Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse

 

I medfør af §§ 74 d, stk. 5 og 6, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 12. april 2000, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 284 af 25. april 2001, fastsættes:

Afsnit I

Beregning af ledighedsydelse

Kapitel 1

Indtægter, der indgår i beregningsgrundlaget for ledighedsydelse

§ 1. Ved beregning af ledighedsydelsen medregnes alle arbejdsindtægter, der er indkomstskattepligtige. Har den pågældende i ansættelsesforholdet haft fri kost, logi, fri bil, fri telefon o. lign., medtages værdien heraf ved beregningen af ledighedsydelsen med den skattepligtige værdi af den pågældende ydelse, som skattemyndighederne har fastsat.

Stk. 2. Ved beregningen af ledighedsydelse medregnes endvidere indtægter, der er indkomstskattepligtige, og som træder i stedet for arbejdsindtægter, herunder dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel og dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. Ydelser, som er udbetalt efter lov om børnepasningsorlov eller efter reglerne i kapitel 6 om revalidering i lov om aktiv socialpolitik, medregnes ikke ved beregningen af ledighedsydelse.

Kapitel 2

Beregning af ledighedsydelsen

§ 2. Ledighedsydelsen udgør et beløb, der svarer til det, modtageren i gennemsnit har haft i indtægt efter § 1, i de sidste 3 måneder før overgangen til ledighedsydelse.

Stk. 2. Ledighedsydelsen kan højst udgøre 2.675 kr. om ugen (1. juli 2001), svarende til 91 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

Stk. 3. Perioder, hvor der er udbetalt ydelser efter lov om børnepasningsorlov eller efter reglerne i kapitel 6 om revalidering i lov om aktiv socialpolitik, forlænger perioden efter stk. 1 tilsvarende.

Afsnit II

Fradrag i ledighedsydelse

Kapitel 3

Arbejde og indtægter, der medfører fradrag i ledighedsydelsen

Arbejde

§ 3. Arbejde, der udføres i en periode, hvor den pågældende modtager ledighedsydelse, medfører fradrag i ledighedsydelsen. Dette gælder også arbejde uden for normal arbejdstid og på helligdage.

Stk. 2. Ved arbejde forstås aktiviteter som er nævnt i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om fradrag i dagpenge, orlovsydelse, praktikydelse, uddannelsesgodtgørelse og etableringsydelse.

Selvstændig beskæftigelse

§ 4. Udøvelse af selvstændig beskæftigelse medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Frivilligt, ulønnet arbejde

§ 5. Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås i denne bekendtgørelse arbejde, som en modtager af ledighedsydelse udfører for frivillige organisationer, foreninger eller lignende. Arbejdet skal udføres, uden at den pågældende er underlagt sædvanlige ansættelsesretlige pligter. Frivilligt, ulønnet arbejde kan kun udføres, hvis det foregår i Danmark og ikke har forbindelse med privat erhvervsvirksomhed.

Stk. 2. En modtager af ledighedsydelse kan uden fradrag udføre frivilligt, ulønnet arbejde, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Stk. 3. En modtager af ledighedsydelse kan uden fradrag udføre frivilligt, ulønnet arbejde, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde, i op til 4 timer om ugen. De 4 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Arbejde herudover medfører fradrag. Arbejdet må ikke vedrøre primær drift eller vedligeholdelse.

Stk. 4. En modtager af ledighedsydelse, som udfører frivilligt, ulønnet arbejde, skal skriftligt oplyse kommunen om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation, forening eller lignende, der arbejdes for.

Selvbygger og medbygger

§ 6. Der kan ikke udbetales ledighedsydelse til en person, der som selvbygger eller medbygger deltager i at opføre eller ombygge egen bolig m.v., jf. dog stk. 2. Der kan igen udbetales ledighedsydelse, når den personlige medvirken i byggeriet er ophørt.

Stk. 2. Ved mindre byggearbejder i egen bolig, kan den pågældende fortsat modtage ledighedsydelse. Der sker dog fradrag for de timer, der anvendes på arbejdet.

Stk. 3. Almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig medfører ikke fradrag.

Indtægter

§ 7. Ved indtægter forstås løn, rådighedsløn, honorarer m.v. Indtægterne medfører fradrag, selv om der ikke udføres arbejde i den periode, som indtægterne dækker.

Stk. 2. Indtægter, der træder i stedet for de indtægter, der er nævnt i stk. 1, herunder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og fratrædelsesgodtgørelse, medfører også fradrag.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder anvendelse på både engangsbeløb og løbende indtægter.

Borgerlige ombud og hverv

§ 8. Indtægter, som modtages for at udføre borgerlige ombud og offentlige og private hverv, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 2. Indtægter, som modtages for hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 3. Indtægter, som et medlem af en kommunalbestyrelse og et amtsråd modtager for hverv   efter de kommunale styrelseslove, medfører ikke fradrag.

Stk. 4. Indtægter, som modtages for hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg, medfører ikke fradrag.

Pensioner m.v.

