Pressenævnet, da han mener, at Jyllands-Posten burde have kontrolleret CVR-registret.

Pressenævnet er enig med [Klager]. Avisen burde have kontrolleret den skadelige oplysning yderligere inden offentliggørelse. Derved kunne fejlen have været undgået.

Nævnet udtaler også kritik af Jyllands-Posten for ikke at rette fejlen, da avisen blev gjort opmærksom på fejlen.

[Klager] havde også klaget til Pressenævnet over andre forhold i artiklerne. De klagepunkter fik han ikke fik medhold i.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk”

For så vidt angår offentliggørelsen i papirudgaven, skal offentliggørelse af nævnets kendelse ske snarest i den første eller en af de første udgaver, der offentliggøres efter nævnets kendelse. Offentliggørelse skal ske på det sted i mediet, hvor mediet har oplyst at ville offentliggøre kritik fra Pressenævnet (i mediets rettelsesspalte: http://www.pressenaevnet.dk/dagblade/). Har mediet ikke en fast rettelsesspalte, skal offentliggørelse ske på det sted i mediet, der svarer til placeringen af den kritiserede artikel.

For så vidt angår mediets digitale platforme, skal nævnets kendelse offentliggøres snarest på de platforme, hvor den påklagede artikel har været bragt. Offentliggørelse skal ske som en selvstændig artikel, der prioriteres, f.eks. med placering på en forside i mindst et døgn efter kritikkens offentliggørelse. Endvidere skal denne artikel være offentligt tilgængelig som en selvstændig artikel i overensstemmelse med prioriteringen af den påklagede artikel, og i en periode svarende til den periode, hvor den påklagede artikel har været tilgængelig. Endelig skal der oprettes et link med teksten ”Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen” til nævnets kendelse ved starten af brødteksten i den påklagede artikel, hvis den fortsat er tilgængelig på hjemmesiden og ikke er ændret på de punkter, hvor nævnet har udtalt kritik.

Skrifttype og layout bør svare til den opsætning, der i øvrigt anvendes af mediet.

[Klager] og virksomheden DaytraderLand.com har ved advokat Brian Werner Larsen klaget til Pressenævnet over artiklerne ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider”, ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder”, og ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? , der er bragt den 30. januar 2017 i henholdsvis Jyllands-Posten trykte udgave og på hjemmesiderne jyllands-posten.dk og finans.dk, idet klagerne mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] og DaytraderLand.com har klaget over, at Jyllands-Posten har bragt ukorrekte oplysninger uden at give dem tilstrækkelig mulighed for at kommentere oplysningerne inden offentliggørelse. Der er også klaget over Jyllands-Postens utilstrækkelige berigtigelse af de ukorrekte oplysninger.

1 Sagsfremstilling

Jyllands-Posten bragte i januar 2017 tre artikler om blandt andet [Klager] og hans forbindelse til DaytraderLand.com og SpreadMarket.com.

1.1 Forløbet forud for de påklagede artikler

Forud for offentliggørelsen af de påklagede artikler blev der den 4. oktober 2016 på hjemmesiden DaytraderLand.com bragt indlægget ”Anmeldelse af SpreadMarket (4.7)” skrevet af medstifter af DaytraderLand.com, [Person A]. Ved udskrift af 12. juli 2017 fremgår følgende sidst i indlægget:

[…]

Om SpreadMarket

SpreadMarket-platformen udbydes af tyske Ayondo, der er klart markedsleder i Tyskland og har flere end 210.000 kunder fordelt på 195 lande.

Selskabet startede tilbage i 2008 og blev i 2013 valgt til at være en af verdens 50 førende FinTech virksomheder.

[…]

Samlet bedømmelse 4.7 ud af 5.0

SpreadMarket har været klart den bedste platform, vi har testet til dato. De har scoret karakteren 4 eller højere på samtlige otte valgkriterier i vores anmeldelse. Det eneste kritikpunkt for nuværende er, at de ikke tilbyder MT4-platformen, hvilket vi har fået at vide er på vej. Det trækker meget op i bedømmelsen, at kundernes ikke kan tabe mere end deres kontoindestående, samt at de tilbydes garanteret stop-loss helt gratis samt en innovativ og intuitiv handelsplatform.

>> Du kan tilmelde dig SpreadMarket her <<

Disclaimer: Alle bedømmelser og holdninger i denne artikel er så objektive som mulige og er ikke producerede i samarbejde med SpreadMarket. SpreadMarket er efter denne anmeldelse blevet annoncør hos DaytraderLand.com og betaler kommission til skribenten, hvis du tilmelder dig SpreadMarket´ handelsplatformen igennem ovenstående affiliate-link. SpreadMarket sponsorerer ligeledes vores webinarer omkring markedsanalyser.

Den 7. november 2016 bragte DaytraderLand.com følgende tekst i en blå firkant:

SpreadMarket

FASTE LAVE HANDELSOMKOSTNINGER

GRATIS GARANTERET STOP-LOSS

INGEN NEGATIV KONTO

SOCIAL TRADING

INTUITIV OG PRISVINDENDE PLATFORM

Læs mere [”Læs mere” er et link markeret med en gul kasse til hjemmesiden SpreadMarket.com, Pressenævnet]”

Klagerne har herudover oplyst, at der i november 2016 blev bragt et indlæg om, at der var indgået en sponsoraftale mellem DaytraderLand.com og SpreadMarket. Nævnet har ikke kopi af dette indlæg.

Jyllands-Posten anmodede den 24. januar 2017 klokken 15.22 [Klager] om et interview og anførte i den forbindelse, at interviewet var angående ”DaytraderLands samarbejde med SpreadMarket”. [Klager] svarede samme dag klokken 17.20:

”Jeg er på forretningsrejse i udlandet i øjeblikket, så hvis du vil vide mere om daytrading, må du skrive til en af de andre frivillige. ”

Jyllands-Posten skrev klokken 19.23 følgende til [Klager]:

”Det er selvfølgelig en udfordring, hvis du er i udlandet.

◊Jeg er desværre ikke sikker på, at de andre kan svare på spørgsmålene.

For eksempel vil jeg gerne vide, hvorfor domænet www.SpreadMarket.com står registreret i din virksomhed Amnesia Invest, hvis I ikke har noget med platformen at gøre? ”

Jyllands-Posten rettede ved mail af 24. januar 2017 ligeledes henvendelse til medstifter af DaytraderLand.com, [Person A], og oplyste, at det var ”angående DaytraderLands samarbejde med SpreadMarket”. Jyllands-Posten ringede og se videre den 25. januar 2017 en SMS-besked til [Person A]. Avisen og [Person A] var i skriftlig dialog den 26. og 27. januar 2017. Af korrespondancen fremgår bl.a.

”Hej [Person A]

Tak for din mail. Jeg har talt med min redaktør om dine krav, og meldingen er, at vi som journalister ikke har pligt til og indgår ingen særlige aftaler forud for indhentelse af kommentarer. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du har at sige, men hvis du ikke ønsker at svare på spørgsmålene, må vi betragte det som et nej, og at du ingen kommentarer har.

[Klager] vil ikke svare mig, så jeg håber, at du kan svare på følgende spørgsmål:

Ved du, hvorfor SpreadMarket.com er registreret i [Klager]s virksomhedsnavn?

Er det sandt, når I på DaytraderLand skriver, at I er uafhængige af SpreadMarket og ingen økonomiske interesser har i at markedsføre den?

Har du eller [Klager] en white label- og/eller en IB [Introducing Broker]-aftale med Ayondo?

Har du medejerskab af Henroy eller andre af [Klager]s virksomheder?

Hvilken aftale er der indgået mellem Ayondo/SpreadMarket og Henroy?

Forbindelsen mellem SpreadMarket og [Klager] synes temmelig klar, men hvad er din rolle i det?

Er der andre stiftere/ejere af DaytraderLand end dig og [Klager]? ¬

Du må gerne få dine citater til gennemsyn, og hvis du fortæller mig noget til baggrund, er det som altid strengt fortroligt, og jeg vil beskytte dig som enhver anden kilde. ”

Den 27. januar 2017 skrev [Person A] bl.a. følgende til Jyllands-Posten:

”Fortroligt: Intet af nedenstående må gengives helt eller delvist til tredjemand uden mit skriftlige samtykke og enhver offentliggørelse helt eller delvist vil blive betragtet som brud på god presseskik og blive indklaget til Pressenævnet.

[…]”

Jyllands-Posten svarede klokken 10.50 følgende:

”Hej [Person A]

Tak for din mail. Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg må bruge det, eller om jeg ikke må bruge det. Artiklerne er sendt til redigering, så det er også lidt sent. Men jeg vil gerne forsøge at få det med.

Der er dog oplysninger, der strider mod de oplysninger, jeg har. Derfor vil det være langt nemmere med et direkte interview – eller at du i det mindste vil svare på mine spørgsmål. Eksempelvis hvorfor [Klager] ejer domænet SpreadMarket.com? Hvorfor indgik Henroy en ”data sharing agreement” med SpreadMarket i maj 2016? Hvorfor skrev [Klager] på Facebook i august, at I havde en god IB-aftale med SpreadMarket?

Jeg ville langt hellere stille [Klager] spørgsmålene, da de fleste angår ham. Man han ønsker desværre ikke at sige noget. ”

Advokat Brian Werner Larsen skrev samme dag følgende til Jyllands-Posten:

”1)

Jeg har modtaget henvendelse fra min klient [Klager], der ligger syg og netop er hjemvendt fra udlandet. Min klient har modtaget kopi af [Person A]s svar til dig af den 27. januar 2017 og din mail til ham ligeledes af i dag, hvor du skriver, at der i [Person A]s svar er ”. . oplysninger, der strider med de oplysninger, jeg har”. Er du ikke venlig at præcisere, hvilke oplysninger i det af [Person A] fremsendte, der skulle være i strid med dine oplysninger, således at eventuelle uklarheder kan imødegås.

2)

Ligeledes skal jeg høfligst anmode dig opliste de eventuelle spørgsmål du måtte have til min klient.

3)

Forekommer der i dit eventuelle udkast til artikel citater/uddrag eller referencer til [Person A]s eller min klients svar til dig, skal jeg naturligvis anmode om at få fremsendt dette (og gerne hele artiklen til gennemgang) så eventuelle uklarheder ligeledes kan imødegås forinden de udgives, så min klient ikke er fejlciteret eller misforstået. ”

Jyllands-Posten svarede samme dag følgende:

”[. . . ]

1) Der er ting, jeg ikke kan nævne af hensyn til kildebeskyttelsen, men som peger på, at samarbejder med SpreadMarket blev indledt inden november. Derudover har Henroy AG indgået en ”data sharing agreement” med SpreadMarket, og ifølge PDF’ens kildekode stammer det fra maj. [Klager] skrev i august på Facebook, at han havde en Introducing Broker-aftale med SpreadMarket, hvilket mig bekendt er mere end en standard affiliate-aftale. Allerede dengang promoverede han kraftigt platformen, lang tid før den blev anmeldt på DaytraderLand.

2) Jeg går ud fra, at du allerede har set de fleste spørgsmål via [Person A], men jeg skal forsøge at genskabe dem her:

Hvad indebærer aftalen, som du/I har indgået med Ayondo?

Hvis I blot har en almindelig affiliate-aftale med SpreadMarket, hvor er domænet www.SpreadMarket.com så registreret hos Amnesia Invest på [Vejnavn og husnummer] – som mig bekendt er din virksomhed og din virksomhedsadresse?

Hvem er [Person C], som domænet er oprettet af?

Ayondo fortæller, at SpreadMarket er et samarbejde mellem Ayondo og SpreadMarket og betegner SpreadMarket som en partner med lokalkendskab og sprogligt kendskab til det nordiske marked – kan du afvise, at du/I er den partner?

Det fremgår på sitet, at I udelukkende tjener en mindre provision via jeres affiliate-links. Men vi kan se, at det ikke er affiliate-links, men et direkte link. Vil det sige, at I ingen indtjening overhovedet har på jeres samarbejde med SpreadMarket? ’

Kan I forstå hvis nogle brugere bliver forvirrede, når der flere steder på jeres site står, at I ikke er sponsoreret af nogen, hvis og kun hvis – det er tilfældet?

I skriver på jeres site, at I er Danmarks største med 50.000 månedlige besøgende – kan du/I dokumentere den påstand?

Ifølge similarweb har besøgstallet ligget på mellem 3.000 og 9.000 om måneden de seneste seks måneder, hvilket er væsentlig færre end konkurrenten daytrader.dk

3) Som [Person A] bad mig om, har jeg ikke citeret ham for noget eller på nogen måder gengivet, hvad han har skrevet. Jeg har citeret [Klager]s ene svar, hvor han fortæller, at han ikke kan tale med mig, da han er i udlandet, og at jeg skal tage fat i en af de andre. Jeg kan desværre ikke give hele artikler til gennemsyn.

Artiklerne er afleveret, men vi vil strække os så langt, vi er i stand til, for at din klient kan komme til orde. ”

Advokat Brian Werner Larsen svarede herefter avisen:

”[…]

Det er svært at forholde sig til en ”ikke synbar” artikel/er og jeg er jo af samme grund ikke bekendt med om indholdet er kritisk eller positivt stemt. Særligt skal jeg rette jeres opmærksomhed (hvis artiklen/erne er kritiske), på de presseetiske regler herom, hvor jeg ikke finder grundlag for, at der kan udgives kritisk materiale i forhold til min klient eller dennes selskaber, uden han/selskaberne har haft mulighed for at forholde sig til de eventuelle kritiske udsagn. Så jeg håber ikke, at der er i færd med at blive udgivet artikler i strid med de presseetiske regler så vi efterfølgende skal kæmpe herom.

Kan du venligst fortælle mig hvad jeres ide og formål med jeres artikler er? ”

Ved mail af 28. januar 2017 klokken 08.31 skrev Jyllands-Posten følgende til advokaten:

”Og jeg mener, at både [Klager] og [Person A] har haft mulighed for at forholde sig til eventuelle kritiske udsagn, eftersom jeg har efterspurgt et interview siden i tirsdags. ”

1.2 De tre påklagede artikler

Den 30. januar 2017 offentliggjorde Jyllands-Posten de tre påklagede artikler. Artiklerne er bragt på forskellige af avisens platforme, men er i det væsentlige bragt i identiske versioner.

