Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Afgiftspligtigt vareområde
Bilag 2 Afgiftssatser og beregningsgrundlag
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven)

Herved bekendtgøres lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater, jf. lovbekendtgørelse nr. 253 af 19. marts 2007, med de ændringer, der følger af § 90 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 24 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, § 10 i lov nr. 554 af 2. juni 2014 og § 23 i lov nr. 1532 af 27. december 2014.

Afgiftspligtigt vareområde

§ 1. Der svares afgift til statskassen af varer, som er nævnt i bilag 1 med indhold af polyvinylklorid (pvc) eller med indhold af polyvinylklorid og estere af o-ftalater (ftalater).

Stk. 2. Afgiften betales på grundlag af de satser, der er nævnt i bilag 2, og vægten af pvc og eventuelle ftalater i varen, jf. dog stk. 3-6. Det er en betingelse for at betale afgiften på grundlag af de reducerede satser, der er nævnt i bilag 2, at den afgiftspligtige over for told- og skatteforvaltningen kan godtgøre, at en afgiftspligtig vare ikke indeholder ftalater.

Stk. 3. Det er en betingelse, at den afgiftspligtige virksomhed over for told- og skatteforvaltningen kan godtgøre vægten af pvc og eventuelle ftalater i varen, jf. stk. 2. Kan vægten af pvc og eventuelle ftalater ikke godtgøres, betales afgift af varens nettovægt.

Stk. 4. For varer nævnt i bilag 1, nr. 5, betales afgiften på grundlag af de satser, som er nævnt i bilag 2, og antallet af varer.

Stk. 5. For varer nævnt i bilag 1, nr. 7, betales afgiften på grundlag af de satser, der er nævnt i bilag 2, og varens overfladeareal.

Stk. 6. For gulvbelægninger, væg- og loftsbeklædninger samt korkfliser og for tagrender og nedløbsrør som nævnt i bilag 1, nr. 10, er den afgiftspligtige vægt varens nettovægt.

§ 2. For varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter bilag 1, men som indeholder en eller flere afgiftspligtige varer, der udgør mindst 10 pct. af den samlede vares vægt, og er afgiftspligtige efter § 1, skal der svares afgift af den afgiftspligtige del af den samlede vare.

Registrerede virksomheder

§ 3. Den, som fremstiller varer, som er nævnt i bilag 1, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Andre virksomheder, som fra udlandet modtager varer, som er nævnt i bilag 1, med henblik på videresalg, kan anmelde virksomheden til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Virksomheder omfattet af stk. 1 eller 2, som har et årligt salg af afgiftspligtige varer svarende til en afgift på under 2.500 kr., skal dog ikke registreres eller betale afgift. Den årlige periode er kalenderåret eller regnskabsåret.

Stk. 4. Der udstedes et bevis for registrering til de registrerede virksomheder. En registrering gælder for minimum 2 år, medmindre virksomheden ophører med at drive afgiftspligtig virksomhed.

§ 4. Registrerede virksomheder er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra udlandet og fra andre registrerede virksomheder at modtage afgiftspligtige varer med henblik på videresalg.

Afgiftsperioden og opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 5. Afgiftsperioden er måneden.

§ 6. Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, jf. §§ 1 og 2, der er udleveret fra virksomheden.

Stk. 2. Registrerede virksomheders forbrug af egne varer sidestilles med udlevering. Eget forbrug omfatter ikke afgiftspligtige varer, der indgår i fremstillingen af anden afgiftspligtig vare, som er omfattet af §§ 1 eller 2, med henblik på videresalg.

Stk. 3. Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af skatteministeren.

