Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1379
 
32014R0651
 
32014R0702
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ordningens formål og indhold
Kapitel 2 Definitioner, som er gældende under denne bekendtgørelse
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Betingelser for tilskud og tilskudssatser vedrørende de enkelte typer af projektaktiviteter
Kapitel 5 Medfinansiering med andre offentlige midler m.v.
Kapitel 6 Bidrag til internationale forskningsprogrammer
Kapitel 7 Fælles bestemmelser om tilskudsberettigede omkostninger m.v.
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Ændring af tilsagn og overdragelse af tilsagn
Kapitel 10 Oplysningspligt
Kapitel 11 Tilbagebetaling af tilskud vedrørende aktiviteter, der kan kommercialiseres
Kapitel 12 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 13 Force majeure
Kapitel 14 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Maksimale tilskudssatser i forbindelse med virksomheders udviklings- og forskningsaktiviteter*
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram1)

I medfør af § 6, stk. 3, § 8, § 9, stk. 2 og 3, § 14, § 15, stk. 2 og § 17, stk. 4, i lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, jf. lovbekendtgørelse nr. 23 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens formål og indhold

§ 1. Efter § 1, stk. 1 og 2, i lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP-loven) er formålet at bidrage til en konkurrence- og bæredygtig fødevare- og nonfoodproduktion, herunder bidrage til udvikling af erhvervspotentialer, vækst, beskæftigelse, arbejdsmiljø og videreudvikling af en markedsdrevet økologisk sektor samtidig med, at et højt niveau sikres inden for følgende områder:

1) Klima, miljø- og naturbeskyttelse.

2) Dyrevelfærd.

3) Fødevaresikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Efter § 1, stk. 3, i GUDP-loven kan der til gennemførelse af formålet, jf. stk. 1, ydes tilskud til

1) udviklings- og demonstrationsaktiviteter samt til forskningsaktiviteter, der skaber grundlag for gennemførelse af udvikling og demonstration,

2) fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører og

3) styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.

Stk. 3. Inden for lovens formål kan der endvidere ydes tilskud til aktiviteter vedrørende opbygning af virksomheders innovationskompetence og fremme af økologiske aktiviteter, der ikke kan kommercialiseres.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 1-3 ydes i overensstemmelse med kapitel I-II, artikel 21 og 31 og kapitel IV i Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked i henhold til artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter, EU-Tidende 2014, nr. L 193, s. 1, samt i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, EU-Tidende 2014, nr. L 187, s. 1.

Stk. 5. En støttemodtager, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af tilskud, som EU-kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, er udelukket fra at søge tilskud.

Kapitel 2

Definitioner, som er gældende under denne bekendtgørelse

§ 2. Definitionen af små og mellemstore virksomheder følger den definition, som EU-Kommissionen til enhver tid anvender.

§ 3. Ved udvikling forstås aktiviteter, der udvikler nye eller forbedrede produkter, processer eller teknologier på baggrund af erhvervelse og anvendelse af eksisterende videnskabelig og anden relevant viden og færdigheder. Udviklingsaktiviteter kan omfatte kommercielt anvendelige prototyper, jf. § 30, stk. 3. Resultatet af de gennemførte udviklingsaktiviteter forventes at kunne anvendes, herunder kommercialiseres på kort sigt.

Stk. 2. Ved demonstration forstås aktiviteter, hvis primære formål er at formidle og sprede videnskabelig viden og praksis vedrørende anvendelsen af bl.a. resultater af forsknings- og/eller udviklingsaktiviteter vedrørende nye produkter, processer eller teknologier inden for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.

Stk. 3. Ved anvendelsesorienteret forskning forstås aktiviteter, der vedrører planlagt forskning og kritiske undersøgelser med det formål at erhverve ny viden og nye færdigheder, der kan anvendes til udvikling af nye produkter, processer eller teknologier. Resultatet af de gennemførte aktiviteter forventes ikke at kunne kommercialiseres på kort sigt.

Stk. 4. Ved grundforskning forstås aktiviteter, der vedrører teoretiske og forsøgsmæssige arbejder med henblik på erhvervelse af ny viden og grundlæggende elementer uden specifik anvendelse for øje. Resultatet af de gennemførte aktiviteter forventes ikke at kunne kommercialiseres på kort eller mellemlangt sigt.

Stk. 5. Ved en virksomheds innovationskompetence forstås virksomhedens evne til at drage fordel af ny viden m.v., så virksomheden og dens medarbejdere opnår større kompetence til at skabe fornyelse, f.eks. i form af udvikling af nye produkter, processer, teknologier eller koncepter.