Artiklen ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider” er bragt på side 9 i 3. sektion i den trykte udgave af Jyllands-Posten, samt kl. 06.00 på hjemmesiden finans.dk.

Artiklen ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder” er bragt i 3. sektion i avisens trykte udgave, på hjemmesiden finans.dk kl. 06.40 samt på jyllands-posten.dk (herunder også på abonnementsområdet).

Artiklen ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? ” er ligesom den første artikel bragt i 3. sektion i papirudgaven og på finans.dk, kl. 09.10.

1.2.1 Artiklen ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider”

Jyllands-Posten bragte den 30. januar 2017 artiklen ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider” med følgende underrubrik:

”Ejerne bag DaytraderLand markedsfører en finansiel handelsplatform uden at fortælle om omfanget af samarbejdet. Et stigende problem, mener Forbrugerrådet. ”

Af selve artiklen fremgik:

”Gode råd kan i bogstaveligste forstand være dyre, når investorer og spekulanter søger hjælp i artikler, anmeldelser og analyser på hjemmesider, der på overfladen ser ud til at være uvildige. I mange tilfælde har hjemmesiderne nemlig til formål at gelejde de besøgende over i finansielle handelsplatforme. Ofte er hjemmesidernes ejere og handelsplatformene så godt viklet ind i hinanden, at det kan være umuligt at gennemskue, hvor dybt samarbejdet stikker.

[En boks var indsat med teksten ”LÆS OGSÅ” fremhævet med rød skriftfarve og derunder teksten ”Jagten på den hemmelige ejer: Hvem står bag den mystiske handelsplatform SpreadMarket”. Teksten var et link til artiklen ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? bragt samme dag den 30. januar 2017 på finans.dk, Pressenævnet]

»Det er et stigende problem, at handelsplatforme bruger hjemmesider, der foregiver at være uvildige, til i realiteten at agere distributionskanaler. Det er rent bondefangeri, hvor man forsøger at lokke folk ind ved at udgive sig for noget, man ikke er,« siger [Seniorøkonomen], der er seniorøkonom hos Forbrugerrådet.

Et eksempel er den danske webportal DaytraderLand. Igennem længere tid har folkene bag hjemmesiden DaytraderLand.com markedsført den finansielle handelsplatform SpreadMarket. Med annoncer på sitet, indlæg på Facebook og videoer på Youtube har DaytraderLands skribenter promoveret handelsplatformen, som de ligeledes har kåret til årets bedste i 2016.

DaytraderLand hævder, at man udelukkende modtager en »mindre provision«, når en af de besøgende klikker sig videre til SpreadMarket.com og handler. Og selv om DaytraderLand i sin lovprisende anmeldelse af SpreadMarket skriver, at handelsplatformen hverken er annoncør eller sponsor hos DaytraderLand, har man andre steder angivet, at det er tilfældet.

Eksempelvis når DaytraderLand giver rabat på kurser, mod at kursisterne sætter minimum 5.000 kr. ind på SpreadMarkets handelsplatform. Derudover består sponsoratet ifølge DaytraderLand i, at SpreadMarket finansierer DaytraderLands serveromkostninger og udgifter til webinar-software.

[En boks var indsat med teksten ”LÆS OGSÅ” fremhævet med rød skriftfarve og derunder et link til artiklen ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder” bragt samme dag den 30. januar 2017 på finans.dk, Pressenævnet]

Meget tyder imidlertid på, at der er dybere relationer mellem ejerne af DaytraderLand og SpreadMarket. Således ejes domænet ”www SpreadMarket.com” af DaytraderLands medstifter [Klager],

[Sætningen af ”af DaytraderLands medstifter [Klager],” er efterfølgende rettet til: ”et selskab, DaytraderLands medejer [Klager] har stiftet, og hvor han i dag er direktør,” Pressenævnet]

og skriver man til handelsplatformens kundeservice, svarer DaytraderLands faste skribent [Person B].

Finans er også i besiddelse af en kontrakt, der viser, at SpreadMarket og [Klager]s selskab Henroy AG

[Sætningen ”[Klager]s selskab Henroy AG” er senere rettet til: ”det schweiziske selskab Henroy AG, hvor [Klager] er stifter og direktør,” Pressenævnet]

har indgået en såkaldt "data sharing agreement". Aftalen giver Henroy - og altså DaytraderLand - adgang til SpreadMarket-kundernes data, som ifølge aftalen må bruges til at analysere kundernes handelsadfærd og til at sælge og markedsføre SpreadMarkets handelsplatform.

Uden at forholde sig til den konkrete sag påpeger [Seniorøkonomen] fra Forbrugerrådet, at sådanne ugennemsigtige aftaler kan være på kant med loven.

»Hvis man giver urigtige oplysninger, der påvirker folks adfærd, er det en klar overtrædelse af markedsføringsloven,« siger han.

Finans har siden tirsdag den 24. januar forsøgt at få en kommentar fra DaytraderLands stiftere. Fredag bad [Klager]s advokat så om at få vores spørgsmål tilsendt. Finans venter stadig på svar.

[…]”

I venstre side af artiklen var indsat en faktaboks med overskriften ”SpreadMarket”, hvoraf følgende fremgik:

SpreadMarket er en handelsplatform, der tilbyder CFD-kontrakter for bl.a. aktier, indeks, råvarer og valuta.

En CFD afspejler værdien af det underliggende papir og er typisk højt gearet. Det vil sige, at man kan handle for mere, end man har stående på sin konto. På den måde bliver gevinsten langt hurtigere langt større. Det samme gør ens tab. Det egner sig ikke til investering, men til kortsigtet spekulation.

På nogle platforme kan man tabe mere, end man har stående på sin konto.

Hos SpreadMarket er det lidt usikkert. Et sted skriver SpreadMarket: ”Du kan aldrig tabe flere penge, end dit indestående på din konto hos os. Så det skal du slet ikke være nervøs for. ” Et andet sted står: ”Spread Betting og CFDér er højrisiko-investeringer, og det er muligt at tabe mere end dit oprindelige indskud. ”

1.2.2 Artiklen ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder”

Jyllands-Posten bragte samme dag artiklen ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder” med følgende underrubrik:

”Portræt: [Klager] står bag 10 schweiziske selskaber og troner ofte frem på sociale medier med sin blå Ferrari. ”

Af teksten fremgik følgende:

”Det er ikke, fordi den 42-årige serieiværksætter [Klager] er uvant med at optræde i medierne, at han har afslået at stille op til et interview med Finans.

I pinsen 2010 var han gæst i TV 2's Go' Morgen Danmark for at fortælle om sit marketingbureau GoSocial. I januar 2012 blev han af Vejle Kommune kåret til årets iværksætter og fik omtale i Vejle Amts Folkeblad under overskriften "Serie-iværksætter med stort drive". Og senere på året nåede han også til Ekstra Bladets spalter under overskriften "Afsløring: Dansk millionær bag plat med prøvepakker".

Finans kan fortælle, at [Klager] er viklet ind i den finansielle handelsplatform SpreadMarket

[Den kursiverede tekst udgjorde et link i rød skriftfarve til artiklen ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? ” bragt på hjemmesiden finans.dk samme dag, Pressenævnet],

som han promoverer på Facebook og via sin hjemmeside

[i den elektroniske udgave af artiklen står ”en hjemmeside”, Pressenævnet]

for danske daytradere - DaytraderLand.com - uden at fortælle fuldt ud om tilhørsforholdet.

Han er ikke en nem mand at portrættere. Alene at finde ud af, hvor mange virksomheder og hjemmesider han ejer, er en udfordring, fordi de er registrerede så forskellige steder som Vejle, Västra Frölunda i Sverige og Mahé på Seychellerne. De fleste er dog registreret på en adresse i den schweiziske by Baar, selv om mange af hjemmesiderne er oprettet i andre navne end hans eget.

[…]

[Klager]s danskregistrerede selskab, Roy Venture Holding, har en egenkapital på knap 2 mio. kr., men hvad der gemmer sig i de 10 schweiziske selskaber, Finans har fundet frem til, er umuligt at finde ud af. […] Han er oprindelig fra Vejle og er også at finde på en lejet adresse i forstaden Børkop (rettelse: der er tale om en firmaadresse, men [Klager] bor der ikke, red.)

[…]

[Klager] har ifølge ham selv tre universitetsuddannelser. På én af sine mange hjemmesider (Finans har fundet frem til flere end 20) kalder han sig serieiværksætter med en HD i afsætning og en MBA fra CBS. I parentes står der: »gudskelov ingen konkurser.« Ifølge den danske erhvervsdatabase Biq gik han dog konkurs med et transportselskab i 2013.

Han sælger bl.a. e-cigaretter, parfumer og slankemidler, ligesom han har investeret i et thailandsk ejendomsprojekt, som hans revisor dog savner dokumentation for, ligesom revisoren efterspørger lidt mere grundighed med momsindberetningerne.

»Selskabet har gentagne gange indberettet momsbeløb for sent til Skat. Forholdet kan være ansvarspådragende for ledelsen,« skriver revisoren i regnskabet.

[…]”

I artiklens højre side var indsat følgende henvisninger:

”RELATEREDE ARTIKLER

30.01.17 Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider

30.01.17 Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? ”

1.2.3 Artiklen ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket?

Senere den 30. januar 2017 bragte Jyllands-Posten artiklen ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? med følgende underrubrik:

”Ejerne af det danske forum for daytradere, DaytraderLand.com, har interesser, som er filtret sammen med en finansiel handelsplatform. De ønsker ikke at fortælle om samarbejdet, og de tjener penge på at kanalisere kunder over på markedspladsen. ”

Af selve artiklen fremgik:

”De var ikke i tvivl.

I 2016 kårede den danske webportal DaytraderLand.com årets bedste finansielle platform til kortsigtet handel med værdipapirer, også kaldet daytrading. Vinderen af kåringen blev dansksprogede SpreadMarket. Med karakteren 4,7 af 5 mulige vandt platformen med et pænt stykke afstand ned til store konkurrenter som Saxo Bank (3,8) og ETX Capital (3,3).

»SpreadMarket har været den klart bedste platform, vi har testet til dato,« skrev bedømmelseskomitéen.

En hæder, som SpreadMarket tog til sig og påførte sine reklameannoncer - eksempelvis på Berlingske.dk - med teksten: »Årets handelsplatform«.

Med tyk tusch understregede DaytraderLand.com i sin bedømmelse, at man var fuldstændig og aldeles uafhængig af SpreadMarket.

»Vi modtager ingen betaling for denne anmeldelse. Alle bedømmelser og holdninger i denne artikel er så objektive som muligt og er ikke producerede i samarbejde med SpreadMarket. SpreadMarket er hverken annoncør eller sponsor hos DaytraderLand.com,« hedder det på hjemmesiden, hvor det dog fremgår, at anmelderen modtager en mindre provision, hvis brugeren tilmelder sig handelsplatformen.

SPREADMARKET [Faktaboks med oplysninger om Speadmarket. Indholdet er enslydende med indholdet i faktaboksen til artiklen ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider”, Pressenævnet]

Finans kan i dag afsløre, at det er et stykke fra sandheden. Tværtimod tyder meget på, at DaytraderLand.coms to ejere, serieiværksætteren [Klager], 42, og den 43-årige daytrader [Person A], har tætte forbindelser til handelsplatformen, der tjener penge, hver gang en kunde foretager en handel, og altså står i den gunstige situation, at den får betaling, uanset om kunderne vinder eller taber.

DaytraderLand har på forskellig vis gjort det svært gennemskueligt at få fuld klarhed over tilhørsforholdet til SpreadMarket. Finans' gennemgang af forholdet har afsløret en række besynderlige sammentræf og ført os til en adresse i den schweiziske by Baar, der er kendt for sine naturskønne omgivelser nær søen Zugersee, sine lave skatter og sit store antal af multinationale virksomheder.

Men først lidt om DaytraderLand.

»Vil du lære at tjene penge på at daytrade? « bliver man spurgt, når man besøger DaytraderLands hjemmeside, og det vil mange tilsyneladende. Folkene bag præsenterer sig således:

»DaytraderLand.com er Danmarks største og mest populære side om daytrading med flere end 50.000 besøgende om måneden (Ifølge Similarweb, der måler onlinetrafik, har DaytraderLand dog kun mellem 3.000 og 9.000 månedligt besøgende - væsentligt færre end konkurrenten daytrader.dk, red.) og hundredvis af gratis artikler. Vi er en gruppe danske daytradere, der helt gratis deler ud af vores store viden og erfaring med daytrading til andre danskere, der ønsker at lære at tjene penge som daytrader.«

[…] Samtidig afholder de kurser til mellem 3.500 kr. og 12.500 kr. stykket.

Intet sted fremgår det, hvem der ejer hjemmesiden DaytraderLand.com. Slår man hjemmesideadressen op i den internationale database "who.is", får man at vide, at ejerne har hyret et amerikansk selskab i Virginia, der lever af at skjule domæneejeres identitet.

[En boks var indsat med teksten ”LÆS OGSÅ” fremhævet med rød skriftfarve og derunder et link til artiklen ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder” bragt samme dag den 30. januar 2017 på finans.dk, Pressenævnet]

Ejerskabet er dog ikke mere hemmeligt, end at [Person A] og [Klager] i april 2016 stillede op til et interview i dagbladet Børsen, hvor de begge præsenterede sig som medstiftere af DaytraderLand.com. […] [Klager] ejer en række schweizisk-registrerede selskaber; herunder Henroy AG,

[Sidste sætning er ændret til:

”[Klager] står bag en række schweizisk-registrerede selskaber; herunder Henroy AG, hvor han er stifter og direktør,” Pressenævnet]

og det er bl.a. Henroy, der står bag de kurser, DaytraderLand afholder. I [Person A]s mailadresse står der henroy.ch efter det obligatoriske snabel-a.

Så langt, så godt.

Allerede når man besøger DaytraderLand.com, kan man komme i tvivl om, hvorvidt ejerne er helt uafhængige af SpreadMarket. DaytraderLand skriver, at man i øjeblikket ikke ønsker at tilbyde annoncering på hjemmesiden - alligevel ligger SpreadMarkets annonce fast placeret på alle sider af DaytraderLand.com.

Blandt det gratis materiale finder man en video fra januar, hvor man har dedikeret 54 minutter til at introducere SpreadMarket. Og når DaytraderLand afholder kurser, kan man typisk spare 1.000 kr., hvis man indsætter mindst 5.000 kr. på SpreadMarkets handelsplatform, da »kurset sponseres af SpreadMarket.com«.

