Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontanthjælpsmodtageres aktivering efter lov om aktiv socialpolitik

(Jobtræning, individuel jobtræning m.v.)

 

I medfør af § 16, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 12. april 2000, som senest ændret ved lov nr. 1310 af 20. december 2000, fastsættes:

Afsnit I

Jobtræning

Kapitel 1

Personkreds, indholdet i jobtræning

§ 1. Kommunen kan give kontanthjælpsmodtagere tilbud om jobtræning.

Stk. 2. Jobtræning kan kombineres med andre tilbud og kan bl.a. anvendes i kombination med uddannelse, som introduktion til et fast ansættelsesforhold eller i forbindelse med jobrotation.

§ 2. Jobtræningstilbuddet skal bidrage til at give kontanthjælpsmodtageren genoptræning med henblik på at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

Stk. 2. Indholdet i et jobtræningstilbud skal tilrettelægges under hensyntagen til arbejdspladsens karakter og kontanthjælpsmodtagerens kvalifikationer.

§ 3. Tilbud om jobtræning kan gives hos private eller offentlige arbejdsgivere. Det påhviler kommunen fortrinsvis at søge at fremskaffe jobtræningstilbud hos private arbejdsgivere.

Stk. 2. Ved ansættelse hos private arbejdsgivere skal ansættelsesaftalen være aftalt til sammenlagt mindst 6 måneder. Ansættelsesforholdet kan i alle tilfælde kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning, jf. § 7, stk. 1. Dette gælder også ved ophør før udløbet af de 6 måneder.

§ 4. Ved offentlige arbejdsgivere forstås:

1)    kommuner, amtskommuner og kommunale fællesskaber,

2)    statsinstitutioner og

3)    organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50% af offentlige tilskud.

Kapitel 2

Løn- og arbejdsvilkår

§ 5. Ved ansættelse i jobtræning hos private arbejdsgivere skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

Stk. 2. Arbejdstiden fastsættes af kommunen efter aftale med arbejdsgiveren.

§ 6. Ved ansættelse i jobtræning hos offentlige arbejdsgivere skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige.

Stk. 2. Lønnen kan dog maksimalt udgøre 91,88 kr. (1. oktober 2000) pr. arbejdstime, eksklusiv feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling. Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer.

Stk. 3 . Ud over den maksimale løn pr. arbejdstime ydes kun:

1)    omkostningsdækkende ydelser,

2)    arbejdstidsbestemte tillæg og

3)    arbejdsbestemte tillæg, der ikke er en fast påregnelig del af lønnen.

Stk. 4. Hvis der til ansættelsen er tilknyttet en overenskomstmæssig pensionsordning, indbetaler arbejdsgiveren til denne eget- og arbejdsgiverbidrag beregnet på grundlag af den overenskomstmæssige løn.

Stk. 5. Eventuel over- og merarbejdsbetaling beregnes på grundlag af den i stk. 2 fastsatte timebetaling med de procenttillæg m.v., der følger af den pågældende overenskomst.

Stk. 6. Arbejdstiden fastsættes af kommunen efter aftale med arbejdsgiveren.

§ 7. Når et ansættelsesforhold indgås, oprettes der en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvori løn- og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode anføres. Ansættelsesforholdet kan i alle tilfælde kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning.

Stk. 2. Personer i jobtræning er i øvrigt omfattet af den lovgivning, som gælder for lønmodtagere.

Kapitel 3

Opfølgning ved sygdom

§ 8. Når en person i jobtræning er fraværende på grund af sygdom, skal vedkommende på den første sygedag give meddelelse til arbejdsgiveren herom.

Stk. 2. Arbejdsgiveren vurderer, om sygemeldingen giver anledning til at give kommunen meddelelse om fraværet. Ved vurderingen indgår årsagen til, omfang og hyppighed af personens eventuelle tidligere sygemeldinger.