Stk. 6. Ved kommercialisering forstås, at resultatet af den gennemførte aktivitet er genstand for tilskudsmodtagers anvendelse i forbindelse med egen produktion, salg eller anden omsætning.

Stk. 7. Ved gennemførlighedsundersøgelse forstås en evaluering og analyse af potentialet i et projekt, der sigter mod at støtte beslutningstagningsprocessen ved objektivt og rationelt at afdække styrker og svagheder, muligheder og risici samt kortlægge de ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre projektet og i sidste ende udsigterne for et vellykket udfald.

Stk. 8. Ved forsknings- og videnformidlingsorganisation forstås en enhed, (f.eks. en højere læreanstalt eller et forskningsinstitut, et teknologioverførselsagentur, en innovationsformidler, en forskningsorienteret fysisk eller virtuel samarbejdsenhed), uanset dens retlige status (offentligretlig eller privatretlig status) eller finansieringsform, hvis primære mål er uafhængigt af andre interesser at bedrive grundforskning, industriel forskning eller eksperimentel udviklingsaktivitet eller formidle resultaterne heraf til en bredere kreds gennem undervisning, udgivelsesaktivitet eller vidensoverførsel. Hvis enheden tillige udøver økonomiske aktiviteter, skal der føres særskilte regnskaber for omkostninger og indtægter herved. Virksomheder, som kan øve afgørende indflydelse på en sådan enhed i deres egenskab af f.eks. aktionærer eller medlemmer, må ikke have privilegeret adgang til de resultater, enheden opnår.

§ 4. Ved et projekt forstås en sammenhængende og afgrænset antal af en eller flere typer af projektaktiviteter, jf. § 19, stk. 1, nr. 1–6. Gennemføres et projekt af en enkelt tilskudsmodtager benævnes projektet et enkeltmandsprojekt. Gennemføres et projekt i et samarbejde mellem flere tilskudsmodtagere benævnes projektet et samarbejdsprojekt.

§ 5. Ved en offentlig forskningsinstitution forstås en forskningsinstitution, hvis administration m.v. er underlagt Finansministeriets budgetvejledning.

§ 6. Ved tilskudsberettigede omkostninger forstås de udgifter, som er nødvendige for at gennemføre en projektaktivitet, jf. § 30, stk. 1-4.

Kapitel 3

Administration

Myndigheder og kontrol m.v.

§ 7. Bestyrelsen for GUDP beslutter på baggrund af strategi og handlingsplan årlige indkaldelser af ansøgninger, jf. § 4, stk. 1 og 3, i GUDP-loven.

Stk. 2. Bestyrelsen for GUDP offentliggør i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger, jf. stk. 1, på GUDP's hjemmeside de generelle samt mere specifikke kriterier, der indgår i vurdering af ansøgningerne, og de maksimale tilskudssatser, der skal være gældende for de projektaktiviteter, som de respektive indkaldelser vedrører, jf. dog § 9, stk. 2, i GUDP-loven.

Stk. 3. Bestyrelsen for GUDP træffer efter ansøgning afgørelse om ydelse af tilskud til gennemførelse af projektaktiviteter, jf. §§ 20-26.

Stk. 4. Bestyrelsen for GUDP træffer afgørelse om ydelse af bidrag og tilskud, jf. §§ 28 og 29.

Stk. 5. Bestyrelsen kan indhente faglig rådgivning fra sagkyndige i forbindelse med afgørelse om ydelse af tilskud efter stk. 3.

§ 8. Under Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen ligger det fælles GUDP Sekretariat for bestyrelsen for GUDP, der jf. § 3, stk 1, i GUDP-loven, forestår lovens administration.

Ansøgning

§ 9. Ansøgning om tilskud indgives på baggrund af indkaldelse af projektansøgninger, jf. § 7, stk. 1, og fremsendes til GUDP Sekretariatet på et særligt ansøgningsskema, der kan rekvireres på GUDP Sekretariatets hjemmeside eller ved henvendelse til GUDP Sekretariatet.

Stk. 2. Af ansøgningen skal bl.a. fremgå en detaljeret beskrivelse af projektforløbet.

Stk. 3. GUDP Sekretariatet kvitterer for ansøgningens modtagelse. Sekretariatet kan give ansøgere, der anmoder herom, tilladelse til for egen regning og risiko at iværksætte projektaktiviteterne, før bestyrelsen for GUDP har truffet afgørelse om ansøgningen, dog tidligst fra ansøgningstidspunktet.

