Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Herved bekendtgøres lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 10. oktober 2013, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 749 af 25. juni 2014 og lov nr. 512 af 31. maj 2016.

§ 1. Studerende ved videregående uddannelser har efter ansøgning ret til rabat ved køb af abonnementskort til befordring med bus, tog og metro i den offentlige servicetrafik. Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at anden kollektiv persontrafik er omfattet af 1. pkt. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at 1. pkt. gælder for befordring til og fra udlandet.

Stk. 2. Retten til rabat ved køb af abonnementskort omfatter ikke befordring i form af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.

Stk. 3. Retten til rabat ved køb af abonnementskort omfatter måneder, hvor den studerende er indskrevet på og gennemgår uddannelse, der giver ret til statens uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens § 15.

Stk. 4. Retten til rabat gælder ikke, når den studerende samtidig får befordringsgodtgørelse i henhold til andre regler.

§ 1 a. (Ophævet)

§ 2. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen)1) træffer afgørelse om, hvilke studerende der har ret til rabat efter § 1.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om uddannelsesstedernes administration af rabatordningen efter § 1.

§ 3. Rabat efter § 1 gives til den billigste daglige befordring mellem bopæl og uddannelsessted med fradrag af et egenbetalingsbeløb på 18,37 kr. (2010-niveau) for hver dag, abonnementskortet er gyldigt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For den del af udgiften til abonnementskort, der ligger over 69,99 kr. (2016-niveau) pr. dag, ydes en rabat på 50 pct.

Stk. 3. Ved beregningen af rabatten efter stk. 1 og 2 betragtes et månedskort som et abonnementskort på 30 dage.

Stk. 4. Satserne i stk. 1 og 2 reguleres én gang pr. kalenderår på et tidspunkt fastsat af uddannelses- og forskningsministeren med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker på grundlag af den egenbetaling, der gælder på reguleringstidspunktet. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste ørebeløb.

Stk. 5. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at bestemmelsen i stk. 2 ikke finder anvendelse for studerende, der har bopæl i visse kommuner.

§ 4. Det påhviler hvert trafikselskab, Bornholms Regionskommune, de jernbanevirksomheder, der udfører offentlig servicetrafik på kontrakt med staten, og Metroselskabet I/S at yde rabat efter §§ 1 og 3.

Stk. 2. Hvert selskab og Bornholms Regionskommune sørger for, at den i § 3 anførte rabat indpasses i det takst- og billetteringssystem, der anvendes af trafikselskabet eller Bornholms Regionskommune.

Stk. 3. Udgiften ved rabatordningen og dennes administration bortset fra den del, der hører under styrelsen, afholdes af de transportansvarlige, der er nævnt i stk. 1. Styrelsen refunderer de transportansvarlige 90 pct. af det beløb, der er ydet i rabat, på grundlag af kvartalsvise opgørelser af rabatbeløbet.

Stk. 4. Revisoren for en transportansvarlig efter stk. 1 attesterer, at rabatten er ydet i overensstemmelse med § 3, stk. 1-3, og at rabatbeløbet i øvrigt er opgjort korrekt.

Stk. 5. Transportansvarlige i EU- og EØS-landene kan efter regler fastsat af undervisningsministeren yde rabat på samme vilkår som de transportansvarlige, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 6. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om

1) opgørelse af, hvilke beløb der er ydet i rabat, frist for de transportansvarliges indsendelse af opgørelsen til styrelsen, indsendelse af opgørelsen i elektronisk form og, hvilke krav der stilles til attestation af opgørelsen,

2) styrelsens indhentning af yderligere oplysninger hos de transportansvarlige om ordningen, herunder individbaserede oplysninger om uddannelsessøgende og deltagere, der køber abonnementskort med rabat, og rabatbeløbenes størrelse, og

3) elektronisk kommunikation mellem styrelsen og de transportansvarlige, der er nævnt i stk. 1, herunder anvendelse af digital signatur eller anden sikker personidentifikation, herunder i forbindelse med indsendelse af opgørelse af, hvilket beløb der er ydet i rabat, og oplysninger om ordningen, jf. nr. 1 og 2.

Stk. 7. Reglerne efter stk. 6, nr. 1 og 2, om styrelsens adgang til at indhente individbaserede oplysninger, herunder frist for indsendelse af individbaserede oplysninger, fastsættes efter forhandling med de transportansvarlige.

§ 4 a. Uddannelsesstedet kan efter ansøgning i ganske særlige tilfælde træffe afgørelse om, at studerende, der har ret til rabat efter § 1, gives godtgørelse til befordring med andre befordringsmidler end offentlige befordringsmidler efter en kilometersats, jf. dog stk. 2. Uddannelsesstedet træffer herunder afgørelse om antallet af kilometer, der kan gives godtgørelse for, mellem uddannelsesstedet og den studerendes bopæl.

