Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen og Kommunalbestyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/852 om kviksølv

I medfør af § 7 a og § 45, stk. 1, § 46, stk. 1, og § 47, jf. § 51 b, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, fastsættes:

§ 1. Miljøstyrelsen udfører de opgaver, som tildeles de nationale kompetente myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/852 af 17. maj 2017 om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008, jf. forordningens artikel 17.

§ 2. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i den i § 1 nævnte forordning i overensstemmelse med forordningens og lovens regler herom, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i forordningens artikel 10, stk. 4 og 6, og artikel 11 i overensstemmelse med reglerne i forordningen og kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2017.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 30. september 2017

Esben Lunde Larsen

/ Claus Torp