§ 10. Hvis projektaktiviteter gennemføres med deltagelse af flere projektparter, kan det i forbindelse med indkaldelse af konkrete projektansøgninger, eller meddelelse af tilsagn fastsættes, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale, der regulerer projektets vilkår og betingelser, herunder ejerskab, fordeling af projektets resultater, formidling af resultater, adgang til og fordeling af intellektuelle ejendomsrettigheder samt fordeling ved krav om tilbagebetaling af GUDP tilskud. GUDP Sekretariatet kan i den forbindelse fravige kravet om offentliggørelse i bilag 1.

§ 11. Hvis projektet medfinansieres med andre nationale offentlige midler eller med midler fra en EU-ordning, skal ansøgningen indeholde oplysning herom samt oplysning om, hvor stort et beløb, medfinansieringen udgør.

Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud under GUDP-loven til aktiviteter, hvortil der er ydet tilskud under andre ordninger eller anden lovgivning, jf. dog § 27.

§ 12. GUDP Sekretariatet kan som supplement til en ansøgning rekvirere ansøgers årsregnskab for de sidste 3 regnskabsår.

§ 13. Når en ansøgning er imødekommet helt eller delvist, sender GUDP Sekretariatet et tilsagn om tilskud til ansøger.

Stk. 2. Ansøger skal over for GUDP Sekretariatet skriftligt acceptere tilsagnet senest 4 uger efter modtagelsen, ellers bortfalder tilsagnet.

Stk. 3. GUDP Sekretariatet kan fravige den i stk. 2, nævnte frist.

Aktivitetsperiode og krav til tilsagnshaver

§ 14. Det er en betingelse for ydelse af tilskud til projekter under GUDP-loven, at projektaktiviteten gennemføres inden for en fastlagt periode, der ikke overskrider 5 år fra den startdato, der fremgår af tilsagnet. Projektperioden vil fremgå af tilsagnet.

Stk. 2. Projektaktiviteten kan tidligst begynde på det tidspunkt, hvor bestyrelsen for GUDP har truffet afgørelse om tilsagn om tilskud, jf. dog § 9, stk. 3.

Stk. 3. GUDP Sekretariatet kan fravige bestemmelsen i stk. 1.

§ 15. Tilsagnshaver er forpligtet til at deltage i en evaluering af projektet.

§ 16. GUDP Sekretariatet kan i tilsagn om tilskud fastsætte, at resultater af forskningsaktiviteter skal offentliggøres samt inden for hvilken frist.

§ 17. Tilsagnshaver har pligt til at ledsage eller lade en stedfortræder ledsage kontrolpersonalet og yde den nødvendige bistand ved kontrollen.

Stk. 2. Tilsagnshaver skal opbevare skatte-, moms- og driftsregnskaber samt regnskaber vedrørende projektet i 10 år efter sidste udbetalingsdato.

Stk. 3. Tilsagnshaver skal i 5 år efter udløbet af den i § 42, stk. 1, nævnte frist opbevare skatte-, moms- og driftsregnskaber samt regnskaber vedrørende opgørelsen af det i § 42, stk. 1, nævnte nettoprovenu.

Kapitel 4

Betingelser for tilskud og tilskudssatser vedrørende de enkelte typer af projektaktiviteter

§ 18. Tilskud kan ydes til projektaktiviteter inden for følgende områder:

1) Det primære jordbrugsområde, dog ikke skovbrug.

2) De primære fiskeri- og akvakulturområder.

3) Områder vedrørende forarbejdning og forædling i forbindelse med produktion af jordbrugsprodukter, dog ikke skovbrugsprodukter.

4) Områder vedrørende forarbejdning og forædling i forbindelse med produktion af fiskeri- og akvakulturprodukter.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud under nærværende ordning kan ydes til de parter, der er nævnt i § 11 i GUDP-loven.

§ 19. Tilskud kan ydes til følgende projektaktiviteter, der kan gennemføres enkeltvis eller i sammenhæng, herunder som samarbejder:

1) Udviklingsaktiviteter.

2) Demonstrationsaktiviteter.

3) Forskningsaktiviteter, der skaber grundlag for gennemførelse af udviklings- og demonstrationsaktiviteter.

4) Aktiviteter vedrørende opbygning af innovationskompetence.

5) Aktiviteter, der fremmer økologiske indsatser, jf. § 25.

6) Gennemførlighedsundersøgelser.

Stk. 2. Bestyrelsen for GUDP fastsætter nærmere tilskudsbetingelser og maksimale tilskudssatser, der skal være gældende for de enkelte indkaldelser af ansøgninger.

