Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 71-17 om opholdskommune - handlekommune - forældrekurser - forældrekompetenceundersøgelser

Principafgørelsen fastslår

Et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet, har selvstændig opholdskommune i den kommune, der har truffet afgørelse om anbringelsen. Afgørelser, der angår barnets eller den unges forhold, træffes af barnets selvstændige opholdskommune. Afgørelser, der er målrettet forældremyndighedsindehaveren, træffes af forældremyndighedsindehaverens opholdskommune.

Kommunen skal træffe afgørelse om støtte til forældremyndighedsindehaverne efter servicelovens § 54, stk. 2, når et barn eller en ung er anbragt uden for hjemmet. Formålet er at medvirke til at løse de problemer, der har været årsag til anbringelsen og at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen.

En afgørelse kan efter sit indhold rette sig mod både barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren. Der er en formodning for, at afgørelsen angår barnets eller den unges forhold, medmindre det er helt åbenbart, at afgørelsen altovervejende er målrettet forældremyndighedsindehaveren.

Kurser, der sigter mod at forbedre forældreevnen, forældrekompetenceundersøgelser, samspilsundersøgelser og lignende anses for overvejende at rette sig mod barnet eller den unge. Formålet er at afdække og så vidt muligt afhjælpe årsagerne til barnets eller den unges vanskeligheder. Det er derfor væsentligt for kontinuiteten i anbringelsen og indsatsen overfor barnet eller den unge, at indsatsen tilrettelægges af den kommune, der er ansvarlig for anbringelsen.

I en konkret sag har barnets selvstændige opholdskommune truffet afgørelse om afslag på kursus i udvikling af forældreevnen samt kursus i opdragelse og motivation mv. overfor forældremyndighedsindehaveren, jf. servicelovens § 54, stk. 2. Kommunens afgørelse blev alene påklaget til Ankestyrelsen i forhold til, om barnets selvstændige opholdskommune havde kompetence til at træffe afgørelsen, når barnet og forældremyndighedsindehaveren ikke havde samme opholds- og handlekommune.

Ankestyrelsen finder, at kurser, der har til formål at udvikle forældremyndigheds-indehaverens forældreevner i forhold til barnet, overvejende retter sig mod barnet og barnets forhold. Ankestyrelsen finder på den baggrund, at barnets selvstændige opholdskommune har kompetence til at træffe afgørelse efter servicelovens § 54, stk. 2.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvilken kommune, der har kompetence til at træffe afgørelse om anden støtte til forældremyndighedsindehaveren efter servicelovens § 54, stk. 2, når barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren ikke har samme opholds- og handlekommune, og støtten ydes til forældremyndighedens indehaver, men relaterer sig til barnet.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016.

§ 9a, stk. 4 om opholds- og handlekommune, når et barn eller en ung er anbragt uden for hjemmet

Lov om social service, serviceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016. Senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017.

§ 54, stk. 2 om anden støtte til forældremyndighedsindehaverne

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning nr. 9007 af 7. januar 2014 om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Pkt. 121, om forholdet mellem barnets og forældremyndighedsindehaverens

opholdskommune

Pkt. 377, om anden støtte til forældrene

Vi har desuden anvendt Vejledning nr. 9564 af 9. juni 2017 til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven)

Pkt. 332, om børn og unge anbragt uden for hjemmet efter servicelovens kapitel 11

Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om afslag på kurser i forældreevne, forældreudvikling, opdragelse og motivation samt kursus i at være forælder. X Kommune afgjorde sagen den 12. oktober 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

X Kommune har kompetence til at træffe afgørelse om støtte til dig efter servicelovens § 54, stk. 2

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Vi kritiserer, at kommunen ikke har partshørt dig forud for afgørelsen. Fejlen har ikke betydning for vores afgørelse.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at afgørelser, der er målrettet forældremyndighedsindehaveren, skal træffes af forældremyndighedsindehaverens opholdskommune. Afgørelser, der vedrører barnets eller den unges forhold, skal træffes af barnets eller den unges selvstændige opholdskommune. Dette er nødvendigt for at sikre kontinuiteten i indsatsen overfor barnet eller den unge.

Vi vurderer, at kurser i udvikling af din forældreevne relaterer sig til Y og Y’s forhold. X kommune har derfor kompetence til at træffe afgørelse herom efter servicelovens § 54, stk. 2.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi forstår din klage således, at du alene klager over, at afgørelsen er truffet af X Kommune og ikke Z Kommune. Du gør gældende, at X Kommune ikke har kompetence til at træffe afgørelse over for dig, da du har bopæl i Z Kommune. Det er din opfattelse, at afgørelsen burde være truffet af Z Kommune.

Vi lægger vægt på, at Y har været anbragt uden for hjemmet siden den 26. maj 2014, og at X kommune er opholdskommune for Y. Det fremgår af sagen, at du til møde på kommunen den 12. februar 2016 har søgt om kursus i forældreevne, kursus i forældreudvikling, kursus i opdragelse og motivation og kursus i at være forælder.

Vi lægger afgørende vægt på, at du har søgt om kurser, der har til formål at udvikle dine forældreevner i forhold til Y, og som derfor relaterer sig til Y. Der er dermed ikke tale om støtte, der alene er målrettet dig som forældremyndighedsindehaver, men derimod støtte, der relaterer sig til Y og Y’s forhold.

Vi finder på den baggrund, at kurser i udvikling af din forældreevne i forhold til Y relaterer sig til Y’s forhold, og at Y’s handle- og opholdskommune derfor skal træffe afgørelse herom. X Kommune har således kompetence til at træffe afgørelse i sagen efter servicelovens § 54, stk. 2.

Vi bemærker, at vi med denne afgørelse ikke har taget stilling til, hvorvidt du er berettiget til kursus i forældreevne, kursus i forældreudvikling, kursus i opdragelse og motivation og kursus i at være forælder, men alene har taget stilling til, hvilken kommune, der har kompetence til at træffe afgørelse.

Om reglerne

Er et barn eller en ung under 18 år anbragt uden for hjemmet, får barnet eller den unge selvstændig opholdskommune i den kommune, som har truffet afgørelse om anbringelsen efter kapitel 11 i lov om social service. Barnets eller den unges selvstændige opholdskommune træffer afgørelser vedrørende barnets eller den unges forhold. Afgørelser, der er målrettet forældremyndighedsindehaveren, træffes af forældre-myndighedsindehaverens opholdskommune.

Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om støtte til forældremyndighedsindehaverne efter servicelovens § 54 stk. 1, efter servicelovens § 52, stk. 3, eller efter anden lovgivning, når et barn eller en ung er anbragt uden for hjemmet. Støtten skal så vidt muligt medvirke til at løse de problemer, der har været årsag til anbringelsen med henblik på at støtte forældremyndighedsindehaverne i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen. Dette følger af servicelovens § 54, stk. 2.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Du kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager på møde på www.ast.dk