§ 7. I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6 fradrages

1) varer, der leveres til en anden registreret virksomhed, jf. § 4,

2) varer, der leveres til udlandet samt til forbrug om bord i skibe i udenrigsfart,

3) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand, forlis eller lignende,

4) varer, der returneres til virksomheden, såfremt køber godtgøres varens pris inklusive afgiften, og

5) varer som udleveres fra virksomheden, og som der tidligere er svaret afgift af.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

Afgiftsfritagelse og godtgørelse

§ 8. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftsloven § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 2. Varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v., der er omtalt i toldlovens § 4, samt hertil knyttede personer, er fritaget for afgift. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regnskabs- og kontrolregler for afgiftsfritagelsen.

§ 9. Told- og skatteforvaltningen kan meddele virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, godtgørelse af den betalte afgift, når den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. af de varer, der er omhandlet i § 7, stk. 1, nr. 2. Erhvervsdrivende varemodtagere kan efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, og varer, der er omfattet af stk. 2, jf. § 17, stk. 2, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan meddele virksomheder godtgørelse af den betalte afgift, når den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. af de varer, der indgår i andre varer, som ikke er omfattet af afgiftspligten, og den samlede vare eksporteres.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan meddele montagevirksomheder godtgørelse af den betalte afgift på montagespild, når den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. og montagespildet afleveres til et godkendt oparbejdningsanlæg eller et godkendt deponi. Ved montagevirksomheder forstås virksomheder, som monterer afgiftspligtige varer i ikke afgiftspligtige varer.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regnskabs- og kontrolforskrifter i forbindelse med afgiftsgodtgørelse efter stk. 1, 2 og 3.

Regnskabsbestemmelser

§ 10. Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over fremstilling af afgiftspligtige varer, tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.

Stk. 2. Andre registrerede virksomheder skal føre regnskab over tilgang af de uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af de afgiftspligtige varer.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for de registrerede virksomheders regnskabsførelse.

Afregning af afgiften

§ 11. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6 og 7, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

§ 12. (Ophævet)

§ 13. (Ophævet)

§ 14. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

§ 15. (Ophævet)

Afgift af varer, der modtages fra udlandet

§ 16. Af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, svares afgiften ved indførslen, jf. dog §§ 4 og 8. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 17 tilsvarende anvendelse.

§ 17. I andre tilfælde end de i § 16 nævnte svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, jf. dog §§ 4 og 8. Erhvervsdrivende varemodtagere skal inden afsendelsen af afgiftspligtige varer fra udlandet anmelde sig hos told- og skatteforvaltningen. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, som virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3, §§ 5-7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 3. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 4. Varemodtagere, der modtager afgiftspligtige varer svarende til en afgift på under 2.500 kr. årligt, skal ikke anmeldes efter stk. 1 hos told- og skatteforvaltningen, afgive anmeldelse eller indbetale afgiften. Den årlige periode er kalenderåret eller regnskabsåret.

Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge erhvervsdrivende varemodtagere, der gentagne gange ikke har betalt afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge varemodtageren at betale afgiften ved varernes modtagelse.

Stk. 6. Bestemmelsen i § 10, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Varer, der medbringes fra udlandet

§ 18. § 9, stk. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., finder tilsvarende anvendelse på erhvervsdrivende, der medbringer afgiftspligtige varer fra andre EU-lande til brug i egen virksomhed.

Kontrolbestemmelser

§ 19. Med henblik på kontrol af lovens overholdelse har told- og skatteforvaltningen, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i virksomheder, der omfattes af § 3, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de personer, som er beskæftiget i virksomheden, skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af eftersynet.

Stk. 3. De forretningsbøger m.v., som er nævnt i stk. 1, skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.

Stk. 4. Erhvervsdrivende skal på anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

Stk. 5. Leverandører af afgiftspligtige varer skal på anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres leverancer til erhvervsdrivende.

Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af afgiftspligtige varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Stk. 7. Med henblik på kontrol af lovens overholdelse har told- og skatteforvaltningen, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos virksomheder, der har købt, leveret eller transporteret afgiftspligtige varer.