Kapitel 4

Særlige krav ved ansættelse i jobtræning hos private arbejdsgivere

§ 9. Ved ansættelse i jobtræning med løntilskud hos private arbejdsgivere i mere end sammenlagt 6 måneder er arbejdsgiveren forpligtet til at tilbyde kontanthjælpsmodtageren enten uddannelse eller ordinær ansættelse uden løntilskud. Perioden på sammenlagt 6 måneder opgøres i timer, for hvilke der skal udbetales løntilskud, der omregnes til måneder.

Stk. 2. Vælger arbejdsgiveren at tilbyde kontanthjælpsmodtageren uddannelse, er det en betingelse for virksomheder med mere end 10 ansatte, at kontanthjælpsmodtageren alene er beskæftiget i op til 6 måneder ved samme arbejdsfunktion. Uddannelsesperiodens længde skal svare til mindst 1/12 af den samlede jobtræningsperiode. Uddannelsen skal afholdes indenfor den aftalte jobtræningsperiode.

Stk. 3. Arbejdsgiverens uddannelsesforpligtelse efter stk. 1, kan ikke opfyldes via den almindelige genoptræning af kontanthjælpsmodtageren, jf. § 2.

Stk. 4. Ved tilbud om ordinær ansættelse uden løntilskud skal den efterfølgende ansættelsesperiode svare til tilskudsperiodens længde.

§ 10. I forbindelse med afgivelse af tilbud om jobtræning hos private arbejdsgivere, indgås en skriftlig aftale mellem kommunen og arbejdsgiveren.

Stk. 2. Aftalen skal indeholde oplysninger om:

1)    indholdet i jobtræningen,

2)    den tilstræbte genoptræning og

3)    tilskudsperiodens længde.

Stk. 3. Fastsættes tilskudsperiodens længde til mere end sammenlagt 6 måneder, skal aftalen tillige indeholde oplysninger om arbejdsgiverens forpligtelser efter § 9.

§ 11. Jobtræning kan ikke tilbydes kontanthjælpsmodtageren i en virksomhed, der ejes af dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

Kapitel 5

Merbeskæftigelse m.v.

§ 12. Ønsker en arbejdsgiver at ansætte kontanthjælpsmodtagere i jobtræning, skal arbejdsgiveren, forud for tilbud eller meddelelse i henhold til § 18, have inddraget repræsentanter for de ansatte.

§ 13. Hvis tilskudsperioden ved aftalen om oprettelse af en jobtræningsplads hos en privat arbejdsgiver, jf. § 10, fastsættes til sammenlagt 6 måneder eller mindre, skal kommunen påse, at der ikke inden for de seneste 12 måneder har været ansat mere end én person med løntilskud i jobtræning eller individuel jobtræning efter lov om aktiv socialpolitik eller lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik til varetagelse af den samme arbejdsfunktion. Arbejdsgiveren underskriver i den forbindelse på tro og love, at betingelsen efter 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 2. Perioden på sammenlagt 6 måneder eller mindre efter stk. 1 opgøres i timer, for hvilke der skal udbetales tilskud, der omregnes til måneder.

§ 14. Ansættelse i jobtræning med løntilskud skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver.

Stk. 2. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse.

Stk. 3. Ansættelse af kontanthjælpsmodtagere i jobtræning med løntilskud som afløser for en fastansat, der er på orlov efter lov om børnepasningsorlov eller lov om værnepligtsorlov eller deltager i uddannelsesjobrotation, herunder efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, betragtes som en nettoudvidelse.

Stk. 4. Ansættelse af kontanthjælpsmodtagere i jobtræning kan ikke ske i virksomheder, hvor der er etableret eller aftalt arbejdsfordelingsordninger.

§ 15. Ved afgørelse af, om der foreligger nettoudvidelse, indgår en bedømmelse af, om der i tilknytning til ansættelsen i jobtræning er foretaget afskedigelser af ansatte medarbejdere uden støtte, om medarbejdere ansat uden støtte er fratrådt, eller ansættelse sker i en stilling, der er blevet ledig ved nylig afskedigelse eller fratrædelse af en medarbejder uden støtte.

§ 16. På private ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af virksomheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger.

