Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service og lov om hjemmesygeplejerskeordninger

(Indførelse af en grundtakstmodel for visse sociale serviceydelser i stedet for delt finansiering)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 944 af 16. oktober 2000, som senest ændret ved lov nr. 115 af 19. februar 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 indsættes efter »opholdskommunen«: », jf. § 131 b«.

2. I § 24 indsættes efter »opholdskommunen«: », jf. § 131 b«.

3. I § 40, stk. 2, nr. 4, ændres »etablere døgnophold« til: »tilbyde døgnophold, jf. § 40 b,«.

4. I § 40, stk. 2, nr. 5, ændres »etablere en aflastningsordning« til: »tilbyde en aflastningsordning, jf. § 40 b,«.

5. I § 40, stk. 2, nr. 11, ændres »jf. §§ 49 og 51« til: »jf. §§ 40 b, 49 og 51«.

6. I § 40 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Hvis kommunen ønsker, at amtskommunen efter § 131 a medfinansierer udgifter ved foranstaltninger efter § 40, stk. 2, skal kommunen følge fremgangsmåden i § 131 b.«

7. Efter § 40 a indsættes:

»§ 40 b. Under et døgnophold efter § 40, stk. 2, nr. 4, 5 og 11, og efter § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4, modtager barnet eller den unge omsorg, personlig støtte, socialpædagogisk rådgivning og behandling. Ved særlige behov kan der endvidere foretages undersøgelser og observation samt ydes terapi eller anden behandling.

Stk. 2. Et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold, indgår som en ydelse efter stk. 1.

Stk. 3. Hjælp efter stk. 1 vil kunne ydes af det sted, hvor barnet eller den unge har døgnophold, eller på anden måde.

Stk. 4. Socialministeren kan efter forhandling med Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen i Danmark fastsætte regler om, hvilke ydelser der indgår i døgnophold.«

8. I § 46, stk. 3 og 4, ændres »planen, jf. § 53« til: »handleplanen, jf. § 58 a«.

9. Overskriften før § 53 affattes således:

»Valg af anbringelsessted m.v.«

10. § 53 ophæves.

11. I § 54 ændres »jf. § 53, stk. 2, 1. pkt.« til: »jf. § 58 a, stk. 4, 1. pkt.«

12. I § 55, stk. 1, og § 56, stk. 1, ændres »den i § 53 eller § 59 nævnte plan« til: »den i § 58 a eller § 59 nævnte handleplan«.

13. Tre steder i § 56, stk. 1, ændres »planen« til: »handleplanen«.

14. § 58 a affattes således:

»§ 58 a. Kommunen skal skønne, om det er hensigtsmæssigt som led i tilbud til børn og unge efter afsnit II at tilbyde at udarbejde en handleplan, jf. dog stk. 2 og 3. Vurderingen skal ske ud fra barnets, den unges eller forældrenes ønske og karakteren og omfanget af det pågældende tilbud.

Stk. 2. Inden der træffes afgørelse om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet, jf. § 40, stk. 2, nr. 11, og § 42, skal der udarbejdes en handleplan. Kan anbringelsen ikke afvente udarbejdelsen af en handleplan, er en kortfattet angivelse af formålet med anbringelsen tilstrækkelig. Det påhviler da kommunen snarest muligt at opstille en handleplan.

Stk. 3. For unge under 18 år, der har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, skal kommunen udarbejde en handleplan for en indsats, der kan modvirke yderligere kriminalitet og yde den nødvendige støtte til den unge. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med den unge og dennes familie.

Stk. 4. En handleplan skal angive formålet med indsatsen, og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet. Handleplanen skal under hensyn til dette formål tillige angive indsatsens forventede varighed, særlige forhold vedrørende barnet eller den unge, herunder behandling, uddannelse m.v. I sager om anbringelse uden for hjemmet, jf. stk. 2, skal handleplanen endvidere angive, hvilke former for støtte der selvstændigt skal iværksættes over for familien i forbindelse med, at barnet eller den unge opholder sig uden for hjemmet, og i tiden efter barnets eller den unges hjemgivelse.«

15. I § 59, nr. 4, og § 59 a, nr. 3, ændres »plan for anbringelsen, jf. § 53, stk. 2« til: »handleplan for anbringelsen, jf. § 58 a, stk. 4«.

16. I § 62 a, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »døgnophold« og i § 62 a, stk. 3, nr. 4, efter »udslusningsordning«: », jf. § 40 b,«.

