Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0070
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Krav til kvalitet af benzin
Bilag 2 Krav til kvalitet af dieselolie
Bilag 3 Kontrol af kvaliteten af benzin og dieselolie
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til anvendelse i motorkøretøjer m.v.1)

I medfør af § 22, stk. 3 og 4, § 22 a, § 30, stk. 1 og 2, § 31, § 32 c, § 38 f, stk. 1, § 43, stk. 1, § 45, stk. 1, § 46, stk. 2, § 47 og § 59, stk. 2 og 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, og § 7, stk. 1, nr. 4, § 7 a, stk. 1, § 51, stk. 1, nr. 6, § 80, stk. 2, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder krav til kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til anvendelse i motorkøretøjer, traktorer og mobile ikke-vejgående maskiner, herunder fartøjer til sejlads på indre vandveje, når de ikke er til søs, samt fritidsfartøjer, når de ikke er til søs.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Benzin: Ethvert flygtigt mineralolieprodukt, som henhører under positionsnumrene KN 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 og 2710 11 59, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001, og som er bestemt til brug som brændstof i forbrændingsmotorer med styret tænding til fremdrift af motorkøretøjer.

2) Dieselolie: Brændstof, som henhører under positionsnummer KN 2710 19 41, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001, og som er bestemt til brug som brændstof i forbrændingsmotorer med kompressionstænding til fremdrift af motorkøretøjer.

3) Gasolie: Brændstof, som henhører under positionsnummer KN 2710 19 41 og KN 2710 19 45, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001, og som er bestemt til brug som brændstof i forbrændingsmotorer med kompressionstænding til fremdrift af traktorer og mobile ikke-vejgående maskiner, herunder fartøjer til sejlads på indre vandveje, samt fritidsfartøjer.

4) Motorkøretøj: Motorkøretøj som defineret i færdselsloven.

5) Traktor: Motordrevet køretøj som defineret i færdselsloven.

6) Mobil ikke-vejgående maskine: Maskiner, som er omfattet af bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner, herunder fartøjer til sejlads på indre vandveje.

7) Fartøj til sejlads på indre vandveje: Fartøj på indre vandveje som defineret i direktiv 97/68/EF.

8) Fritidsfartøj: Fritidsfartøj som defineret i direktiv 94/25/EF.

9) Engrosvirksomhed: Virksomhed, der sælger eller importerer benzin eller dieselolie en gros, herunder leverer til egne salgsanlæg, med henblik på anvendelse i motorkøretøjer her i landet, og som er ansvarlig for ekspedition af brændstof gennem et punktafgiftsopkrævningssted.

10) % m/m: Procent efter vægt (vægtprocent).

11) % v/v: Procent efter volumen (volumenprocent).

12) Biobrændstoffer: Flydende eller gasformig brændstof til transport fremstillet på grundlag af biomasse.

Stk. 2. Bekendtgørelsens regler om salg gælder også udbud til salg, opbevaring i salgsøjemed, tilbud og enhver overgivelse til andre mod eller uden vederlag, jf. lov om kemikalier § 4, stk. 1.

Benzin

§ 3. Benzin må kun sælges eller importeres med henblik på anvendelse i motorkøretøjer her i landet, hvis det opfylder kravene i § 6, stk. 1, og bilag 1.

Dieselolie

§ 4. Dieselolie må kun sælges eller importeres med henblik på anvendelse i motorkøretøjer her i landet, hvis det opfylder kravene i § 6, stk. 1, og bilag 2, dog kan der markedsføres og importeres diesel med et højere indhold af FAME end det i bilag 2 angivne.

Stk. 2. Engrosvirksomheder skal sikre, at brugerne informeres fyldestgørende om indholdet af biobrændstoffer, navnlig FAME, i diesel.

Gasolie og andre flydende brændstoffer end gasolie

§ 5. Gasolie må kun sælges eller importeres med henblik på anvendelse i traktorer og mobile ikke-vejgående maskiner, herunder fartøjer til sejlads på indre vandveje og fritidsfartøjer, her i landet, hvis det opfylder kravet i § 6, stk. 1, og svovlindholdet er maks. 10 mg/kg.

Stk. 2. Gasolie må ikke anvendes i motorkøretøjer her i landet.