Stk. 2. På private ansættelsesområder, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, afgøres uenighed om betingelsen om merbeskæftigelse efter de gældende fagretlige regler om mægling og eventuel voldgift ved uenighed af faglig karakter. Arbejdsmarkedsrådet underrettes af parterne om udfaldet af den fagretlige behandling.

Stk. 3. For private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, afgør Arbejdsmarkedsrådet administrativt endeligt, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Opgørelsen foretages på grundlag af reglerne i lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

Stk. 4. I private virksomheder, hvor der ikke er nogen ansatte, påser kommunen, om   betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

§ 17. På offentlige ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af ansættelsesmyndigheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger.

Stk. 2. Vurderingen af, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, skal tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede som følge af budgettet for vedkommende kommune, amtskommune eller statsinstitution.

Stk. 3. Uenighed afgøres ved mægling mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og ansættelsesmyndigheden og eventuelt ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af to repræsentanter udpeget af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og af to repræsentanter for ansættelsesmyndigheden. Parterne vælger en opmand. Hvis der ikke opnås enighed om valget af opmanden, skal parterne anmode arbejdsrettens formand om at udnævne denne. Arbejdsmarkedsrådet underrettes af parterne om voldgiftsrettens afgørelse.

§ 18. På private ansættelsesområder skal det af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en kontanthjælpsmodtager i jobtræning fremgå:

1)    om ansættelsesområdet er omfattet af en kollektiv overenskomst,

2)    at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen og er positive overfor at medvirke til genoptræningen,

3)    om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

Stk. 2. Hvis den private virksomhed ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, skal endvidere fremgå de ansattes synspunkter, hvis der ikke er enighed om, at merbeskæftigelsesbetingelsen er opfyldt.

Stk. 3. På offentlige ansættelsesområder skal det forud for ansættelser af kontanthjælpsmodtagere fremgå, at spørgsmålet har været drøftet med repræsentanter for de ansatte, hvis synspunkter skal fremgå af meddelelsen.

§ 19. Der skal på såvel private som offentlige ansættelsesområder være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte med løntilskud og antallet af ansatte uden tilskud.

Stk. 2. Antallet af ansatte med løntilskud i henhold til § 16 i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik i private virksomheder må maksimalt udgøre

1)    1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid mindst 1, og herudover

2)    1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Stk. 3. Begrænsningen i stk. 2 gælder ikke i tilfælde, hvor en kontanthjælpsmodtager ansættes med tilskud i forbindelse med jobrotation, jf. afsnit III.

Stk. 4. Ved opgørelsen af antallet af ordinært beskæftigede medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.

Stk. 5. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært beskæftigede i de seneste 3 måneder før ansættelsen af kontanthjælpsmodtageren med løntilskud og den tilsvarende periode året forud.

Stk. 6. I virksomheder, hvor antallet af ansatte er skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen i stk. 5 udvides fra 3 til 4 måneder.

Stk. 7. I virksomheder, der kun drives en del af året (sæsonvirksomheder), skal ansættelsen med løntilskud i ansættelsesmåneden medføre en merbeskæftigelse i forhold til den tilsvarende måned året forud.

§ 20. Udbetaling af løntilskud må ikke være konkurrenceforvridende.

Afsnit II

Individuel jobtræning

Kapitel 6

Personkreds, indholdet i individuel jobtræning

§ 21 . Kom Kommunen kan etablere individuel jobtræning til kontanthjælpsmodtagere, som kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller i jobtræning på det almindelige arbejdsmarked, f.eks. på grund af længerevarende ledighed eller svag uddannelsesmæssig baggrund. Arbejde i individuel jobtræning må kun omfatte arbejde, der ellers ikke ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde, jf. § 31.

Stk. 2. Individuel jobtræning kan også etableres til kontanthjælpsmodtagere, der af andre grunde end nævnt i stk. 1 kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og ansættelsesvilkår.

