Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2017)

Forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov (Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel m.v.)

(Lovforslag nr. L 36)

Lovforslaget indebærer, at anvendelsesområdet for militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov i relation til militært personel tydeliggøres, således at det klart fremgår, at alle militært ansatte inden for Forsvarsministeriets område er omfattet af de tre love.

Som følge af en større organisationsændring på Forsvarsministeriets område i 2014 gør en række militært ansatte i dag tjeneste i nyoprettede styrelser, der udfører en række støttefunktioner, men som ikke er underlagt forsvarschefen.

Militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov finder anvendelse på tjenstgørende militært personel. Der er imidlertid ikke i lovgivningen taget udtrykkelig stilling til, om de militært ansatte i de nyoprettede styrelser fortsat anses for at være tjenstgørende militært personel og dermed omfattet af de tre love. Henset til, at der er tale om straffe- og disciplinærretlig lovgivning, finder Forsvarsministeriet det rigtigst at tydeliggøre, at lovene finder anvendelse på militært ansat personel i alle myndigheder inden for Forsvarsministeriets område. Forsvarsministeriet finder endvidere, at de tre love også bør omfatte de militært ansatte i Forsvarsministeriets departement.

Med lovforslaget vil det klart fremgå af de tre love, at alle militært ansatte i styrelser under Forsvarsministeriet og militært ansatte i Forsvarsministeriets departement er omfattet af begrebet tjenestegørende militært personel og dermed omfattet af de tre love.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.