Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Retningslinjer for pulje til fremme af cyklisme
Bilag 2 Administrationsgrundlag for Pulje til fremme af cyklisme
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cyklisme

I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.21.23 til § 28 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Ifølge Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af d. 10. februar 2017 mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, er der afsat en pulje til fremme af cyklisme. Denne bekendtgørelse fastlægger proceduren for den politiske beslutningsproces om udmøntning af denne pulje til fremme af cyklisme, jf. bilag 1, Retningslinjer for pulje til fremme af cyklisme, og bilag 2, Administrationsgrundlag for pulje til fremme af cyklisme.

Stk. 2. Proceduren skal understøtte beslutningsgrundlaget for den politiske beslutning om tilskud til projekter, der skal fremme cyklisme.

Statsligt tilskud

§ 2. Tilskud udgør 40 pct. af de godkendte tilskudsberettigede omkostninger, jf. dog stk. 2 og stk. 3.

Stk. 2. For projekter på statsvej kan som udgangspunkt 60 pct. af omkostningerne dækkes af midler fra puljen, mens 40 pct. som udgangspunkt dækkes af medfinansiering fra kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. For mindre innovationsprojekter er det muligt at opnå 100 pct. tilskud, hvis projektets resultater over en bred front vil fremme cykling, såsom forsknings- og udviklingsprojekter og tværgående projekter med bred national effekt og forankring.

Stk. 4. Vejdirektoratet kan stille vilkår eller betingelser for tilskud eller tilsagn om tilskud.

Stk. 5. Hvis der søges om tilskud til indkøb af udstyr, der kan videresælges, skal det angives i ansøgningen, for hvilken periode udstyret vil blive anvendt i projektet, som der søges tilskud til.

Stk. 6. Det er en betingelse for tilskud, at der er midler til rådighed inden for de afsatte rammer, jf. § 1.

§ 3. Tilskudsmodtagers egenfinansiering, jf. § 2, stk. 1 og stk. 2, kan ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område.

Ansøgning om tilskud

§ 4. Ansøgning om tilskud kan indgives til Vejdirektoratet af kommunalbestyrelser og organisationer. Ansøgninger om projekter på statsveje kan dog kun indgives af kommunalbestyrelser.

Stk. 2. Flere ansøgningsberettigede kan indgå i et samarbejde om et projekt. Ansøgningen om puljemidler skal fremsendes af én af de deltagende, og denne er ansvarlig for anvendelse af tildelte puljemidler for det pågældende projekt.

Indgivelse af ansøgning og frister

§ 5. Ansøgning om tilskud skal indgives ved at anvende det til enhver tid gældende ansøgningsskema med projektbeskrivelse og projektbudget på www.vejdirektoratet.dk.

Stk. 2. Ansøgningsfrister annonceres på www.vejdirektoratet.dk.

Stk. 3. Vejdirektoratet kan til enhver tid anmode om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

Procedure for politisk beslutningsproces

§ 6. Vejdirektoratet udarbejder indstilling til transport- bygnings- og boligministeren om tildeling af tilskud til projekter under Pulje til fremme af cyklisme, jf. bilag 1 og bilag 2. Vejdirektoratet kan i den forbindelse indstille, at der til konkrete projekter stilles vilkår for tilskud eller tilsagn om tilskud.

§ 7. Transport-, bygnings- og boligministeren forestår på baggrund heraf forhandlinger med ordførere fra forligskredsen, jf. § 1, om tildeling af tilskud til de enkelte cykelprojekter. Forhandlingsparterne kan stille vilkår for tilskud eller tilsagn om tilskud.

§ 8. Transport-, bygnings, og boligministeren meddeler Vejdirektoratet hvilke beslutninger, der er truffet efter § 7, med henblik på, at Vejdirektoratet forestår administration heraf, jf. § 9.

Administration, opfølgning m.v.

§ 9. Vejdirektoratet meddeler ansøgerne, jf. § 4, om ansøgningen er imødekommet (tilsagn om tilskud) eller afslået (afslag på tilskud). Vejdirektoratet forestår den praktiske udbetaling af puljemidler.

Stk. 2. Ændring af et projekt kan godkendes af Vejdirektoratet, hvis ændringen efter Vejdirektoratets vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Vejdirektoratet, inden ændringen iværksættes.