§ 22. Individuel jobtræning kan etableres på en almindelig arbejdsplads hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Ved definitionen af offentlig arbejdsgiver finder § 4 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved individuel jobtræning hos private arbejdsgivere efter stk. 1 skal ansættelsen være aftalt til sammenlagt mindst 6 måneder. Ansættelsesforholdet kan i alle tilfælde kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning, jf. § 7, stk. 1. Dette gælder også ved ophør før udløbet af de 6 måneder. Bestemmelserne i §§ 9, 10 og 13 finder i øvrigt anvendelse.

§ 23. Individuel jobtræning kan bestå i beskæftigelse hos folkeoplysende organisationer, beboerforeninger, private husstande, grundejerforeninger, idrætsforeninger m.v.

Stk. 2. Kontanthjælpsmodtageren kan ansættes af den folkeoplysende organisation m.v. eller af kommunen, der herefter udsender kontanthjælpsmodtageren til den folkeoplysende organisation m.v.

Stk. 3. Den folkeoplysende organisation m.v. tilrettelægger arbejdets udførelse.

§ 24. Individuel jobtræning kan etableres som projekter for flere ledige.

§ 25. Når kommunen har etableret individuel jobtræning, skal udførelsen så vidt muligt overlades til private.

Stk. 2. Individuel jobtræning kan udbydes ved annoncering, eller ved at kommunen på anden måde giver private virksomheder mulighed for at gennemføre forløbet.

Stk. 3. Privat udførelse kan ske ved, at et bestemt arbejde udbydes i entreprise eller underentreprise, eller ved at der indgås aftale med en privat virksomhed om leverancer eller underleverancer.

Kapitel 7

Løn- og arbejdsvilkår

§ 26. Til kontanthjælpsmodtagere, der er ansat i individuel jobtræning, udbetaler kommunen kontanthjælp og et beskæftigelsestillæg efter lov om aktiv socialpolitik.

§ 27. Arbejdstiden i individuel jobtræning aftales individuelt mellem kommunen og den pågældende arbejdsgiver.

§ 28. Arbejdsvilkårene i individuel jobtræning i øvrigt skal svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

Stk. 2. Personer i individuel jobtræning er omfattet af den lovgivning, som gælder for lønmodtagere, med undtagelse af lov om ferie, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

§ 29. Individuel jobtræning kan ikke etableres i en virksomhed, organisation eller forening, der ejes eller drives af kontanthjælpsmodtagerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever eller i private husstande, der bebos af sådanne personer.

Kapitel 8

Opfølgning ved sygdom

§ 30. Når en person i individuel jobtræning er fraværende på grund af sygdom, skal vedkommende på den første sygedag give meddelelse til arbejdsgiveren herom.

Stk. 2. Arbejdsgiveren vurderer, om sygemeldingen giver anledning til at give kommunen meddelelse om fraværet. Ved vurderingen indgår årsagen til, omfang og hyppighed af personens eventuelle tidligere sygemeldinger.

Kapitel 9

Konkurrenceforvridning, produktion m.v.

§ 31. Arbejde i offentlig eller privat individuel jobtræning må kun omfatte arbejde, der ellers ikke bliver udført som almindeligt lønnet arbejde. Herved forstås arbejde, der ikke ville blive udført uden tilskud. Ved afgørelsen heraf indgår en bedømmelse af, om arbejdet umiddelbart forud for etableringen af den individuelle jobtræning har været udført som ordinært arbejde.

Stk. 2. Betingelsen anses for opfyldt, når der er tale om en helt ny opgave eller når der skabes en ny arbejdsplads eller når der, hos offentlige arbejdsgivere, er tale om en væsentlig tidsmæssig fremrykning i forhold til vedtagne budgetter.

Stk. 3. Forud for ansættelse i individuel jobtræning skal arbejdsgiveren inddrage repræsentanter for de ansatte i vurderingen af, om betingelsen efter stk. 1 er opfyldt.

§ 32. Produktion og afsætning af produkter må kun ske, hvis produktionen er nødvendig for at forbedre beskæftigelsesmulighederne for kontanthjælpsmodtagerne, afsætningen er en naturlig følge af produktionen, og afsætningen sker på markedsvilkår.

