Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation til udførelse af opgaver på Søfartsstyrelsens vegne1)

I medfør af § 22, stk. 1-3, og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, og i medfør af § 22, stk. 1-3, og § 32, stk. 2, i lov om sikkerhed til søs som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 71 af 29. januar 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastlægger ansøgnings- og godkendelsesproceduren for virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker autorisation til at udføre opgaver på vegne af Søfartsstyrelsen.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter følgende opgaver:

1) Måling af skibe.

2) Opmåling af lastrum i fiskefartøjer med en længde over 17 meter.

3) Udførelse af krængningsprøver og udarbejdelse af letvægtsopgørelser.

4) Radiosyn på fiskeskibe samt på lastskibe under 300 bruttotons.

5) Elektronisk afprøvning af LRIT-udstyr.

6) Periodiske syn af fiskeskibe, herunder syn af den udvendige bund på oplagte fiskeskibe.

7) Hejsemidler og lossegrej m.v. i skibe.

8) Periodiske eftersyn af udsætningsmidler i skibe.

9) Kontrol i henhold til MARPOL, Annex II.

10) Test af emballage godkendt i henhold til IMDG-koden.

11) Godkendelse og besigtigelse af husbåde og flydende konstruktioner.

12) Støjmåling på skibe.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen fastsætter de nærmere kvalifikationskrav, som skal være opfyldt for at udføre opgaver som anført i stk. 1 på Søfartsstyrelsens vegne, herunder krav til kvalitetssikringssystemet med beskrivelse af det krævede udstyr, arbejdsprocessen, habilitetsforhold, registreringer samt personalets kvalifikationer. Kravene er beskrevet på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

§ 3. Søfartsstyrelsen accepterer prøvninger og godkendelser foretaget af autoriserede virksomheder og enkeltpersoner i EU- eller EØS-lande med tilsvarende godkendelse udstedt af landets nationale myndigheder.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen accepterer prøvninger og godkendelser foretaget af anerkendte organisationer.

Ansøgning og sagsbehandling

§ 4. Ansøgning om tilladelse til at udføre opgaver som anført i § 2 skal sendes til Søfartsstyrelsen.

§ 5. Når Søfartsstyrelsen modtager en ansøgning om godkendelse, sender Søfartsstyrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om den forventede sagsbehandlingstid.

§ 6. Søfartsstyrelsen vedligeholder en liste over autoriserede virksomheder og enkeltpersoner på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Tilsyn

§ 7. Søfartsstyrelsen fører risikobaseret tilsyn med autoriserede virksomheder eller enkeltpersoner, for så vidt angår opretholdelse af autorisationen.

Stk. 2. Et tilsyn foregår som en audit af den autoriseredes kvalitetssikringssystem.

Stk. 3. Tilsynet kan foregå hos den autoriserede, i forbindelse med arbejdets udførelse eller ved forelæggelse af dokumentation.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan tilbagekalde en autorisation, hvis betingelserne eller andre vilkår for autorisationen ikke længere er opfyldt.

Klageadgang

§ 8. Den autoriserede virksomhed eller enkeltperson skal skriftligt vejlede tjenestemodtageren om klageadgang.

Stk. 2. Klagevejledningen skal indeholde en beskrivelse af

1) proceduren, i tilfælde af at tjenestemodtageren ikke godkendes,

2) tjenestemodtagerens mulighed for at klage til Søfartsstyrelsen over den autoriserede virksomheds eller enkeltpersons udførelse af arbejdet og

3) de relevante kontaktoplysninger i denne forbindelse.

Straf og ikrafttræden

§ 9. Overtrædelse af § 2, stk. 2, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Selvstyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 4. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1359 af 15. december 2009 om teknisk forskrift om udførelse af visse opgaver i henhold til lov om sikkerhed til søs på vegne af Søfartsstyrelsen m.v. ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 30. november 2017

Lars G. Nielsen

/ Per Sønderstrup

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.