Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32015L1535
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet1)

(Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 308 af 24. marts 2017, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 687 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, 2. pkt., udgår »og lejerens«.

2. I § 2, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.:

»1. og 2. pkt. finder anvendelse for elproduktionsanlæg med en installeret effekt på højst 6 kW pr. husholdning. Anlægget skal være tilsluttet en forbrugsinstallation med et aftagenummer, som vedrører husholdningens boligenhed. Boligenheden skal være opført som boligenhed i Bygnings- og Boligregistret.«

3. I § 2 indsættes som stk. 5-7:

»Stk. 5. Det er en forudsætning for anvendelsen af stk. 3 for elproducentens (egenproducentens) elproduktionsanlæg, at

1) Energinet.dk senest den 22. maj 2017 har givet egenproducenten tilsagn om, at der kan anvendes nettoafregning, eller truffet afgørelse om, at egenproducenten helt eller delvis fritages for at betale beløb til dækning af offentlige forpligtelser i forhold til egetforbruget af elektricitet,

2) Energinet.dk senest i 2017 efter § 23 i bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet har truffet eller træffer afgørelse om, at egenproducenten kan få nettoafregning, eller

3) Energinet.dk senest i 2017 har truffet afgørelse om, at egenproducenten kan få nettoafregning for anlæg tilsluttet før den 20. november 2012.

Stk. 6. Energinet.dk fører et register med oplysninger om ejer af elproduktionsanlægget, installeret effekt, aftagenummer og aftagenummerets adresse og om, at der i Bygnings- og Boligregistret er opført en boligenhed for denne adresse, vedrørende hvert enkelt elproduktionsanlæg, som stk. 3 finder anvendelse for. Registrerede virksomheder, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, skal have adgang til registeret fra og med den 1. april 2018.

Stk. 7. Stk. 3-6 finder ikke anvendelse efter den 19. november 2032.«

4. I § 9, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 2, stk. 3 og 4« til: »§ 2, stk. 3-7«.

5. I § 9, stk. 8, 1. pkt., ændres »§ 2, stk. 3 og 4« til: »§ 2, stk. 3-7«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. § 2, stk. 6, i lov om afgift af elektricitet som indsat ved denne lovs § 1, nr. 3, har virkning fra og med den 1. april 2018.

Stk. 3. Registrerede virksomheder, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, i lov om afgift af elektricitet, anvender de hidtil gældende regler om afgiftsfritagelse i § 2, stk. 3 og 4, i lov om afgift af elektricitet til og med den 31. marts 2018.

Stk. 4. Lovens § 1, nr. 4 og 5, har virkning fra og med den 1. april 2018.

Givet på Amalienborg, den 12. september 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).