Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger

Bevillingsopslag

Når en apoteksbevilling bliver ledig, indrykker Lægemiddelstyrelsen et bevillingsopslag på styrelsens netsted med en ansøgningsfrist på minimum 4 uger.

Af opslaget fremgår, hvornår bevillingen er ledig, driftsøkonomiske oplysninger udarbejdet om apoteket for de seneste tre regnskabsår og relevante karakteristika om apoteket. Det omfatter f.eks. oplysninger om antallet af filialer, apoteksudsalg, håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder samt oplysninger om, hvorvidt filialer og apoteksudsalg kan eller skal overtages af ny bevillingstager.

Du har mulighed for selv at rette henvendelse til den afgående apoteker for yderligere oplysninger om den ledige bevilling.

Ansøgningen

Formelle krav til ansøgningens indhold

Af din ansøgning skal det fremgå, at du, i henhold til apotekerlovens § 15, stk. 5, opfylder de formelle betingelser for at få tildelt en apoteksbevilling:

1. Du er myndig og ikke under lavværgemål.

2. Du er ikke under konkurs.

3. Du har bestået dansk farmaceutisk eksamen eller en tilsvarende eksamen taget i udlandet, og som kan ligestilles med en dansk farmaceutisk eksamen.

Du skal vedlægge kopi af dit eksamensbevis eller på anden vis dokumentere, at du er uddannet farmaceut.

Ansøgningens udformning

Din ansøgning skal være kortfattet og læsevenlig. Dvs. maks. 3 sider, med højst 2200 anslag pr. side. Siderne må meget gerne være afsnitsopdelt. Du skal i ansøgningen fokusere på dine væsentligste ledelsesmæssige, driftsøkonomiske og faglige kompetencer i forhold til den ledige bevilling. Ansøgningen skal desuden indeholde din motivation for at søge netop den konkrete ledige apoteksbevilling.

Det er ansøgers ansvar at oplyse om de erfaringer og kvalifikationer, som ansøger ønsker vurderet, herunder at vedlægge relevant dokumentation for disse forhold.

Materiale indleveret efter ansøgningsfristen indgår ikke i vurderingen af ansøgningen.

Anonyme ansøgninger

Såfremt du ønsker at søge anonymt, skal du tydeligt og i starten af ansøgningen gøre opmærksom på dette.

Hvis vi ikke agter at udnævne dig, og du har oplyst, at du ønsker at være anonym, betragter vi dette som, at du trækker din ansøgning. Dette medfører, at du bliver orienteret om, at du ikke agtes udnævnt, og du bliver ikke partshørt, og du modtager ikke oplysninger om den ansøger, vi agter at udnævne.

Bilag

Som bilag til ansøgningen skal du ud over dit eksamensbevis vedlægge et opdateret CV, hvoraf det tydeligt fremgår, hvordan du har erhvervet dine væsentligste ledelsesmæssige, driftsøkonomiske og faglige kompetencer. CV’et må gerne være punktform for hvert ansættelsessted beskrive dine relevante nuværende og tidligere ansvarsområder, relevante opnåede resultater og udviklingsprojekter, du har stået for eller deltaget i. Det er en fordel, at disse oplysninger er dokumenteret i form af relevante bilag, for eksempel stillingsbeskrivelser, udtalelser eller lignende. Dit CV bør være kortfattet med fokus på relevante kvalifikationer.

Du skal desuden vedlægge en forretningsplan, hvori du redegør for, hvordan du vil drive den ledige apoteksbevilling. I den forbindelse kan du f.eks. gøre brug af en SWOT-analyse, beskrive dine visioner for apoteket og dine overvejelser omkring udvikling af apoteket.

Fremsendelse

Du skal underskrive ansøgningen og sende et eksemplar til Lægemiddelstyrelsen, så ansøgningen er Lægemiddelstyrelsen i hænde inden ansøgningsfristens udløb. Ansøgningen kan sendes med post til Lægemiddelstyrelsens fysiske adresse eller via en elektronisk kontaktformular, som du finder på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Ved fremsendelse med post skal kuverten tydeligt mærkes "Apoteksansøgning". Det kan være en god idé at sende ansøgningen med anbefalet post, så du er sikker på, at den kommer frem.

Når ansøgningsfristen er udløbet, sørger Lægemiddelstyrelsen for, at forfremmelseskonsulenterne får elektronisk adgang til ansøgningerne via en sikker forbindelse.

Behandlingsprocedure

Liste over ansøgere

Lægemiddelstyrelsen udarbejder en oversigt over de indkomne ansøgere til den konkrete bevilling. Listen sender vi til ansøgerne og forfremmelseskonsulenterne. Listen indeholder antallet af ansøgere, men navnene på de ansøgere, som ønsker at forblive anonyme, vil alene blive fremsendt til forfremmelseskonsulenterne.

