Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Administrationsgrundlag for Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. til § 28 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Ifølge »Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af den 10. februar 2017 mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten« er der afsat en pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Denne bekendtgørelse fastlægger proceduren for den politiske beslutningsproces om udmøntning af denne pulje til investeringer i kollektiv bustrafik, jf. bilag »Administrationsgrundlag for Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik«.

Statsligt tilskud

§ 2. Det statslige tilskud til et busprojekt udgør maksimalt 50 pct. af det samlede beløb af den støtteberettigede del af projektet, jf. bilag 1 ( Administrationsgrundlag for Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik). Ansøger bidrager selv med mindst 50 pct. af det samlede beløb.

Stk. 2. Det statslige tilskud kan ydes i årene 2017 og 2018.

§ 3. Tilskudsmodtagers egenfinansiering, jf. § 2, stk. 1, kan ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område.

Ansøgning om tilskud

§ 4. Ansøgning om tilskud kan indgives til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen af offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber.

Stk. 2. Offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber kan indgå i et samarbejde mellem flere ansøgningsberettigede og med andre parter om et projekt. Dog kan kun én ansøgningsberettiget part være ansvarlig for anvendelsen af tildelte puljemidler.

Stk. 3. Hvis der søges om tilskud til indkøb af udstyr, der kan videresælges, skal det angives i ansøgningen, for hvilken periode udstyret vil blive anvendt i projektet, som der søges tilskud til.

Indgivelse af ansøgning og frister

§ 5. Ansøgning om tilskud skal indgives ved at anvende det til enhver tid gældende ansøgningsskema med projektbeskrivelse og projektbudget, der ligger på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. I 2017 skal en ansøgning om tilskud modtages i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 2. oktober 2017.

Stk. 3. I 2018 skal en ansøgning om tilskud modtages i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. september 2018.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan til enhver tid anmode om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

Procedure for politisk beslutningsproces

§ 6. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder på baggrund af Administrationsgrundlag for pulje til kollektiv bustrafik, jf. bilag 1, indstilling om tildeling af tilskud til investering i +Bus, investeringer i forbedrede buslinjer, investeringer i pendlerbusser og busfremkommelighed, BRT-løsninger, cykelmedtagning i busser, fremme af elbusser og bedre trafikinformation ved større stationer.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan indstille, at der til konkrete projekter stilles vilkår for tilskud eller tilsagn om tilskud.

§ 7. Transport-, bygnings- og boligministeren forestår på baggrund af indstilling efter § 6 forhandlinger med ordførere fra forligskredsen om tildeling af tilskud til de enkelte projekter.

Stk. 2. Parterne i forligskredsen kan stille vilkår for tilskud eller tilsagn om tilskud.

§ 8. Transport-, bygnings- og boligministeren giver meddelelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om de beslutninger, der er truffet efter § 7, med henblik på at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forestår den praktiske administration heraf, jf. § 9-11.

Administration, opfølgning m.v.

§ 9. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver meddelelse til ansøgerne om beslutninger om tildeling af tilskud til de enkelte projekter, jf. § 7, og forestår den praktiske udbetaling af puljemidler.

Stk. 2. Ændring af et projekt kan godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på betingelse af, at ændringen efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål, jf. ansøgers projektbeskrivelse. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, inden ændringen iværksættes.

Stk. 3. Tilskudsmodtager skal én gang om året afrapportere om projektets status til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Årlige afrapporteringer skal foreligge inden udgangen af januar og skal omfatte det foregående år. Der skal endvidere foretages afrapportering af det endelige projekt.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes, og kan i den forbindelse anmode om enhver oplysning til brug herfor fra ansøgeren eller tilskudsmodtageren.

Stk. 5. I det omfang ansøgeren anvender samarbejdsparter, er ansøgeren forpligtet til i nødvendigt omfang at fremskaffe oplysninger fra den pågældende samarbejdspart.

Stk. 6. Tilskudsmodtager skal straks underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis 1) der foreligger forhold, som efter stk. 7 kan medføre krav om helt eller delvist bortfald af tilskud eller tilsagn om tilskud, 2) der foreligger forhold, som efter § 10 kan medføre krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, eller 3) tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af projektperioden.

Stk. 7. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen påser, at tilskuddet bortfalder, hvis 1) ansøger eller tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger, 2) ansøger eller tilskudsmodtager tilsidesætter sin underretningspligt efter stk. 6, 3) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, 4) betingelserne for tilskud, herunder den til enhver tid gældende instruks for regnskab og den til enhver tid gældende revisionsinstruks, ikke opfyldes, eller 5) midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen.

§ 10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan kræve, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvist, hvis 1) der er sket helt eller delvis bortfald af tilsagn om tilskud i henhold til § 9, stk. 6, eller 2) tilskudsmodtager efterfølgende får ydet tilskud fra anden side til dækning af udgifter, som er finansieret med tilskud fra puljen til investeringer i kollektiv bustrafik.

§ 11. Hvis et udbetalt tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og beregnes fra forfaldsdagen.

Regnskab og revision

§ 12. Den til enhver tid gældende instruks for regnskab og den til enhver tid gældende revisionsinstruks skal overholdes.

