Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Navn og formål mv.
Kapitel 2 Anvendelse og indhold
Kapitel 3 Adgang
Kapitel 4 Sletning af hits
Kapitel 5 Undtagelse fra den registreredes indsigtsret mv.
Kapitel 6 Videregivelse
Kapitel 7 Sikkerhedsforanstaltninger
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG)

I medfør af § 2 a, stk. 3, i lov om politiets virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 20. august 2015, som ændret ved lov nr. 671 af 8. juni 2017, og § 14, stk. 2, og § 16, stk. 4, i lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger fastsættes:

Kapitel 1

Navn og formål mv.

§ 1. Efter reglerne i denne bekendtgørelse fører Rigspolitiet som dataansvarlig myndighed politiets system for automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG), der tjener som internt arbejdsredskab for politiet.

Stk. 2. Behandling af personoplysninger i ANPG kan alene finde sted i det omfang, det følger af reglerne i denne bekendtgørelse og er nødvendigt i forbindelse med løsningen af politimæssige opgaver, jf. lov om politiets virksomhed § 2.

Stk. 3. Oplysninger fra ANPG kan under overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse indgå i tværgående informationsanalyser, jf. lov om politiets virksomhed § 2 a, stk. 1.

Stk. 4. Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger finder anvendelse for behandling af personoplysninger i ANPG, medmindre andet følger af reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Anvendelse og indhold

§ 2. Indsamling af oplysninger i ANPG kan ske ved brug af

1) ubemandet stationært ANPG-udstyr,

2) ubemandet mobilt ANPG-udstyr, og

3) bemandet mobilt ANPG-udstyr, herunder udstyr monteret på køretøjer.

§ 3. I ANPG behandles fotos af køretøjet og oplysninger om nummerpladen, optagelsestidspunktet og køretøjets position på optagelsestidspunktet samt oplysninger omfattet af § 5.

§ 4. ANPG indeholder en hit-del og en no-hit-del.

§ 5. I hit-delen kan behandles oplysninger om nummerplader, som

1) skal inddrages på grund af manglende syn,

2) skal inddrages på grund af manglende forsikring,

3) er tilknyttet køretøjer, der er afmeldt eller i øvrigt ikke må anvendes på færdselslovens område,

4) er efterlyst, tabt eller anvendes uberettiget,

5) er tilknyttet virksomheder, der konkret er mistænkt for at overtræde reglerne om cabotagekørsel ved:

a) at udføre godstransport uden fællesskabstilladelse,

b) at udføre godstransport uden at føreren, såfremt denne er statsborger i et tredjeland, er i besiddelse af en førerattest,

c) overskridelse af antallet af tilladte cabotageture, eller

d) overskridelse af den tilladte periode for udførelse af lovlig cabotagekørsel,

6) er tilknyttet virksomheder, der konkret er mistænkt for at overtræde reglerne om brug og anvendelse af takografer inden for vejtransport i forbindelse med manipulation af takografen,

7) er tilknyttet virksomheder, der er konkret er mistænkt for at overtræde reglerne om brug og anvendelse af anlæg, der er monteret som en del af det typegodkendte køretøj til at reducere emissionen fra køretøjet i forbindelse med manipulation af sådanne anlæg,

8) er tilknyttet efterlyste køretøjer,

9) er tilknyttet personer, hos hvem førerretten er inddraget eller frakendt ubetinget,

10) formodes at være forfalskede eller falske,

11) er tilknyttet brugsstjålne køretøjer,

12) er tilknyttet personer, der konkret er mistænkt for lovovertrædelser, som kan straffes med fængsel i mindst 1 år og 6 måneder,

13) er tilknyttet personer, der er eftersøgt af humanitære grunde eller eftersøgt til afsoning eller tilsigelse til retsmøder,

14) er registreret i Schengen-informationssystemet, jf. artikel 36 i Rådets afgørelse 2007/533/RIA, med henblik på diskret eller målrettet kontrol,

15) er registreret i Schengen-informationssystemet, jf. artikel 38 i Rådets afgørelse 2007/533/RIA, med henblik på beslaglæggelse eller anvendelse som bevismiddel i en straffesag,

16) er tilknyttet personer, der konkret er mistænkt for grove strafbare handlinger omfattet af kriminalitetskravet for registrering i Schengen-informationssystemet med henblik på diskret overvågning i henhold til artikel 36, stk. 2, i Rådets afgørelse 2007/533/RIA, som henviser til artikel 2, stk. 2, i Rådets afgørelse 2002/584/RIA, og

17) er tilknyttet personer, der er dømt, sigtet eller konkret mistænkt for at være involveret i alvorlig og organiseret kriminalitet inden for de områder, der efter Rigspolitiets bestemmelse er undergivet systematisk politimæssig monitering.

§ 6. I no-hit-delen kan behandles oplysninger om nummerplader, som ikke er omfattet af § 5, når oplysningerne er indsamlet som led i en målrettet politiindsats. Indsatsen skal være tidsmæssigt og geografisk afgrænset og iværksat på baggrund af en konkret politifaglig vurdering, hvor anvendelsen af ANPG vurderes at være af væsentlig betydning for indsatsen.