Stk. 3. Tilskudsmodtager skal mindst en gang om året afrapportere om projektets status til Vejdirektoratet. Der skal endvidere foretages afrapportering af det endelige projekt.

Stk. 4. Vejdirektoratet fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes og kan i den forbindelse anmode om enhver oplysning til brug herfor fra tilskudsmodtageren.

Stk. 5. Ved projekter omfattet af bestemmelsen i § 4, stk. 2, er den tilskudsmodtagende ansøger forpligtet til i nødvendigt omfang at fremskaffe oplysninger, jf. stk. 4, fra de deltagende ansøgere.

Stk. 6. Tilskudsmodtager skal straks underrette Vejdirektoratet, hvis

1) der foreligger forhold, som efter stk. 7 kan medføre krav om helt eller delvist bortfald af tilskud eller tilsagn om tilskud,

2) der foreligger forhold, som efter § 10 kan medføre krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, eller

3) tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af projektperioden.

Stk. 7. Tilskud eller tilsagn om tilskud kan bortfalde, hvis

1) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger,

2) tilskudsmodtager tilsidesætter sin underretningspligt efter stk. 5 eller stk. 6,

3) midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, eller

5) betingelserne for tilskud, herunder den til enhver tid gældende instruks for regnskab og den til enhver tid gældende revisionsinstruks, ikke opfyldes.

§ 10. Vejdirektoratet kan kræve, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvist, hvis

1) der er sket helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud i henhold til § 9, stk. 7, eller

2) tilskudsmodtager får ydet tilskud fra anden pulje under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til dækning af udgifter, som er finansieret med tilskud fra Pulje til fremme af cyklisme.

§ 11. Hvis et udbetalt tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og beregnes fra forfaldsdagen.

Regnskab og revision

§ 12. Den til enhver tid gældende instruks for regnskab og den til enhver tid gældende revisionsinstruks skal overholdes.

Stk. 2. På Vejdirektoratets hjemmeside vil den gældende udgave for instruks for regnskab og den gældende revisionsinstruks kunne ses. Det omhandlede gældende materiale vil ligeledes kunne rekvireres ved henvendelse til Vejdirektoratet.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. september 2017.

Vejdirektoratet, den 14. september 2017

Jens Holmboe

/ Helga Theil Thomsen


Bilag 1

Retningslinjer for pulje til fremme af cyklisme

Grundlag for puljen

Som led i Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af d. 10. februar 2017 mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, er der afsat en pulje til fremme af cyklisme.

Puljetekst:

Puljens formål er fremme af cyklisme.

Aftaletekst:

Forligskredsen afsætter 100 mio. kr. til en cykelpulje, der kan fremme cyklisme i alle landets 98 kommuner, herunder i cykelbyer som København, Aarhus, Odense og Aalborg. Midlerne skal gå til medfinansiering af kommunale indsatser samt til etablering af flere supercykelstier.

Puljeadministrationen:

Vejdirektoratet administrerer og vurderer puljen.

På baggrund af vurderingerne, som foretages ud fra en skala, hvor projekterne tildeles en karakter mellem 0 og 4, udarbejder Vejdirektoratet en indstilling til beslutning hos transport-, bygnings- og boligministeren efter drøftelse i forligskredsen.

Karakter 4 gives, hvis projektet i meget høj grad vurderes til at have positive effekter for cykeltrafikken i forhold til omkostningerne.

Karakter 3 gives, hvis projektet i høj grad vurderes til at have positive effekter for cykeltrafikken i forhold til omkostningerne.

Karakter 2 gives, hvis projektet i nogen grad vurderes til at have positive effekter for cykeltrafikken i forhold til omkostningerne.

Karakter 1 gives, hvis projektet kun i meget begrænset grad vurderes til at have positive effekter for cykeltrafikken i forhold til omkostningerne.

Karakter 0 gives, hvis projektet ikke eller i meget ringe grad vurderes til at have positive effekter for cykeltrafikken i forhold til omkostningerne (eller ansøgningen er mangelfuld).

Økonomiske rammer

Der afsættes en ramme på 100 mio. kr. til tilskud til projekter til fremme af cyklisme, herunder statsligt bidrag til etablering af cykelfaciliteter på statsvej. Af rammen anvendes 1 pct. af tilskudsdelen til Vejdirektoratets administration.


