Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om satser m.v. 2017

Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, kontantydelse, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob, samt befordringsgodtgørelse.

For satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område se www.star.dk

Satstabeller
         
Tabel 1. Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 1032 af 23. juni 2016)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Sygedagpenge 1)
Højeste sygedagpengebeløb
 
§ 50, stk. 1
Kr. pr. uge
4.245
Højeste sygedagpengebeløb
 
§ 50, stk. 1
Kr. pr. time
114,73
Ukendt arbejdstid, mand2)
 
§ 47, stk. 2
Kr. pr. time
198,15
Ukendt arbejdstid, kvinde2)
 
§ 47, stk. 2
Kr. pr. time
178,94
Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende
Minimumsydelse
 
§ 45, stk. 2
Kr. pr. uge
2.830
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
1.768
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
2.652
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
2.732
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
4.098
Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere
Lønsum, optagelse
 
§ 55, stk. 5
Kr. pr. år
7.428.750
Lønsum, udelukkelse
 
§ 55, stk. 5
Kr. pr. år
9.169.200
Præmiesats
 
§ 55, stk. 5
Pct. pr. år
0,73
1) Træder i kraft mandag den 2. januar 2017.
2) Jf. § 11 i BEK nr. 1898 af 29.december 2015 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
3) Jf. § 5 i BEK nr. 1186 af 27. september 2016. Satsen anvendes indtil den 1. april 2017. Satsen for perioden fra den 1. april 2017 til udgangen af marts 2018 offentliggøres på www.star.dk ved årsskiftet 2016/2017.
 
       
Tabel 2. Barselsdagpenge, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. nr. 571 af 29. april 2015)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Dagpenge ved barsel og pasning af syge børn
       
Dagpenge efter barselloven4)
 
§ 26 og § 35
Kr. pr. uge
4.245
4) Træder i kraft mandag den 2. januar 2017.
       
 
       
Tabel 3. Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1120 af 17. september 2015)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Delpensionens størrelse
Basisbeløb
 
§ 4, stk. 1
Kr. pr. år
181.007
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse
 
§ 4, stk. 2
Kr. pr. år
4.892,08
Lønmodtager, delpension, minimum 4/37
 
§ 3, stk. 1
Kr. pr. år
19.572
Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37
 
§ 3, stk. 1
Kr. pr. år
122.304
Selvstændige, delpension
 
§ 1, stk. 6
Kr. pr. år
90.504
Mindsteudbetaling af delpension
 
§ 4 c, stk. 2
Kr. pr. måned
100
Beregning af delpension
Selvstændige, mindste indtægt5)
 
§ 1, stk. 7
Kr. pr. år
60.336
Ukendt arbejdstid, mand6)
 
§ 3, stk. 2
Kr. pr. time
198,15
Ukendt arbejdstid, kvinde6)
 
§ 3, stk. 2
Kr. pr. time
178,94
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 5
Pct.
60
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 8
Pct.
45
Fradrag, pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 5
Kr. pr. år
15.400
Indbetaling til ATP
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten7)
 
§ 16 a
Kr. pr. time
0,89
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen7)
 
§ 16 a
Kr. pr. time
0,89
5) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.
6) Jf. § 1 i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.
7) Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i BEK nr. 1347 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.
 
       
Tabel 4. Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 1121 af 17. september 2015 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Fleksydelse
       
Fleksydelse
 
§ 17, stk. 2 og 3
Kr. pr. år
200.868
Mindsteudbetaling af fleksydelse
 
§ 25, stk. 2
Kr. pr. måned
100
Fradrag i pensionsbeløb
 
§ 18, stk. 13
Kr. pr. år
15.400
Lempeligt fradrag
 
§ 20, stk. 3
Kr. pr. år
37.577
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed8)
 
§ 21
Kr. pr. år
77.498
Fleksydelsesbidrag9)
 
§ 8
Kr. pr. kvartal
1.486
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren*)
 
§ 14
Kr. pr. time
1,78
8) Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 559 af 29. april 2015 om fleksydelse.
9) § 8, stk. 2, i BEK nr. 559 af 29. april 2015 om fleksydelse.
*) Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1345 af 30. november 2015 om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.
       
