Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling

§ 1

I bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling, som ændret bl.a. ved bekendtgørelse nr. 1453 af 30. november 2016 og senest ved bekendtgørelse nr. 489 af 16. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 2, stk. 2, §§ 4, 5 og 7, § 10, stk. 3, § 10 a, stk. 3, § 11 a, stk. 3, § 14, stk. 1, § 16, stk. 6, § 17, stk. 2, 5 og 6, § 18, stk. 3, § 19, stk. 1, §§ 21, 22 og 26, § 30, stk. 4 og 5, §§ 47 og 57, 58, 59, § 61, stk. 2, §§ 63 og 65, § 68, stk. 1 og § 79 a i toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1223 af 20. september 2016, som ændret ved lov nr. 1881 af 29. december 2015 og lov nr. 462 af 15. maj 2017, § 35, stk. 1 og 4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015, og § 1, stk. 7, i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 19. juni 2017, og efter forhandling med justitsministeren og forsvarsministeren, fastsættes:«

2. § 85 b, stk. 1, affattes således:

»SKAT må kun behandle de oplysninger, der modtages fra luftfartsselskaberne i medfør af § 85 a, med henblik på

1) udøvelse af toldkontrol,

2) videregivelse til Politiets Efterretningstjeneste til brug for tjenestens varetagelse af sine opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13, og

3) videregivelse til Forsvarets Efterretningstjeneste til brug for tjenestens virksomhed rettet mod forhold i udlandet.«

3. I bilag 1 a, nr. 18, ændres »punkt 1-18« til: »punkt 1-17«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. september 2017.

§ 3

Luftfartsselskaberne kan til og med den 31. december 2017 vælge at levere oplysningerne, omfattet af § 85 a på anden vis end til SKATs elektroniske løsning.

Skatteministeriet, den 22. september 2017

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen