Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 67-17 om personlig og praktisk hjælp - afløsning - aflastning - naturalydelse - kontant tilskud - børn og unge - funktionsnedsættelse

Principafgørelsen fastslår

Kommunen skal tilbyde personlig og praktisk hjælp til personer med nedsat funktionsevne.

Kommunen skal også tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefæller, forældre og andre pårørende, der passer en person med nedsat funktionsevne.

Bestemmelserne om hjælp til personlig og praktisk hjælp, aflastning og afløsning er i servicelovens afsnit om hjælp til voksne.

I servicelovens afsnit om hjælp til børn, er der dog indsat en bestemmelse, som medfører, at hjælpen også kan bevilges til børn og unge under 18 år med nedsat funktionsevne.

Personlig og praktisk hjælp, aflastning og afløsning til børn og unge under 18 år kan kun gives som en naturalydelse, som administreres af kommunen.

Naturalydelse

Personlig og praktisk hjælp, aflastning og afløsning stilles til rådighed af kommunen. Det vil sige, at hjælpen gives som en naturalydelse. Det betyder, at hjælpen administreres af kommunen.

Kontant tilskud

Hvis kommunen undtagelsesvist ikke kan stille den personlige og praktiske hjælp, aflastningen eller afløsningen til rådighed, kan kommunen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som modtageren selv kan administrere.

Den mulighed gælder dog alene, når hjælpen er givet til voksne og således ikke til børn og unge under 18 år.

Personlig og praktisk hjælp, aflastning og afløsning til børn og unge under 18 år kan derfor kun gives som en naturalydelse, som administreres af kommunen.

I den konkrete sag havde borgeren ikke ret til et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til at varetage personlig og praktisk hjælp til sønnen. Ankestyrelsen var enig med kommunen i, at der ikke er mulighed for at bevilge hjælp til børn og unge under 18 år som et kontant tilskud.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om personlig og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning bevilget til børn og unge under 18 år kan bevilges som et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, eller om der alene er mulighed for at bevilge hjælpen som en naturalydelse.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service, serviceloven, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017

§ 44 om, at bestemmelsen i § 83 og § 84, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor.

§ 83, stk. 1, nr. 1 og 2, om at kommunen skal tilbyde personlig hjælp og praktisk bistand.

§ 84, stk. 1, om at kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til forældre, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

§ 95 bevilling af kontant tilskud til selvantaget hjælp.

Den konkrete afgørelse

Resultatet er:

Du har ikke ret til bevilling af et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du ikke opfylder betingelserne for at få bevilget et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, fordi reglerne om kontant tilskud ikke gælder for børn og unge under 18 år.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du er bevilget personlig og praktisk hjælp til dit barn. Dit barn er født den 5. december 1999. Dit barn er dermed under 18 år.

Reglerne om kontant tilskud kan ikke anvendes i forhold til mindreårige.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens afgørelse og genvurdering og din klage.

Om reglerne

Det følger af servicelovens § 83, at kommunen blandt andet skal tilbyde personlig hjælp og praktisk bistand til personer med nedsat funktionsevne.

Efter servicelovens § 44 finder bestemmelsen i § 83, § 84, stk. 1 og § 86, stk. 2, tilsvarende anvendelse i forhold til børn, der har behov herfor.

Hjælp efter § 83 skal stilles til rådighed af kommunen, Det vil sige, at der er tale om en naturalydelse, som kommunen administrerer og ikke en kontantydelse, som modtageren selv kan administrere.

Hvis kommunen undtagelsesvist ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed efter servicelovens § 83 og § 84, er der hjemmel i servicelovens § 95 til, at kommunen i stedet kan udbetale et tilskud til hjælp, som ydelsesmodtageren selv antager.

Reglen om kontant tilskud gælder ikke, når der bevilges hjælp til børn efter § 44, jf. § 83 og § 84, stk. 1.

Det skyldes, at der ikke er henvist til § 95 i servicelovens § 44 og reglen i § 95 er placeret i servicelovens afsnit om voksne. Der er ikke i øvrigt i afsnittet om hjælp til børn indsat hjemmel til, at § 95 finder anvendelse i forhold til børn.

Videre følger det af forarbejderne til § 95, at hensigten med bestemmelserne i § 95, stk. 2 og 3, har været at hjælpe den lille gruppe borgere, som ikke opfylder betingelserne for at få bevilget en BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance) efter servicelovens § 96. Bestemmelsen i § 96 omfatter voksne. Det er derfor ikke intentionen, at § 95 om kontant tilskud skal omfatte børn.

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at der er mange forskellige hjælpere og et ustabilt hjælperteam tilknyttet dit barn. Det er årsagen til, at du selv ønsker at administrere hjælperordningen. Du henviser også til, at Ankestyrelsen tidligere har tilkendegivet, at praktisk hjælp til dit barn er bevilget som en kontant ydelse.

Vi beklager, at vi fejlagtigt i afgørelsen af den 21. september 2015, har lagt til grund, at hjælpen er bevilget som et kontant tilskud.

Dine bemærkninger kan dog ikke føre til et andet resultat. Det skyldes, at reglerne om kontant tilskud kun gælder for personer, som er over 18 år. Bevilling af kontant tilskud til praktisk hjælp til en ung under 18 år vil være i strid med lovgivningen.