Stk. 8. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 7 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 20. I forbindelse med kontrol efter § 19 er told- og skatteforvaltningen berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig for udøvelse af kontrol, og til uden erstatning at udtage prøver af varerne, i det omfang det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Varemodtageren eller -fremstilleren er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret, i det omfang de ikke er medgået ved undersøgelsen. Ved fastsættelsen af størrelsen af det beløb, der påhviler de angivne varer i afgift, kan den del af varerne, der er udtaget som prøver af told- og skatteforvaltningen, ikke fradrages i den angivne mængde eller værdi.

Stk. 2. Såfremt told- og skatteforvaltningen har besluttet kun at undersøge en del af de angivne varer, anvendes resultaterne af den delvise undersøgelse på alle varer, der er anført under den pågældende varepost i den afgiftspligtiges regnskab. Varemodtageren eller -fremstilleren kan dog anmode om en supplerende undersøgelse af varerne, såfremt det kan sandsynliggøres, at resultatet af den delvise undersøgelse ikke kan anvendes på resten af de angivne varer.

Stk. 3. Det påhviler varemodtageren eller -fremstilleren eller den, som handler på varemodtagerens eller -fremstillerens vegne, at udføre det for undersøgelsen af varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.). Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af varemodtageren eller -fremstilleren.

§ 21. Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 19, stk. 1, 6 og 7. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

Andre bestemmelser

§ 22. Virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 1, og som her til landet ved fjernsalg sælger varer, der er afgiftspligtige efter §§ 1 og 2, skal anmeldes til registrering efter denne lov hos told- og skatteforvaltningen. For disse virksomheder opgøres den afgiftspligtige mængde som den mængde varer, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg, jf. §§ 1 og 2.

§ 23. Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter denne lov, skal svare afgift af varerne.

Stk. 2. Afgiften af de nævnte varer kan afkræves til betaling senest 14 dage efter påkrav. Betales afgiften ikke rettidigt, finder bestemmelserne i §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. tilsvarende anvendelse.

§§ 24-27. (Ophævet)

§ 28. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 17, stk. 1, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.

§ 29. Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

Straffebestemmelser

§ 30. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) overtræder § 3, stk. 1, § 10, stk. 1 og 2, § 17, stk. 1, 2. pkt., § 19, stk. 2-5, § 20, stk. 3, eller § 22, 1. pkt.,

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af § 8, stk. 2, og § 9, stk. 4,

4) undlader at efterkomme et meddelt påbud efter § 17, stk. 5, 1. pkt.,

5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 14 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette, eller

6) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 31. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 32. Loven træder i kraft den 1. juli 2000. Bestemmelsen i stk. 3 træder dog i kraft den 2. juni 2000.

Stk. 2-5. (Ophævet)

§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 19. september 2017

P.M.V.
Jens Brøchner

/ Lene Skov Henningsen


Bilag 1

Afgiftspligtigt vareområde

Der svares afgift til statskassen af følgende varer indeholdende polyvinylklorid (pvc) og eventuelt estere af o-ftalsyre (ftalater):

1) Bløde rør og slanger samt fittings dertil af blødgjort plast. Alle varer indeholdende pvc og eventuelt ftalater er omfattet af afgiften, bortset fra bløde rør til anvendelse i civile fly samt slanger til medicinsk brug, som er CE-mærket. Ved rør og slanger forstås hule rør og slanger i form af halvfabrikata eller færdigvarer, som almindeligvis anvendes til fremføring og fordeling af væsker og gas. Dette dækker bløde rør og slanger af flad, rund, oval, kvadratisk, rektangulær eller af regelmæssig polygonal form. Afgiftspligten omfatter bl.a. levnedsmiddelslanger, have- og vandslanger og industrislanger.

2) Gulvbelægningsmaterialer, vægbeklædning og loftsbeklædning, også selvklæbende, i ruller eller som fliser med indhold af pvc og eventuelt ftalater. Korkfliser indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater.

3) Selvklæbende folier og tape i ruller eller strimler.

4) Tagfolier, membranfolier, tagplader og ovenlysvinduer. Kun de nævnte varer indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater er omfattet af afgiften.

5) Tidsskriftskassetter, ringbind, brevordnere, chartekker og plastlommer indeholdende pvc og eventuelt ftalater.

6) Handsker, forklæder, beskyttelsesdragter og regntøj indeholdende pvc og eventuelt ftalater. Ved regntøj forstås beklædning, som er fremstillet af en vandtæt metervare. Herudover skal det færdige regntøj være tapet i sømmene, og sømmene skal være vandtætte. Det er uden betydning, om der er for i regntøjet.

7) Presenninger indeholdende pvc og eventuelt ftalater. Ved presenninger forstås presenninger til afdækning i eksempelvis byggesektoren samt lagertelte. Presenninger til lastbiler og sættevogne/påhængsvogne til lastbiler er fritaget for afgift.

8) Dækketøj, gardiner, rullegardiner, forhæng (inkl. badeforhæng) og gardinkapper indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater.

9) Isolerede elektriske ledninger, kabler og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindingsdele; optiske fiberkabler fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele.

10) Tagrender, nedløbsrør, stålplader og -profiler. Kun de nævnte varer indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater er omfattet af afgiften.


Bilag 2

Afgiftssatser og beregningsgrundlag

Afgiften betales på grundlag af de satser, der er nævnt i dette bilag. Som udgangspunkt er beregningsgrundlaget vægten af pvc og eventuelle ftalater i varen, jf. § 1, stk. 2. Kan vægten af pvc og eventuelle ftalater ikke godtgøres, er beregningsgrundlaget varens nettovægt, jf. § 1, stk. 3. For visse varegrupper vil varens nettovægt, antal varer eller varens overfladeareal dog altid være beregningsgrundlaget, jf. § 1, stk. 4-6.

Varer indeholdende blød pvc
Afgift ved indhold af ftalater
Reduceret afgift ved anden blødgører end ftalater
Bløde rør og slanger
3,50 kr./kg
1,40 kr./kg
Gulvbelægningsmateriale, vægbeklædning og loftsbeklædning fremstillet af støttemateriale imprægneret, overtrukket eller lamineret med pvc (efter varens nettovægt)
0,30 kr./kg
0,16 kr. /kg
Anden gulvbelægningsmateriale, vægbeklædning og loftsbeklædning
3,00 kr./kg
1,60 kr./kg
Korkfliser (efter varens nettovægt)
0,30 kr./kg
0,16 kr./kg
Tape (blødgjort) og selvklæbende folier
3,50 kr./kg
1,40 kr./kg
Tape, ikkeblødgjort
 
2,00 kr./kg
Tagfolier, blødgjorte
3,50 kr./kg
1,40 kr./kg
Membranfolier, blødgjorte
3,50 kr./kg
1,40 kr./kg
Tagplader, blødgjorte
3,50 kr./kg
1,40 kr./kg
Ovenlysvinduer, blødgjorte
3,50 kr./kg
1,40 kr./kg
Chartekker og plastlommer (efter antal varer)
0,05 kr./stk.
0,02 kr./stk.
Tidsskriftskassetter (efter antal varer)
0,33 kr./stk.
0,13 kr./stk.
Ringbind og brevordnere (efter antal varer)
0,28 kr./stk.
0,11 kr./stk.
Handsker
3,60 kr./kg
1,08 kr./kg
Forklæder
3,60 kr./kg
1,08 kr./kg
Beskyttelsesdragter
3,60 kr./kg
1,08 kr./kg
Regntøj
3,60 kr./kg
1,08 kr./kg
Presenninger (efter varens overfladeareal)
1,70 kr./m2
0,42 kr./m2
Dækketøj, gardiner, rullegardiner, forhæng og gardinkapper
0,60 kr./kg
0,32 kr./kg
Kabler og ledninger
2,48 kr./kg
0,91 kr./kg
Tagrender, stålplader og -profiler samt nedløbsrør (efter varens nettovægt)
0,25 kr./kg
0,10 kr./kg