Stk. 3. Andre flydende brændstoffer end gasolie må kun anvendes i fartøjer til sejlads ad indre vandveje og fritidsfartøjer, hvis de opfylder kravet i § 6, stk. 1, og svovlindholdet er maks. 10 mg/kg.

Metalbaserede additiver

§ 6. Brændstof må maksimalt indeholde 2 mg mangan pr. liter.

Stk. 2. Virksomheder, der sælger brændstof, som indeholder mangan, skal ved mærkning sikre, at brugerne oplyses herom. Mærket skal indeholde teksten »Indeholder metalbaserede additiver«. Mærket skal placeres klart synligt på samme sted som oplysningerne vedrørende brændstoftype. Mærket skal have en størrelse og en skrifttype, der er klart synlig, og som er letlæselig.

Egenkontrol

§ 7. Engrosvirksomheder skal gennemføre en egenkontrol af, at kravene til benzin og dieselolie som angivet i § 6, stk. 1, bilag 1 og bilag 2 overholdes. Miljøstyrelsen træffer hvert år i overensstemmelse med bilag 3, punkt 2, afgørelse om omfanget og gennemførelsen af egenkontrollen. Miljøstyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Engrosvirksomheder skal udlevere de oplysninger, der er angivet i bilag 3 til Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Såfremt en engrosvirksomhed ikke kan gennemføre en prøveudtagning på et salgsanlæg på grund af nægtelse af adgang til salgsanlægget, skal Miljøstyrelsen underrettes herom.

Tilsyn

§ 8. Miljøstyrelsen fører tilsyn og kontrol med overholdelsen af reglerne i bekendtgørelsen.

Straffebestemmelser

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) sælger eller importerer benzin i strid med § 3,

2) sælger eller importerer dieselolie i strid med § 4, stk. 1,

3) undlader at sikre, at brugerne af dieselolie informeres i henhold til § 4, stk. 2,

4) sælger, importerer eller anvender gasolie i strid med § 5, stk. 1,

5) sælger, importerer eller anvender gasolie i strid med § 5, stk. 2,

6) anvender andre flydende brændstoffer end gasolie i strid med § 5, stk. 3,

7) sælger brændstof, som er i strid med § 6, stk. 1,

8) sælger brændstof uden at mærke som foreskrevet i § 6, stk. 2, eller

9) undlader at udføre egenkontrol efter § 7.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. september 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1311 af 4. december 2014 om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 23. august 2017

Esben Lunde Larsen

/ Claus Torp


Bilag 1

Krav til kvalitet af benzin

Parameter 1)
Enhed
Kriterium
Grænseværdier 2)
Research-oktantal (RON)
-
Min.
95 3)
Motor-oktantal (MON)
-
Min.
85 3)
RVP – sommer 4)
kPa
Max.
70,0
Destillation
     
- fordampet ved 1000 C
% v/v
Min.
46,0
- fordampet ved 1500 C
% v/v
Min.
75,0
Kulbrinter
     
- olefiner
% v/v
Max.
18,0
- aromater
% v/v
Max.
35,0
- benzen
% v/v
Max.
1,0
Iltindhold
% m/m
Max.
3,7
Oxygenater
     
- methanol
% v/v
Max.
3,0
- ethanol, stabilisatorer kan være tilsat
% v/v
Max.
10,0
- isopropylalkohol
% v/v
Max.
12,0
- tertbutylalkohol
% v/v
Max.
15,0
- isobutylalkohol
% v/v
Max.
15,0
- ethere med 5 kulstofatomer pr. molekyle og derover
% v/v
Max.
22,0
- andre oxyygenater5)
% v/v
Max.
10,0
Svovlindhold
mg/kg
Max.
10,0
Blyindhold
g/l
Max.
0,005

1) Prøvningsmetoderne er de i EN 228:2012 anførte metoder. Der kan anvendes en anden analysemetode, hvis nøjagtigheds- og præcisionsniveauet er mindst lige så højt, som for den analysemetode, den erstatter.

2) De anførte værdier er »sande værdier«. Opstillingen af grænseværdierne bygger på ISO 4259:2006 »Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test«, og ved fastsættelsen af en minimumsværdi er der medregnet en minimumsdifference på 2R over nul (R = reproducerbarhed). Resultaterne af de individuelle målinger skal fortolkes på grundlag af kriterierne i EN ISO 4259:2006.