17. I § 62 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Hvis kommunen ønsker, at amtskommunen efter § 131 a medfinansierer udgifter ved foranstaltninger efter stk. 3, skal kommunen følge fremgangsmåden i § 131 b.«

18. Efter § 70 indsættes:

»§ 70 a. En uvildig konsulentordning yder gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.«

19. I § 77 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Hvis kommunen ønsker, at amtskommunen efter § 131 a medfinansierer udgifter ved foranstaltninger efter stk. 1, skal kommunen følge fremgangsmåden i § 131 b.«

20. § 81 affattes således:

»§ 81. Amtskommunen yder hjælp efter §§ 71-75, 78, 79 og 86 til personer, der har ophold i boformer efter §§ 92-94 eller i boliger efter § 115, stk. 4, jf. § 105, stk. 2, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., såfremt boligen er oprettet af eller efter aftale med amtskommunen.

Stk. 2. En klage over en amtskommunes afgørelse efter §§ 71 og 72 kan først indbringes for det sociale nævn, når

1) klagen har været behandlet af det amtslige brugerråd, jf. § 41, stk. 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og

2) amtsrådet har taget stilling til brugerrådets indstilling.«

21. § 86, stk. 2 og 3, ophæves.

22. I § 87, stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: », jf. § 131 b«.

23. I § 88, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »samværstilbud«: », jf. § 131 b«.

24. I § 92, stk. 2, og § 93, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »efter stk. 1«: », jf. § 131 b«.

25. I § 94 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Godkendelsen skal også omfatte den hjælp efter loven, der ydes af det private botilbud under opholdet.«

26. I § 102 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Hvis kommunen ønsker, at amtskommunen efter § 131 a medfinansierer udgifter efter stk. 1 og 2, skal kommunen følge fremgangsmåden i § 131 b.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

27. I overskriften før § 109 l ændres »planer« til: »handleplaner«.

28. I § 109 l, stk. 2, og § 109 m ændres »planer« til: »handleplaner«.

29. § 110, stk. 2, ophæves.

30. Efter § 110 indsættes:

»§ 110 a. Socialministeren fastsætter regler om, at kommunen og amtskommunen skal træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter loven samt følge disse beslutninger op.«

31. Overskriften før § 111 affattes således:

»Handleplaner«.

32. § 111 affattes således:

»§ 111. Kommunen eller amtskommunen skal, når der ydes hjælp til personer under 67 år efter afsnit III, som led i indsatsen skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan for indsatsen, jf. dog stk. 2. Ved denne vurdering skal der tages hensyn til brugerens ønske om en handleplan samt karakteren og omfanget af indsatsen.

Stk. 2. Kommunen eller amtskommunen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller til personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.

Stk. 3. Handleplanen angiver formålet med indsatsen. Handleplanen angiver endvidere, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet, den forventede varighed af indsatsen samt andre særlige forhold om boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. Handleplanen bør udarbejdes ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.«

33. § 129, stk. 1, affattes således:

»Kommunen afholder endeligt udgifter, der påhviler kommunen efter denne lov til rådgivning, tilsyn og administration, herunder udgifter til lægeerklæringer, advokatbistand efter § 109 h m.v., jf. dog § 131, stk. 1, nr. 3.«

34. § 129, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kommunen afholder, medmindre foranstaltningerne m.v. er omfattet af grundtakster, jf. §§ 131 a og 131 c, endeligt udgifterne til følgende:

1) Foranstaltninger for børn og unge med særlige behov for støtte efter § 40, stk. 2, nr. 1-3, 6-10 og 12, § 40 a, § 62 a, stk. 2, og stk. 3, nr. 2 og 3.

2) Personlig hjælp og pleje m.v. efter § 30 og ledsagelse efter § 31.

3) Almene tilbud efter § 65.

4) Udgifter til husly efter § 66.

5) Personlig hjælp efter §§ 71-73 a og 76.

6) Tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje m.v. efter § 77.

7) Ledsageordning efter § 78.

8) Støtte- og kontaktperson efter §§ 79 og 80.

9) Kommunale tilbud efter § 86, § 87, stk. 4, § 88, stk. 3, og § 89.

10) Ophold i boformer efter § 91.

11) Ophold for personer fyldt 67 år i amtskommunale tilbud efter §§ 92 og 93.