Her står det klart, at de to parter har en relation. Men graver man videre, viser det sig, at forholdet er tættere end som så.

I oktober, da en bruger på Facebook-gruppen "Danish Daytraders - dkdn.dk" stillede et spørgsmål om SpreadMarket, blev han lidt overrasket over svaret. Svaret kom fra [Person B]. En ung mand, der er markedsanalytiker og fast skribent på DaytraderLand.com.

»Kan se, at du har skrevet på support. Du får svar der,« svarede [Person B].

»Ja, det har jeg. Hvordan kan du se det? Er du med i selskabet? « skrev Facebook-brugeren tilbage.

»Jeg er teknisk support lige her i starten,« svarede [Person B].

DaytraderLands faste skribent betjener altså SpreadMarkets kundeservice, hvilket han også har bekræftet over for Finans i en skriftlig dialog. Han har ligeledes bekræftet, at det er ham, der har lavet de ni videoguides, som ligger på SpreadMarkets handelsplatform. Men da Finans spørger, hvem der står bag SpreadMarket, får vi intet svar.

[Samme boks som ovenfor var indsat, Pressenævnet]”

Til artiklen var indsat syv forskellige skærmbilleder fra andre hjemmesider. Af uddragene fra hjemmesiderne kunne man bl.a. læse følgende:

1 Fra DaytraderLand.com

”DaytraderLand har givet SpreadMarket et guldemblem som symbol på, at platformen har klaret sig bedst i DaytraderLands test. ”

2 Fra Berlingske Business

”Her annoncerer SpreadMarket på berlingske.dk med teksten ”Årets handelsplatform. ”

3 Fra DaytraderLand.com

”DaytraderLand ønsker ingen annoncering – alligevel annoncerer SpreadMarket på DaytraderLand.com. ”

4 Fra Facebook

”Her fortæller [Person B] fra DaytraderLand, at han står bag SpreadMarkets kundeservice. ”

5 Fra SpreadMarket.com

”De to stiftere [[Person A] og [Klager], Pressenævnet] af DaytraderLand.com taler varmt om SpreadMarkets handelsplatform.

6 Fra DK Hostmaster

”Her og flere andre steder fremgår det, at [Klager] har en adresse på [Vejnavn og husnummer] i Schweiz, hvor også SpreadMarket.com står registreret. ”

Af syvende billede ses to sammenklippede skærmprint fra henholdsvis hjemmesiden who.is, hvoraf det fremgår, at domænet SpreadMarket.com er registreret af [Person C] fra Amnesia Invest AG i Schweiz. Henholdsvis et skærmprint fra LinkedIn (man kan ikke se navnet på profilindehaveren, men det er angiveligt fra [Klager]s profil). Af LinkedIn fremgår:

”CEO & Founder Amnesia Invest AG”.

Hertil var følgende tekst indsat:

”Domænet SpreadMarket.com er registreret på [Vejnavn og husnummer] i Schweiz af en [Person C] fra Amnesia Invest. [Klager] driver og ejer Amnesia Invest. ”

Herefter fortsatte artiklen med følgende:

”SpreadMarket har på sin hjemmeside fremhævet kommentarer fra tre kunder, der vil anbefale SpreadMarket til andre. Platformen bliver beskrevet som den mest overlegne på markedet. De tre er daytraderen Claus Søndergaard, som det ikke er lykkedes Finans at finde frem til, samt [Person A] og [Klager] - DaytraderLands to stiftere.

Men der er flere opsigtsvækkende sammentræf. Platformen har et såkaldt affiliate-program, som betyder, at andre kan tjene penge på at skaffe kunder til SpreadMarket.

»Vi har arbejdet i affiliate marketing-industrien siden 1999,« skriver SpreadMarket på sin side.

[Klager] står bag en række virksomheder, herunder GoSocial, og på gosocial.dk findes en biografitekst om ham, der indledes:

»[Klager] har arbejdet med online marketing i internationalt perspektiv siden 1999 med særlig fokus på affiliate marketing.«

En kommentar på Facebook fra august kan give det indtryk, at [Klager] spiller en rolle i SpreadMarkets affiliate-program. Da en bruger, der formidler undervisning til daytradere, spørger, om [Klager] har ejerandel i SpreadMarket, svarer han således:

»Det er tyske Ayondo, der står bag. De har rigtig godt styr på tingene og vækster meget. Vi har også en god IB-aftale (IB står for ”introducing broker”, red.) med dem, så du siger bare til, hvis du mangler flere affiliate-programmer til undervisningen.«

[Person A] og [Klager] skriver også på DaytraderLand.com, at SpreadMarket ejes af det tyske selskab Ayondo Markets. Men Ayondo blev først stiftet i 2008. Og hvad de ikke fortæller er, at Ayondo Markets' forretning bl.a. går ud på at tilbyde såkaldte white label-løsninger.

»Med denne model kan du tilbyde dine kunder Ayondos teknologi og produkter under dit eget brand. Vi skræddersyer hver partnerskabsløsning, så ikke to er ens,« skriver Ayondo på sit site.

Finans kan ikke få svar på, om ejerne af DaytraderLand har indgået en white label-aftale om SpreadMarket med Ayondo. Men vi er i besiddelse af en kontrakt fra foråret 2016, der dokumenterer, at [Klager]s firma Henroy

[Sætningen ”[Klager]s firma Henroy” er senere ændret til: ”Henroy, hvor [Klager]s er stifter og direktør”, Pressenævnet]

og SpreadMarket har indgået en såkaldt ”data sharing agreement”. Aftalen indebærer, at Henroy – og altså DaytraderLand – får adgang til data om SpreadMarkets kunder. Data, som må bruges til at analysere kundernes adfærd samt til salg og markedsføring af SpreadMarkets handelsplatform.

Finans har spurgt Ayondo, hvem der står bag SpreadMarket. Det har man ikke ønsket at svare på. Man fortæller blot, at SpreadMarket er et samarbejde mellem Ayondo og en partner, der har lokalkendskab til det nordiske marked og sproglige forudsætninger for at yde kundeservice i Norden.

Databasen "Who.is" giver måske et nyt hint. Domænet ”www.SpreadMarket.com” er registreret på adressen [Vejnavn og husnummer], 6340, Baar, Schweiz. Domænets ejer er angiveligt en [Person C] fra firmaet Amnesia Invest AG. Både Amnesia Invest og SpreadMarket har i øvrigt begge slået et stillingsopslag op, hvor man søger en ny "affiliate manager". En søgning i det schweiziske virksomhedsregister afslører imidlertid, at Amnesia Invest har én ejer.

[Sætningen ” Amnesia Invest har én ejer” er senere ændret til ” Amnesia Invest har en velkendt direktør og stifter”, Pressenævnet]

Han hedder [Klager].

Det samme kan man se på hans profil på det sociale netværkssite LinkedIn. Her oplister han en række af de andre virksomheder, han har været med til at stifte, og hvor han i dag er direktør. Salg af e-cigaretter, parfumer og slankemidler er blandt de fremhævede. Foretager man samme søgning på disse virksomheder, dukker navne som Julien Zanier, Gabriel Keller og Niels Hermansen op - hver gang med den samme adresse på [Vejnavn og husnummer] i Schweiz. En adresse, der ifølge Google Maps ligger 44 meter fra den adresse, [Klager] har opgivet i sit seneste regnskab. ’

[…]

Finans har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra [Person A] og [Klager]. Førstnævnte har ikke ønsket at besvare Finans' spørgsmål, sidstnævnte har gennem sin advokat bedt om at få spørgsmålene sendt på mail. Finans venter stadig på svar.

Skribenten [Person B] fortæller i sine videoer, at SpreadMarket sponserer DaytraderLand. Og til Finans har han fortalt, at sponsoratet består i, at SpreadMarket betaler DaytraderLands serveromkostninger og udgifter til webinar-software. ”

I artiklens højre side var indsat følgende:

”RELATEREDE ARTIKLER

30.01.17 Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider” [link]”

I venstre side af artiklen var faktaboksen ”SpreadMarket” indsat. Indholdet var identisk med faktaboksen i ovenstående artikel ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider”.

1.3 Efterfølgende korrespondance

Advokat Brian Werner Larsen skrev den 30. januar 2017 til Finans’ erhvervsredaktør og journalisten. Den 31. januar 2017 kl. 15.24 sendte advokaten følgende:

”[…] Min klient har været imødekommende siden [journalistens] første kontakt til ham den 24. januar 2017, hvor min klient var i udlandet. [Klager] kom retur fra udlandet i torsdags, syg og anmodede mig fredag eftermiddag om at overtage korrespondancen med [journalisten].

[…]

Det er mig ganske uforståeligt, hvorfor De ikke har givet min klient tid til at svare men blot udgivet kritiske artikler om Daytraderland.com og [Klager]. Dertil skal bemærkes, at min klient ikke på noget tidspunkt har afvist at give et interview, men blot i en mail henvist til, at han er i udlandet ”. . så hvis du vil vide mere om daytrading, må du skrive til en af de andre frivillige” – hvilket ikke er en afvisning af et interview – i særdeleshed ikke om [Klager]s egen person som artiklerne tillige i det væsentlige behandler.

Derudover bringer artiklerne, De har udgivet en lang række faktuelle fejl, der kunne have været undgået, såfremt min klient havde haft muligheden for at svare.

[…]

Jeg fremsender i vedhæftede filer [en gennemgang af de tre artikler med [Klager]s kommentarer, Pressenævnet] med min klients bemærkninger og berigtigende forhold til hver af de af Dem udarbejdede 3 artikler, hvorfor jeg forventer, at De straks i dag får berigtiget de ukorrekte forhold i de 3 artikler, som blev udgivet i mandags.

Såfremt De ikke agter at foretage berigtigelse, skal jeg høfligst bede Dem give mig besked herom straks, idet jeg i givet fald vil anbefale min klient at klage til Pressenævnet. ”

Af de vedhæftede filer med kommenterede artikler fremgår bl.a. følgende for artiklen ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder”:

”[…]

I parentes står der: »gudskelov ingen konkurser.« Ifølge den danske erhvervsdatabase Biq gik han dog konkurs med et transportselskab i 2013.

Dette er usandt og bør berigtiges.

Ingen af mine virksomheder er gået konkurs, og jeg har aldrig ejet et transportselskab.

[…]”

Erhvervsredaktøren svarede samme dag kl. 17.13:

”Tak for din henvendelse. Vi vil behandle den hurtigst muligt, men da [journalisten] stadig er nede med sygdom, skal jeg bede om en smule tålmodighed, da din klients bemærkninger kræver, at [journalisten] kommer ind over, inden vi kan tage stilling til de nævnte forhold. ”

Jyllands-Posten afviste den 1. februar 2017 klagen.

Pressenævnet modtog ved mail af 23. februar 2017 [Klager] og DaytraderLand.coms klage. Af klagen fremgik bl.a.:

”[…]

Ligeledes har min klient siden udgivelsen mandag morgen arbejdet intenst på at udarbejde længere redegørelser med krav til berigtigelser til artikel 1, 2 og 3. Disse redegørelser tilsendes samtidig til Finans.dk og vedhæftes som en del af bilag 6 [i bilag 6 var blandt andet vedlagt klagers gennemgang af de tre artikler].

[…]

I handlingsforløbet og artiklerne mener jeg, at følgende presseetiske regler er overtrådt A. 1-A. 4, A. 6-A. 7 og B. 1.

Efterfølgende har Finans.dk ikke ønsket at berigtige artiklerne 1, 2 eller 3, men blot henvist til klagegangen til Pressenævnet, hvorfor nærværende klage er indbragt.

[…]”

Af Jyllands-Posten svar af 15. marts 2017 fremgik følgende:

”Det samme gælder spørgsmålet om de i en mail tirsdag den 31. januar talrige fremsatte påstande om objektivt forkerte oplysninger. For det første opfylder skriftet ikke lovens formkrav til et genmæle, idet det udgør et sammensurium af vurderinger, spørgsmål og beskyldninger sammenblandet med påstande om faktuelle fejl. ”

1.4 Yderligere oplysninger

Til brug for behandlingen af Pressenævnets sag er der henvist til en række oplysninger vedrørende de omtalte selskaber i artiklerne. Pressenævnet har derfor indsat oplysninger om DaytraderLand.com, selskabet JFJ Transport ApS (vedrørende konkurs), Roy Venture Holding ApS og GoSocial ApS (vedrørende adresser i Vejle og Børkop) samt SpreadMarket.com, Henroy AG og DanSmoke.com vedrørende registreringslandene Schweiz og Seychellerne.

1.4.1 Tekster fra DaytraderLand.com

På hjemmesiden DaytraderLand.com fremgik ved udskrift af 4. juli 2017 blandt andet følgende under fanen ”Om Os”:

Hvem er vi?

Vi er en gruppe af danske daytrading entusiaster, der arbejder for at udbrede kendskabet til daytrading blandt danske daytradere samt bidrage til at øge indlæringskurven hos alle, der ønsker at lære at tjene penge på at daytrade.

Vi har arbejdet med daytrading i rigtig mange år og har en stor passion for at tjene penge på at daytrade.

Hvad er formålet med denne side?

Tanken med DaytraderLand.com er dels at være et opslagsværk bestående af dynamisk indhold i form af artikler, analyser og træningsvideoer, en wikipedia over danske daytradere, men også et interaktivt forum og mødested for alle med interesse for daytrading.

Hvordan tjener vi penge?

Vores indtjening kommer udelukkende fra sponsorater, bannere samt affiliate-betalinger ved at henvise til handelsplatforme, bøger, kurser m.m. En stor del af indtjeningen går til at betale for indhold til DaytraderLand.com i form af dybdegående artikler, aktuelle analyser og anmeldelser af bøger m.m. Resten går til at drifte websitet i form af udvikling, webhosting m.m.

Vi arbejder alle ulønnede på DaytraderLand.com, men håber at det en dag vil blive en overskudsgivende forretning, men det er ikke formålet på kort sigt.

[…]”

Under fanen ”Undervisning” står følgende:

”Kursus i daytrading

På denne side vil vi løbende henvise til daytrading undervisning rundt omkring i landet. Flere af skribenterne her på DaytraderLand underviser i daytrading og swingtrading i form af foredrag, weekendkursus, privatundervisning osv.

