Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Navn og formål mv.
Kapitel 2 Indhold
Kapitel 3 Adgang til PED
Kapitel 4 Indlæggelse og ajourføring af oplysninger
Kapitel 5 Sletning af oplysninger
Kapitel 6 Undtagelse fra den registreredes indsigtsret mv.
Kapitel 7 Videregivelse af oplysninger til private
Kapitel 8 Videregivelse af oplysninger til offentlige og udenlandske myndigheder
Kapitel 9 Videregivelse af oplysninger til forskningsbrug
Kapitel 10 Vilkår
Kapitel 11 Sikkerhedsforanstaltninger
Kapitel 12 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED)

I medfør af § 2 a, stk. 3, i lov om politiets virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 20. august 2015, som ændret ved lov nr. 671 af 8. juni 2017, og § 14, stk. 2, og § 16, stk. 4, i lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger fastsættes:

Kapitel 1

Navn og formål mv.

§ 1. Efter reglerne i denne bekendtgørelse opbevarer og fører Rigspolitiet som dataansvarlig myndighed Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED), der tjener som internt arbejdsredskab for politiet.

Stk. 2. Behandling af personoplysninger i PED kan alene finde sted i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med løsningen af politimæssige opgaver, jf. lov om politiets virksomhed § 2, inden for de områder, som er undergivet systematisk, politimæssig monitering.

Stk. 3. Oplysninger fra PED kan under overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse indgå i tværgående informationsanalyser, jf. politilovens § 2 a, stk. 1.

Kapitel 2

Indhold

§ 2. PED består af en persondel og en hændelsesdel.

§ 3. I persondelen kan der, når det er nødvendigt, jf. § 1, stk. 2, optages relevante oplysninger om

1) personer, der er dømt, sigtet eller mistænkt for at have begået eller ville begå et strafbart forhold, og

2) meddelere, politiagenter og personer, der er undergivet vidnebeskyttelsesforanstaltninger.

Stk. 2. Relevante oplysninger om personer, der er omfattet af stk. 1, kan også omfatte personoplysninger om andre personer, der på baggrund af familiemæssige, samlivsmæssige eller andre sociale relationer har en særlig tilknytning til personer omfattet af stk. 1.

§ 4. I hændelsesdelen kan der, når det er nødvendigt, jf. § 1, stk. 2, optages relevante oplysninger om hændelser.

Stk. 2. Relevante oplysninger om hændelser, der er omfattet af stk. 1, kan omfatte personoplysninger.

Kapitel 3

Adgang til PED

§ 5. Alene personer, som Rigspolitiet har autoriseret dertil, har adgang til PED.

Stk. 2. De enkelte brugere må ikke autoriseres til behandlinger, som de ikke har behov for.

Kapitel 4

Indlæggelse og ajourføring af oplysninger

§ 6. Indlæggelse og ajourføring af oplysninger i PED foretages af personer, der er autoriseret hertil, jf. § 5.

§ 7. Rigspolitiet fører kontrol med, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger eller oplysninger uden politimæssig interesse.

Stk. 2. Ved indlæggelse af nye oplysninger i PED foretages i fornødent omfang ajourføring af tidligere indlagte oplysninger.

Stk. 3. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller uden politimæssig interesse, skal snarest muligt berigtiges eller slettes.

Kapitel 5

Sletning af oplysninger

§ 8. Sletning af oplysninger i PED foretages af personer, der er autoriseret hertil, jf. § 5.

§ 9. Medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov, skal oplysninger, der behandles i PED, slettes efter reglerne i §§ 10-12.

§ 10. Oplysninger i persondelen om bestemte personer slettes, når der ikke er indlagt oplysninger om den pågældende inden for de seneste 10 år.

Stk. 2. Oplysninger i persondelen om meddelere, politiagenter og personer, der er undergivet vidnebeskyttelsesforanstaltninger, slettes dog ikke, så længe de pågældende er i live.

Stk. 3. Sletning af oplysninger om bestemte personer i persondelen sker senest 2 år efter den pågældendes død. Får Rigspolitiet først efterfølgende underretning om dødsfaldet, slettes oplysningerne om den pågældende på dette tidspunkt.

