Den fulde tekst

Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Forslag

til

Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov

(Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel m.v.)

§ 1

I militær straffelov, lov nr. 530 af 24. juni 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 494 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, ændres »tjenstgørende militært personel samt hjemsendt militært personel« til: »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område samt hjemsendt militært personel inden for Forsvarsministeriets område«.

§ 2

I militær disciplinarlov, lov nr. 532 af 24. juni 2005, som ændret ved § 98 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »tjenstgørende militært personel samt hjemsendt militært personel« til: »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område samt hjemsendt militært personel inden for Forsvarsministeriets område«.

2. I § 18, stk. 3, 2. pkt., ændres »Forsvarskommandoen« til: »den myndighed, som den pågældende disciplinarchef tilhører«.

§ 3

I militær retsplejelov, lov nr. 531 af 24. juni 2005, som ændret ved § 100 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og § 8 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »auditørerne« til: »auditøren«.

2. I § 15, stk. 1, ændres »tjenstgørende militært personel« til: »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område«.

3. I § 15, stk. 3, ændres »militært personel« til: »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning og baggrund

Som følge af en større organisationsændring på Forsvarsministeriets område i 2014 gør en række militært ansatte i dag tjeneste i nyoprettede styrelser, der udfører en række støttefunktioner, men som ikke er underlagt forsvarschefen.

Militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov finder anvendelse på tjenstgørende militært personel. Der er imidlertid ikke i lovgivningen taget udtrykkelig stilling til, om de militært ansatte i de nyoprettede styrelser m.v. fortsat anses for at være tjenstgørende militært personel og dermed omfattet af de tre love. Henset til, at der er tale om straffe- og disciplinærretlig lovgivning, finder Forsvarsministeriet det rigtigst at tydeliggøre, at lovene finder anvendelse på militært ansat personel i alle myndigheder inden for Forsvarsministeriets område.

Med lovforslaget vil det klart fremgå af de tre love, at alle militært ansatte i styrelser under Forsvarsministeriet og militært ansatte i Forsvarsministeriets departement er omfattet af begrebet tjenestegørende militært personel og dermed omfattet af de tre love.

2. Lovforslagets hovedindhold

2.1. Gældende ret

Militær straffelov, lov nr. 530 af 24. juni 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 494 af 17. juni 2008, og militær disciplinarlov, lov nr. 532 af 24. juni 2005, som ændret ved § 98 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, indeholder identiske bestemmelser om lovenes materielle anvendelsesområder i relation til militært personel. Det følger således af henholdsvis § 1, stk. 1, i militær straffelov og § 2, stk. 1, i militær disciplinarlov, at lovene finder anvendelse på tjenstgørende militært personel samt hjemsendt militært personel med hensyn til militære pligter, som påhviler det efter hjemsendelsen.

Begge love blev revideret i 2005 på baggrund af betænkning nr. 1435/2004 afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning m.v. De identiske bestemmelser om lovenes materielle anvendelsesområde blev indsat i forbindelse med revisionen i 2005, og bemærkningerne til bestemmelserne er også enslydende. Der henvises til Folketingstidende 2004-05, tillæg A, side 1003 (for så vidt angår den militære straffelovs § 1, stk. 1), og Folketingstidende 2004-05, tillæg A, side 1104f (for så vidt angår den militære disciplinarlovs § 2, stk. 1).

Det følger af bemærkningerne til bestemmelserne, at udtrykket »militært personel« skal forstås i overensstemmelse med definitionen i § 2, stk. 1, i lov om forsvarets personel, jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 1264 af 16. december 2009 og § 15 i lov nr. 395 af 2. maj 2016. Efter § 2, stk. 1, i lov om forsvarets personel omfatter militært personel: 1) Befalingsmænd og menige, der indordnes i en rækkefølge af militære grader efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse, samt 2) auditørpersonel, gejstligt personel og musikpersonel samt andet personel efter forsvarsministerens bestemmelse.

Det følger endvidere af bemærkningerne til bestemmelserne i militær straffelovs § 1, stk. 1, og militær disciplinarlovs § 2, stk. 1, at udtrykket »tjenstgørende« indebærer, at personellet skal være ansat eller indkaldt til tjeneste i Forsvaret. Det er uden betydning, om det militære personel er fastansat eller midlertidigt tjenstgørende.

2.2. Forsvarsministeriets overvejelser

I oktober 2014 blev der gennemført en omfattende organisationsændring på Forsvarsministeriets område. Organisationsændringen skete som følge af den politiske aftale af 10. april 2014 om organisering af ledelsen af forsvaret, der blev indgået mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) samt Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Som led i organisationsændringen blev en række opgaver på forsvarschefens myndighedsområde overført til nyoprettede styrelser under Forsvarsministeriet. Disse styrelser, som aktuelt omfatter Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, udfører i dag en række støttefunktioner for Forsvarsministeriets departement og de øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet.