         
Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 468 af 20. maj 2016)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Kontanthjælp
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 25, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
14.808
Fyldt 30 år, andre
§ 25, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
11.143
Enlige forsørgere under 30 år
§ 25, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
14.154
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 25, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
9.902
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 25, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
11.143
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 25, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
14.808
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 25, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
11.143
25-29 år, udeboende
§ 25, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
7.182
25-29 år, hjemmeboende
§ 25, stk. 3, nr. 7
Kr. pr. måned
3.466
Under 25 år, udeboende
§ 25, stk. 3, nr. 8
Kr. pr. måned
7.182
Under 25 år, hjemmeboende
§ 25, stk. 3, nr. 9
Kr. pr. måned
3.466
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 25, stk. 4
Kr. pr. måned
14.808
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp
Enlige forsørgere under 30 år,
§ 25, stk. 9, nr. 1
Kr. pr. måned
654
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 25, stk. 9, nr. 2
Kr. pr. måned
4.906
25-29 år, udeboende
§ 25, stk. 9, nr. 3
Kr. pr. måned
3.961
25-29 år, hjemmeboende
§ 25, stk. 9, nr. 4
Kr. pr. måned
7.678
Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp 10)
 
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
683
Fyldt 30 år, andre
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
514
Enlige forsørgere under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
653
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
457
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
514
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
683
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
514
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
331
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
160
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
331
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
160
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
683
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp 10)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
30
Forsørger under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
226
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
183
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
354
Punktsanktioner – nedsættelse af kontanthjælp 10)
     
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.049
Fyldt 30 år, andre
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.542
Enlige forsørgere under 30 år
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.959
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.371
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.542
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.049
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.542
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
993
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
480
Under 25 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
993
Under 25 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
480
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.049
Punktsanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp 10)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
90
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
678
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
549
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.062
       
Uddannelseshjælp
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 23, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
12.211
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 23, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
8.546
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 23, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
11.143
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 23, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
14.808
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 23, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
11.143
25-29 år, udeboende
§ 23, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
6.106
25-29 år, hjemmeboende
§ 23, stk. 2, nr. 7
Kr. pr. måned
2.631
Under 25 år, udeboende
§ 23, stk. 2, nr. 8
Kr. pr. måned
6.106
Under 25 år, hjemmeboende
§ 23, stk. 2, nr. 9
Kr. pr. måned
2.631
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 23, stk. 3
Kr. pr. måned
14.808
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 24, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
2.597
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 24, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
6.263
25-29 år, udeboende
§ 24, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
5.037
25-29 år, hjemmeboende
§ 24, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
8.512
Under 25 år, udeboende
§ 24, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
1.076
Under 25 år, hjemmeboende
§ 24, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
834
Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp 10)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
564
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
394
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
514
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
683
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
514
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
282
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
121
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
282
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
121
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
683
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 10)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
120
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
289
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
232
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
393
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
50
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
38
Punktsanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp 10)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.692
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.182
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.542
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.049
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.542
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
846
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
363
Under 25 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
846
Under 25 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
363
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.049
Punktsanktioner – nedsættelse af aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 10)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
360
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
867
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
696
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.179
Under 25 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
150
Under 25 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
114
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2
     
Gifte/samlevende, forsørgere
§ 25 b, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
14.808
Gifte/samlevende, ikke forsørgere
§ 25 b, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
11.143
Enlige, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 1, nr. 3
Kr. pr. måned
15.439
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. måned
15.803
Enlige, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 1, nr. 5
Kr. pr. måned
13.477
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1
     
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn
§ 25 b, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
12.643
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
12.518
Gifte/samlevende, ikke forsørgere
§ 25 b, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
9.603
Enlige, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
15.134
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
15.498
Enlige, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
10.316
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 22-24, eller som får beregnet hjælp efter § 26, stk.2, og som ikke er omfattet af § 25b, stk.1
     
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn
§ 25 b, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
12.057
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
11.894
Gifte/samlevende, ikke forsørgere
§ 25 b, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
9.202
Enlige, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
14.399
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
14.762
Enlige, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
9.910
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (Ægtefæller omfattet af § 13f, stk. 3 og 4)
     
Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
9.232
Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
9.300
Ej nedsat hjælp, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 4, nr. 3
Kr. pr. måned
6.216
Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 4, nr. 4
Kr. pr. måned
6.975
Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 4, nr. 5
Kr. pr. måned
7.043
Nedsat hjælp, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 4, nr. 6
Kr. pr. måned
5.158
Nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder
     
