Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægt for Danmarks Evalueringsinstitut

I medfør af § 5, stk. 5, 1. pkt., og § 6, stk. 7, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 449 af 10. maj 2017, fastsættes:

§ 1. Danmarks Evalueringsinstitut er en selvstændig, statslig institution med hjemsted i Holbæk.

§ 2. Bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut underrettes af instituttets leder om alle forhold, som er af betydning for bestyrelsens varetagelse af sin ledelse af instituttet.

§ 3. Instituttets leder afgiver indstilling til bestyrelsen om årsprogram og budget for instituttet, herunder såvel rammer for den indtægtsdækkede virksomhed som for de enkelte områder. Lederen forhandler budgettet med Undervisningsministeriet efter bestyrelsens godkendelse.

§ 4. Bestyrelsen indsender udkast til forslag i henhold til § 4, stk. 1, og § 6, stk. 2, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut, til undervisningsministeren inden den 1. oktober.

§ 5. Bestyrelsen modtager rapporter og øvrige produkter, når disse foreligger i endelig form. Bestyrelsen kan ikke ændre i produkternes indhold og anbefalinger. Bestyrelsen kan afgive kommentarer til produkterne, hvad angår strategiske, faglige og formidlingsmæssige perspektiver.

§ 6. Bestyrelsen etablerer kontakter, samarbejde og dialog med relevante eksterne institutter eller centre med pædagogisk og samfundsfaglig ekspertise. Bestyrelsen kan, ud over hvad der følger af vedtægtens § 8, etablere netværk til aftagerområder, relevante samarbejdspartnere, forskningsråd m.fl. under hensyn til de forskellige uddannelsesområder, der er omfattet af instituttets kompetence.

§ 7. Bestyrelsen kan til Undervisningsministeriet indstille forslag om ændring af vedtægten.

§ 8. Instituttet har et repræsentantskab, der er fælles for hele instituttets virksomhed. Repræsentantskabet, der nedsættes af bestyrelsen, består af op til 44 medlemmer og sammensættes på følgende måde:

1) 1 medlem udpeges efter indstilling fra KL som repræsentant for denne.

2) 1 medlem udpeges efter indstilling fra Danske Regioner som repræsentant for denne.

3) 5-8 medlemmer udpeges efter indstilling fra sektoren for institutionsejere, bestyrelsesforeninger og arbejdsgivere i øvrigt, således at der er 1 repræsentant for de selvejende daginstitutioner, 1 repræsentant fra området for frie skoler, op til 2 repræsentanter fra ungdomsuddannelsesområdet, op til 3 repræsentanter fra de videregående uddannelsers område og 1 repræsentant fra voksen- og efteruddannelsesområdet.

4) 4-7 medlemmer udpeges efter indstilling fra sektoren for rektorforsamlinger og ledersammenslutninger, således at der er 1 repræsentant fra grundskoleområdet, op til 2 repræsentanter fra ungdomsuddannelsesområdet, op til 3 repræsentanter fra de videregående uddannelsers område, og 1 repræsentant for voksen- og efteruddannelsesområdet.

5) 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra sektoren for arbejdsmarkedets parter, således at der er 3 repræsentanter fra arbejdsgiverside og 3 repræsentanter fra arbejdstagerside.

6) 5-10 medlemmer udpeges efter indstilling fra sektoren for faglige, uddannelsesmæssige og pædagogiske foreninger, således at der er op til 2 repræsentanter for dagtilbudsområdet, op til 2 repræsentanter fra grundskoleområdet, op til 2 repræsentanter fra ungdomsuddannelsesområdet, op til 3 repræsentanter fra de videregående uddannelsers område og 1 repræsentant for voksen- og efteruddannelsesområdet.

7) 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra forældreorganisationer, således at der er 1 repræsentant for dagtilbudsområdet og 1 repræsentant for grundskoleområdet.

8) 4-7 medlemmer udpeges efter indstilling fra sektoren for studenter- og elevsammenslutninger, således at der er 1 repræsentant fra grundskoleområdet, op til 2 repræsentanter fra ungdomsuddannelsesområdet, op til 3 repræsentanter fra de videregående uddannelsers område og 1 repræsentant for voksen- og efteruddannelsesområdet.

9) 2 medlemmer med bred international evalueringsfaglig viden, som udpeges af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen afgør, hvilke organisationer, foreninger m.v. den vil anmode om indstilling med henblik på at repræsentere de i stk. 1, nr. 1-8, nævnte sektorer.

Stk. 3. Repræsentantskabet nedsættes for en 3-årig periode, der følger bestyrelsens beskikkelsesperiode.

Stk. 4. Medlemskab af repræsentantskabet er personligt.

Stk. 5. Udtræder en repræsentant i løbet af sin beskikkelsesperiode, beskikkes en ny repræsentant for den resterende periode, jf. stk. 4.

Stk. 6. Repræsentanter kan genbeskikkes.

Stk. 7. Bestyrelsen afholder mindst en gang om året et møde med repræsentantskabet, hvor der gives en orientering om instituttets igangværende virksomhed.

Stk. 8. Instituttets leder afgiver instituttets årsberetning til instituttets repræsentantskab.

§ 9. Institutioner, der har været involveret i en uddannelsesevaluerings gennemførelse, skal inden offentliggørelsen af en evalueringsrapport have mulighed for at udtale sig om rapporten, herunder have mulighed for at korrigere eventuelle faktuelle fejl.

§ 10. Som statens videncenter på området foretager instituttet i øvrigt publiceringsvirksomhed om national og international erfaring med uddannelsesevaluering og kvalitetsudvikling.

§ 11. Instituttets udgifter til gennemførelse af evalueringer efter § 2 i lov om Danmarks Evalueringsinstitut samt til varetagelse af de generelle rådgivnings- og informationsopgaver dækkes ved ordinære bevillinger, mens instituttets varetagelse af evalueringer m.v. efter § 3 i lov om Danmarks Evalueringsinstitut sker ved indtægtsdækket virksomhed.

Stk. 2. Udgifterne og eventuel fordeling heraf til gennemførelse af evalueringer efter § 2, stk. 3, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut indgår i aftalen mellem de involverede myndigheder.

Stk. 3. Udgifterne til evalueringer efter § 2, stk. 4, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut afholdes af vedkommende minister.

§ 12. Instituttets regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab omfattende resultatopgørelse, balance og anlægsoversigt.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2017.

Undervisningsministeriet, den 21. august 2017

P.M.V.
E.B.
Ole Hvilsom Larsen

/ Lise Hjort Elmquist