[…]

Daytrading kursus: Lær at daytrade med profit (København)

[…]

Målet med kruset er at gøre deltagerne til profitable daytradere igennem holdundervisning i bl.a. nedenstående emner.

[…]

Undervisningen i daytrading foretages af den succesfulde daytrader [Person A]. Kurset udbydes af Henroy AG

Deltagelse i kurset koster 3.495,- og inkluderer frokost, vand og kaffe.

SPAR 1000, - kroner

Kurset sponsoreres af SpreadMarket.com. Det betyder at alle deltagere, der senest fem dage inden kursusstart har et kontoindestående hos SpreadMarket.com på mindst 5.000 får en kontantrabat på kr. 1000 udbetalt på kurset – og betaler således blot kr. 2.495,- for deltagelse i kurset.

[…]”

På siden er herefter angivet yderligere to kurser udgivet af Henroy AG.

1.4.2 JFJ Transport ApS – ophørt efter konkurs

Jyllands-Posten har under Pressenævnets sag henvist til, at [Klager] har haft et konkursramt selskab, JFJ Transport ApS:

Af udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret) den 4. juli 2017 fremgår det, at selskabet JFJ Transport ApS blev opløst efter konkurs den 20. marts 2013. Selskabet var stiftet i januar 2007 under navnet Club Krokowski ApS med adresse i Vejle. Selskabet ændrede i 2011 navn til FJF Transport ApS. [Klager] og selskabet Jantonsen Holding ApS er anført som stiftere. I oktober 2008 udtrådte [Klager] af direktionen.

1.4.3 Adresse i Børkop

Det fremgår videre af CVR-registret, at selskabet Roy Venture Holding ApS blev stiftet i 2008. Selskabet er fortsat aktivt og ejes af [Klager]. Selskabets formål er blandt andet at fungere som holdingselskab for investeringer i datterselskaber. Fra oktober 2009 til juli 2012 var selskabets adresse: ”c/o [Klager]” i Vejle. I juli 2012 ændrede selskabet adresse til en anden adresse i Vejle. Selskabet ændrede igen adresse fra Vejle til en adresse i Børkop i 2016. Sidstnævnte er fortsat angivet som selskabets adresse.

Af CVR-registret fremgår yderligere, at selskabet GoSocial ApS blev stiftet den 28. juli 2008 under navnet Roy Media Consult ApS. Selskabet ændrede navn til GoSocial ApS i marts 2010. Selskabet er fortsat aktivt og ejes af selskabet Roy Venture Holding ApS og har [Klager] som administrerende direktør. Fra juli 2009 til september 2010 var selskabets adresse: ”c/o [Klager]” i Vejle. I september 2010 skiftede selskabet til en anden adresse i Vejle. Selskabets har siden juni 2016 haft adresse i Børkop.

1.4.4 Who.is – DaytraderLand.com, SpreadMarket.com og Dansmoke.com

Af hjemmesiden who.is, der fungerer som et opslagsværk for domænenavne, fremgår følgende ved opslag af den 4. juli 2017 på ”DaytraderLand.com”, at registrantoplysninger for domænet DaytraderLand.com er:

“Registrant Contact Information:

Name On behalf of daytraderland.com OWNER

Organization c/o whoisproxy.com

Address 604 Cameron Street

City Alexandria

State/Province VA

Postal Code 22314

Country US

[. . . ]”

Ved opslag på hjemmesiden who.is den 4. juli 2017 på ”SpreadMarket.com” fremgår, at registrantoplysningerne for domænet SpreadMarket.com er [Person C] fra Amnesia Invest AG i Baar i Schweiz.

Ved opslag på ”DanSmoke.com” fremgår det, at registrantoplysningerne for domænet DanSmoke.com er: On behalf of DanSmoke.com OWNER, c/o whoisproxy.com, 604 Cameron Street, Alexandria, VA, US.

1.4.5 Domæne registreret på Seychellerne og i Schweiz

Jyllands-Posten har ved e-mail af 6. april 2017 til Pressenævnet indsendt et (udateret) skærmprint fra DK Hostmaster. Hjemmesiden DK Hostmaster er database, der administrerer domæner over alle ”. dk”-domænenavne (danske domæner). Af Jyllands-Postens opslag fremgår det, at registranten af domænenavnet ”copytrading.dk” var angivet til:

”REGISTRANT

Bruger-id DL6343-DK

Navn DanSmoke.com Ltd.

[…]

Land Seychellerne. ”

Ved Pressenævnets opslag af 18. maj 2017 på dk-hostmaster.dk på domænet ”copytrading.dk” var registranten anført som selskabet Henroy AG i Schweiz (af brugeren HA12351-DK).

1.4.6 LinkendIn – GoSocial apS, Dansmoke.com, Henroy AG og Amnesia Invest AG

Af en udskrift af 18. maj 2017 fra [Klager]s LinkendIn-profil fremgår det under erfaring, at han er:

“CEO & Founder

GoSocial ApS

August 2008 – i dag

[…]

CEO & Founder

DanSmoke.com

September 2012 – i dag

[…]

CEO & Founder

Henroy AG

Januar 2016 – i dag

[…]

CEO & Founder

Amnesia Invest AG

August 2013 – i dag”

1.4.7 Forskellen på et website og en hjemmeside

Af Dansk Sprognævns side sproget.dk fremgår der bl.a. ved opslag på følgende:

Den Danske Ordbog

hjemmeside

1. elektronisk lagret dokument på internettet som på skærmen udgør den første side af en række indbyrdes forbundne sider hvor en virksomhed, organisation el. privatperson præsenterer sig selv, informerer om noget osv.; synonym homepage jævnfør webside

2. elektronisk lagret sæt dokumenter på internettet som udgør en række indbyrdes forbundne sider hvor en virksomhed, organisation el. privatperson præsenterer sig selv osv.; synonym homepage, website

website

sted på internettet der indeholder én el. flere websider; synonym site, websted, hjemmeside jævnfør portal

portal

1. monumentalt udformet el. arkitektonisk udsmykket port el. indgang til en større bygning, fx en kirke, el. til et indhegnet område • fx om den hvælvede indramning af en stor dør og om et fritstående bygningsværk der fungerer som monumental indgang til et område;

2. (edb) sted på internettet som fungerer som indgang til søgning efter bestemte oplysninger, idet det indeholder en stor mængde links til forskellige hjemmesider som er opdelt efter emne el. vedrører et bestemt emne (kendt fra 1998); synonym internetportal jævnfør søgemaskine”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager] og DaytraderLand.coms synspunkter

Advokat Brian Werner Larsen har på vegne af [Klager] og virksomheden DaytraderLand.com anført, at Jyllands-Posten har tilsidesat god presseskik ved at bringe artikler uden at give [Klager] mulighed for at kommentere oplysningerne inden offentliggørelsen. Artiklerne indeholder endvidere ukorrekte oplysninger, som Jyllands-Posten burde have berigtiget.

2.1.1 Artiklen ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” hjemmesider” kl. 06.00

Til denne artikel har [Klager] navnlig klaget over overskrifterne og beskrivelsen af forholdet mellem DaytraderLand.com, SpreadMarket.com og Henroy AG samt brugen af terminologien ”hjemmeside”.

2.1.1.1 Overskrifter

I forhold til artiklen ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider” har [Klager] anført, at overskriften og underrubrikken ”Ejerne bag DaytraderLand markedsfører en finansiel handelsplatform uden at fortælle om omfanget af samarbejdet. Et stigende problem, mener Forbrugerrådet. mangler dækning i artiklens indhold.

Overskriften indikerer, at der er et problem i DaytraderLands markedsføringsmetode, ligesom Forbrugerrådets udtalelse kædes sammen med DaytraderLand. Sætningen ”Det er rent bondefangeri, hvor man forsøger at lokke folk ind ved at udgive sig for noget, man ikke er” efterfølges af sætningen: ”Et eksempel er den danske webportal DaytraderLand”.

Det er klagers opfattelse, at læseren klart får det indtryk, at Forbrugerrådet konkret advarer imod DaytraderLand.com, da advarslen er kombineret med artiklens indhold vedrørende DaytraderLand.com.

Klager har i den forbindelse henvist til mail af 30. januar 2017 fra seniorøkonom i Forbrugerrådet, [Seniorøkonomen], til [Person A]:

”Tak for din mail. Citatet er korrekt, men er ikke møntet på DaytraderLand, som jeg ikke har undersøgt. Baggrunden for eksemplet er en række virksomheder som markedsfører og sælger såkaldte ”binære optioner”. Da jeg ikke har undersøgt DaytraderLand kan jeg ikke vurdere om DaytraderLand overholder markedsføringsloven. Journalisten var interesseret i at vide, hvad der er lovligt, og hvad der ikke er. Jeg forklarede, at det er en overtrædelse af markedsføringsloven, hvis man anvender urigtige angivelser eller udelader væsentlige informationer, for at påvirke kunderne til at købe et bestemt produkt eller handle på en bestemt platform. Efter min vurdering kunne et eksempel på dette være, hvis man kårer sin egen virksomhed som den bedste på markedet, uden at man oplyser sine kunder/brugere om, at man rent faktisk ejer den, men i stedet foregiver at være uafhængig. ”

[Seniorøkonomen] har ikke udtalt sig kritisk omkring DaytraderLand.com. Ifølge klager understreger [Seniorøkonomen] netop, at advarslen drejer sig om såkaldte binære optioner. Den slags har DaytraderLand.com advaret imod i adskillige artikler og i Radio24syv. I den forbindelse har klager henvist til artiklerne ”DaytraderLand i Millionærklubben” og ”Binære Optioner” bragt henholdsvis den 18. august 2016 og 24. november 2016 på DaytraderLand.com.

Forbrugerrådet har altså ikke advaret imod DaytraderLand.com. Forbrugerrådet har heller ikke udtalt, at der et problem i omfanget af samarbejdet imellem DaytraderLand.com og SpreadMarket.com. Artiklen bør berigtiges, således at det fremgår, at Forbrugerrådet aldrig konkret har omtalt eller kontaktet DaytraderLand.com eller SpreadMarket.com.

2.1.1.2 Forholdet mellem DaytraderLand.com og SpreadMarket.com

[Klager] har anført, at SpreadMarket.com ikke har påvirket DaytraderLand.coms anmeldelse af handelsplatformen SpreadMarket.com. DaytraderLand.coms anmeldelser af handelsplatforme sker efter de samme objektive kriterier.

Han har yderligere anført, at det ikke er korrekt, at han promoverer SpreadMarket.com på Facebook. Han har nævnt SpreadMarket.com én gang i en kommentar til en person fra Daytrader.dk i en lukket Facebook-gruppe om daytrading. At anvende ordet ”promovere” er vildledende.

Artiklerne bør berigtiges, således at det fremgår, at SpreadMarket.com ikke var annoncør hos DaytraderLand.com på tidspunktet for DaytraderLand.coms anmeldelse af handelsplatformen SpreadMarket.com den 4. oktober 2016. [Klager] finder, at det er ukorrekt og vildledende, at DaytradLand.com skulle have gjort det svært at gennemskue tilhørsforholdet til SpreadMarket.com.

SpreadMarket.com blev først annoncør hos DaytraderLand.com omkring én måned senere end DaytraderLands.com anmeldelse af handelsplatformen SpreadMarket.com. I den forbindelse har han henvist til et skærmbillede fra DaytraderLand.com, hvoraf det fremgår, at en annonce for SpreadMarket.com blev uploadet den 7. november 2016.

Da sponsoraftalen blev indgået i november 2016 angav DaytraderLand.com tydeligt handelsplatformen Speadmarket.com som annoncør i form af et reklamebanner, der visuelt var tydeligt adskilt fra det redaktionelle indhold, og sponsoraftalen blev straks kommunikeret ud i to nyhedsbreve til samtlige nyhedsbrevsmodtagere.

[Klager] har anført, at han ikke har journalistisk kompetence til at udtale sig om, hvorvidt DaytraderLand.com burde have redigeret en tidligere publiceret artikel efter sponsoraftalen i november 2016. På offentliggørelsestidspunktet angav teksten korrekt, at DaytraderLand.com ikke havde en sponsoraftale med handelsplatformen SpreadMarket.com.

Efter Jyllands-Postens artikler, er disclaimeren for anmeldelsen af SpreadMarket.com blevet tydeliggjort, således at der nederst på siden for anmeldelsen fremgår følgende:

”DISCLAIMER: Alle meninger, holdninger, bedømmelser, informationer og artikler på dette website tilhører DaytraderLand.com. Enhver brug af informationer eller oplysninger på denne side sker på helt egen risiko. DaytraderLand.com fralægger sig ethvert ansvar for resultater af økonomiske dispositioner eller spekulationer hos vores læsere. Du handler altid for helt egen risiko. Daytrading og CFD’er er højrisiko-investeringer og er ikke egnet til alle investorer, og du bør sikre, at du forstår de involverede risici, og om nødvendigt indhenter uafhængig finansiel rådgivning for at sikre, at disse produkter passer til dine investeringsmål. Alle bedømmelser og holdninger på dette websted tilstræbes at være så objektive som muligt. Men du skal være opmærksom på, at vi kan have indgået affiliate-aftaler med eksterne samarbejdspartnere eller modtage betaling fra annoncører for indhold på dette websted. ”

2.1.1.3 Ejerskabet af domænet SpreadMarket.com

[Klager] har afvist, at han skulle eje domænet ”SpreadMarket.com”. SpreadMarket-varemærket ejes af Ayondo Markeds Ltd. i London. Han er heller ikke eneejer af firmaet Amnesia Invest AG, men direktør og medstifter af firmaet. Han kan ikke uden at bryde lovgivningen eller sin ansættelseskontrakt i selskabet Amnesia Invest AG afsløre konkrete ejerforhold, personaleforhold, samarbejdsaftaler eller kommercielle interesser med tredjeparter. Amnesia Invest AG er hverken medejer eller på anden måde interessent (”stakeholder”) i Ayondo Markets eller SpreadMarket.com.