§ 9. Løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som er led i et tidligere ansættelsesforhold, og er af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensionen, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 2. Løbende udbetaling af pension, som har forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 3. Løbende udbetaling af en pension og pensionslignende ydelser til en person, der tidligere har været borgmester, udvalgsformand, rådmand, medlem af Folketinget eller Europaparlamentet m.v., medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 4. Løbende udbetaling fra en tidligere arbejdsgiver af beløb, som kan sidestilles med pension, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Ophavsrettigheder

§ 10. Indtægter fra førsteudsendelse og indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker, film m.v., medfører fradrag. Der skal dog kun ske fradrag, hvis indtægten stammer fra arbejde inden for den pågældendes sædvanlige arbejdsområde, hvor genanvendelser m.v. er normale.

Stk. 2. Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter, royalties og lignende rettigheder medfører ikke fradrag.

Legater

§ 11. Legater medfører fradrag i ledighedsydelsen, hvis der er knyttet en arbejdspligt til legaterne.

Indtægter, der ikke medfører fradrag

§ 12. Der sker ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder:

1)   Kapitalpensioner og kapitalforsikringer.

2)   Indtægter fra opsparings- og forsikringsordninger, herunder livrente, der er uden forbindelse med et arbejdsforhold.

3)   Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og udbetalinger efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

4)   Pension efter ægtefælle eller samlever.

5)   Erstatninger, herunder erstatninger efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

6)   Krigserstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver.

7)   Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.

8)   Invaliditetsydelse samt efterlevelsespension efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

9)   Efterløn efter funktionærlovens § 8, efterindtægt efter kapitel 6 i lov om tjenestemandspension, godtgørelse for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, og funktionærlovens § 2 b m.v., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a og godtgørelse efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v.

10) Indtægter ved salg af erhvervsvirksomhed og fast ejendom.

11) Forpagtningsafgift og indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.

12) Renter, aktieudbytte og lignende, arv, gaver og gevinster.

13) Underholdsbidrag.

§ 13. Tantieme, gratiale, bonus, opsparet søgne-helligdagsbetaling og lignende udbetalinger, som vedrører et arbejdsforhold, medfører ikke fradrag i ledighedsydelsen.

Kapitel 4

Fradrag i ledighedsydelsen

§ 14. Fradrag efter §§ 3-9 og 11 sker på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres eller for den periode, som indtægterne dækker. Fradrag efter § 10 sker på det tidspunkt, hvor indtægterne modtages.

Stk. 2. Fradraget i ledighedsydelsen sker ugevis.

§ 15. Fradrag i ledighedsydelsen sker efter forholdet mellem modtagerens arbejdstid i ugen og 37 timer.

Stk. 2. Får modtageren i en uge løn for flere timer end modtageren har arbejdet, foretages der fradrag med antallet af løntimer.

Stk. 3. Udbetaling af løn, der kan henføres til andre beskæftigelsesperioder, er ikke omfattet af stk. 2.

Stk. 4. Timetallet, der skal ske fradrag for efter §§ 7-11, beregnes ved omregning af indtægterne efter § 17.

§ 16. Fradrag for udøvelse af selvstændig beskæftigelse, jf. § 4, sker for den faktiske tid, som modtageren har brugt på samtlige arbejdsfunktioner knyttet til virksomhedsudøvelsen, herunder administration og transport.

§ 17. Hvis modtagerens arbejdstid ikke kan dokumenteres, beregnes arbejdstiden i ugen ved omregning af nettoindtægten med den gældende omregningssats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Nettoindtægten ved omregning er indtægten i ugen med fradrag af de dokumenterede nødvendige udgifter, der i henhold til gældende skatteregler kan fradrages indtægten før skatteberegning.

Stk. 3. Hvis indtægten ikke er kendt på tidspunktet for arbejdets udførelse, foretages et foreløbigt fradrag i ledighedsydelsen på baggrund af det antal timer, der efter modtagerens oplysninger er brugt på arbejdets udførelse. Når indtægten kendes, skal der foretages omregning efter stk. 1 og 2.

Afsnit III

Ferie med ledighedsydelse

Kapitel 5

Varsling af ferie

§ 18. En person, der ønsker at holde ferie med ledighedsydelse efter § 74 e i lov om aktiv socialpolitik, skal før feriens afholdelse give kommunen besked herom.

Stk. 2. En person, der er ledig og modtager ledighedsydelse, skal senest dagen før feriens begyndelse give kommunen besked om ferien for at kunne få udbetalt ledighedsydelse under ferie. Der kan dog udbetales ledighedsydelse under ferie fra og med den dag, hvor kommunen har fået besked om ferien.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse og overgangsregler

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2001.

Stk. 2. Samtidig ophæves § 2 i bekendtgørelse nr. 31 af 16. januar 1998 om nedsættelse af løntilskud til fleksjob og størrelsen af den månedlige ledighedsydelse.

Stk. 3. Personer, der ved bekendtgørelsens ikrafttrædelse modtager ledighedsydelse med 82 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, får efter ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen udbetalt ledighedsydelse med 91 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

Stk. 4. § 18 finder anvendelse på ferie med ledighedsydelse, der begynder den 1. juli 2001 eller senere.

Socialministeriet, den 7. juni 2001

Henrik Dam Kristensen

/Eva Pedersen