§ 33. Etablering af individuel jobtræning må ikke være konkurrenceforvridende.

Afsnit III

Jobrotation

Kapitel 10

Personkreds, indholdet i jobrotation

§ 34. Kommunen kan benytte uddannelses- og jobrotationsordninger samt orlovsaftaler efter lov om børnepasningsorlov og lov om værnepligtsorlov, som redskaber til at fremme beskæftigelsen og videreuddannelsesaktiviteter samt til at imødegå strukturelle problemer på arbejdsmarkedet m.v.

§ 35. Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere beskæftigede og en arbejdsgiver om den beskæftigedes midlertidige fravær fra arbejdspladsen, hvor den beskæftigede under fraværet erstattes af en afløser, der umiddelbart forud for ansættelsen er registreret som ledig. Såvel den eller de beskæftigede som afløseren skal være ansat hos arbejdsgiveren under hele forløbet.

Stk. 2. En kontanthjælpsmodtager, der afløser en beskæftiget på orlov, kan ansættes i jobtræning med løntilskud efter afsnit I.

Afsnit IV

Øvrige bestemmelser

Kapitel 11

Udbetaling af løn samt beregning og udbetaling af løntilskud

§ 36. Betalingen af den fulde lønudgift ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere i jobtræning hos private arbejdsgivere eller hos offentlige arbejdsgivere påhviler ansættelsesstedet.

Stk. 2. Ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere i jobtræning hos private arbejdsgivere eller hos offentlige arbejdsgivere udbetaler kommunen et løntilskud på 52,32 kr. pr. time (1. januar 2001) til arbejdsgiveren. Løntilskuddet fastsættes for et år ad gangen, regnet fra den 1. januar. Reguleringen sker efter udviklingen i bruttolønnen, som indgår i beregningen af satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 37. Løntilskuddet ved ansættelse i jobtræning udbetales for den tid, for hvilken arbejdsgiveren udbetaler løn eller andre ydelser til den pågældende uden samtidig refusion fra det offentlige efter reglerne om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Stk. 2. Løntilskuddet ved ansættelse i jobtræning beregnes som tilskudssatsen pr. time ganget med det antal timer, for hvilke der er udbetalt løn til kontanthjælpsmodtageren. Løntilskuddet kan ikke overstige den løn inklusive værdien af eventuel kost og logi, som kontanthjælpsmodtageren ville være berettiget til, hvis pågældende var ansat uden tilskud.

Stk. 3. Ved ansættelse i jobtræning, hvor kontanthjælpsmodtageren tilknyttes et arbejdssjak på gruppeakkord, videregiver arbejdsgiveren til arbejdssjakket et beløb svarende til 65% af løntilskuddet.

Stk. 4. Løntilskudsperiodens længde ved ansættelse i jobtræning fastsættes ved aftale mellem kommunen og den enkelte arbejdsgiver.

§ 38. Løntilskud ved ansættelse i jobtræning kan udbetales for overarbejde, hvis overarbejde er naturligt og sædvanligt i den pågældende branche, og arbejdsgiveren kan dokumentere, at arbejdspladsens øvrige ansatte har haft tilsvarende overarbejde.

Stk. 2. I individuel jobtræning etableret efter § 23 eller § 24, hvor kommunen udsender kontanthjælpsmodtagere til beskæftigelse, indbetaler den folkeoplysende organisation m.v. op til 25 kr. pr. time til kommunen for det udførte arbejde.

§ 39. Arbejdsgiveren underretter kommunen om ophør i individuel jobtræning og jobtræning før løntilskudsperiodens udløb.

Stk. 2. En arbejdsgiver skal på begæring afgive de nødvendige oplysninger til kommunen til brug for administrationen af ordningerne.