Udviklings- og forskningsaktiviteter

§ 20. Der kan ydes tilskud til udviklings- og forskningsaktiviteter under de betingelser og med de maksimale tilskudssatser, der fremgår af bilag 1, dog jf. §19, stk. 2.

Stk. 2. Der kan kun ydes tilskud til gennemførelse af forskningsaktiviteter, der skaber grundlag for gennemførelse af udviklings- eller demonstrationsaktiviteter.

Demonstrationsaktiviteter

§ 21. Der kan til demonstrationsaktiviteter ydes tilskud på maksimalt 70 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger, der er forbundet med at gennemføre aktiviteten.

Aktiviteter vedrørende opbygning af innovationskompetence

§ 22. Virksomheder kan opnå tilskud til opbygning af innovationskompetence i form af tilskud til uddannelse af virksomhedens ansatte, dog jf. § 7, stk. 1, 2 og 3.

Stk. 2. Små virksomheder kan opnå tilskud på maksimalt 45 pct., mellemstore virksomheder på maksimalt 35 pct. og store virksomheder på maksimalt 25 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger, der er forbundet med at gennemføre aktiviteten.

Netværk og klynger

§ 23. Tilskud kan ydes til aktiviteter, der aktivt fremmer samarbejdet om udvikling og demonstration, herunder f.eks. mellem offentlige og private parter ved etablering af netværk eller klynger med henblik på udveksling af viden og erfaring om konkrete forhold, der kan medvirke til løsning af en eller flere konkrete problemstillinger inden for lovens formål.

Stk. 2. Tilskud kan ydes til de i GUDP-lovens § 11 nævnte parter. Andre parter, herunder offentlige myndigheder, kan deltage i netværket eller -klyngen, men de er ikke tilskudsberettigede.

Stk. 3. Der kan ydes tilskud til omkostningerne ved etablering af et netværk eller klynger, hvilket omfatter materielle og immaterielle aktiver.

Stk. 4 Der kan ydes tilskud til driftsudgifter, hvilket omfatter personale og administration i tilknytning til

1) aktivering af netværk eller klynge,

2) forvaltning af klyngens faciliteter,

3) tilrettelæggelse og organisering af workshops og konferencer til støtte for vidensdeling og netværk,

4) markedsføring af klyngen med henblik på at øge andelen af deltagere og klyngens synlighed og

5) organisering af uddannelsesprogrammer.

Stk. 5. Tilskud kan ydes med maksimalt 50 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger og ydes alene til den juridiske person, der leder klyngen eller netværket.

Stk. 6. Der ydes ikke tilskud til udarbejdelse af ansøgning.

Stk. 7. Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at

1) perioden, hvortil der kan ydes tilskud, højst kan udgøre 24 måneder,

2) netværket eller klyngen mødes mindst fire gange i aktivitetsperioden, og

3) netværket eller klyngen løbende dokumenterer de udførte aktiviteter.

Stk. 8. Ansøger skal i ansøgningen redegøre for, hvilke problemer der skal løses samt for de forventede effekter af netværket eller klyngen.

Gennemførlighedsundersøgelser

§ 24. Tilskud kan ydes til gennemførlighedsundersøgelser.

Stk. 2. Gennemførlighedsanalysen bør indeholde udførlige vurderinger af det potentielle projekts

1) tekniske perspektiver,

2) økonomiske perspektiver,

3) juridiske og regulatoriske perspektiver,

4) operationelle perspektiver og

5) tidsmæssige perspektiver.

Stk. 3. Tilskud ydes med de maksimale støttesatser, der fremgår af bilag 1.

Tilskud til fremme af aktiviteter vedrørende økologi

§ 25. Tilskud kan ydes til økologiske aktiviteter, der vedrører

1) informationsvirksomhed,

2) udarbejdelse af undervisnings- og informationsmateriale,

3) undervisning,

4) markforsøg og

5) andre ikke kommercielle aktiviteter, som er af særlig betydning for udvikling af økologisk jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturproduktion, herunder nonfood.

Stk. 2. Tilskud kan udgøre mere end 50 pct. af omkostningerne, hvis

1) den forhøjede sats er en forudsætning for at sikre gennemførelsen af en aktivitet, der skønnes at være af offentlig interesse, og hvor resultaterne efter gennemførelse af aktiviteten vil blive offentliggjort, så snart de foreligger, eller

2) særlige grunde i øvrigt taler herfor.

§ 26. Tilskud kan maksimalt udgøre 50 pct. af omkostningerne til aktiviteter vedrørende anvendelse af økologiske fødevarer i institutioner, dog jf. § 25, stk. 2.

Kapitel 5

Medfinansiering med andre offentlige midler m.v.