Stk. 2. Godtgørelse efter stk. 1 gives ikke i perioder, hvor den studerende er indskrevet på og gennemgår uddannelse, der er tilrettelagt som fjernundervisning. Ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor mindre end 50 pct. af undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om uddannelsesstedernes administration og om retten til godtgørelse efter stk. 1, herunder godtgørelsens beregning, sats og årlige regulering, øvre grænse for godtgørelsen og udbetaling.

§ 5. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om:

1) Indhold og udformning af ansøgninger om rabat efter § 1 og godtgørelse efter § 4 a og, om hvornår den studerende skal søge.

2) At ansøgning om ret til rabat eller godtgørelse skal ske i elektronisk form, herunder om anvendelse af digital signatur eller anden sikker personidentifikation. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan endvidere fastsætte regler om, at visse studerende og visse typer af sager kan undtages fra kravet i 1. pkt.

3) At afgørelser og meddelelser om rabat eller godtgørelse skal gives i elektronisk form. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse studerende kan undtages fra kravet i 1. pkt.

4) At rabatbeløb efter § 3, stk. 1-3, jf. § 1, i særlige tilfælde af den transportansvarlige skal udbetales kontant til studerende, der har ret til rabat, når de tidligere har købt abonnementskort uden rabat, idet rabatten dog ikke kan udbetales kontant, hvis den studerende har undladt at søge i tide.

5) Hvordan studerende, der i en periode, herunder på grund af deltagelse i uddannelse ved flere uddannelsessteder på samme tid, skal bruge flere abonnementskort eller en kombination af abonnementskort og godtgørelse, samlet kan opnå rabat eller godtgørelse.

§ 5 a. Styrelsen kan hos uddannelsesstederne indhente oplysninger om indskrivning m.v., der er nødvendige for at træffe afgørelse om ret til rabat, herunder indskrivningsoplysninger om studerende, der er indskrevet på en støtteberettigende uddannelse, men som ikke har søgt befordringsrabat. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

Stk. 2. Det Centrale Personregister stiller personadresseoplysninger til rådighed for styrelsen om de uddannelsessøgende, der søger om ret til rabat. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

Stk. 3. Styrelsen kan til de transportansvarlige, der er nævnt i § 4, stk. 1, videregive oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige for at yde rabat. Styrelsen kan stille de nævnte oplysninger elektronisk til rådighed for de transportansvarlige.

§ 6. Uddannelsesstedets afgørelse efter § 4 a, stk. 1, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Styrelsens afgørelser efter § 2 i denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. Reguleringen som nævnt i § 3, stk. 3, sker første gang den 1. januar 1998.


Lov nr. 235 af 21. april 1999 (Rabat på abonnementskort)2) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1999.


Lov nr. 261 af 12. april 2000 (Rabat på befordring til og fra udlandet)3) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.


Lov nr. 1322 af 20. december 2000 (Forlængelse af studerendes adgang til befordringsrabat)4) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.


Lov nr. 145 af 25. marts 2002 (Lov om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner)5) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, (udelades).

Stk. 2 (Udelades)


Lov nr. 593 af 24. juni 2005 (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen)6) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-5. (Udelades)


Lov nr. 312 af 19. april 2006 (Justering af betingelserne for udenlandske statsborgeres ret til statens uddannelsesstøtte (SU), SU uden for klippekortet til visse studieforberedende kurser på gymnasialt niveau efter fuldført gymnasial uddannelse og forenkling af rabatordning m.v.)7) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. § 1, nr. 1, 6-9 og 13, og § 2 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.8)

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 551 af 6. juni 2007 (Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S)9) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 28

Stk. 1. Transport- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden.10)

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 208 af 31. marts 2008 (Omlægning af ansvaret for befordring til brobygning, ny befordringsordning ved korte forløb, elektronisk ansøgning m.v.)11) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2008, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2-4. (Udelades)


Lov nr. 78 af 27. januar 2010 (Støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede)12) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2010 og har gyldighed til og med den 31. januar 2011, jf. dog stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på kompetenceudvidende forløb, som den nyuddannede påbegynder i perioden fra den 1. februar 2010 til og med den 31. januar 2011.


Lov nr. 1567 af 21. december 2010 (Harmonisering af satser for befordringsrabat til uddannelsessøgende m.v., indførelse af godtgørelse efter en kilometersats til studerende ved videregående uddannelser m.v.)13) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende14), jf. dog stk. 2-8. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Stk. 2. § 1, nr. 7, der ændrer § 3, stk. 1, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, og § 1, nr. 13, der ændrer § 5, nr. 1, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, træder i kraft den 1. februar 2011.

Stk. 3. § 1, nr. 8, der ophæver § 3, stk. 2 og 4, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, § 1, nr. 11, der indsætter § 4 a i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og § 3, der ændrer § 23, stk. 3, nr. 2, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 4. De hidtil gældende regler i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser finder anvendelse fra lovens ikrafttræden til og med den 31. december 2010 for abonnementskort, der gives rabat til i denne periode.

Stk. 5. (Udelades)

Stk. 6. Uanset reglerne fastsat i medfør af § 3, stk. 3, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser reguleres egenbetalingen i § 3, stk. 1, i samme lov som affattet ved § 1, nr. 6, i denne lov første gang den 1. januar 2011.

Stk. 7. (Udelades)

Stk. 8. De hidtil gældende regler udstedt med hjemmel i § 2, stk. 1, 2. pkt., i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, som ophævet ved denne lovs § 1, nr. 5, finder fortsat anvendelse indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt med hjemmel i § 5, nr. 1, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12.


Lov nr. 485 af 17. maj 2013 (Forenkling af udlandsstipendieordningen, udlandsstudielån, ophævelse af bestemmelser om støtte til særlige kompetenceudvidende forløb m.v.)15) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 899 af 4. juli 2013 (Ændring af reglerne om støttetid, begrænsninger i adgangen til Statens Uddannelsesstøtte til ungdomsuddannelser, nye støttesatser for hjemmeboende, ændret satsregulering i perioden 2014-2021, øget støtte til befordringsgodtgørelse m.v.)16) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juli 2013, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2-5. (Udelades)

Stk. 6. § 1, nr. 14, og §§ 2 og 3 træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 7-8. (Udelades)


Lov nr. 749 af 25. juni 2014 (Befordringsrabat og -godtgørelse til studerende ved videregående uddannelser, der berettiger til statens uddannelsesstøtte, og afskæring af godtgørelse efter en kilometersats i perioder med fjernundervisning m.v.)17) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 8, træder i kraft den 1. januar 2016.


Lov nr. 512 af 31. maj 2016 (Målretning af befordringsrabatordningen)18) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Loven gælder ikke for studerende, der er begyndt på en videregående uddannelse før den 1. juli 2016. For disse studerende finder de hidtil gældende regler anvendelse. For studerende, der påbegynder en ny videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere, finder loven dog anvendelse.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 30. august 2017

Søren Pind

/ Thomas Voigt Lund

Officielle noter

1) Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte er nedlagt. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (uddannelses- og forskningsministeren, jf. kongelig resolution af 3. februar 2014), der efter kongelige anordninger af henholdsvis 3. og 5. oktober 2011 har ansvaret for denne lov, har ved cirkulære nr. 9574 af 23. juni 2017 tillagt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte de beføjelser, der efter loven er tillagt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

2) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 1, stk. 2 og 3, 1. pkt., § 3, stk. 1 og 3, § 5, stk. 1, nr. 3, 4 og 6.

3) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1, 2. og 3. pkt., og § 4, stk. 5.

4) Lovændringen vedrører § 1, stk. 3, 2. pkt., § 1, stk. 4, § 2 og § 6.

5) Lovændringens § 73 vedrører § 4, stk. 2, 2. pkt.

6) Lovændringens § 9 vedrører § 1, stk. 1, 1. pkt., og § 4, stk. 1 og 2.

7) Lovændringens § 2 vedrører § 1, stk. 3, 1. pkt., § 1, stk. 4, 1. pkt., § 2, § 3, stk. 2, § 3, stk. 4, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, nr. 1, 4, 6-8, § 5, stk. 2, § 5 a og § 6.

8) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 20. april 2006.

9) Lovændringens § 33 vedrører § 4, stk. 1.

10) Lov nr. 551 af 6. juni 2007 trådte i kraft den 26. oktober 2007, jf. bekendtgørelse nr. 1180 af 11. oktober 2007 om ikrafttræden af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S og ophævelse af visse love på Transport- og Energiministeriets område.

11) Lovændringens § 3 vedrører § 3, stk. 3.

12) Lovændringens § 3 vedrører § 1 a.

13) Lovændringens § 1 vedrører § 1, stk. 1, 1. pkt., § 1, stk. 2, 3 og 5, § 2, stk. 1, 2. pkt., § 3, stk. 1-4, § 4, stk. 6 og 7, § 4 a, § 5, § 5 a, stk. 1 og 2, og § 6, stk. 1.

14) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 22. december 2010.

15) Lovændringens § 3 vedrører § 1 a.

16) Lovændringens § 2 vedrører § 4 a, stk. 1, 1. pkt., og § 4 a, stk. 2.

17) Lovændringens § 1 vedrører § 1, stk. 3-5, § 2, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 2, stk. 2, § 4 a, § 5, nr. 2, 2. pkt., § 5, nr. 3, 2. pkt., § 5 a, stk. 1, og § 6, stk. 1-3.

18) Lovændringen vedrører § 3, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 3, stk. 2-5, § 4, stk. 4, og § 5, nr. 4.