Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2018

Indledning

Der er i lov om leje (lejeloven), lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven), lov om almene boliger m.v. (almenboligloven) og lov om leje af almene boliger (almenlejeloven) fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som i loven er angivet i nærmere bestemte årsniveauer. Beløbene og beløbsgrænserne reguleres én gang årligt.

I lov om byfornyelse og udvikling af byer (byfornyelsesloven) er fastsat lejeforhøjelsesgrænsen, beløbsgrænsen for permanent genhusning samt beløbsgrænsen for lejeforhøjelse vedrørende energibesparende arbejder, som alle reguleres en gang årligt.

Beløbssatserne vedrørende mindstegrænsen for almene renoveringer omfattet af Byggeskadefonden, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 772 af 27. juni 2011 om indberetning og mindstegrænse for renoveringer under Byggeskadefonden, reguleres en gang om året.

Henlæggelsesbeløb til vedligeholdelse og fornyelse i selvejende ungdomsboliginstitutioner fastsat i bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (lejefastsættelse, regnskaber, revision og tilsyn), reguleres en gang om året.

Beløbet til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen, jf. § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 709 af 9. september 1997 om beboerrepræsentation, reguleres ligeledes én gang om året.

I bekendtgørelse nr. 1540 af 16. december 2013 om drift af almene boliger er fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som reguleres én gang årligt.

Den årlige aftrapning af rentesikringen i alment boligbyggeri, støttet privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger sker med en aftrapningsprocent, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør i Statstidende én gang om året.

Principper anvendt i reguleringen

Reguleringen til og med finansåret 1997 skete på basis af tilpasningsprocenten tillagt 2 pct. For 1998 og efterfølgende år reguleres de pågældende beløb og beløbsgrænser efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode sluttende i april eller juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Dog reguleres henlæggelsesbeløb til vedligeholdelse og fornyelse i selvejende ungdomsboliginstitutioner med Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og organisationer.

Lejelovgivningens beløb og beløbsgrænser for 2017 samt beløbssatser i almenboligloven og byfornyelsesloven for 2017 blev udmeldt ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets vejledning nr. 9885 af 8. september 2016 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2017.

Reguleringsfaktorerne for lejelovgivningen og byfornyelsesloven for perioden 1994 til 2017 er følgende:

1995 0,7 pct.

1996 2,0 pct.

1997 1,3 pct.

1998 2,4 pct.

1999 1,5 pct.

2000 1,9 pct.

2001 3,5 pct.

2002 2,5 pct.

2003 2,1 pct.

2004 2,3 pct.

2005 1,5 pct.

2006 1,9 pct.

2007 2,2 pct.

2008 1,6 pct.

2009 4,2 pct.

2010 2,0 pct.

2011 1,5 pct.

2012 2,8 pct.

2013 1,6 pct.

2014 1,0 pct.

2015 0,8 pct.

2016 0,8 pct.

2017 0,5 pct.

Ved opregulering fra 2017-niveau til 2018-niveau anvendes 0,7 pct.

Efter opregulering af beløbet fra 2017 (det uafrundede beløb) afrundes beløbet til nærmeste hele kronebeløb. Nedennævnte beløb og beløbsgrænser er således beregnet med udgangspunkt i det foregående års beløb inden afrunding. Dette gælder dog ikke henlæggelsesbeløb til vedligeholdelse og fornyelse i selvejende ungdomsboliginstitutioner, hvor der sker regulering af det foregående års satser afrundet til nærmeste hele ørebeløb.

1. Lejelovens beløb og beløbsgrænser for 2018

Lejelovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2018 til følgende beløb:

1) Konto for indvendig vedligeholdelse (lejelovens § 22, stk. 1): 45 kr.

2) Gebyr for kommuners udlæg ved elforsyning med el, varme og vand (lejelovens § 46 b, stk. 3): 153 kr.

3) Godtgørelse ved råderet (lejelovens § 62 a, stk. 5)

Egenbetaling for godtgørelse: 15.653 kr.

Maksimum for godtgørelse: 123.816 kr.

Minimum for godtgørelse: 3.131 kr.

4) 63 a-konto for forbedring negative konti under afvikling (lejelovens § 63 a, stk. 1): 23 kr.

5) Beløbsgrænse for indkaldelse af beboerrepræsentanterne til møde om forbedringer (lejelovens § 65, stk. 2): 61 kr.

6) Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder (lejelovens § 66 a): 98 kr.

7) Gebyr for påkrav (lejelovens § 93, stk. 2): 281 kr.

2. Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser for 2018

Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2018 til følgende beløb:

1) Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer (boligreguleringslovens § 5, stk. 2 og 3)

Beløb pr. m²: 2.228 kr.

Beløb pr. lejemål: 254.836 kr.

Energiforbedringer pr. m²: 422 kr.

2) Beløbsgrænse for lejeforhøjelser (boligreguleringslovens § 7, stk. 4): 94 kr.

3) Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder (boligreguleringslovens § 23, stk. 1): 98 kr.

4) Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse (boligreguleringslovens § 26, stk. 1): 195 kr.

5) Gebyr for huslejenævnssag (boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 3. pkt.): 308 kr.

6) Gebyr for forhåndsgodkendelse (boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 4. pkt.): 514 kr.

7) Gebyr ved fuldt medhold til lejeren (boligreguleringslovens § 39, stk. 2): 2.139 kr.

8) Ankenævnsgebyr (boligreguleringslovens § 44, stk. 4): 163 kr.

9) Tilskud fra Grundejernes Investeringsfond (boligreguleringslovens § 61, stk. 1): 5.100.656 kr.

10) Tillæg til afkast (boligreguleringslovens § 9, stk. 7).

11) Konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18, stk. 1).

12) § 18 b-konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18 b, stk. 1).

Beløbene under punkterne 10) - 12) reguleres fra 2017-niveau (uafrundet) til 2018-niveau med 0,7 pct. Efter reguleringen afrundes beløbene til nærmeste hele kronebeløb. Om reguleringen af beløbene under 10) - 12) henvises til vejledning nr. 153 af 8. september 1998 om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 1999. Reguleringsprocenten for de enkelte år fremgår af nærværende vejledning.

3. Bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 2018

Beløbssats i bekendtgørelse om beboerrepræsentation fastsættes pr. 1. januar 2018 til følgende beløb:

1) Beløb til dækning af beboerrepræsentanternes arbejde (bekendtgørelsens § 4, stk. 4): 346 kr.

4. Den almene lejelovs beløb for 2018

Den almene lejelovs beløb fastsættes pr. 1. januar 2018 til følgende beløb:

1) Beløbsgrænse for forhøjelse af beboerindskud (den almene lejelovs § 48, stk. 2): 234 kr.

2) Gebyr for påkrav (den almene lejelovs § 90, stk. 2): 281 kr.

3) Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1): 144 kr.

5. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2018

Beløb og beløbsgrænser i bekendtgørelse om drift af almene boliger fastsættes pr. 1. januar 2018 til følgende beløb:

1) Maksimalt årligt bidrag til arbejdskapital pr. lejemålsenhed (driftsbekendtgørelsens § 36, stk. 1): 160 kr.

2) Maksimal samlet arbejdskapital pr. lejemålsenhed (driftsbekendtgørelsens § 36, stk. 1): 3.095 kr.

3) Årlig henlæggelse pr. lejemålsenhed til dispositionsfonden (driftsbekendtgørelsens § 40): 566 kr.

4) Dispositionsfondens maksimale saldo pr. lejemålsenhed (driftsbekendtgørelsens § 40): 5.655 kr.

5) Grænse for afdelingens egen dækning af lejetab og istandsættelse (driftsbekendtgørelsens § 41, stk. 1): 326 kr.

6) Maksimum for godtgørelse ved råderet (driftsbekendtgørelsens § 87, stk. 5): 123.816 kr.

7) Maksimum for forhøjet godtgørelse (driftsbekendtgørelsens § 87, stk. 5): 179.968 kr.

6. Lov om byfornyelse og udvikling af byer for 2018

Byfornyelseslovens beløbssatser fastsættes pr. 1. januar 2018 til følgende beløb:

1) Lejeforhøjelsesgrænsen (byfornyelseslovens § 15, stk. 1): 195 kr.

2) Beløbsgrænse for permanent genhusning (byfornyelseslovens § 61, stk. 2): 195 kr.

3) Beløbsgrænse for lejeforhøjelse vedrørende energibesparende arbejder (byfornyelseslovens § 50 d, stk. 2): 98 kr.

7. Bekendtgørelse om indberetning og mindstegrænse for renoveringer under Byggeskadefonden for 2018

Beløbssatser i bekendtgørelse om indberetning og mindstegrænse for renoveringer under Byggeskadefonden fastsættes pr. 1. januar 2018 til følgende beløb:

1) Samlet renoveringsudgift (bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2): 1.084.738 kr.

2) Renoveringsudgift pr. bolig (bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2): 108.474 kr.

8. Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (lejefastsættelse, regnskaber, revision og tilsyn)

Beløbssatser i bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, fastsættes for studieåret 2017/2018 til følgende beløb:

1) Henlæggelsesbeløb pr. m2 til vedligeholdelse, selvejende ungdomsboliginstitutioner (bekendtgørelsens bilag 2, konto 17): 35,66 kr.

2) Henlæggelsesbeløb pr. m2 til fornyelse, selvejende ungdomsboliginstitutioner (bekendtgørelsens bilag 2, konto 18): 62,34 kr.

9 Aftrapning af rentesikring i 2018

For aftrapningen af rentesikringen i alment boligbyggeri, privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger, som finder sted i kalenderåret 2018, er reguleringsfaktoren fastsat til 1,26.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 14. september 2017

Martin Barnkob Lindgreen