Som følge af organisationsændringen gør en række militært ansatte inden for Forsvarsministeriets område i dag tjeneste i myndigheder, der ikke er underlagt forsvarschefen. Der er ikke i lovgivningen taget udtrykkelig stilling til, om disse militært ansatte fortsat anses for at være tjenstgørende militært personel og dermed omfattet af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov. Henset til, at der er tale om straffe- og disciplinærretlig lovgivning, finder Forsvarsministeriet det rigtigst at tydeliggøre, at lovene finder anvendelse på militært ansat personel i alle myndigheder inden for Forsvarsministeriets område. Forsvarsministeriet finder på den baggrund, at det udtrykkeligt bør fremgå, at begreberne »tjenstgørende militært personel« samt »hjemsendt militært personel« omfatter militært personel, der gør eller har gjort tjeneste inden for Forsvarsministeriets område, uanset om de er underlagt forsvarschefen eller ej.

Forsvarsministeriet har i den forbindelse overvejet, om militært ansatte i Forsvarsministeriets departement bør være omfattet af begreberne »tjenstgørende militært personel« og »hjemsendt militært personel«. Det er Forsvarsministeriets opfattelse, at disse militært ansatte også bør omfattes af begreberne, således at alle militært ansatte omfattes af det militære straffe- og disciplinærretlige system, uanset om de er eller har været ansat under forsvarschefen, i en af de øvrige styrelser under Forsvarsministeriet eller i Forsvarsministeriets departement. Forsvarsministeriet lægger i den forbindelse vægt på, at det derved sikres, at der er et ens retsgrundlag for militært ansatte.

2.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at anvendelsesområdet for militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov i relation til militært personel tydeliggøres, således at det klart fremgår, at militært ansatte i styrelser under Forsvarsministeriet er omfattet af de tre love. Herudover foreslås det, at militært ansatte i Forsvarsministeriets departement også bliver omfattet af de tre love.

Det foreslås i den forbindelse, at begrebet »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område« anvendes i militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov.

Der er ikke med de foreslåede ændringer tilsigtet en ændring af gældende praksis i relation til anvendelsesområdet for § 1 i lov om forsvarets personel.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets §§ 1-3.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

5. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne.

6. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

7. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter.

8. Hørte myndigheder og organisationer m.v.

Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 19. juli 2017 til den 28. august 2017 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.:

Advokatrådet, Centralforeningen for Stampersonel (CS), Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Advokater, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, DJØF, Domstolsstyrelsen, Hovedforeningen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD), Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD), Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), Institut for Menneskerettigheder, InterForce, Justitia, LO, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Rigsombudsmanden i Grønland, Rigsombudsmanden på Færøerne og samtlige byretspræsidenter.

9. Sammenfattende skema
 
Positive konsekvenser/mindreudgifter
(hvis ja, angiv omfang)
Negative konsekvenser/merudgifter
(hvis ja, angiv omfang)
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Ingen
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter.
Overimplementering af EU-retlige minimumsforpligtelser (sæt X)
Ja
Nej
X

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det følger af militær straffelovs § 1, stk. 1, at loven finder anvendelse på tjenstgørende militært personel, samt hjemsendt militært personel med hensyn til militære pligter, som påhviler det efter hjemsendelsen. Den foreslåede ændring indebærer, at det tydeliggøres, at loven finder anvendelse på alt militært personel inden for Forsvarsministeriets område.

Begrebet »militært personel« skal forstås i overensstemmelse med definitionen i § 2, stk. 1, i lov om forsvarets personel, hvorefter militært personel omfatter: 1) Befalingsmænd og menige, der indordnes i en rækkefølge af militære grader efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse, samt 2) auditørpersonel, gejstligt personel og musikpersonel samt andet personel efter forsvarsministerens bestemmelse. Dette omfatter også de ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der gør tjeneste i en civil stilling og bliver placeret udenfor den militære rækkefølge, men bevarer deres ansættelseskontrakt som militært personel. Der er ikke tilsigtet en ændring af begrebet »militært personel«, og der henvises til bemærkningerne til den militære straffelovs § 1, jf. Folketingstidende 2004-05, tillæg A, side 1003.

Efter gældende ret anses militær straffelov for at omfatte militært tjenstgørende personel i de nyoprettede styrelser under Forsvarsministeriet, mens loven derimod ikke omfatter militært tjenstgørende personel i Forsvarsministeriets departement.

Med tilføjelsen »inden for Forsvarsministeriets område« tydeliggøres det, at bestemmelsen omfatter alt militært personel, uanset om de gør eller har gjort tjeneste i en myndighed under forsvarschefen eller i en af de øvrige styrelser under Forsvarsministeriet. Herudover indebærer tilføjelsen, at militært personel i Forsvarsministeriets departement omfattes af bestemmelsen.