§ 27. Udviklings- og forskningsaktiviteter kan medfinansieres med andre offentlige midler end med midler under GUDP-loven, således at den samlede offentlige finansiering kan udgøre maksimalt 100 pct. under overholdelse af følgende betingelser:

1) Aktiviteter omfattet af § 18, stk. 1, nr. 1 og 3, skal vedrøre de produkter, der er anført i traktatens bilag I, og aktiviteter omfattet af § 18, nr. 2 og 4, skal vedrøre de produkter, der er anført i bilag 1 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.

2) Aktiviteterne skal være af generel interesse for den pågældende specifikke sektor eller delsektor.

3) Oplysninger om, at aktiviteterne vil blive gennemført og med hvilket formål, offentliggøres på internettet, inden den påbegyndes. I oplysningerne skal indgå en angivelse af, hvornår de forventede resultater omtrent vil foreligge, og hvor de vil blive offentliggjort på internettet, og det skal anføres, at resultaterne stilles til rådighed.

4) Resultater af gennemførelsen af aktiviteterne skal være tilgængelige på internettet i mindst 5 år. Oplysningerne på internettet offentliggøres ikke senere end de oplysninger, der eventuelt gøres tilgængelige for medlemmerne af en specifik organisation.

5) Tilskuddet ydes direkte til den eller de forsknings- og vidensformidlingsorganisationer, der gennemfører aktiviteterne.

Stk. 2. Vælger tilsagnshaver, at aktiviteten og dets resultater ikke skal offentliggøres i henhold til de i stk. 1 nævnte betingelser, kan aktiviteten, herunder en aktivitet, der ikke vedrører produkter, der er anført i traktatens bilag I eller bilag 1 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379 af 11. december 2013, medfinansieres med andre offentlige midler udover med midler fra GUDP-loven, hvis det samlede offentlige tilskud ikke overstiger det maksimale tilskud under GUDP-loven.

Stk. 3. Medfinansiering med midler fra en EU-ordning, som forudsætter national medfinansiering, kan indgå i finansieringen, hvis det samlede offentlige tilskud ikke overstiger det maksimale tilskud efter den pågældende EU-ordning.

Stk. 4. De i § 21 nævnte demonstrationsaktiviteter kan medfinansieres med andre offentlige midler, således at den samlede offentlige finansiering kan udgøre maksimalt 100 pct.

Kapitel 6

Bidrag til internationale forskningsprogrammer

§ 28. Efter godkendelse af miljø- og fødevareministeren kan bidrag ydes til internationale fora i offentligt regi, der udmønter og administrerer internationale programmer for forskning, udvikling, innovation og demonstration, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ministeren godkender størrelsen af bidragene, de retlige rammer for det internationale forums fordeling af midlerne, dets generelle bevillingsforudsætninger og dets regnskabsaflæggelse samt revision.

Stk. 3. Bestyrelsen sikrer sig, at bidrag, der ydes til internationale programmer, vil blive fordelt i åben konkurrence og efter en faglig kvalitetsvurdering.

§ 29. Tilsagn om tilskud til dækning af omkostninger kan gives i forbindelse med aktiviteter, der skal skabe mulighed for styrkelse af samspillet mellem henholdsvis GUDP og eksisterende og kommende internationale programmer og projektaktiviteter, som vedrører lovens område.

Stk. 2. Omkostningerne kan omfatte udgifter til leje af mødelokale, koordinationsudgifter, rejseudgifter og udgifter til trykning af relevant informationsmateriale og kan ikke overstige 100.000 kr. årligt for hvert internationalt program.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 udgør maksimalt 100 pct.

Kapitel 7

Fælles bestemmelser om tilskudsberettigede omkostninger m.v.

§ 30. Tilskudsberettigede omkostninger kan omfatte

1) lønomkostninger afholdt i aktivitetsperioden til personer, der deltager i projektet,

2) udgifter til ekstern rådgivning, hvis rådgivningsopgaverne fremgår af en aftale indgået mellem den ansvarlige for aktivitetens gennemførelse og rådgiveren,

3) udgifter til materialer, herunder til leje og leasing,

4) udgifter til nødvendigt udstyr, herunder til leje og leasing,

5) udgifter til markedsundersøgelser, og

6) andre udgifter, der er nødvendige for at gennemføre aktiviteten.

Stk. 2. Tilskudsberettigede omkostninger vedrørende demonstrationsaktiviteter kan udover de i stk. 1 nævnte omkostninger omfatte

1) udgifter til aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre den pågældende demonstration, og som ikke medfører en værditilvækst til genstanden for demonstrationen, og

2) udgifter til information og offentlighed, herunder fremstilling af informationsmateriale og tilrettelæggelse af åbent hus arrangementer og fremvisning.