Stk. 2. I no-hit-delen kan desuden behandles oplysninger indsamlet ved hjælp af ANPG-udstyr omfattet af § 2, nr. 2 og 3, med henblik på at tage stilling til, om oplysningerne er omfattet af § 5 eller § 6, stk. 1 (teknisk lagring), jf. dog § 7, stk. 4.

§ 7. Relevante oplysninger i ANPG kan anvendes som led i forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af

1) lovovertrædelser, der kan straffes med bøde eller fængsel, hvis der er konkret mistanke om, at en person eller en virksomhed tilknyttet en nummerplade har begået en sådan forbrydelse,

2) lovovertrædelser, der kan straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover,

3) grove strafbare handlinger omfattet af kriminalitetskravet for registrering i Schengen-informationssystemet med henblik på diskret overvågning,

4) alvorlig og organiseret kriminalitet, som er undergivet systematisk politimæssig monitering, eller

5) kriminalitet, som er omfattet af en målrettet politiindsats, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. Relevante oplysninger i ANPG kan endvidere anvendes med henblik på politiets tilrettelæggelse af kontrolarbejdet i medfør af udlændingelovens § 38, stk. 6, som led i politiets analysebaserede tilgang til kontrol af udlændinge samt til brug for personeftersøgninger, jf. § 5, nr. 13.

Stk. 3. Oplysninger i hit-delen kan desuden anvendes til brug for forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af det forhold, der har givet anledning til at registrere oplysningerne i hit-delen, jf. § 5.

Stk. 4. Oplysninger omfattet af § 6, stk. 2, hvor sletningen er udskudt, jf. § 11, kan dog altid anvendes som led i forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af den situation, som har givet anledning til at udskyde sletningen.

Kapitel 3

Adgang

§ 8. Kun personer, der er autoriseret dertil, må have adgang til de personoplysninger, der behandles i ANPG.

Kapitel 4

Sletning af hits

§ 9. Personoplysninger omfattet af § 5 skal slettes i ANPG senest på følgende tidspunkter:

1) 3 måneder efter indsamling for så vidt angår oplysninger omfattet af § 5, nr. 1-7.

2) 1 år efter indsamling for så vidt angår oplysninger omfattet af § 5, nr. 8-13.

3) 2 år efter indsamling for så vidt angår oplysninger omfattet af § 5, nr. 14-17.

Sletning af no-hits

§ 10. Personoplysninger omfattet af § 6, stk. 1, skal slettes i ANPG senest 30 dage efter det tidspunkt, hvor oplysningerne er indsamlet.

Stk. 2. Personoplysninger omfattet af § 6, stk. 2, skal slettes i ANPG så snart, det er muligt, og senest 24 timer efter det tidspunkt, hvor oplysningerne er indsamlet.

Ekstraordinære situationer

§ 11. Uanset §§ 9 og 10 kan sletning af personoplysninger i ANPG udskydes i ekstraordinære situationer, indtil den ekstraordinære situation ophører. Beslutning herom træffes af rigspolitichefen.

Kapitel 5

Undtagelse fra den registreredes indsigtsret mv.

§ 12. I medfør af § 16, stk. 4, i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, finder den registreredes ret til at få oplysninger i medfør af lovens § 15 ikke anvendelse i forhold til oplysninger, der behandles i ANPG.

Stk. 2. I medfør af § 14, stk. 2, i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger finder § 13, stk. 2, i loven ikke anvendelse i forhold til oplysninger, der behandles i ANPG.

Kapitel 6

Videregivelse

§ 13. Personoplysninger, som er indsamlet i henhold til denne bekendtgørelse, må ikke videregives til private.

§ 14. Personoplysninger, som er indsamlet i henhold til denne bekendtgørelse, må ikke videregives til anden offentlig myndighed, herunder udenlandsk myndighed, eller international organisation, medmindre det følger af § 15.

§ 15. Rigspolitiet kan i fornødent omfang videregive personoplysninger fra ANPG til anden offentlig myndighed, herunder udenlandsk myndighed, samt international organisation, når

1) videregivelsen er nødvendig af hensyn til forebyggelse, efterforskning eller forfølgning af strafbare forhold, eller

2) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den oplysningerne angår.

Stk. 2. Ved videregivelse af personoplysninger til et tredjeland finder kapitel 16 og 17 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger ligeledes anvendelse.

Stk. 3. Rigspolitiet kan overlade kompetencen til at videregive oplysninger efter stk. 1 til en eller flere af landets politikredse.

Kapitel 7

Sikkerhedsforanstaltninger

§ 16. For behandlingssikkerheden i ANPG gælder kapitel 12 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger og de regler, der fastsættes i henhold hertil.

§ 17. Rigspolitiet foretager logning af behandlinger af personoplysninger i ANPG samt udfører stikprøvekontrol af disse logfiler.

§ 18. Rigspolitiet fastsætter interne retningslinjer for adgangen til og behandlingen af personoplysningerne i ANPG, herunder manuel behandling af sådanne oplysninger, samt for logning af behandlinger af personoplysninger i ANPG og foretagelse af stikprøvekontrol.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. september 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1776 af 16. december 2015 om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) ophæves.

§ 20. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Justitsministeriet, den 20. september 2017

Søren Pape Poulsen

/ Helga Lund Laursen