Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2017)

Sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis

(Lovforslag nr. L 57)

Med lovforslaget implementeres den aftale, som Venstre-regeringen indgik den 8. november 2016 med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i tilknytning til satspuljeaftalen 2017-2020 om at etablere en fireårig forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Formålet med forsøgsordningen er at etablere en bredere ramme for brug af medicinsk cannabis fremstillet til den enkelte patient, så patienter med bestemte behandlingsindikationer kan behandles med medicinsk cannabis ordineret af en læge. Herved kan nogle af de patienter, der selvmedicinerer sig med ulovlige produkter, få et lovligt alternativ, ligesom anvendelsen kan ske i mere sikre rammer inden for sundhedsvæsnet.

Lægemiddelstyrelsen udarbejder en vejledning, der kan understøtte lægerne i behandlingen med medicinsk cannabis. Lægen skal lade patienten indgå aktivt i beslutningen om at iværksætte behandling med medicinsk cannabis. Dog vil det altid være den ordinerende læge, der med inddragelse af patienten beslutter, hvornår medicinsk cannabis skal anvendes i behandlingen.

Den cannabis, der kan indgå i forsøgsordningen, kan importeres fra udlandet, men også dyrkes her i landet. Der iværksættes således en særordning parallelt med forsøgsordningen, der giver private producenter mulighed for at udvikle og dyrke rent og standardiseret cannabis egnet til medicinsk brug i Danmark.

Idet forsøgsordningen omhandler behandling med cannabisprodukter, som ikke har en markedsføringstilladelse, har det været væsentligt at etablere en ordning, som til trods herfor, understøtter patientsikkerheden bedst muligt. Derfor fastsættes ud over krav til de produkter, som bliver omfattet af ordningen, også krav til dyrkning, forarbejdning og fremstilling, samt import distribution, ordination og udlevering.

Det er apotekerne og sygehusapotekerne, der forestår fremstillingen og udleveringen af cannabisprodukterne.

Der vil i forsøgsperioden blive foretaget en evaluering af ordningen med henblik på politisk stillingtagen til en eventuelt permanent ordning med cannabis til medicinsk brug, herunder mulighederne for fortsat dyrkning af cannabis til medicinsk brug i Danmark.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.