2.1.1.4 Henroy AG

[Klager] har afvist, at Henroy AG er hans firma. Han er direktør i det schweiziske aktieselskab Henroy AG, der er etableret i 2013 af professionelle investorer. Selskabet tilbyder professionel investeringsrådgivning, undervisning, coaching til enkeltpersoner samt håndterer porteføljeinvesteringer for professionelle investorer i form af Family Offices (ikke privatkunder) med udgangspunkt i aktiebaserede ETF (Exchange Traded Fund)-produkter. [Klager] kan ikke uden at bryde lovgivningen eller sin ansættelseskontrakt i Henroy AG afsløre konkrete ejerforhold, samarbejdsaftaler eller kommercielle interesser med tredjeparter. [Klager] har dog afvist, at [Person A] eller DaytraderLand.com har aktier eller optioner i Henroy AG, men at selskabet enkelte gange har været benyttet i forbindelse med undervisning i Danmark.

2.1.2 Artiklen ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder”

Brian Roy Krigslund-Hansen og DaytraderLand.com har anført, at denne artikel også indeholder en række virksomhedsoplysninger, der ikke er korrekte, herunder omtalen af DaytraderLand.com og virksomheder registreret i Sverige og på Seychellerne.

2.1.2.1 DaytraderLand.com

[Klager] har afvist, at DaytraderLand.com er hans personlige hjemmeside. Det er en fælles hjemmeside (et community website) med adskillige ejere og skribenter.

[Klager] har yderligere bestridt, at han skulle have flere end 20 personlige hjemmesider. Begrebet ”hjemmesider” bruges i artiklen i sammenhæng med virksomheder i udlandet, men i denne kontekst omkring personlige hjemmesider – og altså ikke websites. Hvis journalisten havde ønsket at forklare, hvor mange websites de selskaber, som [Klager] var direktør for, havde, så var tallet nærmere 1.000. De informationer kunne enhver seriøs journalist finde på Google eller hos domæneregistreringsselskaber.

2.1.2.2 Virksomhed i Sverige og på Seychellerne

[Klager] har bestridt følgende udsagn fra artiklen:

”Han er ikke en nem mand at portrættere. Alene at finde ud af, hvor mange virksomheder og hjemmesider han ejer, er en udfordring, fordi de er registrerede så forskellige steder som Vejle, Västra Frölunda i Sverige og Mahé på Seychellerne. De fleste er dog registreret på en adresse i den schweiziske by Baar, selv om mange af hjemmesiderne er oprettet i andre navne end hans eget. ”

Han har i den forbindelse anført, at de fleste af hans projekter og virksomheder er opgivet på hans offentligt tilgængelige LinkedIn-profil eller hans Facebook-profil. Han er hverken direkte eller indirekte igennem nogle af sine selskaber medejer af noget selskab på Seychellerne eller i Sverige. Dertil overholder han lovgivningen og opretter ikke hjemmesider i andres navne.

Han er udelukkende direktør for danske, schweiziske og engelske selskaber. Selskabet Copytrading.dk, som Jyllands-Posten har henvist til, er registreret af Henroy AG.

2.1.2.3 JFJ Transport ApS – ophørt efter konkurs

[Klager] har anført, at ingen af hans virksomheder er gået konkurs, og at han aldrig har ejet et transportselskab.

Han stiftede den 18. januar 2007 Club Krokowski ApS til forpagtning af et diskotek i Vejle kaldet Krokowski. Dette selskab blev stiftet sammen med forretningspartneren Jesper Antonsen, der ejede Jantonton Holding ApS. Efter cirka 18 måneder var omsætningen øget med mere end 50 procent, og [Klager] accepterede et tilbud om at sælge sine 50 procent af anparterne til Peter Vase, Søren Vase og Jesper Norup i løbet af sommeren 2008. Han udtrådte således af selskabet den 6. maj 2008. Selskabet har efterfølgende skiftet ejere og formål flere gange inden konkursen i 2012, hvilket intet har med [Klager] at gøre.

2.1.2.4 Redigering

[Klager] har anført, at Jyllands-Postens artikel giver indtryk af, at han har været gået konkurs, benytter tilfældige adresser rundt omkring i Danmark og har rod i regnskaberne. Jyllands-Posten burde have medtaget eksempler på særdeles positive økonomiske tal fra klagers andre virksomheder. Han har i den forbindelse blandt andet henvist til artiklen ”Electronic Cigarettes Holding AG Announces Continued Strong Growth and Plans to Cover 25 Countries” bragt den 9. december 2014 på hjemmesiden newswire.ca. Ifølge klager kunne Jyllands-Posten have nævnt, at [Klager]s firma GoSocial GmbH har omsat for over en milliard kroner på knap fem år.

[Klager] har henvist til udsagnet:

”Han sælger bl.a. e-cigaretter, parfumer og slankemidler, ligesom han har investeret i et thailandsk ejendomsprojekt, som hans revisor dog savner dokumentation for, ligesom revisoren efterspørger lidt mere grundighed med momsindberetningerne. ”

Hvert år er han med til at sælge titusindvis af forskellige produkter for tusindvis af virksomheder over hele verden og har flere end 50 ansatte og mange eksterne samarbejdspartnere.

Han har medejerskab i virksomheder, der tilbyder produkter og services indenfor blandt andet online markedsføring, søgemaskineoptimering, programmering, design, strategiudvikling, softwareudvikling, e-mail platforme, finansiel rådgivning, undervisning, coaching, rygestop-produkter, helse- og naturprodukter, parfumer, kosmetik, make-up, ejendomsudvikling, ejendomssalg, ejendomsinvestering, ejendomsudlejning, venture investment og finansiering til start-ups.

I forhold til udsagnet ”»Selskabet har gentagne gange indberettet momsbeløb for sent til Skat. Forholdet kan være ansvarspådragende for ledelsen,« skriver revisoren i regnskabet. ” har [Klager] anført, at der konkret var tale om et inaktivt dansk selskab, som de troede allerede var afmeldt moms. Selskabet indberettede moms for sent til SKAT, da deres administrative personale på hovedkontoret i Schweiz havde haft usædvanlig svært ved at modtage NEM-ID og andre adgange for at kunne indberette momsen. Selskabets revisor igennem mange år havde lavet den obligatoriske kommentar i regnskaberne, men havde ellers fuld tillid til selskabet. Det bør konkretiseres i artiklen, at selskabet er ét blandt mange og ikke hans primære selskab.

[Klager] har anført, at artiklen uberettiget stiller spørgsmålstegn ved hans uddannelsesmæssige baggrund. Af hans CV, som ligger offentligt tilgængeligt på LinkedIn, fremgår det, at han læst jura i Århus, taget den internationale lederuddannelse, MISE-uddannelsen, hos A. P. Møller-Mærsk, bestået HD første del på Copenhagen Business School og anden del på Syddansk Universitet samt bestået MBA på Copenhagen Business School. Klager har aldrig arbejdet i shipping- eller transportbranchen.

[Klager]s adresseoplysninger i artiklen er misvisende og nedladende. Han bor og opholder sig langt størstedelen af tiden i Schweiz, hvor han har boet sammen med sin familie siden 2012. Den adresse, Jyllands-Posten har henvist til i Vejle, blev tidligere anvendt til firmaet GoSocial ApS, som blev opstartet for cirka otte år siden på adressen og havde kontor på adressen i flere år efterfølgende. Adressen benyttes ikke længere, og der er absolut intet mistænkeligt i dette forhold. Et simpelt opslag hos Erhvervsstyrelsens CVR-register kunne have afklaret denne misforståelse. Det er nedladende at skrive, at [Klager] er at finde på en lejet adresse i Børkop. I forbindelse med en flytning af kontoret for en af sine danske virksomheder, flyttede han midlertidigt firmaadressen til sine forældres adresse i Børkop. Det er ikke [Klager], men et inaktivt selskab, som er registreret på adressen i Børkop. De håndterer posten.

2.1.3 Artiklen ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulandplatformen SpreadMarket?

I forhold til den tredje artikel har [Klager] blandt andet anført, at DaytraderLand.com ikke har en ”bedømmelseskomité”, men har individuelle skribenter til at anmelde hver platform.

[Klager] har afvist, at DaytraderLand.com afholder kurser. DaytraderLand.com får heller ingen kommission af kursus eller undervisning tilbudt af [Person D] eller [Person A], men har nævnt disse og andre kurser i offentlighedens interesse og uden at modtage nogen form for kompensation herfor.

[Klager] kan ikke udtale sig om konkrete besøgstal på DaytraderLand.com, men Jyllands-Posten må kunne dokumentere, hvis besøgstallet har været lavere end opgivet af DaytraderLand.com. I den relation har [Klager] stillet spørgsmålstegn ved, om det i det hele taget er muligt for Jyllands-Posten at tilegne sig præcise målemetoder og tal.

DaytraderLand.com har publiceret hundredvis af artikler, som har været omtalt i en række større medier, og som ligger i toppen ved Google-søgninger. Artiklerne linker alle til DaytraderLand.com. Som eksempler har han henvist til følgende artikler: ”FCK-rigmand scorer millionbeløb på Trump” bragt den 9. november 2016 på ekstrabladet.dk, ”Erik spillede på, at Trump vandt: Nu kan han hæve millionbeløb” bragt den 10. november 2016 på bt.dk, ”Erik tjener million på Trump-Sejr: Satsede stort” bragt den 10. november 2016 på avisen.dk, ”Satsede hos bookmarkerne: Sydfynsk rigmand vandt 1,3 millioner på Trump-sejr” bragt den 10. november 2016 på fyens.dk og ”Fynsk milliardær tjente stort på Trumps sejr” bragt den 10. november 2016 på tv2fyn.dk.

2.1.3.1 Begrebet Introducing Broker (IB)-aftale

[Klager] har herudover anført, at det ikke er korrekt, at en Introducing Broker (IB) aftale adskiller sig fra en affiliate aftale. Begge begreber beskriver det partsforhold, at den markedsførende part modtager kommission for - og udelukkende for - hvert nyt kundeforhold, som der introduceres igennem den markedsførende parts affiliate link til handelsplatformen eller brokeren.

Afregningen sker oftest igennem CPA-modeller (Cost Per Acquisition), hvor den markedsførende part modtager et fast beløb per ny kunde efter en trappemodel, hvor højere indskud, eller højere volumen af kunder, resulterer i en højere betaling per nyt kundeforhold eller Revenue Share Agreements, hvor den markedsførende part modtager en løbende (typisk månedlig) provision fra indtjeningsforholdet imellem kunden og handelsplatformen.

[Person A] har en IB-aftale (Introducing Broker aftale) med danske ETX Capital Danmark. Denne affiliate-aftale er etableret længe før DaytraderLand.com blev etableret og indtjeningen fra denne aftale tilgår ikke DaytraderLand.com, men direkte til skribenten af anmeldelsen af ETX Capital, [Person A], hvilket også tydelig fremgår af anmeldelsen. Anmeldelsen af handelsplatformen ETX Capital er en smule over middel (3.3), men det er min opfattelse, at det økonomiske incitament ikke har påvirket bedømmelsen i artiklen.

2.1.4 Forelæggelse

[Klager] har anført, at Jyllands-Posten ikke har givet ham tilstrækkelig mulighed for at kommentere artiklerne inden offentliggørelsen. Han har på intet tidspunkt afvist at lade sig interviewe og er aldrig blevet spurgt, om han ville stille op til et portrætinterview.

Han blev kontaktet første gang den 24. januar 2017 kl. 15.22 pr. mail af Jyllands-Posten. Her blev han anmodet om at besvare ukendte spørgsmål vedrørende DaytraderLands samarbejder med SpreadMarket over en snak dagen efter eller dage efter igen. [Klager] meddelte samme dag, at han var i udlandet, og at journalisten kunne henvende sig til en af de andre frivillige om daytrading. Hertil svarede journalisten ”Det er selvfølgelig en udfordring, hvis du er i udlandet. Jeg er desværre ikke sikker på, at de andre kan svare på spørgsmålene. ”

Jyllands-Posten fik fredag den 27. januar 2017 svar på en række spørgsmål fra en af de øvrige frivillige, [Person A], som står for den sædvanlige pressekontrakt hos DaytraderLand.com.

[Klager] vendte hjem fra udlandet samme dag den 27. januar 2017 og kontaktede sin advokat Brian Werner Larsen. Advokaten tog kontakt til Jyllands-Posten den 27. januar 2017 kl. 17.00, hvor han meddelte, at hans klient var syg og anmodede om en oplistning af spørgsmål, der ønskedes besvaret, og en kopi af eventuelle udkast, således at eventuelle uklarheder, fejlcitater eller misforståelser kunne korrigeres.

[Klager] har i den forbindelse anført, at Jyllands-Posten ikke respekterede hans sygdom i forelæggelsesprocessen, samtidig med at Jyllands-Posten ved mail af 31. januar 2017 udbad sig klagers tålmodighed, da journalisten var syg.

[Klager]s advokat modtog en mail den 27. januar 2017 kl. 19.58 med en række spørgsmål. Af mailen fremgik det: ”Artiklerne er afleveret, men vi vil strække os så langt, vi er i stand til, for at din klient kan komme til orde”. Hertil svarede advokaten samme aften, at offentliggørelse af artiklerne uden at hans klient havde haft mulighed for at kommet til orde var i strid med god presseskik. Artiklerne blev offentliggjort mandag morgen den 30. januar 2017, uden, at [Klager] havde fået mulighed for at besvare Jyllands-Postens spørgsmål eller havde haft mulighed for at kommentere indholdet i artiklerne. Artiklernes faktuelle fejl kunne have været korrigeret, hvis han havde haft mulighed for at kommentere artiklerne inden offentliggørelsen.

2.2 Jyllands-Postens synspunkter

Jyllands-Posten har anført, at der ikke er sket en tilsidesættelse af god presseskik, idet samtlige i de tre artikler fremsatte påstande er korrekte, ligesom klager har fået mulighed for at kommentere artiklerne inden offentliggørelsen.

2.2.1 Artiklen ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” hjemmesider” kl. 06.00

2.2.1.1 Overskrifter

I forhold til den første artikel har Jyllands-Posten anført, at der med underrubrikken menes, at Forbrugerrådet generelt ser det som et stigende problem, at hjemmesider ikke i vidt nok omfang fortæller om deres samarbejder med handelsplatforme.

I forhold til seniorøkonom [Seniorøkonomen]s udtalelser har Jyllands-Posten anført, at artiklen netop er vinklet generelt. Det fremgår således, at det er et stigende problem, at finansielle hjemmesider udgiver sig for at være uafhængige, men ikke er det. Det fremgår også direkte, at [Seniorøkonomen] ikke forholder sig konkret til DaytraderLand, men generelt. DaytraderLand.com er blot artiklens eksempel på en hjemmeside, der ikke fortæller om sit nære forhold til en handelsplatform (SpreadMarket.com).

