Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om regulering pr. 1. januar 2001 af satser på det sociale område

(Fleksydelse)

 

§ 1

I bilaget til cirkulære nr. 195 af 21. december 2000 om regulering pr. 1. januar 2001 af satser på det sociale område foretages følgende ændring:

 

1. Efter tabel 4 indsættes tabel 4 a i dette cirkulæres bilag 1.

§ 2

Cirkulæret har virkning fra den 1. juli 2001.

Socialministeriet, den 2. juli 2001

Finn Mortensen

/Aksel Meyer


Bilag 1

 

 

TABEL 4 a: Fleksydelse 1)2)

 

kr. årlig

kr. kvartal

1.

Fleksydelsen   (lov § 17, stk. 1) .. .. ....... .................

139.524

-

2.

Fleksydelsesbidrag (lov § 8) 3) . ..... .. ......

-

1.028

1) Satserne gælder fra den 1. juli 2001.

2) Jf. lov nr. 283 af 25. april 2001.

3) Jf. § 12, stk. 4-5 i bkg nr. 524 af 7. juni 2001.