Bilag 2

Administrationsgrundlag for Pulje til fremme af cyklisme

Baggrund

Som led i Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af d. 10. februar 2017 mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, er der afsat en pulje til fremme af cyklisme.

Der kan søges tilskud til cykelprojekter, der kan forbedre vilkårene for cyklisme, så det hermed bliver mere attraktivt at cykle.

Udmøntning af puljen

Kommuner og organisationer kan søge om tilskud til cykelprojekter.

Puljen kan yde tilskud til cykelprojekter, som har til formål at forbedre forholdene for cyklisme. Ansøgningerne skal ligge inden for følgende temaer:

Cykelbyer

Cykling til skole og fritid

Supercykelstier og cykelpendling

Rekreativ cykling og cykelturisme

Udviklingsprojekter

Følgende kriterier vil i øvrigt indgå i udvælgelsen (prioriteringen) af, hvilke projekter der vil opnå tilskud. Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra relevante kriterier, der bl.a. vil afhænge af projektets tema. De samlede kriterier er:

Transportmiddelvalg og adfærdsregulering

Sammenhæng og fremkommelighed

Tryghed og trafiksikkerhed

Service, faciliteter og oplevelser

Innovation og relevans

Formidling/borgerinddragelse

Der vil være krav om afrapportering af alle projekter, som der ydes tilskud til.

Kommuner har også mulighed for at ansøge om projekter på statsveje, hvor staten som udgangspunkt finansierer 60 pct., og kommunen dermed som udgangspunkt skal medfinansiere 40 pct..

Procedure for ansøgning

Det er en forudsætning, at ansøgningerne er gennemarbejdede og konkrete.

Ansøgning om tilskud indsendes ved hjælp af et ansøgningsskema på www.vejdirektoratet.dk.

Ansøgningen skal bl.a. indeholde oplysninger om:

Projektets hovedformål.

Beskrivelse af det konkrete projekt.

Forventede resultater og effekter af projektet.

Projektets budget.

Projektets løbetid, herunder startdato og slutdato.

Vejdirektoratet behandler, vurderer og prioriterer de modtagne projektansøgninger.

Vejdirektoratet udarbejder en indstilling til transport-, bygnings- og boligministeren, som forelægger indstillingen for forligspartierne med henblik på en politisk aftale om fordelingen.

Transport-, bygnings- og boligministeren udmelder tilsagn og afslag.

Projektsamarbejde

I tilfælde af at flere parter ønsker at samarbejde om et projekt, skal tilskud enten søges i fællesskab eller opdelt i separate delprojekter.

Søger parterne tilskud i fællesskab, kan kun én part optræde som ansøger. Det er denne ansøger alene, der modtager tilsagn om tilskud eller afslag. Herefter er det denne tilskudsmodtager, der alene er ansvarlig for det samlede projekts gennemførelse og udgør den juridiske enhed, som skal opfylde alle krav i forbindelse med tildeling af tilskud. Søger parterne tilskud som separate delprojekter, optræder hver part som selvstændig ansøger eller tilskudsmodtager.

Ved projektsamarbejde skal tilskudsmodtager - som en betingelse for et tilsagns ikrafttræden - indgå en aftale om, hvordan anlæg og drift skal koordineres og herunder indsende en tiltrådt forpligtende aftale om gennemførelse af det samlede projekt til Vejdirektoratet.

Tilskuddets størrelse og projektets finansiering

Tilskuddets størrelse er anført i tilsagnsskrivelsen og kan maksimalt udgøre dette beløb uanset eventuelle projektændringer.

Hvis projektet opnår besparelser i forhold til det oprindelige budget, reduceres tilskuddet, således at tilskudsandelen ikke overskrider den bevilligede tilskudsprocent.

Ændringer i projektet

Ændringer af et projekt kan godkendes af Vejdirektoratet på betingelse af, at ændringen vurderes at være i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgningen om ændring skal godkendes af Vejdirektoratet, inden ændringen iværksættes.

Såfremt der sker forsinkelser i projektet i forhold til slutdato, skal der ansøges om godkendelse af revideret tidsplan med begrundelse for forsinkelsen.

Tilskudsberettigede omkostninger

Det godkendte budget udgør grundlaget for tilskuddet. Andre omkostninger end de godkendte kan ikke medtages i tilskudsgrundlaget, medmindre de på forhånd er skriftligt godkendt af Vejdirektoratet.