[Seniorøkonomen] havde fået udkastet til den lange baggrundsartikel ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket” til gennemlæsning inden interviewet, så han vidste godt, at det var DaytraderLand.com, som Jyllands-Posten skrev om. Han ønskede dog kun at udtale sig helt generelt, hvilket Jyllands-Posten imødekom.

2.2.1.2 Forholdet mellem DaytraderLand.com og SpreadMarket.com

Jyllands-Posten har anført, at der intet sted i artiklerne står, at SpreadMarket.com var annoncør hos DaytraderLand.com på tidspunktet for offentliggørelsen af DaytraderLand.coms anmeldelse af SpreadMarket.com i oktober 2016. Muligvis annoncerede SpreadMarket.com heller ikke på sitet på tidspunktet for anmeldelsen. Jyllands-Posten er dog af den overbevisning, at der stadig var et samarbejde, som man burde have gjort opmærksom på i forbindelse med anmeldelsen.

Jyllands-Posten har yderligere anført, at [Klager] flere gange har fremhævet SpreadMarket.com på Facebook, og henvist til en tråd på Facebook fra den 20. august 2016, hvori [Klager] havde indsat et link til SpreadMarket.com med tilhørende kommentar:

[Klager]: Se forsiden www.SpreadMarket.com der står en række meget gode grunde. Vi er i gang med at teste platformen og lave en anmeldelse af denne og andre platforme på DaytraderLand.

[Facebook-bruger A:] Efter alt at dømme er den fuldstændig ens med 100-vis af andre online CFD-mæglere og White Label sider. Man fristes til at spørge om du har personlige interesser i siden? [smiley]

Umiddelbart synes jeg det virker meget mærkværdigt at anbefale en mægler som man er ved at teste som ”en af de bedste”.

[Klager]: Hvilke andre CFD platforme har lave spreads og gratis garanterede stop-loss? Og gerne en platform hvor interfacet og værktøjerne er i top. Jeg anmelder dem gerne.

[…]

[Klager]: Hej [Facebook-bruger B]. Ja, det virker som en lovende handelsplatform til daytrading med skarpe priser og rigtig mange gode funktioner. Det er tyske Ayondo, der står bag. De har rigtig godt styr på tingene og vækster meget. Vi har også en god IB-aftale med dem, så du siger bare til, hvis du mangler flere affiliate-programmer til undervisningen. ”

På baggrund af de oplysninger, som Jyllands-Posten har om DaytraderLand.com, må det være helt legitimt at konkludere, at DaytraderLand.com foregiver at være mere uvildig, end tilfældet er. Det er jo, hvad hele artiklen ”Efterlysning: Hver er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket” handler om, ligesom det også begrundes i artiklen ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider”.

Jyllands-Posten har yderligere til støtte for et forudgående samarbejde mellem DaytraderLand.com og SpreadMarket.com henvist til en aftale (en Data Sharing Agreement), som Henroy AG (hvor [Klager] er stifter og direktør) indgik med SpreadMarket.com. Ifølge dokumentets kildekode er dokumentet ”Last-Modified: Tue, 24 May 2016” og har ”Date: Thu, 26 Jan 2017”.

Jyllands-Posten har yderligere henvist til en tråd på Facebook fra den 20. august 2016, hvor [Klager] skrev følgende:

”Ja, det [Speadmarket.com, Pressenævnet] virker som en lovende handelsplatform til daytrading med skarpe priser og rigtig mange god funktioner. Det er tyske Ayondo, der står bag. De har rigtig godt styr på tingene og vækster meget. Vi har også en god IB-aftale med dem, så du siger bare til, hvis du mangler flere affiliate-programmer til undervisningen. ”

Begge dele ligger før i tid end DaytraderLand.coms anmeldelse af handelsplatformen SpreadMarket.com i oktober 2016. Jyllands-Posten har derudover anført, at avisen har beviser for et forudgående samarbejde mellem DaytraderLand.com og SpreadMarket.com. Det er ikke nævnt i artiklen af hensyn til kildebeskyttelse.

Jyllands-Posten har i den forbindelse stillet spørgsmålstegn ved, om brugerne kan være trygge ved DaytraderLand.coms anmeldelse af handelsplatformen SpreadMarket.com, som ikke bare er annoncør og sponsor hos anmelderen, men hvor [Klager] ejer domænet. En platform, som DaytraderLand.coms skribenter har haft til opgave at oversætte til dansk. En platform, hvor en af DaytraderLand.coms skribenter varetager kundeservicen for. En platform, som Henroy, hvor [Klager] er stifter og direktør, har en ”Data Sharing Agreement” samt en IB-aftale med, ligesom DaytraderLand.com administrerer SpreadMarket.coms affiliate-program. En platform, som DaytraderLand.com siger, at Ayondo Markets Ltd. ejer, men når man spørger Ayondo Markets Ltd., hvem der står bag, siger direktøren for Ayondo Markets Ltd., at vi må spørge [Klager].

Jyllands-Posten har afslutningsvis anført, at man må gå ud fra, at aftalen ikke faldt på plads fra den ene dag til den anden. Man kan ikke gå ud fra, at alle nuværende og kommende brugere af DaytraderLand.com har modtaget de to udsendte nyhedsbreve i anledning af sponsoraftalens indgåelse. Det er derfor vildledende, når det således fortsat efter sponsoraftalens indgåelse, fremgår af DaytraderLand.coms anmeldelse, at SpreadMarket.com hverken er annoncør eller sponsor, samtidig med at SpreadMarket.coms annonce kan ses på hjemmesiden DaytraderLand.com.

2.2.1.3 Ejerskabet af domænet SpreadMarket.com

I forhold til SpreadMarket.com har Jyllands-Posten anført, at det er muligt at SpreadMarket-varemærket ejes af Ayondo Markets Ltd. Domænet ”SpreadMarket.com” ejes imidlertid af Amnesia Invest AG, som [Klager] er stifter af og direktør for. Som dokumentation har Jyllands-Posten ved e-mail af 6. april 2017 sendt en (udateret) udskrift fra hjemmesiden ”Who.is”, hvoraf det fremgår, at domænet ”SpreadMarket.com” er registreret af [Person C] fra Amnesia Invest AG i Baar i Schweiz.

Vedrørende Jyllands-Postens omtale af firmaet Amnesia Invest AG, er det muligvis en fejl at skrive, ”at Amnesia Invest AG har en eneejer, der hedder [Klager]. ” I det schweiziske virksomhedsregister er [Klager] imidlertid den eneste, der er registreret under Amnesia Invest AG, ligesom han kalder sig for stifter og direktør for firmaet.

2.2.1.4 Henroy AG

[Klager] er ifølge sin LinkedIn-profil direktør for og stifter af firmaet Henroy AG og står som den eneste registreret under Henroy AG i det schweiziske virksomhedsregister.

2.2.2 Artiklen ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder” kl. 06.40

2.2.2.1 DaytraderLand.com

Jyllands-Posten har i forhold til [Klager]s afvisning af, at DaytraderLand.com skulle være hans hjemmeside, henvist til dagbladet Børsens artikler ”Konsulent satser på livet som daytrader” og ”Det er superhårdt, og det er absolut ikke for alle” bragt den 27. april 2016, hvor [Klager] er omtalt som ”[Klager], medstifter af DaytraderLand”. Af sidstnævnte artikel, fremgik det blandt andet:

”[…]

Det siger [Person A], daytrader og medstifter af hjemmesiden DaytraderLand.com, hvor han skriver og underviser om daytrading.

[…]

Han bakkes op af sin medstifter af DaytraderLand, [Klager], der slår fast, at daytrading ikke er vejen til den hurtige million.

[…]”

Jyllands-Posten har i tilknytning hertil anført, at problemet netop er, at ejerne ikke vil frem med, hvem der ejer DaytraderLand.com. De skjuler sig bag betegnelsen ”en række daytradere”, så ingen kan stilles til ansvar. Avisen har henvist il teksten på hjemmesidens afsnit ”Om os”.

Jyllands-Posten har erkendt, at der kan være begrebsforvirring i artiklen ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder” i forhold til websites og personlige hjemmesider. Intentionen var at fortælle, at klager står bag flere end 20 domæner/websites/hjemmesider, ikke personlige hjemmesider. Dette forhold må dog betegnes som irrelevant i klagesagen, da det hverken er krænkende, agtelsesforringende eller på anden måde belastende for klager.

2.2.2.2 Virksomhed i Sverige og på Seychellerne

I forhold til det påklagede afsnit:

”Alene at finde ud af, hvor mange virksomheder og hjemmesider han ejer, er en udfordring, fordi de er registrerede så forskellige steder som Vejle, Västra Frölunda i Sverige og Mahé på Seychellerne. De fleste er dog registreret på en adresse i den schweiziske by Baar, selv om mange af hjemmesiderne er oprettet i andre navne end hans eget. ”

har Jyllands-Posten anført, at det vigtigt at være opmærksom på, at det er virksomheder OG hjemmesider. Flere af [Klager]s hjemmesider er registreret i Sverige ifølge DK Hostmaster, ligesom copytrading.dk (som i øvrigt også promoverer SpreadMarket.com), der er registreret af DanSmoke.com Ltd. (hvor [Klager] er stifter og direktør), er registreret på Seychellerne. Mange af hjemmesiderne står registrerede i de virksomheder, som [Klager] har stiftet og er direktør for, men i andres navne.

Jyllands-Posten har anført, at Jyllands-Posten har hentet eksempler på klagers virksomheder fra hans LinkedIn-profil. Det er kun klagers danske selskaber, som Jyllands-Posten har haft mulighed for at undersøge. Selskabsoplysninger om klagers virksomheder i Schweiz kan Jyllands-Posten ikke tilgå, da Schweiz er blandt de mest lukkende lande i verden i forhold til sådanne oplysninger.

2.2.2.3 JFJ Transport ApS under konkurs

Jyllands-Posten har anført, at klager ifølge virksomhedsregistret BIQ i 2007 stiftede selskabet JFJ Transport ApS, som gik konkurs i 2013, hvor han samtidig udtrådte. I Go’ Morgen Danmark den 24. maj 2010 blev det også nævnt, at [Klager] blandt andet var inden for shipping.

2.2.2.4 Redigering

I forhold til oplysningerne om, at klager har tre universitetsuddannelser har Jyllands-Posten henvist til klagers egen udtalelse i udsendelsen Go’ Morgen Danmark den 24. maj 2010 på TV 2, hvoraf følgende fremgår:

”[Tidskode 01.45]

Studievært: […] Du er 35 år og har været shippingmand, og har fem, seks, syv, otte universitetsuddannelser.

[Klager]: Arh, ja, tre, ja.

Studievært: Tre?

[Klager]: Ja. ”

Til klagen over omtalen af en adresse i Børkop har Jyllands-Posten anført, at klagers virksomhed (uden at angive hvilken virksomhed, Pressenævnet) var og stadig er registreret på adressen ifølge BIQ (databasen BiQ indsamler data om erhvervsforhold, herunder om selskabsforhold fra blandt andet Erhvervsstyrelsen). Da medarbejderen undersøgte adressen, stod den registreret hos et udlejningsfirma. Klager har desuden opgivet en firmaadresse i Vejle. Ejeren af huset i Vejle, en direktør, blev meget overrasket, da avisens medarbejder ringede til ham og spurgte, hvorfor klager brugte hans adresse som firmaadresse. Jyllands-Posten præciserede i den digitale version på finans.dk, at det udelukkende var en firmaadresse, så snart avisen blev gjort opmærksom på det.

2.2.3 Artiklen ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? ” kl. 09.10

Til udsagnet ”bedømmelseskomité” har Jyllands-Posten anført, at både [Klager], [Person A] og [Person B] har anmeldt platforme på deres site. Derefter er der lavet et indlæg, der hedder ”De bedste handelsplatforme”. Afsenderen af dette indlæg er DaytraderLand.com. Mindst tre har således bedømt en række platforme og fundet den bedste.

Jyllands-Posten har videre anført, at DaytraderLand.com formidler kurser. Det er DaytraderLand.coms stiftere og skribenter, der underviser på kurserne, og DaytraderLand.coms stifter.

Ifølge Jyllands-Posten fremgår DaytraderLand.com stort set aldrig i toppen af en søgning på Google. Det gør daytrader.dk stort set altid.

Både af den danske, norske og svenske udgave af DaytraderLand.com fremgår det, at DaytraderLand er henholdsvis Danmarks, Norges eller Sveriges største site om daytrading, samt at DaytraderLand.com på alle tre hjemmesider oplyser at have 50.000 besøgende om måneden. Som dokumentation har Jyllands-Posten indsendt skærmbilleder af DaytraderLand.coms danske, norske og svenske hjemmesider. Jyllands-Posten har anvendt Similarweb til at estimere webtrafikken. Similarweb er ikke 100 procent nøjagtig, men det er nok den mest anerkendte til at estimere webtrafik.

2.2.3.1 Begrebet Introducing Broker (IB)-aftale

I forhold til begreberne ”Introducing Broker aftale” og ”affiliate aftale” har Jyllands-Posten henvist til, at Ayondo Markets Ltd. på sin hjemmeside ayondomarkets.com skelner mellem affiliate og introducing broker.

2.2.4 Forelæggelse

Tirsdag den 24. januar 2017 henvendte journalisten sig pr. mail til klageren med anmodning om et telefonisk interview, men fik den besked, at klageren opholdt sig i udlandet og ikke kunne svare. Klager henviste til en anden i virksomheden. Det er korrekt, at journalisten i mailen ikke benyttede det eksakte ord ”interview”, men når han præsenterede sig som journalist og endvidere skrev, at han havde nogle ret vigtige spørgsmål, gik journalisten med rette ud fra, at klager måtte vide, at det drejede sig om et interview. Journalisten gjorde klart, at det henset til spørgsmålenes karakter var klageren, man ønskede at tale med.

Jyllands-Posten tog ligeledes kontakt til [Person A] og modtog et langt svar pr. mail den 27. januar 2017, som dog blev indledt med, at indholdet ikke måtte gengives uden hans skriftlige samtykke, og at enhver offentliggørelse ville blive indklaget til Pressenævnet. En sådan kommentar betragtes som ingen kommentar. Jyllands-Posten forsøgte flere gange at få kontakt til [Person A] ved opkald og sms uden held.