12) Hjælpemidler og forbrugsgoder, der bevilges af kommunen, jf. § 97, stk. 1, og § 98, stk. 1.

13) Støtte til individuel befordring efter § 103.

14) Hjælp i forbindelse med pasning af døende efter kapitel 20.

15) Ophold i plejehjem og beskyttede boliger efter § 140, stk. 1.«

35. I § 130 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Amtskommunen afholder endeligt udgifterne til:

1) Amtskommunale dagbehandlingstilbud efter § 85.

2) Amtskommunale tilbud efter § 87, stk. 2, og § 88, stk. 2, 2. pkt., jf. dog §§ 131 og 131 c.

3) Hjælpemidler og forbrugsgoder, der bevilges af amtskommunen, jf. § 97, stk. 2, og § 98, stk. 2.

4) Støtte til bil efter § 99.«

36. § 131 affattes således:

»§ 131. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til:

1) Tilskud efter § 28 til merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af barn under 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

2) Hjælp efter § 29 til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysik eller psykisk funktionsevne m.v.

3) Gratis advokatbistand, jf. § 60.

4) Tilskud efter § 84 til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af amtskommunens udgifter vedrørende boformer efter § 94, herunder udgifter til bistands-, støtte-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud m.v. i forbindelse med boformen.«

37. Efter § 131 indsættes:

»§ 131 a. For følgende tilbud eller ophold i boformer m.v. til personer under 67 år betaler kommunen en grundtakst, dog højst de faktiske udgifter. Grundtaksten svarer årligt til følgende beløb:

1) 283.000 kr. for særlige dag- og klubtilbud efter §§ 16 og 23.

2) 390.000 kr. for døgnophold for børn og unge under 18 år efter § 40 b, for familiebehandling dog 390.000 kr. for første barn eller ung og 195.000 kr. for hver yderligere person, uanset om denne er barn, ung eller voksen.

3) 282.000 kr. for døgnophold for unge over 18 år efter § 40 b.

4) 282.000 kr. for tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje m.v. efter § 77.

5) 61.000 kr. for amtskommunale tilbud efter § 87, stk. 3, og § 88, stk. 2, 1. pkt., og inklusive udgifter afholdt efter § 89.

6) 282.000 kr. for ophold i amtskommunale boformer efter §§ 92 og 93 eller i boliger, der er oprettet af eller efter aftale med amtskommunen efter § 115, stk. 4, jf. § 105, stk. 2, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Dette gælder dog ikke amtskommunale døgntilbud omfattet af § 131 c, stk. 1.

7) 100.000 kr. ved boligindretning m.v. efter § 102.

8) 282.000 kr. for ophold i plejehjem eller beskyttede boliger efter § 140, stk. 1.

Stk. 2. Amtskommunen afholder udgiften over grundtaksten, jf. stk. 1, når amtskommunen har forpligtet sig hertil, jf. § 131 b.

Stk. 3. I grundtaksten for tilbud efter stk. 1, nr. 2 og 3, indgår udgifter til ydelser omfattet af § 40 b.

Stk. 4. I grundtaksten efter stk. 1, nr. 4, 6 og 8 indgår udgifter til støtte efter §§ 71-73 a, 78, 79 og 86 samt efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger.

Stk. 5. Forældrenes, barnets eller den unges betaling efter §§ 18, 25 og 52 tilkommer kommunen. Betaling efter §§ 62 b, 82, 83 og 140 nedbringer de faktiske udgifter efter stk. 1.

Stk. 6. Kommuner og amtskommuner kan aftale, hvorledes udgifterne i stk. 1 opgøres.

§ 131 b. Når en kommune ønsker, at amtskommunen skal medvirke ved tilbud omfattet af § 131 a, stk. 1, sender kommunen en indstilling herom til amtskommunen.

Stk. 2. Amtskommunen tager stilling til indstillingen i stk. 1. Hvis amtskommunen ikke kan imødekomme indstillingen, skal meddelelse herom til kommunen indeholde et forslag til et andet tilbud.

Stk. 3. Kommunen og amtskommunen samarbejder om at tilrettelægge hjælpen, indtil der er plads på en foranstaltning, som er omfattet af § 131 a, og som kommunen og amtskommunen er enige om, at der er behov for. Når der er enighed om hjælpen efter 1. pkt., betaler amtskommunen den del af udgifterne til hjælpen, der overstiger grundtaksten.