Stk. 3. Tilskudsberettigede omkostninger i forbindelse med udviklingsaktiviteter kan omfatte udgifter i forbindelse med kommercielt anvendelige prototyper, hvis prototypen nødvendigvis er det endelige resultat af aktiviteten, og hvis den er for kostbar at fremstille til kun at bruges til test og afprøvning.

Stk. 4. Tilskudsberettigede omkostninger i forbindelse med opbygning af innovationskompetence kan omfatte de i stk. 1 nævnte omkostninger bortset fra de under nr. 1 og nr. 5 nævnte.

Stk. 5. Tilskud kan ikke ydes til følgende omkostninger:

1) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.

2) Reklamekampagner.

3) Anlægsinvesteringer, bortset fra bygnings- og inventarinvesteringer, der er nødvendige forudsætninger for at gennemføre demonstrations- og udviklingsfaser.

4) Afskrivninger, generelle drifts- og serviceudgifter m.v., bortset fra den andel, der er en nødvendig forudsætning for at gennemføre forsøgs- og udviklingsfaser.

5) Dækning af tabt produktion for ansøger på arealer eller i lokaler, hvor udviklings-, demonstrations- eller forskningsarbejdet gennemføres.

6) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt før aktivitetsperiodens begyndelse, jf. dog § 9, stk. 3.

7) Finansieringsomkostninger af enhver art.

8) Udgifter til patentering, som afholdes af andre virksomheder end små og mellemstore virksomheder.

9) Udgifter, som knytter sig til rutinemæssige eller regelmæssige ændringer af produkter, produktionslinjer og lignende eksisterende og igangværende aktioner.

Stk. 6. Hvis aktiviteter gennemføres af offentlige forskningsinstitutioner, fastsættes de for et projekts gennemførelse nødvendige indirekte fællesudgifter som husleje, bygningsudgifter og administration m.v. i henhold til Finansministeriets budgetvejledning.

Stk. 7. Salgsværdien af produkter, produktionsmetoder og tjenesteydelser, herunder prototyper, der er udviklet som led i aktivitetens gennemførelse, fratrækkes ved opgørelsen af de tilskudsberettigede omkostninger.

Stk. 8. GUDP Sekretariatet fastsætter værdien af udstyr eller inventar, hvortil der er opnået tilskud, og som har en værdi efter afslutning af gennemførelsen af aktiviteten. Værdien modregnes i opgørelsen af de tilskudsberettigede omkostninger.

§ 31. Der kan ikke ydes tilskud til gennemførelse af aktiviteter, hvis de tilskudsberettigede omkostninger udgør mindre end 100.000 kr.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 32. Tilskud udbetales på grundlag af opgørelser over de med gennemførelsen af projektaktiviteten forbundne, afholdte og betalte omkostninger.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i rater for den del af projektaktivitetsperioden, som de respektive rater vedrører.

Stk. 3. Opgørelser vedrørende sidste rateudbetaling er den endelige opgørelse over de med projektaktivitetens gennemførelse forbundne omkostninger.

Stk. 4. Den endelige opgørelse skal være vedlagt en slutrapport, der dokumenterer projektaktivitetens gennemførelse i henhold til det accepterede tilsagn, og være GUDP Sekretariatet i hænde senest 3 måneder efter projektperiodens afslutning.

Stk. 5. GUDP Sekretariatet kan fravige den i stk. 4, nævnte frist.

Stk. 6. Det er en betingelse for udbetaling af en rate, at GUDP Sekretariatet har godkendt en eventuel statusrapport og rateopgørelsen.

Stk. 7. Det er en betingelse for slutudbetalingen, at GUDP Sekretariatet har godkendt eventuelle statusrapporter, den endelige opgørelse samt slutrapport.

Stk. 8. Tilsagnshaver skal ved sin eksterne anvendelse af og information om resultater fra gennemførelse af projektaktiviteten oplyse, at aktiviteten er gennemført med tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriet, under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

§ 33. Opgørelser, jf. § 32, stk. 1, skal være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver er en offentlig forskningsinstitution, skal opgørelser være attesteret af den økonomisk ansvarlige for institutionen.

§ 34. Tilsagnshaver kan anmode om at få tilskuddet udbetalt i op til 2 årlige rater. Hver rate skal bortset fra sidste rate som minimum være på 50.000 kr.

§ 35. Opgørelser af omkostninger i forbindelse med projektaktiviteter, hvori flere tilsagnshavere deltager, skal indsendes samlet til GUDP Sekretariatet.