Hjælp beregnet på baggrund af 14.808 kr./11.143 kr. pr. måned
§ 13 g, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
1.016
Hjælp beregnet på baggrund af mindre end14. 808 kr./11.143 kr. pr. måned
§ 13 g, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
508
Omregningssats for ukendt arbejdstid til 225 timers-regel
     
Omregningssats
§ 13 f, stk. 15
Kr. pr. time
120,99
Ægtefælleberegning – 225 timers-regel
     
Forsørgere
§ 26, stk. 5-8
Kr. pr. måned
14.808
Ikke-forsørgere
§ 26, stk. 5-8
Kr. pr. måned
11.143
Engangshjælp
     
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)
§ 25 a, stk. 2
Kr. pr. måned
5.956
Hjemmeboende under 25 år (maksimum)
§ 25 a, stk. 3
Kr. pr. måned
2.961
Hjælp til visse persongrupper
     
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret
§ 27, stk. 1
Kr. pr. måned
9.383
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret
§ 27, stk. 2
Kr. pr. måned
2.995
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)
§ 12, stk. 3
Kr. pr. måned
12.211
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra
     
Formue, enlige
§ 14, stk. 1
Kr. pr. måned
10.000
Formue, ægtefæller
§ 14, stk. 1
Kr. pr. måned
20.000
Formue, engangsbeløb fra forsikring ved kritisk sygdom
§ 14, stk. 8
Kr. pr. forsikringsbegivenhed
150.000
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgelsespligt
§ 30, stk. 2
Kr. pr. måned
14.808
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre
§ 30, stk. 2
Kr. pr. måned
11.143
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
§ 31, stk. 1
Kr. pr. time
26,25
Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb)
§ 31, stk. 2
Kr. pr. år
24.823
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats
§ 31, stk. 3
Kr. pr. time
230,08
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 11)
     
Ikke-forsørgere
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
2.950
Forsørgere med et hjemmeboende barn
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
4.200
Forsørgere med et udeboende barn
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
4.300
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
800
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
650
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
18.403
Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
12.973
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag
     
Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb)
§ 96 a, stk. 1
Kr. pr. måned
14.808
10) Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 468 af 20. maj 2016 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.
11) Jf. BEK nr. 829 af 27. juni 2016 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.
 
 
Tabel 6. Kontantydelse, jf. lov om kontantydelse (lov nr. 174 af 24. februar 2015)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Kontantydelse
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 4, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
14.808
Fyldt 30 år, andre
§ 4, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
11.143
Kontantydelse for personer med erhvervskompetencegivende uddannelse
   
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 5, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
14.154
Forsørgere under 30 år
§ 5, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
9.902
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 5, stk. 1, nr. 3
Kr. pr. måned
11.143
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 5, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. måned
14.808
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 5, stk. 1, nr. 5
Kr. pr. måned
11.143
25-29 år, udeboende
§ 5, stk. 1, nr. 6
Kr. pr. måned
7.182
25-29 år, hjemmeboende
§ 5, stk. 1, nr. 7
Kr. pr. måned
3.466
Under 25 år, udeboende
§ 5, stk. 1, nr. 8
Kr. pr. måned
7.182
Under 25 år, hjemmeboende
§ 5, stk. 1, nr. 9
Kr. pr. måned
3.466
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 5, stk. 2
Kr. pr. måned
14.808
Barselstillæg til kontantydelse
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 5, stk. 6, nr. 1
Kr. pr. måned
654
Forsørgere under 30 år
§ 5, stk. 6, nr. 2
Kr. pr. måned
4.906
Fyldt 25 år, udeboende
§ 5, stk. 6, nr. 3
Kr. pr. måned
3.961
Fyldt 25 år, hjemmeboende
§ 5, stk. 6, nr. 4
Kr. pr. måned
7.678
Kontantydelse for personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 6, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
12.211
Forsørgere under 30 år
§ 6, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
8.546
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 6, stk. 1, nr. 3
Kr. pr. måned
11.143
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 6, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. måned
14.808
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 6, stk. 1, nr. 5
Kr. pr. måned
11.143
25-29 år, udeboende
§ 6, stk. 1, nr. 6
Kr. pr. måned
6.106
25-29 år, hjemmeboende
§ 6, stk. 1, nr. 7
Kr. pr. måned
2.631
Under 25 år, udeboende
§ 6, stk. 1, nr. 8
Kr. pr. måned
6.106
Under 25 år, hjemmeboende
§ 6, stk. 1, nr. 9
Kr. pr. måned
2.631
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 6, stk. 2
Kr. pr. måned
14.808
Barselstillæg til kontantydelse
     