§ 131 c. Amtskommunen afholder udgifter til amtskommunale døgntilbud efter § 85 og § 93, stk. 1, nr. 2, til stofmisbrugere. Dog betaler kommunen for personer, hvis ophold har varet mere end 120 dage inden for de seneste 365 dage, en grundtakst svarende til 100.000 kr. årligt, dog højst de faktiske udgifter.

Stk. 2. I grundtaksten efter stk. 1 indgår udgifter til støtte efter §§ 71, 73, 73 a, 86, 87 og 88 samt efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger.

Stk. 3. Beboerbetaling efter § 95 nedbringer de faktiske udgifter efter stk. 1.

§ 131 d. En amtskommune kan medfinansiere udgifter til en kommunal opgaveløsning, der overstiger grundtaksterne i §§ 131 a og 131 c, når foranstaltningen skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter disse bestemmelser.

Stk. 2. I ganske særlige tilfælde kan en amtskommune aftale at medfinansiere udgifter til en kommunal opgaveløsning, selv om betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt.«

38. I § 135 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Staten afholder udgifterne til den uvildige konsulentfunktion efter § 70 a.«

39. I § 136 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. De beløb, der er nævnt i §§ 131 a og 131 c, reguleres en gang årligt den 1. januar, første gang pr. 1. januar 2002, med den faktiske udvikling i lønninger og priser i den kommunale sektor i året 2 år forud for det år, hvor beløbene skal gælde. Beløbene afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Socialministeren bekendtgør de regulerede beløb.«

§ 2

I lov nr. 408 af 13. juni 1973 om hjemmesygeplejerskeordninger, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 254 af 6. juni 1985 og senest ved lov nr. 1024 af 19. december 1992, foretages følgende ændring:

1. § 5 affattes således:

»§ 5. Kommunen afholder endeligt udgifterne vedrørende hjemmesygepleje i medfør af § 1.

Stk. 2. Udgifter til hjemmesygepleje til personer, der ikke er fyldt 67 år, og som har ophold i boformer m.v., der er nævnt i §§ 131 a og 131 c i lov om social service medregnes til de faktiske udgifter og er omfattet af grundtakstfinansiering efter disse bestemmelser.

Stk. 3. Sundhedsministeren fastsætter efter forhandling med de kommunale organisationer regler om opgørelse af udgifter til ydelser, der er omfattet af stk. 2.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2002 og har virkning fra og med budgetåret 2002.

Stk. 2. Udgifterne til foranstaltninger efter lov om social service, der er sat i værk inden den 1. januar 2002, bliver fra denne dato omfattet af grundtakstfinansiering efter reglerne i § 131 a, selv om fremgangsmåden i § 131 b ikke er fulgt.

Stk. 3. En kommune, der efter den 1. november 2001 behandler sager med henblik på at iværksætte foranstaltninger, som fra den 1. januar 2002 bliver omfattet af grundtakstfinansiering efter § 131 a, stk. 1, skal følge fremgangsmåden i § 131 b med henblik på, at amtskommunen kan tage stilling til, om den fra den 1. januar 2002 vil medvirke ved finansiering af foranstaltninger efter § 131 a.

Stk. 4. Forslag om revision af bestemmelserne i denne lov fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 2004-05.

§ 4

Stk. 1. Der nedsættes i hvert amt for en 3-årig periode et regionalt udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det grundtakstbelagte område. Udviklingsrådet sammensættes efter forhandling mellem amtskommunen og kommunerne i amtet af repræsentanter for amtskommunen og kommunerne i amtet samt repræsentanter for brugerne. Amtskommunen afholder udgifter til sekretariatsmæssig bistand til udviklingsrådet.

Stk. 2. Kommunerne i amtet sender årligt en redegørelse om udviklingen på det grundtakstbelagte område til det regionale udviklingsråd. På baggrund af bl.a. egne undersøgelser, oplysninger fra informations- og analysesystemet i stk. 3 og kommunernes redegørelser, jf. 1. pkt., udarbejder det regionale udviklingsråd en årlig redegørelse om udviklingen på det grundtakstbelagte område.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter retningslinjer for:

1) Kommunernes og amtskommunernes redegørelser, jf. stk. 2.

2) Et centralt informations- og analysesystem til brug for udviklingsrådenes arbejde, herunder for indsamling af data og udarbejdelse af specialundersøgelser, der skal dokumentere udviklingen på området.