Stk. 2. På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside vil den gældende udgave for instruks for regnskab og den gældende revisionsinstruks kunne ses. Det omhandlede gældende materiale vil ligeledes kunne rekvireres ved henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. september 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 6. september 2017

Carsten Falk Hansen

/ Jan Albrecht


Bilag 1

Administrationsgrundlag for Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

1. Grundlag for puljen

Som led i "Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik" af den 10. februar 2017 mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten", er der afsat en pulje på 395 mio. kr. til investeringer i kollektiv bustrafik.

Puljen udmøntes efter ansøgning med første runde på 300 mio. kr. i 2017 og anden runde på 95 mio. kr. i 2018. Der reserveres ca. 250 mio. kr. til medfinansiering af +Bus i Aalborg og ca. 100 mio. kr. til investering i forbedrede buslinjer i hovedstaden. Herudover kan midlerne gå til investeringer i pendlerbusser og busfremkommelighed, BRT-løsninger, cykelmedtagning i busser, fremme af elbusser og bedre trafikinformation ved større stationer. Tilskud gives som tilsagn.

2. Udmøntning

Puljen er 3-delt:

1) Der kan ydes tilskud til en +Bus i Aalborg.

2) Der kan ydes tilskud til investeringer i forbedrede buslinjer i hovedstadsområdet.

3) Der kan ydes tilskud til investeringer i pendlerbusser og busfremkommelighed, BRT-løsninger, cykelmedtagning i busser, fremme af elbusser og bedre trafikinformation ved større stationer i hele landet.

En ansøgning til puljen skal holde sig inden for én af de 3 ovennævnte kriterier for at kunne opnå tilsagn.

3. Økonomiske rammer

Der afsættes en ramme på 300 mio. kr. i 2017 og 95 mio. kr. i 2018.

Der kan ydes:

a) Tilskud på maksimum 250 mio. kr. til en +Bus i Aalborg.

b) Tilskud på 100 mio. kr. til investeringer i forbedring af buslinjer i hovedstadsområdet.

c) Tilskud på 45 mio. kr. til investeringer i pendlerbusser og busfremkommelighed, BRT-løsninger, cykelmedtagning i busser, fremme af elbusser og bedre trafikinformation ved større stationer i hele landet.

Ansøgeren skal bidrage med minimum 50 pct. af projektets anlægs- og investeringsudgift. Medfinansieringen omfatter udgifter til det samlede projekt, herunder projektering og forundersøgelser. Ansøgeren skal reservere beløb til egenfinansiering på de relevante budgetter. Ansøgeren kan ikke få dækket sin egenfinansiering ved eksempelvis at bruge tildelte midler af andre bevillinger fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Det bemærkes, at puljen har overførselsadgang. Ubrugte midler fra 2017 vil således kunne anvendes i 2018.

Af rammen anvendes op til 1 pct. i hvert af årene 2017-2018 til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens administration af puljen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

4. Procedure

Ansøgerkreds:

Ansøgerkredsen er offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber.

Ansøgningerne vil normalt være udarbejdet sammen med det pågældende trafikselskab.

Ansøgerkredsen må gerne bestå af flere ansøgningsberettigede, og også gerne ansøgningsberettigede i samarbejde med andre parter, der udfører offentlig servicetrafik.

Ansøgningsfrist:

Ansøgninger for henholdsvis 2017 og 2018 sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden

- den 2. oktober 2017 eller

- den 1. september 2018.

Ansøgningerne sendes elektronisk via virk.dk.

Ansøgningens indhold:

Det må gererelt forlanges, at ansøgningerne er gennemarbejdede og konkrete.

Ansøgningsberettigede kan søge Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsen med oplysninger om følgende indhold:

1) Beskrivelse af det konkrete projekt, herunder

a) projektets løbetid,

b) betydningen for passagererne,

c) omfanget af passagerer der påvirkes af projektet,

d) forventede tilgang af passagerer i projektperioden og eventuelt efterfølgende,

e) det ansøgte beløb og samlede omkostninger ved projektet fordelt på eventuelle forundersøgelser og selve projektet.

2) Ansøgerens økonomiske omkostninger og risici ved projektet.

3) Beskrivelse af forventningerne til projektets økonomiske og passagermæssige levedygtighed efter projektperiodens ophør.

Behandling af indkomne ansøgninger:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager, koordinerer og behandler ansøgningerne. På den baggrund udarbejder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en samlet indstilling til forligskredsen bag "Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik" af 10. februar 2017 (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti).

Transport-, bygnings- og boligministeren drøfter med forligskredsen Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens indstilling til puljen.

Transport-, Bygnings- og Boligstyrelsen udmelder tilsagn og afslag inden 3 måneder efter ansøgningsfristen.

Afrapportering:

Det er en forudsætning for tildeling af midler, at projektet indeholder en afrapportering af det endelige projekt samt en årlig afrapportering af status for længerevarende projekter.

Afrapporteringerne skal følge op på punkterne i ansøgningen. De årlige afrapporteringer skal foreligge senest i løbet af januar.

På den baggrund udarbejder Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen en årlig status for projekterne, tilsagn om og anvendelse af støttemidler.