§ 36. Opgørelse over omkostninger udfærdiges på et særligt skema, som kan rekvireres på GUDP Sekretariatets hjemmeside eller ved henvendelse til GUDP Sekretariatet.

Stk. 2. Statusrapport og slutrapport udfærdiges efter retningslinjer, som fastsættes af GUDP Sekretariatet.

Stk. 3. Den i § 33, stk. 1, nævnte attestation sker ved en særskilt revisorerklæringsblanket, som er rekvireres på GUDP Sekretariatets hjemmeside eller ved henvendelse til GUDP Sekretariatet.

§ 37. Udbetaling af tilskud sker til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Ændring af tilsagn og overdragelse af tilsagn

§ 38. Tilsagn om tilskud kan efter skriftlig anmodning ændres.

Stk. 2. Ændringen af gennemførelse af projektaktiviteter, hvortil der er opnået tilsagn om tilskud, må ikke påbegyndes, før GUDP Sekretariatet har givet tilladelse hertil.

Stk. 3. Ændring af tilsagn om tilskud kan ikke omfatte en forhøjelse af tilsagnsbeløbet.

Stk. 4. Anmodning om ændring af en projektaktivitet skal være modtaget i GUDP Sekretariatet senest to måneder før udløbet af projektperioden. GUDP Sekretariatet kan i særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

Stk. 5 GUDP Sekretariatet kan i særlige tilfælde ved uforudsete hændelser dispensere fra stk. 2.

§ 39. Tilsagn om tilskud kan efter skriftlig ansøgning overdrages til en anden, der ifølge lovens § 11 kan være tilsagnshaver, med den virkning, at den nye tilsagnshaver indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 10

Oplysningspligt

§ 40. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelser for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive en erklæring til GUDP Sekretariatet om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give GUDP Sekretariatet meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud efter § 46.

Kapitel 11

Tilbagebetaling af tilskud vedrørende aktiviteter, der kan kommercialiseres

§ 41. Udnyttes resultaterne af en gennemført aktivitet kommercielt med et nettoprovenu til følge, skal tilskud tilbagebetales.

Stk. 2. Tilbagebetalingskravet kan ikke overstige det udbetalte tilskud til den enkelte tilsagnshaver.

Stk. 3. Tilsagnshaver er fritaget for krav om tilbagebetaling i følgende situationer:

1) Det ydede tilskud ikke overstiger 100.000 kr.

2) Små og mellemstore virksomheders to første tilsagn om tilskud under GUDP-lov, hvis der under hvert af de to tilsagn ikke opnås et tilskud, der overstiger 750.000 kr.

3) Det ydede tilskud vedrører fremme af økologiske aktiviteter, jf. § 25.

Stk. 4. GUDP Sekretariatet kan frafalde krav om tilbagebetaling, hvis tilskud er ydet til en brancheorganisation og lignende, og hvis aktivitetsresultatet udnyttes kommercielt af en bredere kreds end tilskudsmodtager selv.

§ 42. Fastlæggelsen af tilbagebetalingskravet sker på grundlag af en opgørelse over det nettoprovenu, som resultatet af den gennemførte aktivitet har skabt i en periode på 3 år regnet fra projektperiodens afslutning.

Stk. 2. Ved det i stk. 1 nævnte nettoprovenu forstås henholdsvis bruttoomsætning, inklusiv indtægter oppebåret ved salg eller udnyttelse af licenser og knowhow, fratrukket omsætnings- og produktionsrelaterede omkostninger, hvis resultatet er genstand for omsætning, og bruttoomsætning fratrukket omsætnings- og produktionsrelaterede omkostninger, hvis resultatet anvendes i produktionen af en anden omsættelig vare, tjenesteydelse eller lign.

Stk. 3. Opgørelsen foretages på et særligt skema, som er tilgængeligt på GUDP Sekretariatets hjemmeside.

§ 43. Opgørelsen, jf. § 42, stk. 1, skal være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver er en offentlig forskningsinstitution, skal opgørelser være attesteret af den økonomisk ansvarlige for institutionen.

§ 44. Opgørelsen skal være GUDP Sekretariatet i hænde senest 3 år og 3 måneder efter den i tilsagn om tilskud fastsatte dato for projektperiodens afslutning, ellers kræves tilskuddet tilbagebetalt.

Stk. 2. GUDP Sekretariatet kan fravige den i stk. 1 nævnte frist.

§ 45. Tilskud tilbagebetales med tillæg af renter, hvis ikke GUDP Sekretariatet har modtaget tilbagebetalingsbeløbet senest 30 dage efter, at krav om tilbagebetaling er fremsat over for tilsagnshaver.