Desuden sendte Jyllands-Posten en række spørgsmål til klagers advokat fredag den 27. januar 2017, som ikke blev besvaret inden deadline søndag den 29. januar 2017 om aftenen. Klagers advokat gav hverken udtryk for, at der ville komme svar på spørgsmålene eller i givet fald, hvornår.

Efter flere henvendelser konstaterede Jyllands-Posten således, at hverken klageren eller [Person A] ønskede at udtale sig, og artiklerne blev offentliggjort mandag den 30. januar 2017.

Det er således ikke korrekt, at klageren ikke har haft rimelig tid til at forholde sig til de i artiklerne fremsatte oplysninger, og at et ophold i udlandet skulle forhindre klageren i at forholde sig til de kritiske oplysninger, må betragtes som utroværdigt. Der er adgang overalt til både telefon og internet.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Martin Lavesen, Turid Fennefoss Nielsen, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Virksomheden DaytraderLand.com og medstifter [Klager] har klaget til Pressenævnet over tre artikler bragt på finans.dk den 30. januar 2017, ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider” kl. 06.00, ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder” kl. 06.40, og ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? kl. 09.10.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet træffer afgørelse i sager om, hvorvidt der er sket offentliggørelse i strid med de vejledende regler for god presseskik, jf. medieansvarslovens § 34, og hvorvidt et medie efter reglerne i lovens kapitel 6 er forpligtet til at offentliggøre et genmæle.

Det ligger uden for Pressenævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt markedsføringsloven er overtrådt i forbindelse med anmeldelsen af og samarbejdet med handelsplatformen SpreadMarket, og at vurdere, hvorvidt begrebet Introducing Broker aftale er anvendt korrekt. Det tager nævnet ikke stilling til. Nævnet tager derimod stilling til, hvorvidt god presseskik er tilsidesat ved Jyllands-Postens omtale.

3.1 God presseskik

[Klager] og DaytraderLand.com har navnlig klaget over, at artiklerne er negativ vinklet i forhold til DaytraderLand.com og ham selv, og at Jyllands-Posten ikke i fornødent omfang gav ham mulighed for at komme med bemærkninger til artiklerne inden offentliggørelsen.

I det følgende har Pressenævnet taget stilling til klagepunkterne til de enkelte artikler, inden der er indsat et samlet afsnit om spørgsmålet om forelæggelse under punkt 3.1.4.

I den forbindelse er det navnlig punkterne A. 1, A. 3, A. 6 og A. 7 samt B. 1 i de vejledende regler for god presseskik, at klagen er vurderet i forhold til. Af de vejledende regler følger det, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare. Det følger videre, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkterne A. 1, A. 3, A. 6 og B. 1.

Af punkt A. 7 følger det, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen.

Endelig følger det af punkt B. 1, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse.

3.1.1 Artiklen ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider” kl. 06.00

I denne artikel er der specifikt klaget over overskrifterne og omtalen af forholdet mellem DaytraderLand.com og SpreadMarket.com samt omtalen af selskabet Henroy AG.

3.1.1.1 Overskrifter

[Klager] har klaget over overskriften ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider” og underrubrikken:

”Ejerne bag DaytraderLand markedsfører en finansiel handelsplatform uden at fortælle om omfanget af samarbejdet. Et stigende problem, mener Forbrugerrådet.

Overskriften og mellemrubrikken er ifølge klager usand og giver indtryk af, at seniorøkonomen fra Forbrugerrådet konkret har advaret mod DaytraderLand.com. Seniorøkonomen fra Forbrugerrådet udtaler sig imidlertid generelt.

På baggrund af Forbrugerrådets seniorøkonom [Seniorøkonomen]s mail af 30. januar 2017 lægger Pressenævnet til grund, at Forbrugerrådet udtalte sig generelt til Jyllands-Posten og ikke specifikt om DaytraderLand.com.

Pressenævnet finder imidlertid, at underrubrikken sammenholdt med starten af artiklen, hvor Jyllands-Posten i forlængelse af økonomens udtalelser fortsætter med ”Et eksempel er den danske webportal DaytraderLand” fejlagtigt kan give indtryk af, at det er økonomen, der udtaler sig konkret om DaytraderLand.com. Det fremgår dog klart af udsagnet ”Uden at forholde sig til den konkrete sag påpeger [Seniorøkonomen] fra Forbrugerrådet, at sådanne ugennemsigtige aftaler kan være på kant med loven”, at økonomen udtaler sig generelt. På denne baggrund udtaler nævnet ikke kritik.

3.1.1.2 Forholdet mellem DaytraderLand.com og SpreadMarket.com

[Klager] har videre klaget over udsagnet ”Og selv om DaytraderLand i sin lovprisende anmeldelse af SpreadMarket skriver, at handelsplatformen hverken er annoncør eller sponsor hos DaytraderLand, har man andre steder angivet, at det er tilfældet.

Ifølge klager var der ikke en sponsoraftale mellem SpreadMarket.com og DaytraderLand.com på tidspunktet for publiceringen af anmeldelsen den 4. oktober 2016. Den blev indgået efterfølgende, hvor DaytraderLand straks informerede om samarbejdet i to nyhedsbreve i november 2016. Ordlyden af anmeldelsen fra oktober er uændret.

[Klager] har tillige klaget over, at det ikke er korrekt, at han promoverer SpreadMarket.com på Facebook. Han har nævnt SpreadMarket.com i kommentaren én gang den 20. august 2016 til en person fra Daytrader.dk i en lukket Facebook-gruppe om daytrading.

Ifølge Jyllands-Posten gik samarbejdet mellem DaytraderLand.com og SpreadMarket.com forud for DaytraderLand.coms anmeldelse. Avisen anser samarbejdet dokumenteret ved, at [Klager] er medstifter af DaytraderLand.com, stifter og direktør for virksomheden Henroy AG, ligesom et dokument i en ”Data Sharing Agreement” med SpreadMarket.com er dateret i maj 2016. SpreadMarket.coms domæne er registeret i Schweiz af en person fra virksomheden Amnesia Invest AG, som [Klager] også har stiftet og er direktør for.

Sådan som sagen foreligger oplyst, er det ikke muligt for nævnet at tage stilling til, hvorvidt DaytraderLand.com ved sin anmeldelse i oktober 2016 var i dialog med SpreadMarket.com om et samarbejde. Nævnet finder imidlertid, at Jyllands-Posten var berettiget til at omtale avisens tvivl. Nævnet har herved lagt vægt på, at troværdigheden af anmeldelser på internettet er af almen interesse, ligesom det af artiklen fremgår på hvilket grundlag Jyllands-Posten stiller spørgsmålstegn ved DaytraderLand.coms uvildighed. Nævnet udtaler ikke kritik, ligesom nævnet heller ikke finder grundlag for at kritisere brugen af ordet ”promovere” om kommentarerne på Facebook den 20. august 2016.

3.1.1.3 Ejerskabet af domænet SpreadMarket.com

[Klager] har klaget over, at han omtales som ejer af domænet SpreadMarket.com: ”Således ejes domænet ”www.SpreadMarket.com” af DaytraderLands medstifter [Klager]”. Han har oplyst, at varemærket SpreadMarket ejes af Ayondo Markeds Ltd.

Jyllands-Posten ændrede efterfølgende sætningen til ”Således ejes domænet ”www.SpreadMarket.com” af et selskab, DaytraderLands medejer [Klager] har stiftet, og hvor han i dag er direktør”.

Ejerskabet af platformen er tillige omtalt i artiklen ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? ” I denne artikel er klager citeret for:

”Da en bruger, der formidler undervisning til daytradere, spørger, om [Klager] har ejerandel i SpreadMarket, svarer han således:

»Det er tyske Ayondo, der står bag.

[…]

[Person A] og [Klager] skriver også på DaytraderLand.com, at SpreadMarket ejes af det tyske selskab Ayondo Markets. ”

Ved opslag af 4. juli 2017 på hjemmesiden who.is fremgik det imidlertid, at registrantoplysningerne bag domænet SpreadMarket.com var en person ved navn [Person C] fra Amnesia Invest AG i Schweiz. Efter det oplyste er [Klager] stifter af og direktør for Amnesia Invest AG. Nævnet har ikke kendskab til ejerforholdene bag hverken domænet eller varemærket ”SpreadMarket”.

Nævnet bemærker, at udsagnet ”[Klager] driver og ejer Amnesia Invest” fortsat fremgår af sidstnævnte artikel.

Ved omtale af selskaber bør medier generelt skelne mellem et selskab med begrænset hæftelse og direktøren personligt. Jyllands-Posten ændrede senere omtalen så det fremgik, at domænet SpreadMarket.com ejes af et selskab, som [Klager] har stiftet, og er direktør for. Under henvisning til, at spørgsmålet om, hvorvidt [Klager] var ejer eller direktør, var mindre væsentligt i sammenhængen, samt at klager ikke har benægtet, at avisens rettelse er korrekt, finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik.

3.1.1.4 Henroy AG

[Klager] har klaget over, at Jyllands-Posten fremstiller ham som ejer af det schweiziske aktieselskab Henroy AG. Han er direktør i selskabet. Der er henvist til udsagnet:

”SpreadMarket og [Klager]s selskab Henroy AG”.

Jyllands-Posten ændrede efterfølgende sætningen til:

”SpreadMarket og det schweiziske selskab Henroy AG, hvor [Klager] er stifter og direktør. ”

Klagers tilknytning til Henroy AG var også omtalt i artiklen ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? ” kl. 09.10. Heraf fremgik:

”[Klager] ejer en række schweizisk-registrerede selskaber; herunder Henroy AG”

og

”at [Klager]s firma Henroy og SpreadMarket har indgået en såkaldt ”data sharing agreement”.

Sætningerne er efterfølgende ændret til:

”[Klager] står bag en række schweizisk-registrerede selskaber; herunder Henroy AG, hvor han er stifter og direktør”

og

at Henroy, hvor [Klager]s er stifter og direktør, og SpreadMarket har indgået en såkaldt ”data sharing agreement”.

På baggrund af Jyllands-Postens kopi af en LinkedIn-profil, som tilhører [Klager], lægger nævnet til grund, at klager selv har oplyst, at han er stifter af og direktør i aktieselskabet Henroy AG. Pressenævnet finder herefter, at det er udokumenteret, at Henroy AG ejes af [Klager]. Da spørgsmålet om, hvorvidt klager er ejer eller direktør/stifter, i den konkrete sammenhæng er mindre væsentligt, og Jyllands-Posten har ændret oplysningen i artiklerne, finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af dette forhold.

3.1.2 Artiklen ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder”

Til denne artikel er der udover ovennævnte henvisninger til denne artikel videre klaget over omtalen af ejerskabet af DaytraderLand.com, og at artiklen er negativt vinklet over for [Klager].

3.1.2.1 DaytraderLand.com

[Klager] har klaget over, at DaytraderLand.com omtales som hans personlige hjemmeside med avisens ordvalg ”sin hjemmeside”, selvom det er et community website med flere ejere. Ifølge klager er det heller ikke korrekt, at han personligt skulle have tyve hjemmesider.

Jyllands-Posten har under sagens behandling i Pressenævnet oplyst, at avisens medarbejder troede, at ordet ”hjemmeside” var et dansk ord for website. Intentionen var at fortælle, at klager stod for flere end 20 domæner.

Af artiklen ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? ” fremgik bl.a. følgende om ejerforholdene:

”[…] Tværtimod tyder meget på, at DaytraderLand.coms to ejere, serieiværksætteren [Klager], 42, og den 43-årige daytrader [Person A], […]

Intet sted fremgår det, hvem der ejer hjemmesiden DaytraderLand.com. Slår man hjemmesideadressen op i den internationale database ”who.is”, får man at vide, at ejerne har hyret et amerikansk selskab i Virginia, der lever af at skjule domæneejeres identitet.

[…]

Ejerskabet er dog ikke mere hemmeligt, end at [Person A] og [Klager] i april 2016 stillede op til et interview i dagbladet Børsen, hvor de begge præsenterede sig som medstiftere af DaytraderLand.com. […]”

Af databasen who.is fremgår det, at domænet DaytraderLand.com er registreret ”On behalf of daytraderland.com OWNER” fra c/o whoisproxy.com i USA.

Pressenævnet bemærker, at medier bør skelne mellem direktører i selskaber med begrænset hæftelse og selve selskabet. Pressenævnet har ikke kendskab til hæftelsesforholdene bag virksomheden DaytraderLand.com, eller hvem der kan tegne virksomheden. På denne baggrund og da det efter det oplyste, er korrekt, at [Klager] er medstifter, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere Jyllands-Postens omtale af ejerforholdene eller for at omtale DaytraderLand.com som en ”hjemmeside”.

3.1.2.2 Virksomhed i Sverige og på Seychellerne

[Klager] har bestridt at have virksomhed i Sverige og på Seychellerne. Selskabet Copytrading.dk er ifølge klager registreret af Henroy AG. Klager følger lovgivningen ved registreringen af hjemmesider.

Af artiklen fremgår følgende:

”Han er ikke en nem mand at portrættere. Alene at finde ud af, hvor mange virksomheder og hjemmesider han ejer, er en udfordring, fordi de er registrerede så forskellige steder som Vejle, Västra Frölunda i Sverige og Mahé på Seychellerne. De fleste er dog registreret på en adresse i den schweiziske by Baar, selv om mange af hjemmesiderne er oprettet i andre navne end hans eget. ”

På baggrund Jyllands-Postens udskrift fra databasen DK Hostmaster lægger Pressenævnet til grund, at domænet Copytrading.dk på tidspunktet for artiklernes offentliggørelse var registreret under virksomheden DanSmoke.com Ltd., der havde adresse på Seychellerne. På baggrund af [Klager]s LinkendIn-profil lægger nævnet til grund, at han er stifter af og direktør for DanSmoke.com Ltd.

Nævnet bemærket dog, at registrantinformationen på Copytrading.dk i perioden mellem artiklernes offentliggørelse den 30. januar 2017 og Pressenævnets opslag den 18. maj 2017 er ændret til Henroy AG med adresse i Schweiz. [Klager] er stifter af og direktør for selskabet Henroy AG.

Under henvisning til nævnets udskrift fra CVR-registret, lægger Pressenævnet til grund, at klager er administrerende direktør i selskabet GoSocial ApS.