Kapitel 12

Udbetalingsgrundlag

§ 40. Ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere i jobtræning hos en privat eller statslig arbejdsgiver udbetaler kommunen løntilskuddet bagud for én måned ad gangen på baggrund af arbejdsgiverens anmodning om udbetaling af løntilskuddet. Efter aftale mellem arbejdsgiveren og kommunen kan løntilskuddet udbetales bagud for 3 måneder ad gangen.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af løntilskud skal indeholde oplysning om virksomhedens navn, CVR-nr., adresse på arbejdsstedet og telefonnummer, gironummer eller kontonummer i et pengeinstitut, kontanthjælpsmodtagerens navn og cpr. nummer, det antal timer for hvilke, der er udbetalt løn, m.v.

Stk. 3. Er anmodningen om udbetaling af løntilskud kommunen i hænde senest den 15. i den efterfølgende måned, udbetaler kommunen løntilskuddet til arbejdsgiveren inden udgangen af den måned, hvor anmodningen er modtaget. Modtager kommunen ansøgningen om løntilskud efter den 15. i den efterfølgende måned, udbetaler kommunen løntilskuddet til arbejdsgiveren inden udgangen af den efterfølgende måned, hvor anmodningen er modtaget.

Stk. 4. Ved afslutning af løntilskudsperioden skal anmodningen om udbetaling af løntilskud senest være kommunen i hænde i den efterfølgende måned.

§ 41. Ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere i jobtræning i en amtskommune eller en kommune udbetaler kommunen løntilskud bagud for én måned ad gangen på baggrund af amtskommunens eller kommunens anmodning om udbetaling af løntilskuddet. Efter aftale mellem arbejdsgiveren og kommunen kan løntilskuddet udbetales bagud for 3 måneder ad gangen.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af løntilskud skal indeholde oplysning om blandt andet amtskommunens eller kommunens navn og nummer, kontanthjælpsmodtagerens cpr. nummer, timelønssats, det faktiske forbrug af løntilskud og antal timer for hvilke, der er udbetalt løn i den pågældende måned.

Stk. 3 . Er anmodningen om udbetaling af løntilskud kommunen i hænde senest den 15. i den efterfølgende måned, udbetaler kommunen løntilskuddet til arbejdsgiveren inden udgangen af den måned, hvor anmodningen er modtaget. Modtager kommunen ansøgningen om løntilskud efter den 15. i den efterfølgende måned, udbetaler kommunen løntilskuddet til arbejdsgiveren inden udgangen af den efterfølgende måned, hvor anmodningen er modtaget.

Stk. 4. Ved afslutning af løntilskudsperioden skal anmodningen om udbetaling af løntilskud senest være kommunen i hænde i den efterfølgende måned.

§ 42. Arbejdsgiveren henholdsvis amtskommunen eller kommunen underskriver på tro og love, at de afgivne oplysninger er rigtige .

Kapitel 13

Tilbagebetaling af løntilskud, misbrug m.v.

§ 43. En arbejdsgiver, der modtager løntilskud i forbindelse med jobtræning, har pligt til at underrette kommunen om forhold, der har betydning for retten til ydelserne.

Stk. 2. Kommunen kan bestemme, at løntilskud i forbindelse med jobtræning enten ikke skal udbetales eller tilbagebetales, hvis

1)    arbejdsgiveren har afgivet urigtig erklæring om forhold, der har betydning for at opnå ret til at ansætte kontanthjælpsmodtagere med løntilskud eller for at bevare retten hertil, eller

2)    arbejdsgiveren forsætligt har fortiet forhold, der har samme betydning som nævnt under nr. 1.

§ 44. Kommunen kan fratage en arbejdsgiver muligheden for at ansætte kontanthjælpsmodtagere i individuel jobtræning eller jobtræning med løntilskud, hvis arbejdsgiveren ikke overholder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 14

Klageadgang og ikrafttrædelse

§ 45. Kommunens afgørelser efter §§ 20, 31, 32 og 33 om konkurrenceforvridning kan indbringes for Arbejdsmarkedsrådet, jf. § 62, stk. 3 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Arbejdsmarkedsrådets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2001.

Socialministeriet, den 25. april 2001

Henrik Dam Kristensen

/Niels Bülow