Stk. 2. Rentetillæg beregnes med den referencesats med tillæg, der er fastsat i renteloven. Rentetillægget udgør mindst 50 kr.

Kapitel 12

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 46. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 17, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke opfylder sin oplysningspligt efter kapitel 10,

4) aktiviteten ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller

5) betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer GUDP Sekretariatet afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af et tilbagebetalingskrav tillægges renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunkt for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i renteloven fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 13

Force majeure

§ 47. GUDP Sekretariatet anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Tilsagnshaver eller den, der leder gennemførelsen af aktiviteten, er afgået ved døden.

2) Langvarig uarbejdsdygtighed hos tilsagnshaver eller den, der leder gennemførelsen af aktiviteten.

3) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens begyndelse.

4) En alvorlig naturkatastrofe, som i væsentlig grad berører arealer eller anlæg, der anvendes i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten.

5) Ødelæggelse ved ulykkestilfælde af stalde eller anlæg, der anvendes i forbindelse med gennemførelse af aktiviteten.

6) En besætning, der anvendes i forbindelse med gennemførelse af aktiviteten, bliver ramt af en smitsom husdyrsygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1332 af 18. november 2016 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i henhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at tilsagnshaver ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikre sig herimod.

Stk. 3. GUDP Sekretariatet kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 48. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles GUDP Sekretariatet skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentation.

Kapitel 14

Ikrafttræden m.v.

§ 49. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. oktober 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 96 af 27. januar 2016 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram ophæves. Denne og tidligere bekendtgørelser om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør af de respektive bekendtgørelser.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 13. september 2017

Lars Hindkjær

/ Lars Aslo-Petersen


Bilag 1

Maksimale tilskudssatser i forbindelse med virksomheders udviklings- og forskningsaktiviteter*

 
Små virksomheder
Mellemstore virksomheder
Store virksomheder **
Grundforskning
100 pct.
100 pct.
100 pct.
Anvendelsesorienteret forskning
(industriel forskning)
Enkeltmandsprojekt
70 pct.
60 pct.
50 pct.
Anvendelsesorienteret forskning
(industriel forskning)
hvor projektet vedrører et reelt samarbejde - mellem virksomheder, hvoraf mindet én er en SMV og ingen virksomhed afholder mere end 70 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger, eller
- mellem en virksomhed og en eller flere forsknings- og vidensformidlingsorganisationer, hvor sidstnævnte afholder mindst 10 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger og har ret til at offentliggøre egne forskningsresultater.
Projektets resultater skal formidles bredt gennem konferencer, publikationer, open access-samlinger, gratis software eller open source-software.
80 pct.
75 pct.
65 pct.
Udviklingsaktiviteter
(eksperimentel udvikling)
Enkeltmandsprojekt
45 pct.
35 pct.
25 pct.
Udviklingsaktiviteter
(eksperimentel udvikling)
hvor projektet vedrører et reelt samarbejde - mellem virksomheder, hvoraf mindet én er en SMV og ingen virksomhed afholder mere end 70 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger, eller
- mellem en virksomhed og en eller flere forsknings- og vidensformidlingsorganisationer, hvor sidstnævnte afholder mindst 10 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger og har ret til at offentliggøre egne forskningsresultater.
Projektets resultater skal formidles bredt gennem konferencer, publikationer, open access-samlinger, gratis software eller open source-software.
60 pct.
50 pct.
40 pct.
Gennemførlighedsundersøgelser
70 pct.
60 pct.
50 pct.

*

Forsknings- og vidensformidlingsorganisationer kan til gennemførelse af ikke kommercielle forsknings- og udviklingsaktiviteter opnå maksimalt 100 pct. i tilskud af de tilskudsberettigede omkostninger, under hensyn til forskningsinstitutionernes forskningsresultater er genstand for en løbende offentliggørelse, herunder som led i en undervisning.

**

Brancheorganisationer og lignende samt private forskningsinstitutioner og lignende betragtes som store virksomheder ved fastsættelse af maksimale tilskudssatser. Reglen kan fraviges, hvis der fremlægges dokumentation for, at organisationen eller institutionen (hele organisationen eller institutionen) omfattet af første punktum opfylder EU-Kommissionens definition af små eller mellemstore virksomheder.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, EU-Tidende 2014, nr. L 187, s. 1, Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter, EU-Tidende 2014, nr. L 193, s. 1, og Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000, EU-Tidende 2013, nr. L 354, s. 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.