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 6, stk. 6, nr. 1
Kr. pr. måned
2.597
Forsørger under 30 år
§ 6, stk. 6, nr. 2
Kr. pr. måned
6.263
25-29 år, udeboende
§ 6, stk. 6, nr. 3
Kr. pr. måned
5.037
25-29 år, hjemmeboende
§ 6, stk. 6, nr. 4
Kr. pr. måned
8.512
Under 25 år, udeboende
§ 6, stk. 6, nr. 5
Kr. pr. måned
1.076
Under 25 år, hjemmeboende
§ 6, stk. 6, nr. 6
Kr. pr. måned
834
Periodesanktioner – fradrag i kontantydelsen
     
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
683
Fyldt 30 år, andre
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
514
Periodesanktioner for personer med kompetencegivende uddannelse
   
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
653
Forsørger under 30 år
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
457
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
514
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
683
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
514
25-29 år, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
331
25-29 år, hjemmeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
160
Under 25 år, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
331
Under 25 år, hjemmeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
160
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
683
Periodesanktioner for personer uden kompetencegivende uddannelse
     
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
564
Forsørger under 30 år
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
394
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
514
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
683
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
514
25-29 år, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
282
25-29 år, hjemmeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
121
Under 25 år, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
282
Under 25 år, hjemmeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
121
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
683
Punktsanktioner – fradrag i kontantydelsen
     
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
2.049
Fyldt 30 år, andre
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.542
Punktsanktioner for personer med kompetencegivende uddannelse
   
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.959
Forsørger under 30 år
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.371
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.542
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
2.049
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.542
25-29 år, udeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
993
25-29 år, hjemmeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
480
Under 25 år, udeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
993
Under 25 år, hjemmeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
480
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
2.049
Punktsanktioner for personer uden kompetencegivende uddannelse
     
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.692
Forsørger under 30 år
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.182
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.542
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
2.049
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.542
25-29 år, udeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
846
25-29 år, hjemmeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
363
Under 25 år, udeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
846
Under 25 år, hjemmeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
363
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
2.049
       
 
Tabel 7. Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 468 af 20. maj 2016)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Ressourceforløbsydelse
Forsørgere
 
§ 68, stk. 2, nr. 1 og § 69 j, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
14.808
Ikke-forsørgere
 
§ 68, stk. 2, nr. 2 og § 69 j, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
11.143
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgelsespligt
 
§ 68, stk. 2, nr. 3 og § 69 j, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
3.466
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 68, stk. 2, nr. 4 og § 69 j, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
14.808
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)
 
§ 68, stk. 4
Kr. pr. uge
4.245
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. uge
3.780
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. måned
14.808
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke- forsørger)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. måned
11.143
Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra
Lønindtægtsgrænse
 
§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9
Kr. pr. måned
14.116
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud
 
§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10
Kr. pr. time
16,15
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift
Ikke-forsørgere
 
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
2.950
Forsørgere med et hjemmeboende barn
 
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
4.200
Forsørgere med et udeboende barn
 
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
4.300
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
800
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
 
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
650
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum
 
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
18.403
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen
Forsørgere
 
§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 3
Kr. pr. dag
683
Ikke-forsørgere
 
§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 3
Kr. pr. dag
514
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 3
Kr. pr. dag
160
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 3
Kr. pr. dag
683
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen
Forsørgere
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.714
Ikke-forsørgere
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.714
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.714
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
266
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
11.106
Ikke-forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
8.357
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
2.600
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
13.942
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
7.404
Ikke-forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
5.572
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
1.733
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
13.075
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct.uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
512
Ikke-forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
386
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
120
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
512
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.286
Ikke-forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.286
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. hændelse
200
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. hændelse
200
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
342
Ikke-forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
257
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
80
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
342
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
857
Ikke-forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
857
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
133
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
133
         
         
Tabel 8. Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 468 af 20. maj 2016)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Revalideringsydelse
       
Fyldt 30 år
 
§ 52, stk. 1
Kr. pr. måned
18.415
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet
 
§ 52, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
18.415
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn
 
§ 52, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
14.808
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt
 
§ 52, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
11.143
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre
 