Refunderbar moms er ikke en tilskudsberettiget omkostning. Moms godtgjort til kommuner gennem momsudligningsordningen behandles som moms, der kan refunderes, og er derfor ikke tilskudsberettiget.

Omkostninger til renter af gæld er ikke tilskudsberettigede.

Omkostninger til gratialer, provisioner og lignende er ikke tilskudsberettigede.

Opstår der indtægter i projektet, skal disse trækkes fra i tilskudsgrundlaget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger til egne medarbejdere er tilskudsberettigede. Der kan maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet. Timesatsen for månedslønnede beregnes som den faste årsløn divideret med et nettoårsværk svarende til 1.500 timer. Til lønnen kan henregnes egentlig løn og pensionsbidrag. Personaleomkostninger skal være specificeret i det godkendte budget og fremgå som særskilt post i regnskabet.

Timesatserne til aflønning skal være i overensstemmelse med kravet om generelt at udvise sparsommelighed og effektiv finansforvaltning ved administrationen af projekter. Det betyder samtidig, at lønnen til den pågældende medarbejder ikke må overstige, hvad der anses for en almindelig, rimelig og realistisk løn for en ansat, der udfører den samme funktion udenfor projektet.

Der ydes ikke tilskud til dækning af løn under sygdom eller sygedagpenge, ligesom medarbejdere i et projekt ikke vil få kompenseret indtægtstab i forbindelse med orlov (barsel). Tilskudsmodtager skal selv sørge for at tegne de nødvendige og lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.

Overhead

Overhead (indirekte omkostninger) til dækning af faste omkostninger som eksempelvis husleje, el, varme, telefon og kontorhold er tilskudsberettigede omkostninger. Der tillades indregning af overhead i lønudgifterne, hvis det angivne overhead kan dokumenteres. Ved en overheadprocent i det indsendte budget på maksimalt 20 pct. af personaleomkostningerne, kræves der dog ikke særskilt dokumentation.

Selvstændig enhed på markedsvilkår

Ved indgåelse af aftale om udførelse af arbejde med en anden selvstændig enhed i egen organisation, der fungerer på markedsvilkår, kan omkostningerne til aftalen, indgå på samme måde som omkostninger til ekstern leverandør uden at være beregnet efter bestemmelserne om personaleomkostninger og overhead. Det skal i så fald kunne dokumenteres, at denne enhed fungerer på markedsvilkår.

Rejseomkostninger

For rejseomkostninger dækkes kun indenlandske rejser. Transportomkostningerne skal holdes på et rimeligt niveau i omfang og omkostninger. Ved benyttelse af eget motorkøretøj ydes kilometergodtgørelse efter reglerne om tjenestemænds benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser. Diæter og lignende i forbindelse med rejser er ikke tilskudsberettigede omkostninger.

Dokumentationskrav

Alle omkostninger, der indgår i projektregnskabet, skal kunne dokumenteres over for revisionen. Det gælder også omkostninger fra samarbejdspartnere.

En udgift kan tidligst medtages i et projektregnskab, når leverance og betaling har fundet sted.

Betalingen skal kunne dokumenteres af projektet, og dokumentationen skal opbevares sammen med det øvrige regnskabsmateriale, indtil 5 år efter den endelige afregning af projektet har fundet sted.

Revisor skal i forbindelse med revision af regnskabet sikre sig, at der er den fornødne dokumentation for de afholdte udgifter.

Dokumentationen for lønudgifterne og det originale timeregnskab skal

opbevares sammen med projektets øvrige regnskabsmateriale i 5 år efter projektets endelige afregning.

Revisor skal i forbindelse med revision af regnskabet sikre sig, at der er den fornødne dokumentation for de afholdte lønomkostninger, herunder timeregnskaber og timelønninger.

Rapportering, regnskaber og udbetaling af tilskud

Der skal udarbejdes og fremsendes statusredegørelser mindst en gang om året fra projektets godkendte startdato, så længe projektet er i gang. Projekter, der varer 15 måneder eller mindre, er ikke forpligtede til at udarbejde statusredegørelser. Statusredegørelse skal fremsendes senest 3 måneder efter statusperiodens afslutning, som vil være 31. december i et år.

Såfremt en statusperiodes aktiviteter omfatter mindre end 3 måneder, kan statusredegørelse undlades på betingelse af, at aktiviteterne i stedet medtages i den kommende periodes statusrapport.