§ 11. Oplysninger i hændelsesdelen om personer, der ikke tillige indgår i persondelen, slettes senest 2 år efter det tidspunkt, hvor oplysningerne er indlagt.

Stk. 2. Oplysninger i hændelsesdelen om personer, der også indgår i persondelen, slettes samtidig med oplysningerne om de pågældende i persondelen.

Stk. 3. Oplysninger i hændelsesdelen, der ikke vedrører personer, slettes senest 25 år efter det tidspunkt, hvor oplysningerne er indlagt.

§ 12. Sletning af oplysninger efter § 10 eller § 11 kan undlades, hvis væsentlige hensyn til efterforskningen gør det nødvendigt at opretholde registreringen.

Kapitel 6

Undtagelse fra den registreredes indsigtsret mv.

§ 13. I medfør af § 16, stk. 4, i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger finder den registreredes ret til at få oplysninger i medfør af § 15 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger ikke anvendelse i forhold til oplysninger behandlet i PED.

Stk. 2. I medfør af § 14, stk. 2, i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger finder § 13, stk. 2, i loven ikke anvendelse i forhold til oplysninger, der behandles i PED.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan Rigspolitiet, når særlige hensyn taler herfor, over for en person bekræfte, at der ikke behandles oplysninger om vedkommende i PED.

Kapitel 7

Videregivelse af oplysninger til private

§ 14. Oplysninger, der kan henføres til bestemte personer, må ikke videregives til private, medmindre det følger af § 15.

§ 15. Rigspolitiet kan videregive enkeltstående oplysninger fra PED til private, hvis

1) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår, eller

2) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller virksomheds opgaver for det offentlige.

Kapitel 8

Videregivelse af oplysninger til offentlige og udenlandske myndigheder

§ 16. Oplysninger, der kan henføres til bestemte personer, må ikke videregives til anden offentlig myndighed, herunder udenlandske myndigheder eller internationale organisationer, medmindre det følger af § 17 eller § 18.

§ 17. Rigspolitiet kan i fornødent omfang videregive oplysninger fra PED til anden offentlig myndighed, hvis

1) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår, eller

2) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe.

§ 18. Rigspolitiet kan i fornødent omfang videregive oplysninger fra PED til udenlandske myndigheder samt Interpol og tilsvarende internationale organisationer, hvis

1) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår, eller

2) videregivelsen er nødvendig af hensyn til forebyggelse, efterforskning eller forfølgning af strafbare forhold, straffuldbyrdelse eller beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.

Stk. 2. Videregivelse af personoplysninger fra Rigspolitiet til Europol sker efter reglerne i lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og artikel 11 i aftale mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde.

Kapitel 9

Videregivelse af oplysninger til forskningsbrug

§ 19. Rigspolitiet kan videregive oplysninger fra PED på nærmere angivne vilkår, når videregivelsen er nødvendig for udførelsen af videnskabelige eller statistiske undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og videregivelsen findes ubetænkelig.

Kapitel 10

Vilkår

§ 20. Rigspolitiet kan fastsætte vilkår for anvendelsen af de oplysninger, der er videregivet i medfør af kapitlerne 7-9.

Kapitel 11

Sikkerhedsforanstaltninger

§ 21. For behandlingssikkerheden i PED gælder kapitel 12 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger og de regler, der fastsættes i henhold hertil.

§ 22. Rigspolitiet skal foretage logning af behandlinger af personoplysninger i PED samt udføre stikprøvekontrol af disse logfiler.

§ 23. Rigspolitiet fastsætter interne retningslinjer for adgangen til og behandlingen af oplysningerne i PED, herunder manuel behandling af sådanne oplysninger, samt for logning af behandlinger af personoplysninger i PED og foretagelse af stikprøvekontrol.

Kapitel 12

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. september 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 921 af 2. juli 2010 om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database (PED) ophæves.

Justitsministeriet, den 20. september 2017

Søren Pape Poulsen

/ Helga Lund Laursen