Der er ikke tilsigtet ændringer i relation til udtrykkene »tjenstgørende« og »hjemsendt«. Der henvises i den forbindelse til bemærkningerne til den militære straffelovs § 1, jf. Folketingstidende 2004-05, tillæg A, side 1003.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger.

Til § 2

Til nr. 1

Det følger af militær disciplinarlovs § 2, stk. 1, at loven finder anvendelse på tjenstgørende militært personel samt hjemsendt militært personel med hensyn til militære pligter, som påhviler det efter hjemsendelsen. Den foreslåede ændring indebærer, at det tydeliggøres, at loven finder anvendelse på alt militært personel inden for Forsvarsministeriets område.

Begrebet »militært personel« skal forstås i overensstemmelse med definitionen i § 2, stk. 1, i lov om forsvarets personel, hvorefter militært personel omfatter: 1) Befalingsmænd og menige, der indordnes i en rækkefølge af militære grader efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse, samt 2) auditørpersonel, gejstligt personel og musikpersonel samt andet personel efter forsvarsministerens bestemmelse. Dette omfatter også de ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der gør tjeneste i en civil stilling og bliver placeret udenfor den militære rækkefølge, men bevarer deres ansættelseskontrakt som militært personel. Der er ikke tilsigtet en ændring af begrebet »militært personel«. Der henvises til bemærkningerne til den militære disciplinarlovs § 2, jf. Folketingstidende 2004-05, tillæg A, side 1104.

Efter gældende ret anses militær disciplinarlov for at omfatte militært tjenstgørende personel i de nyoprettede styrelser under Forsvarsministeriet, mens loven derimod ikke omfatter militært tjenstgørende personel i Forsvarsministeriets departement.

Med tilføjelsen »inden for Forsvarsministeriets område« tydeliggøres det, at bestemmelsen omfatter alt militært personel, uanset om de gør eller har gjort tjeneste i en myndighed under forsvarschefen eller i en af de øvrige styrelser under Forsvarsministeriet. Herudover indebærer tilføjelsen, at militært personel i Forsvarsministeriets departement omfattes af bestemmelsen.

Der er ikke tilsigtet ændringer i relation til udtrykkene »tjenstgørende« og »hjemsendt«. Der henvises i den forbindelse til bemærkningerne til den militære disciplinarlovs § 2, jf. Folketingstidende 2004-05, tillæg A, side 1104.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 2

Det følger af militær disciplinarlovs § 18, stk. 3, at sager til prøvelse af disciplinarnævnets afgørelser anlægges mod nævnet. Andre sager anlægges mod Forsvarskommandoen.

Den foreslåede ændring indebærer, at disse andre sager vil skulle anlægges mod den myndighed, som den disciplinarchef, der har truffet den pågældende afgørelse, tilhører. Der er tale om en konsekvensændring som følge af organisationsændringen på Forsvarsministeriets område i oktober 2014.

Til § 3

Til nr. 1

Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at Forsvarets Auditørkorps ved en organisationsændring i 2015 sammenlagde de daværende to auditørembeder (Auditøren i København og Auditøren i Jylland) til et samlet auditørembede. Der er således i dag kun én auditør.

Til nr. 2

Det følger af militær retsplejelovs § 15, stk. 1, at auditøren og andre militære myndigheder til enhver tid kan kræve, at tjenstgørende militært personel, som fører motordrevent køretøj eller i øvrigt varetager opgaver, for hvilke der er fastsat særlige promillegrænser, foretager udåndingsprøve.

Begrebet »militært personel« skal forstås i overensstemmelse med definitionen i § 2, stk. 1, i lov om forsvarets personel, hvorefter militært personel omfatter: 1) Befalingsmænd og menige, der indordnes i en rækkefølge af militære grader efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse, samt 2) auditørpersonel, gejstligt personel og musikpersonel samt andet personel efter forsvarsministerens bestemmelse. Dette omfatter også de ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der gør tjeneste i en civil stilling og bliver placeret udenfor den militære rækkefølge, men bevarer deres ansættelseskontrakt som militært personel.

Med tilføjelsen »inden for Forsvarsministeriets område« tydeliggøres det, at bestemmelsen omfatter alt militært personel, uanset om de gør tjeneste i en myndighed under forsvarschefen eller i en af de øvrige styrelser under Forsvarsministeriet. Herudover indebærer tilføjelsen, at militært personel i Forsvarsministeriets departement omfattes af bestemmelsen.