§ 5

Stk. 1. Staten refunderer i årene 2002 og 2003 40 pct. af en kommunes nettodriftsudgifter efter reglerne i stk. 2-5.

Stk. 2. Statsrefusionen ydes af:

1) Udgifter til personer under 67 år efter §§ 16, 23, 30 og 31, § 40, stk. 2, §§ 40 a, 40 b, 42, 45, 62 a, 65, 71-73 a, 76, 78, 80, 85-89, 91-93, 97, 98, 102-104, 107 og 140 i lov om social service samt af udgifter til hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger. Udgifter til husleje og kapitaludgifter indgår i driftsudgifterne, dog således at kapitaludgifter indgår med 7,3 pct. af den offentlige ejendomsvurdering.

2) Udgifter efter §§ 77 og 79 i lov om social service.

Stk. 3. Udgifter i 2002 og 2003 efter stk. 2, nr. 1, til pleje og omsorg efter §§ 30, 65, 71-73 a, 76, 86 og 140 i lov om social service samt til hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger til personer under 67 år, som ikke har ophold i boformer efter §§ 91-94, og til forebyggende hjemmebesøg efter lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. beregnes på grundlag af fordelingen af kommunens udgifter efter disse bestemmelser til personer under 67 år og til personer fyldt 67 år i kommunens regnskab for 2000. De udgifter, der i 2002 og 2003 henføres til personer under 67 år, beregnes herefter ved at anvende denne fordeling på kommunens samlede udgifter efter disse bestemmelser i 2002 og 2003.

Stk. 4. Der ydes ikke refusion af udgifter, der overstiger grundtaksterne i § 131 a i lov om social service.

Stk. 5. Før statsrefusionen beregnes, reduceres kommunens udgifter efter stk. 2-4 med et beløb, der svarer til 0,5 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Statsrefusionen udgør herefter 40 pct. af restbeløbet. Ved en kommunes beskatningsgrundlag forstås det beskatningsgrundlag, der anvendes til beregning af kommunens tilskudsbeløb for tilskudsårene 2002 og 2003 udmeldt i året før tilskudsåret efter § 33, stk. 7, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

Stk. 6. Hver kommune modtager i 2002 og 2003 for tilbud efter lov om social service et tilskud på 75.000 kr. pr.

1) barn eller ung i et særligt dagtilbud eller klubtilbud efter §§ 16 og 23,

2) barn eller ung anbragt uden for hjemmet efter § 40, stk. 2, nr. 11, og §§ 42 og 45 og

3) familie i døgnophold efter § 40, stk. 2, nr. 4.

Stk. 7. Beregningen af tilskud efter stk. 6 sker på grundlag af de oplysninger om antallet af børn og unge anbragt uden for hjemmet pr. 31. december 1999, som kommunerne har indberettet til Danmarks Statistiks Bistand til børn og unge, og på grundlag af oplysninger om antallet af børn og unge i særlige dagtilbud og klubtilbud og om antallet af familier i døgnophold pr. 31. december 2000, som kommunerne skal indberette til Socialministeriet.

Stk. 8. I hvert af årene 2002 og 2003 oprettes en pulje på 140 mio. kr., der efter ansøgning fordeles til kommuner, der kan dokumentere særlig høje merudgifter som følge af finansieringsomlægningen. Socialministeren fastsætter efter drøftelse med Kommunernes Landsforening retningslinjerne for udbetaling fra puljen.

Stk. 9. Staten yder forskudsrefusion, jf. § 134 i lov om social service. Refusionsordningen i overgangsordningen m.v. er omfattet af reglerne om regnskabsaflæggelse og revision m.v., der er fastsat efter § 85 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 10. Socialministeren kan fastsætte regler om refusion og tilskud efter stk. 1-8.

    Stk. 11. Københavns og Frederiksberg Kommuner er ikke omfattet af overgangsordningen efter reglerne i stk. 1-9. Indenrigsministeren bemyndiges til i årene 2002 og 2003 at yde Københavns og Frederiksberg Kommuner et særligt tilskud for at afbøde de økonomiske konsekvenser af finansieringsomlægningen, herunder overgangsordningen, for de to kommuner. Indenrigsministeren bemyndiges endvidere til at foretage eventuelle senere efterreguleringer i disse tilskud.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Henrik Dam Kristensen