Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1587 af 23. december 2014, bekendtgørelse nr. 216 af 26. februar 2015, bekendtgørelse nr. 392 af 7. april 2015 og bekendtgørelse nr. 99 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 32, stk. 5, i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, § 16, stk. 4, i lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger og § 2 a, stk. 3, i lov om politiets virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 20. august 2015, som ændret ved lov nr. 671 af 8. juni 2017, fastsættes:«

2. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister kan under overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse indgå i tværgående informationsanalyser, jf. politilovens § 2 a, stk. 1.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. september 2017.

Justitsministeriet, den 20. september 2017

Søren Pape Poulsen

/ Helga Lund Laursen