Uanset, at det ikke er dokumenteret, at [Klager] skulle eje virksomheder eller hjemmesider registreret i Sverige, finder nævnet på denne baggrund ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af Jyllands-Postens omtale af registreringsoplysningerne.

3.1.2.3 JFJ Transport ApS – ophørt efter konkurs

[Klager] har klaget over, at Jyllands-Posten gav indtryk af, at et af hans selskaber har været gået konkurs. Ingen af klagers virksomheder er gået konkurs, og han har aldrig ejet et transportselskab. Han stiftede selskabet Club Krokowski ApS, som han udtrådte af i 2008. Selskabet skiftede navn og gik konkurs flere år efter hans udtræden.

Af artiklen fremgik følgende:

”[…] I parentes står der: »gudskelov ingen konkurser.« Ifølge den danske erhvervsdatabase Biq gik han dog konkurs med et transportselskab i 2013. […]”

Af udskrift af 4. juli 2017 fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret) fremgår det, at selskabet JFJ Transport ApS blev opløst efter konkurs i 2013. Under selskabets registreringshistorik fremgår det, at selskabet blev stiftet i 2007 under navnet Club Krokowski ApS med adresse i Vejle. [Klager] og selskabet Jantonsen Holding ApS er anført som stiftere. Direktionen bestod af [Klager] og Jesper Antonsen, indtil [Klager] udtrådte af direktionen i 2008. I 2011 ændredes selskabets navn fra Club Krokowski ApS til JFJ Transport ApS.

På baggrund af oplysningerne fra CVR-registret finder Pressenævnet, at udsagnet ”gik han dog konkurs med et transportselskab i 2013” ikke er korrekt. Da oplysningen samtidig kan være skadelig for klager, udtaler Pressenævnet kritik af Jyllands-Posten for ikke at kontrollere oplysningen tilstrækkeligt inden offentliggørelse, så fejlen kunne være undgået. Klagers egen kommentar ”ingen konkurser” gav således avisen anledning til at kontrollere udsagnet om en konkurs yderligere. Nævnet udtaler videre kritik af Jyllands-Posten for ikke at berigtige fejlen, da avisen i hvert fald ved skrivelsen den 31. januar 2017 blev gjort opmærksom på fejlen.

3.1.2.4 Redigering

[Klager] har videre klaget over, at Jyllands-Postens artikel klart giver indtryk af, at han har været gået konkurs, benytter tilfældige adresser rundt omkring i Danmark og har rod i regnskaberne. Det er skrevet mod bedrevidende og krænkende. Avisen burde i stedet have nævnt, at GoSocial GmbH har omsat for over en milliard danske kroner på knap fem år. Den sene momsregistrering, der omtales, drejer sig om ét blandt mange selskaber og angår ikke klagers primære selskab.

Artiklen stiller spørgsmålstegn ved [Klager]s uddannelsesmæssige baggrund, og udsagnet han ”også [er] at finde på en lejet adresse i forstanden Børkop” er misvisende. Ifølge klager bor og opholder han sig primært i Schweiz. Adressen blev tidligere anvendt til firmaet GoSocial ApS. I forbindelse med en flytning af kontoret, flyttede firmaadressen midlertidigt til klagers forældre i Børkop.

På baggrund af oplysninger fra CVR-registret af 4. juli 2017, lægger Pressenævnet til grund, at [Klager] ejer selskabet Roy Venture Holding ApS, der fortsat er aktivt. Fra oktober 2009 til juni 2016 var selskabets adresse i Vejle. Selskabets har siden juni 2016 haft adresse i Børkop.

Af udskrift af 4. juli 2017 fra CVR-registret fremgår det yderligere, at selskabet GoSocial ApS, ejes af Roy Venture Holding ApS, og selskabets direktør er [Klager]. Fra september 2010 var selskabets adresse i Vejle. Selskabet har siden juni 2016 haft adresse i Børkop. Ifølge Jyllands-Posten var adressen i Børkop registreret hos et udlejningsselskab.

Jyllands-Posten tilføjede efter offentliggørelsen følgende rettelse i nedenstående afsnit:

”[…] bosat i Zug i Schweiz. Han er oprindelig fra Vejle og er også at finde på en lejet adresse i forstaden Børkop (rettelse: der er tale om en firmaadresse, men [Klager] bor der ikke, red.) […]”

Af artiklen fremgik blandt andet følgende:

”[Klager]s danskregistrerede selskab, Roy Venture Holding, har en egenkapital på knap 2 mio. kr., men hvad der gemmer sig i de 10 schweziske selskaber, Finans har fundet frem til, er umuligt at finde ud af.

[…]

Han sælger bl.a. e-cigaretter, parfumer og slankemidler, ligesom han har investeret i et thailandsk ejendomsprojekt, som hans revisor dog savner dokumentation for, ligesom revisoren efterspørger lidt mere grundighed med momsindberetningerne.

»Selskabet har gentagne gange indberettet momsbeløb for sent til Skat. Forholdet kan være ansvarspådragende for ledelsen,« skriver revisoren i regnskabet.

[…]”

Pressenævnet bemærker generelt, at redaktøren i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet som udgangspunkt er berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Det vil sige, at det ligger inden for grænserne af redaktørens redigeringsret at undlade at omtale forhold, der for en af parterne eller andre forekommer centrale, ligesom det er op til redaktøren at vælge og fravælge materiale og kilder, så længe det samlede indtryk giver et retvisende billede. ¬

På baggrund af ovennævnte CVR-oplysninger finder nævnet, at de offentliggjorte oplysninger – med undtagelse af oplysningerne om FJF Transport – er korrekte. Nævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at Jyllands-Posten i øvrigt har overskredet de vide rammer for redigering ved omtalen af klagers uddannelse og virksomhedsadresserne.

3.1.3 Artiklen ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket?

[Klager] har anført, at DaytraderLand.coms indlæg skrives af individuelle skribenter, ikke en ”bedømmelseskomité”, at DaytraderLand.com ikke ”afholder” kurser, samt at han er uforstående over for avisens besøgstal på portalen.

Jyllands-Posten har anført, at både [Klager], [Person A] og [Person B] har anmeldt platforme på deres site. Derefter er der lavet et indlæg, der hedder ”De bedste handelsplatforme”. Afsenderen af dette indlæg er DaytraderLand.com. Mindst tre har således bedømt en række platforme og fundet den bedste.

Uanset, at DaytraderLand.coms indlæg skrives af individuelle skribenter, og at DaytraderLand.com alene henviser til kurserne, finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere avisen for beskrivelsen om kurserne og skribenterne. Nævnet har lagt afgørende vægt på, at DaytraderLand.com omtalerne kurserne på sin platform.

Af artiklen fremgik følgende om besøgstallet:

”[…] »DaytraderLand.com er Danmarks største og mest populære side om daytrading med flere end 50.000 besøgende om måneden (Ifølge Similarweb, der måler onlinetrafik, har DaytraderLand dog kun mellem 3.000 og 9.000 månedligt besøgende - væsentligt færre end konkurrenten daytrader.dk, red.) […]”

Som sagen er oplyst for Pressenævnet, har Pressenævnet ikke mulighed for at tage stilling til, om antallet af besøgende er korrekt. Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår, på hvilken baggrund Jyllands-Posten stiller spørgsmålstegn ved antallet på 50.000 besøgende.

3.1.4 Forelæggelse

[Klager] har anført, at han aldrig blev spurgt af Jyllands-Posten om han ville stille op til en portrætartikel som artiklen ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder”. Han blev heller ikke givet tilstrækkelig mulighed for at kommentere artiklerne inden offentliggørelsen, og at han ikke har afvist at lade sig interviewe. Han anbefalede journalisten at spørge en af de andre fra DaytraderLand.com, da han selv befandt sig i en lufthavn på daværende tidspunkt.

Pressenævnet lægger til grund, at Jyllands-Posten tog kontakt til [Klager] første gang tirsdag den 24. januar 2017. I mailen præsenterede journalisten sig som journalist, oplyste at han havde nogle spørgsmål om DaytraderLands samarbejde med SpreadMarket. [Klager] svarede et par timer efter, at han var i udlandet og henviste til en af de andre frivillige i forhold til spørgsmål vedrørende daytrading. Herefter var journalisten i kontakt med klagers advokat.

Fredag den 27. januar 2017 kl. 17.00 henvendte [Klager]s advokat sig til Jyllands-Posten. Det fremgår blandt andet af mailen, at advokaten havde fået tilsendt mail-korrespondance fra samme dag mellem [Person A] og Jyllands-Posten, hvoraf følgende blandt andet fremgik af Jyllands-Postens mail til [Person A]:

”Der er dog oplysninger, der strider mod de oplysninger, jeg har. Derfor vil det være langt nemmere med et direkte interview – eller at du i det mindste vil svare på mine spørgsmål. Eksempelvis hvorfor [Klager] ejer domænet SpreadMarket.com? Hvorfor indgik Henroy en ”data sharing agreement” med SpreadMarket i maj 2016? Hvorfor skrev [Klager] på Facebook i august, at I havde en god IB-aftale med SpreadMarket?

Jeg ville langt hellere stille [Klager] spørgsmålene, da de fleste angår ham. Man han ønsker desværre ikke at sige noget. ”

Advokaten bad i den forbindelse om præcisering af uklarheder og en oplistning af spørgsmål til [Klager] samt om at få relevante dele eller hele artiklen til gennemsyn. Jyllands-Posten oplistede samme aften kl. 19.48 spørgsmålene.

Jyllands-Posten offentliggjorde mandag den 30. januar 2017 de påklagede artikler uden at have modtaget kommentarer fra [Klager].

Af artiklen ”Forbrugerrådet advarer mod ”uvildige” finansielle hjemmesider” fremgik følgende:

”[…]

Finans har siden tirsdag den 24. januar forsøgt at få en kommentar fra DaytraderLands stiftere. Fredag bad [Klager]s advokat så om at få vores spørgsmål tilsendt. Finans venter stadig på svar. […]”

Af artiklen ”Her er millionæren fra DaytraderLand med de mange biler og endnu flere virksomheder” fremgår følgende:

”Det er ikke, fordi den 42-årige serieiværksætter [Klager] er uvant med at optræde i medierne, at han har afslået at stille op til et interview med Finans.

Af artiklen: ”Efterlysning: Hvem er den hemmelige partner bag spekulantplatformen SpreadMarket? fremgår følgende:

”[…]

Finans har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra [Person A] og [Klager]. Førstnævnte har ikke ønsket at besvare Finans' spørgsmål, sidstnævnte har gennem sin advokat bedt om at få spørgsmålene sendt på mail. Finans venter stadig på svar. […]”

På baggrund af Jyllands-Postens mails finder Pressenævnet, at det må have stået klart for [Klager], hvad artiklerne drejede sig om, herunder at de omhandlede forholdet mellem DaytraderLand.com og SpreadMarket.com samt [Klager]s egen tilknytning til virksomhederne. Pressenævnet finder videre, at Jyllands-Posten gav klager rimelig tid og mulighed for at komme med sine bemærkninger. Pressenævnet finder derfor ikke anledning til at udtale kritik af forelæggelsen.

Pressenævnet finder – ud over ovennævnte forhold vedrørende omtale af et konkursramt selskab – ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik af Jyllands-Postens artikler.

3.1.5 Pressenævnets pålæg om offentliggørelse

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af papirudgaven Jyllands-Posten, jyllands-posten.dk og finans.dk at offentliggøre følgende med Pressenævnets logo som illustration:

”[rubrik]

Pressenævnet kritiserer Jyllands-Posten

[underrubrik]

Nævnet kritiserer Jyllands-Posten for at bringe en forkert oplysning om et konkursramt selskab.

[tekst]

Jyllands-Posten omtalte i januar måned hjemmesiden DaytraderLand.com og en af stifterne [Klager].

I den forbindelse skrev avisen blandt andet følgende om [Klager]:

”Ifølge den danske erhvervsdatabase Biq gik han dog konkurs med et transportselskab i 2013.

Ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret) var [Klager] i 2007 med til at stifte et selskab. I 2011 ændrede selskabet navn til JFJ Transport ApS.

[Klager] udtrådte af selskabet i 2008.

Fem år senere gik firmaet konkurs, i 2013.

Ifølge [Klager] er han heller ikke gået konkurs med andre selskaber.

[Klager] har klaget til Pressenævnet, da han mener, at Jyllands-Posten burde have kontrolleret CVR-registret.

Pressenævnet er enig med [Klager]. Avisen burde have kontrolleret den skadelige oplysning yderligere inden offentliggørelse. Derved kunne fejlen have været undgået.

Nævnet udtaler også kritik af Jyllands-Posten for ikke at rette fejlen, da avisen blev gjort opmærksom på fejlen.

[Klager] havde også klaget til Pressenævnet over andre forhold i artiklerne. De klagepunkter fik han ikke fik medhold i.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk”

For så vidt angår offentliggørelsen i papirudgaven, skal offentliggørelse af nævnets kendelse ske snarest i den første eller en af de første udgaver, der offentliggøres efter nævnets kendelse. Offentliggørelse skal ske på det sted i mediet, hvor mediet har oplyst at ville offentliggøre kritik fra Pressenævnet (i mediets rettelsesspalte: http://www.pressenaevnet.dk/dagblade/). Har mediet ikke en fast rettelsesspalte, skal offentliggørelse ske på det sted i mediet, der svarer til placeringen af den kritiserede artikel.

For så vidt angår mediets digitale platforme, skal nævnets kendelse offentliggøres snarest på de platforme, hvor den påklagede artikel har været bragt. Offentliggørelse skal ske som en selvstændig artikel, der prioriteres, f.eks. med placering på en forside i mindst et døgn efter kritikkens offentliggørelse. Endvidere skal denne artikel være offentligt tilgængelig som en selvstændig artikel i overensstemmelse med prioriteringen af den påklagede artikel, og i en periode svarende til den periode, hvor den påklagede artikel har været tilgængelig. Endelig skal der oprettes et link med teksten ”Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen” til nævnets kendelse ved starten af brødteksten i den påklagede artikel, hvis den fortsat er tilgængelig på hjemmesiden og ikke er ændret på de punkter, hvor nævnet har udtalt kritik.

Skrifttype og layout bør svare til den opsætning, der i øvrigt anvendes af mediet.

Afgjort den 3. august 2017