Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 485 af 25. maj 2016 om slæbning af køretøjer foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 3, ændres »slæbte« til: »slæbende«.

2. § 21, stk. 1, affattes således:

»Overtrædelse af § 1, stk. 2 og 3, § 3, stk. 1, § 4, stk. 2-7, § 5, 3. pkt., §§ 6-11, § 12, stk. 1, § 14, stk. 1, 2. pkt., § 15, stk. 1-4 og stk. 6, § 16, stk. 1-4, §§ 17-19, samt overtrædelse af særlige vilkår fastsat af politiet efter § 14, stk. 1, straffes med bøde.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 21. september 2017

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted