Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen til alle valg og landsdækkende folkeafstemninger
Kapitel 3 Hjælpemidler, der alene skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen til landsdækkende folkeafstemninger
Kapitel 4 Hjælpemidler, der alene skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen som forsøg i visse kommuner ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017
Kapitel 5 Forskellige bestemmelser
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen

I medfør af § 49, stk. 5, og § 63, 2. pkt., i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017, og § 55, stk. 5, og § 69, 2. pkt., i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 21. juni 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunale og regionale valg samt landsdækkende folkeafstemninger, jf. kapitel 12 i lov om valg til Folketinget.

Kapitel 2

Hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen til alle valg og landsdækkende folkeafstemninger

§ 2. På hvert afstemningssted skal mindst ét stemmerum være forsynet med sorte filtpenne til brug for afkrydsning af stemmesedlen.

Stk. 2. Sorte filtpenne skal endvidere stilles til rådighed på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

§ 3. På hvert afstemningssted skal mindst ét stemmerum være forsynet med en ikke-håndholdt lup, der har fast eller justerbar afstand mellem linse og objekt ved hjælp af ben eller tilsvarende (f.eks. en standlup). Luppen skal kunne forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, og der skal være plads til at afkrydse stemmesedlen under luppen.

Stk. 2. En lup, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

§ 4. På mindst ét afstemningssted i kommunen eller ved folketingsvalg, hvis kommunen består af flere opstillingskredse, på mindst ét afstemningssted i opstillingskredsen skal mindst ét stemmerum være forsynet med et bord, der af vælgeren kan reguleres i højden (hæve-/sænkebord), og som måler minimum 90 x 60 cm og har fri benplads, således at en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.

Stk. 2. Et hæve-/sænkebord, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på mindst ét af de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

Kapitel 3

Hjælpemidler, der alene skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen til landsdækkende folkeafstemninger

§ 5. Ved landsdækkende folkeafstemninger skal hvert afstemningssted være forsynet med overlægsplader til stemmesedlen, hvor »Ja« og »Nej« er anført med punktskrift, og hvor der ud for »Ja« og »Nej« er udstansede huller til brug for afkrydsning af stemmesedlen. Overlægspladerne skal være udformet på en sådan måde, at stemmesedlen kan ligge fast under overlægspladen, når vælgeren skal afkrydse stemmesedlen.

Stk. 2. Overlægsplader til stemmesedlen, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

Kapitel 4

Hjælpemidler, der alene skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen som forsøg i visse kommuner ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

§ 6. Ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 skal der i Københavns, Lejre, Lemvig, Odense og Aarhus Kommuner på mindst ét afstemningssted i kommunen være mindst ét stemmerum, der er forsynet med et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres af vælgeren. Læsepladen skal kunne låses fast, når vælgeren skal afkrydse stemmesedlen. Forstørrelsesapparatet må ikke kunne tilkobles internettet og må ikke kunne affotografere stemmesedlen eller lagre data.

Stk. 2. Et forstørrelsesapparat, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på mindst ét af de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

§ 7. I de i § 6, stk. 1, nævnte kommuner skal der endvidere på mindst ét afstemningssted i kommunen være mindst ét stemmerum, der er forsynet med en ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgeren. Vælgeren skal kunne ændre LED-lampens placering, således at lysudfaldet kan tilpasses efter vælgerens behov.

Stk. 2. En LED-lampe, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på mindst ét af de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

§ 8. De i § 6, stk. 1, nævnte kommuner skal efter Økonomi- og Indenrigsministeriets nærmere bestemmelse give oplysninger om anvendelsen af de i §§ 6 og 7 nævnte hjælpemidler.

Kapitel 5

Forskellige bestemmelser

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal forud for begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivningen, hvor enhver vælger kan brevstemme, på kommunens hjemmeside og eventuelt ved annoncering i relevante medier gøre vælgerne bekendt med muligheden for at benytte de i §§ 3-7 nævnte hjælpemidler ved brevstemmeafgivningen og ved stemmeafgivningen på valgdagen.

Stk. 2. På hvert afstemningssted og på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, skal der være opslag, der oplyser om de hjælpemidler, som stilles til rådighed ved stemmeafgivningen.

§ 10. Såfremt anvendelsen af hjælpemidler på valgdagen giver anledning til bemærkninger, skal disse anføres i afstemningsbogen.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. september 2017.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 12. september 2017

Simon Emil Ammitzbøll

/ Nikolaj Stenfalk