Der er ikke tilsigtet ændringer i relation til udtrykket »tjenstgørende«. Der henvises i den forbindelse til bemærkningerne til den militære straffelovs § 1, jf. Folketingstidende 2004-05, tillæg A, side 1003. Der er endvidere ikke tilsigtet en ændring af begrebet »militært personel«, og der henvises her til bemærkningerne til den militære straffelovs § 1, jf. Folketingstidende 2004-05, tillæg A, side 1003.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 1 og til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 3

Det fremgår af militær retsplejelovs § 15, stk. 3, at såfremt der er mistanke om, at militært personel gør tjeneste under indflydelse af euforiserende stoffer, kan de pågældende fremstilles til udtagelse af blodprøve og til afgivelse af urinprøve.

Begrebet »militært personel« skal forstås i overensstemmelse med definitionen i § 2, stk. 1, i lov om forsvarets personel, hvorefter militært personel omfatter: 1) Befalingsmænd og menige, der indordnes i en rækkefølge af militære grader efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse, samt 2) auditørpersonel, gejstligt personel og musikpersonel samt andet personel efter forsvarsministerens bestemmelse. Dette omfatter også de ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der gør tjeneste i en civil stilling og bliver placeret udenfor den militære rækkefølge, men bevarer deres ansættelseskontrakt som militært personel.

Med tilføjelsen »inden for Forsvarsministeriets område« tydeliggøres det, at bestemmelsen omfatter alt militært personel, uanset om de gør tjeneste i en myndighed under forsvarschefen eller i en af de øvrige styrelser under Forsvarsministeriet. Herudover indebærer tilføjelsen, at militært personel i Forsvarsministeriets departement omfattes af bestemmelsen.

Der er ikke tilsigtet ændringer i relation til udtrykket »tjenstgørende«. Der henvises i den forbindelse til bemærkningerne til den militære straffelovs § 1, jf. Folketingstidende 2004-05, tillæg A, side 1003. Der er endvidere ikke tilsigtet en ændring af begrebet »militært personel«, og der henvises her til bemærkningerne til den militære straffelovs § 1, jf. Folketingstidende 2004-05, tillæg A, side 1003.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 1 og til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger.

Til § 4

Bestemmelsen vedrører lovens ikrafttræden. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2018. For militært tjenstgørende personel i Forsvarsministeriets departement, der ikke tidligere har været omfattet af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov, vil denne lov dermed få virkning for strafbare og disciplinære forhold begået efter lovens ikrafttræden.

Til § 5

Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed.

Den foreslåede bestemmelse indebærer, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland, men at loven ved kongelig anordning helt eller delvist kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
     
   
I militær straffelov, lov nr. 530 af 24. juni 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 494 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:
     
§ 1. Loven finder anvendelse på tjenstgørende militært personel samt hjemsendt militært personel med hensyn til militære pligter, som påhviler det efter hjemsendelsen.
Stk. 2. ---
 
1. I § 1, stk. 1, ændres »tjenstgørende militært personel samt hjemsendt militært personel« til: »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område samt hjemsendt militært personel inden for Forsvarsministeriets område«.
     
   
§ 2
     
   
I militær disciplinarlov, lov nr. 532 af 24. juni 2005, som ændret ved § 98 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:
     
§ 2. Loven finder anvendelse på tjenstgørende militært personel samt hjemsendt militært personel med hensyn til militære pligter, som påhviler dem efter hjemsendelsen.
Stk. 2. ---
 
1. I § 2, stk. 1, ændres »tjenstgørende militært personel samt hjemsendt militært personel« til: »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område samt hjemsendt militært personel inden for Forsvarsministeriets område«.
     
§ 18. ---
Stk. 2. ---
   
Stk. 3. Sager til prøvelse af disciplinarnævnets afgørelser anlægges mod nævnet. Andre sager anlægges mod Forsvarskommandoen.
Stk. 4. ---
 
2. I § 18, stk. 3, 2. pkt., ændres »Forsvarskommandoen« til: »den myndighed, som den pågældende disciplinarchef tilhører«.
     
   
§ 3
     
   
I militær retsplejelov, lov nr. 531 af 24. juni 2005, som ændret ved § 100 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og § 8 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:
     
   
1. Overalt i loven ændres »auditørerne« til: »auditøren«.
     
§ 15. Auditøren og andre militære myndigheder kan til enhver tid kræve, at tjenstgørende militært personel, som fører motordrevet køretøj eller i øvrigt varetager opgaver, for hvilke der er fastsat særlige promillegrænser, foretager udåndingsprøve.
 
2. I § 15, stk. 1, ændres »tjenstgørende militært personel« til: »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område«.
Stk. 2. ---
   
Stk. 3. Er der begrundet mistanke om, at militært personel gør tjeneste under indflydelse af euforiserende stoffer, kan pågældende fremstilles til udtagelse af blodprøve og til afgivelse af urinprøve.
 
3. I § 15, stk. 3, ændres »militært personel« til: »tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område«.
     
   
§ 4
     
   
Loven træder i kraft den 1. januar 2018.
     
   
§ 5
     
   
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.