§ 52, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
7.182
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre
 
§ 52, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
3.466
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge
 
§ 52, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
11.143
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg
§ 52, stk. 2, nr. 7
Kr. pr. måned
14.808
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg
 
§ 52, stk. 2, nr. 8
Kr. pr. måned
11.143
Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg
 
§ 52, stk. 3
Kr. pr. måned
14.808
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig
overstiger højeste revalidering
§ 52, stk. 4
Kr. pr. måned
18.415
Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt
overstiger følgende beløb
§ 58, stk. 1
Kr. pr. år
12.000
Ledighedsydelse
       
Ledighedsydelse (89 pct.)
 
§ 74 a, stk. 2
Kr. pr. uge
3.780
Ledighedsydelse (89 pct.)
   
Kr. pr. måned
16.379
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
 
§ 74 a, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. uge
3.417
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
   
Kr. pr. måned
14.808
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
 
§ 74 a, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. uge
2.571
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
   
Kr. pr. måned
11.143
Lønindtægtsgrænse
 
§ 74 d, stk. 3
Kr. pr. måned
14.116
Omregningssats
 
§ 74 d, stk. 5
Kr. pr. time
230,08
Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen
       
Ledighedsydelse (89 pct.)
 
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
756
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
 
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
683
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
 
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
514
         
         
Tabel 9. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 468 af 20. maj 2016)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
 
§ 79, stk. 3
Kr. pr. måned
14.808
Ydelsens mindstestørrelse, andre
 
§ 79, stk. 3
Kr. pr. måned
11.143
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag12)
 
§ 80
Kr. pr. måned
95
Kommunens 2/3 bidrag
 
§ 80
Kr. pr. måned
189
12) Jf. BEK nr. 1347 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.
         
         
Tabel 10. Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 807 af 1. juli 2015 med senere ændringer)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Løntilskud
       
Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob
 
§ 63, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. time
27,45
Løntilskud, pensionister
 
§ 63, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. time
48,07
Løntilskud, privat arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. time
76,59
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. time
111,24
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. time
148,04
Timeløn13A)
 
§ 55, stk. 2
Kr. pr. time
124,76
         
Løntilskud ved fleksjob
       
Maksimum for beregning af løntilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
506.624
Maksimum for beregning af løntilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
263,29
Ved 1/2 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
253.312
Ved 1/2 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
131,65
Ved 2/3 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
337.749
Ved 2/3 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
175,53
Fleksløntilskud
 
§ 70 f, stk. 1
Kr. pr. uge
4.162
Fleksløntilskud
 
§ 70 f
Kr. pr. måned
18.035
Lønindtægtsgrænse
 
§ 70 f, stk. 2
Kr. pr. måned
14.116
Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende
 
§ 70 g, stk. 5
Kr. pr. år
135.723
Højeste fleksbidrag
 
§ 7, stk. 213B
Kr. pr. måned
4.328
Jobrotationsydelse
       
Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 98 a, stk. 2
Kr. pr. time
185,03
Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver14
 
§ 98 a, stk. 2
Kr. pr. time
208,44
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
       
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
 
§ 26 a, stk. 5, og § 73 b, stk. 2
Kr. pr. uge
3.910,47
Rådighedsbeløb
       
Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
 
Finanslovens § 17.46.03, jf. § 118
Kr. pr. helårsperson
11.190
Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse
 
Finanslovens § 17.46.07, jf. § 118 a
Kr. pr. helårsperson
9.940
13A) Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats.
13B) Bestemmelsen findes i Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (lov nr. 994 af 30. august 2015).
14) Jobrotationsydelse til private arbejdsgivere, der har indgået aftale om et jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014.
 
         
         
Tabel 11. Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1090 af 15. september 2015)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Seniorjob
       
Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling
 
§ 15, stk. 1
Kr. pr. år
141.086
         
         
Tabel 12. Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 807 af 1. juli 2015 med senere ændringer)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Befordringsgodtgørelse mv.
       
Befordringsgodtgørelse, kilometersats15)
§ 82, stk. 1, og stk. 2
Kr. pr. km.
0,97
Udgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 2, nr. 2, 3 og 11-14)
§ 83, stk. 1
Kr. pr. måned
1.000
15) Opdatering af satsen offentliggøres på www.skat.dk
       

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 19. september 2017

Morten Binder

/ Kasper Hånkasson