Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav

I medfør af § 5, stk. 4, i lov nr. 1867 af 29. december 2015 om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter fastsættes:

§ 1. Borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav, som anlægges ved, appelleres eller henvises til følgende retter, skal ikke anlægges eller behandles på domstolenes sagsportal: Retten i Hjørring, Retten i Aalborg, Retten i Randers, Retten i Holstebro, Retten i Herning, Retten i Aarhus, Retten i Kolding, Retten i Esbjerg, Retten i Sønderborg, Retten på Bornholm, Retten i Holbæk, Retten i Odense, Retten i Svendborg, Københavns Byret, Retten i Glostrup, Retten i Nykøbing Falster, Retten i Næstved, Retten i Roskilde, Retten i Hillerød, Retten i Helsingør, Retten i Lyngby, Retten på Frederiksberg, Østre Landsret, Sø- og Handelsretten og Højesteret. I disse sager finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. I sager, som appelleres eller henvises til Vestre Landsret fra de i stk. 1 nævnte retter, finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Vestre Landsret kan bestemme, at sager, der appelleres eller henvises efter stk. 2, alligevel skal behandles på domstolenes sagsportal.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. september 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1171 af 21. september 2016 om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav ophæves.

Domstolsstyrelsen, den 18. september 2017

Charlotte Münter

/ Laila Lindemark