3) Dette udelukker ikke, at der kan markedsføres benzin med lavere oktantal. Motor-oktantallet (MON) og research-oktantallet (RON) skal dog i alle tilfælde være mindst henholdsvis 81 og 91.

4) 1. juni – 31. august.

5) Andre monovalente alkoholer og ethere, hvis slutkogepunkt ikke er højere end det slutkogepunkt, der er fastsat i EN 228:2012.


Bilag 2

Krav til kvalitet af dieselolie

Parameter 1)
Enhed
Kriterium
Grænseværdi 2)
Cetanal
 
Min.
51,0
Massefylde ved 15 0 C
kg/m3
Max.
845,0
Destillation:
- 95 % v/v genvundet ved
0 C
Max.
360,0
Polycykliske aromatiske kulbrinter
% m/m
Max.
8,0
Svovlindhold
mg/kg
Max.
10,0
FAME-indhold – EN 14078
% v/v
Max.
7,0 3)

1) Prøvemetoden er de i EN 590:2013 anførte metoder. Der kan anvendes en anden analysemetode, såfremt nøjagtigheds- og præcisionsniveauet er mindst lige så højt, som for den analysemetode den erstatter.

2) De anførte værdier er »sande værdier«. Opstillingen af grænseværdierne bygger på ISO 4259:2006 »Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test«, og ved fastsættelsen af en minimumsværdi er der medregnet en minimumsdifference på 2R over nul (R=reproducerbarhed). Resultaterne af de individuelle målinger skal fortolkes på grundlag af kriterierne i ISO 4259:2006.

3) FAME skal være i overensstemmelse med EN 14214.


Bilag 3

Kontrol af kvaliteten af benzin og dieselolie

1. Kontrolprogram

Miljøstyrelsen træffer hvert år afgørelse om omfanget af egenkontrollen (kontrolprogram) for det efterfølgende kalenderår, jf. § 7, stk. 1.

Kontrolprogrammet omfatter oplysninger om prøvetagningsmåneder, navn og adresse for salgssteder omfattet af prøvetagning for hver brændstofskvalitet samt analyseparametre for hver benzinkvalitet på de omfattede salgssteder.

Afgørelsen om kontrolprogram for det efterfølgende kalenderår træffes på grundlag af de nedenfor angivne retningslinjer og af oplysninger fra engrosvirksomheder, som sælger brændstof (benzin og dieselolie) til motorkøretøjer i Danmark.

Retningslinjer for kontrolprogram:

1. Antallet af prøver fordeles så vidt muligt ligeligt øst og vest for Storebælt.

2. Antallet af prøver fordeles så vidt muligt forholdsmæssigt mellem engrosvirksomhederne ud fra salget af hhv. benzin og diesel i det forgangne kalenderår.

3. Antallet af prøver i vinterperioden fordeles så vidt muligt ligeligt mellem perioderne 1. januar - 31. maj og 1. september - 31. december.

Oplysninger fra engrosvirksomheder:

1. En liste over alle eksisterende salgsanlæg i Danmark, som engrosvirksomheden sælger eller leverer til. Listen skal være så specifik, at de enkelte salgsanlægs placering kan bestemmes og entydigt identificeres.

2. En opgørelse over engrosvirksomhedens salg af benzin og diesel til vejtransport forrige kalenderår. For benzin skal opgørelsen specificeres efter oktantal.

3. En liste over det eller de laboratorier engrosvirksomheden har valgt til at udtage og analysere egenkontrolprøverne i det kommende år. Laboratorierne skal opfylde kravene i punkt 2.3.

Engrosvirksomheder skal sende oplysninger i punkt 1-3 til Miljøstyrelsen hvert år senest den 1. oktober som grundlag for Miljøstyrelsens afgørelse om kontrolprogram for det efterfølgende kalenderår.

Til brug for Miljøstyrelsens afgørelse om kontrolprogram for kalenderåret 2015 skal engrosvirksomheder dog sende oplysningerne i punkt 1-3 til Miljøstyrelsen senest den 1. februar 2015.

2. Prøvetagning og analysering

2.1 Antal prøver

Det samlede antal prøver der skal udtages fremgår af nedenstående tabel.