Forfremmelseskonsulenter

Lægemiddelstyrelsen rådfører sig med forfremmelseskonsulenter, som er udpeget af ministeren for sundhed og ældre og repræsenterer organisationer, der repræsenterer henholdsvis farmaceuter, farmakonomer, apotekere, patienter og forbrugere. Konsulenterne skal alene udtale sig om, hvorvidt de vurderer, at den enkelte ansøger er egnet eller ikke egnet til at drive det ledige apotek.

Lægemiddelstyrelsen tilbyder den enkelte ansøger et møde med forfremmelseskonsulenterne.

Lægemiddelstyrelsen har til opgave at facilitere mødet mellem ansøgeren og forfremmelseskonsulenterne. Mødet vil finde sted på Lægemiddelstyrelsens adresse.

Ved mødet mellem ansøgeren og forfremmelseskonsulenterne vil Lægemiddelstyrelsen være til stede med henblik på at orientere ansøgeren om den videre proces i forbindelse med behandlingen af vedkommendes ansøgning. Lægemiddelstyrelsen vil endvidere under mødet mellem ansøgeren og forfremmelseskonsulenterne tage notater i henhold til § 13 i lov om offentlighed i forvaltningen vedrørende offentlige myndigheders notatpligt.

Samtale med Lægemiddelstyrelsen

På baggrund af de skriftlige ansøgninger og efter rådføring med forfremmelseskonsulenterne udvælger Lægemiddelstyrelsen et antal ansøgere og tilbyder disse en samtale med Lægemiddelstyrelsen.

Vi kontakter dig, såfremt du inviteres til samtale. Samtalen foregår i Lægemiddelstyrelsen og er uden brug af hjælpemidler, ud over din ansøgning. Under samtalen vil der blive fokuseret på dine ledelsesmæssige, driftsøkonomiske og faglige kompetencer, herunder i forhold til den konkrete ledige bevilling.

I forbindelse med samtalen kan vi vælge at gøre brug af relevante cases.

Det kan komme på tale at invitere udvalgte ansøgere til 2. samtale.

Lægemiddelstyrelsens påtænkt udnævnelse

Lægemiddelstyrelsen vurderer på baggrund af ansøgningen, forfremmelseskonsulenternes rådgivning og samtale med ansøger, hvem Lægemiddelstyrelsen påtænker at udnævne som den bedst egnede kandidat til den konkrete bevilling.

Partshøring

Den påtænkte udnævnelse og ansøgningen (inklusive CV, men eksklusiv øvrige bilag) fra den ansøger, vi påtænker at udnævne, sender vi i partshøring til de øvrige ansøgere, som ikke er anonyme.

Normalt giver vi en partshøringsfrist på to uger til at gøre indsigelser mod eller komme med kommentarer til den påtænkte udnævnelse. Der kan dog forekomme kortere frister, fx hvis bevillingen skal besættes hurtigt.

De partshørte må ikke uberettiget videregive fortrolige oplysninger.

Inden vi træffer afgørelse i sagen, vurderer vi, om de indsendte indsigelser eller bemærkninger giver anledning til at ændre vores vurdering af, hvem vi påtænker at udnævne.

Lægemiddelstyrelsens udnævnelse

Lægemiddelstyrelsen udnævner en apoteker til den ledige bevilling.

Vilkårene for overtagelse af apoteksbevilling beror på en aftale mellem den nye bevillingstager og den afgående apoteker. Lægemiddelstyrelsen skal anbefale, at der ikke indledes forhandlinger med den afgående apoteker, før afgørelsen om udnævnelsen er truffet.

Behandling af den modtagne ansøgning

Lægemiddelstyrelsen registrerer modtagelsen og journaliserer din ansøgning elektronisk på sagen vedrørende den ledige bevilling.

Når der er udnævnt en apoteker til den ledige bevilling, makulerer Lægemiddelstyrelsen de modtagne fysiske ansøgninger og bilag.

Apotekeres habilitet mv.

Vi gør opmærksom på sundhedslovens § 202 a, hvoraf det fremgår, at apotekere ikke uden Lægemiddelstyrelsens tilladelse må drive eller være knyttet til en lægemiddelvirksomhed, der har tilladelse efter lægemiddellovens §§ 7, stk. 1 eller 39, stk. 1, eller en medicovirksomhed omfattet af lov om medicinsk udstyr § 2 b, stk.1.

Ansøgningspligten omfatter både deltidsarbejde og kortere samarbejder, fx deltagelse i udvalg, artikelskrivning, foredrag og i øvrigt andre økonomiske interesser i lægemiddelvirksomheder, fx aktiebesiddelser og tillidsposter.

Lægemiddelstyrelsen, den 18. september 2017

Kim Helleberg Madsen