Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

§ 1

I bekendtgørelse nr. 960 af 10. juli 2017 om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I planperioden 2017/2018 skal korsblomstrede afgrøder, honningurt, almindelig rug, stauderug og vårbyg, der anvendes som efterafgrøder, uanset stk. 2, 1. pkt., være sået senest den 30. august 2017. Efterafgrøder, bortset fra efterafgrøder sået som udlæg i majs, må i planperioden 2017/2018 uanset stk. 2 tidligst nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres den 30. oktober 2017.«

2. I § 15 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. I planperioden 2017/2018 skal indberetning af arealer med efterafgrøder og ændringer heri uanset stk. 1, 1. pkt., ske senest den 11. september 2017. Indberetning i planperioden 2017/208 af anvendelse af et eller flere alternativer til efterafgrøder og ændringer heri skal uanset stk. 2 ske senest den 11. september 2017. Indberetning i planperioden 2017/2018 af oplysning om, at et eller flere alternativer omfattet af §§ 7-10 ikke længere ønskes anvendt, skal uanset stk. 3, 1. pkt., ske senest den 11. september 2017.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2017.

Landbrugsstyrelsen, den 18. august 2017

Jette Petersen

/ Steen Bonde