Statusredegørelsen skal redegøre for udviklingen generelt i projektet i den forløbne periode samt indeholde opdateret oversigt over resterende aktiviteter, herunder færdiggørelsestidspunkt.

Såfremt projektet opdeles i delprojekter, skal statusredegørelserne redegøre for fremdriften i hvert enkelt delprojekt.

I forbindelse med statusredegørelserne skal tilskudsmodtager fremsende et regnskab til Vejdirektoratet. Regnskabet skal opstilles i overensstemmelse med det godkendte budget, således at det opdaterede restbudget også fremgår. Såfremt projektet er opdelt i delprojekter, skal regnskabet opdeles tilsvarende. Regnskabet skal omfatte en redegørelse for de gennemførte aktiviteter sammenlignet med de budgetterede aktiviteter.

Senest 3 måneder efter projektets afslutning skal der udarbejdes en slutrapport for projektet. Slutrapporten skal indeholde en evaluering af projektets resultater og effekter. Omkostninger til evaluering skal være indeholdt i det oprindelige budget. Såfremt evalueringen ikke kan gennemføres inden for 3 måneder efter projektets afslutning, skal der aftales en særlig frist med Vejdirektoratet.

Med slutrapporten fremsendes et ledelsespåtegnet regnskab. Regnskabet skal være udformet i overensstemmelse med de enkelte poster i projektets budget. Sammen med regnskabet fremsendes en underskrevet revisorerklæring, der sikrer, at kun projektrelevante omkostninger er bogført på projektet. Tilskudsbeløb under 0,5 mio.kr. er dog undtaget kravet om revisorerklæring, og regnskabet skal i dette tilfælde alene være ledelsespåtegnet.

Tilskudsmodtager skal aflægge projektregnskabet således, at:

Eventuelle tilskud fra anden side til samme projekt og eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige indtægter er opført som særskilte indtægtsposter.

Afholdte omkostninger er specificeret på mindst samme måde som i det godkendte budget for eksempelvis delposter og hovedaktiviteter. Væsentlige udgifter skal være yderligere specificeret.

Tilskudsmodtageren har i øvrigt ansvaret for, at alle relevante oplysninger om projektet og de afledte aktiviteter videreformidles til Vejdirektoratet.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales bagudrettet, det vil sige for udgifter, der er bogført på projektet. Der kan indsendes anmodning om udbetaling af tilskud i forbindelse med de årlige statusredegørelser. Såfremt der indsendes statusredegørelser mere end en gang om året, kan der også anmodes om udbetaling af tilskud flere gange om året, dog maksimalt hvert halve år, hvor halvårsperioderne løber fra den 1. januar til 30. juni og fra den 1. juli til 31. december.

Vejdirektoratet anviser det bevilligede tilskud helt eller delvist i overensstemmelse med den fremsendte udbetalingsanmodning. De sidste 20 pct. tilbageholdes dog til udbetaling efter, at slutrapporten er godkendt.

I tilfælde af projektfællesskab, hvor flere parter har søgt om tilskud i fællesskab, er det tilskudsmodtagers ansvar at videresende de dele af tilskuddet, som vedrører projektets samarbejdspartnere.

Der kan påregnes en sagsbehandlingstid, fra Vejdirektoratet har materialet i hænde, til den faktiske udbetaling finder sted. Tilskuddet vil blive udbetalt til den konto, som tilskudsmodtager har angivet i acceptskrivelsen.

Tilbagebetaling af tilskud

Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

Tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger.

Midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen.

Projektet ikke kan gennemføres som forudsat i den godkendte ansøgning.

Tilsagnshaver tilsidesætter sin underretningspligt efter § 9 i bekendtgørelsen.

Projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, eller som det fremgår af denne bekendtgørelse.

Betingelserne for tilskud, herunder den til enhver tid gældende instruks for regnskab og den til enhver tid gældende revisionsinstruks eller tilsagnsskrivelse, ikke opfyldes.

Skabeloner

På hjemmesiden www.vejdirektoratet.dk under vejsektor/samarbejde/puljer ligger skabeloner, der anvendes til aftaler om projektsamarbejde, statusrapporter og afrapportering samt ansøgninger om ændringer af projektbeskrivelse og tidsplan.