Brændstof
Antal prøver
Sommerperioden
(1. juni - 31. august)
Vinterperioden
(1. januar - 31. maj og 1. september - 31. december)
Benzin pr. benzinkvalitet (oktantal) med en samlet markedsandel på 10 % eller derover
50
50
Benzin pr. benzinkvalitet (oktantal) med en samlet markedsandel på mindre end 10 %
Bestemmes som anført i punkt 5.4.2 i DS/EN 14274:2013, dog minimum 1
Bestemmes som anført i punkt 5.4.2 i DS/EN 14274:2013, dog minimum 1
Diesel
50
50

2.2. Analyseparametre

Brændstofprøverne skal analyseres for de parametre, der er anført i nedenstående tabel.

Brændstof
Analyseparametre
Sommerperioden
(1. juni - 31. august)
Vinterperioden
(1.januar - 31. maj og 1. september - 31. december)
Benzin pr. benzinkvalitet (oktantal) med en samlet markedsandel på 10 % eller derover
Mindst 5 prøver analyseres for parametrene i bilag 1 og § 6, stk. 1.
De resterende prøver analyseres for RVP, destillation (fordampet ved hhv. 100 0 C og 150 0 C), olefiner, aromater, benzen, ethere med 5 kulstofatomer pr. molekyle og derover, ethanol og svovl.
Mindst 5 prøver analyseres for parametrene i bilag 1 og § 6, stk. 1.
De resterende prøver analyseres for destillation (fordampet ved hhv. 100 0 C og 150 0 C), olefiner, aromater, benzen, ethere med 5 kulstofatomer pr. molekyle og derover, ethanol og svovl.
Benzin pr. benzinkvalitet (oktantal) med en samlet markedsandel på mindre end 10 %
Parametrene i bilag 1 og § 6, stk. 1.
Parametrene i bilag 1(dog ikke RVP) og § 6, stk. 1.
Diesel
Parametrene i bilag 2.
Parametrene i bilag 2.

2.3 Krav til prøvetagning og analyse

Prøver for hver kvalitet skal udtages i overensstemmelse med den relevante europæiske standard og skal udtages af et dertil akkrediteret laboratorium.

Alle prøver skal ved prøvetagningen mærkes entydigt.

Analyse for parametrene i bilag 1 og 2 skal ske efter analysemetoder, som er anført i bilag 1 og 2, og skal udføres af et dertil akkrediteret laboratorium. Analyse for mangan (MMT) skal udføres efter metode i EN 16135 eller EN 16136.

Laboratoriet skal udarbejde analyserapport for hver prøve med følgende information:

1) Identifikation af laboratoriet.

2) Identifikation af prøve.

3) Angivelse af brændstofkvalitet.

4) Alle analyseresultater.

5) Analysemetode.

6) Akkreditering.

3. Rapportering

3.1. Analyserapporter.

Engrosvirksomheden skal, hurtigst muligt efter at analyserapporterne er modtaget fra laboratoriet, fremsende disse til Miljøstyrelsen.

3.2. Årsrapportering

Engrosvirksomheder, som sælger brændstof til motorkøretøjer i Danmark, skal hvert år rapportere resultaterne af det forgående kalenderårs kontrol med brændstofkvaliteten.

Årsrapporteringen skal omfatte:

1. Opgørelse det forgående års salg (liter og tons) af benzin og diesel. Opgørelsen skal fordeles på engrosvirksomheder og brændstofkvaliteter.

2. Alle det foregående års analyseresultater. Rapporteringen af disse analyseresultater skal ske i særligt regneark udarbejdet Miljøstyrelsen.

3. Antal prøver fordelt på brændstofkvalitet og kalendermåned.

Engrosvirksomhederne skal sende årsrapporteringen til Miljøstyrelsen senest den 1. april hvert år.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF, EF-Tidende 1998, nr. L 350, side 58, som ændret ved direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie, EF-Tidende 2003, nr. L 76, side 10, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/30/EF om ændring af direktiv 98/70/EF for så vidt angår specifikationerne for benzin, diesel og gasolie og om indførelse af en mekanisme for overvågning og reduktion af emissionerne af drivhusgasser og om ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for så vidt angår specifikationerne for brændstof, der benyttes i fartøjer til sejlads på indre vandveje, og om ophævelse af direktiv 93/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 88, Kommissionens direktiv 2011/63/EU af 1. juni 2011 om tilpasning til den tekniske udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie, EU-Tidende 2011, nr. L 147, side 15, og Kommissionens direktiv 2014/77/EU af 10. juni 2014 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie, EU-tidende 2011, nr. L 170, side 62.