Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

§ 1

I bekendtgørelse nr. 815 af 21. juni 2017 om kørekort foretages følgende ændringer:

1. § 77, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og kørekort med kørelærergodkendelse udstedes i henhold til de i bilag 8, afsnit III, fastsatte retningslinjer.«

2. § 89 affattes således:

»§ 89. Personer, der har måttet aflevere deres kørekort til politiet i medfør af færdselslovens § 60 d, § 63, stk. 7, eller § 66 a, stk. 4, 1. pkt., kan ansøge om at få udstedt et nyt kørekort med angivelse af de kategorier, som vedkommende har ret til at føre.

Stk. 2. Indehaveren af et kørekort med kode om, at der alene kan føres køretøjer, hvori der er installeret en alkolås, som er godkendt til anvendelse i alkolåsordningen, kan efter alkolåsperiodens udløb ansøge om at få kørekortet ombyttet til et kørekort uden kode om alkolås. Udlevering af det nye kørekort kan først ske, når ansøgeren har afleveret sit tidligere udstedte alkolåskørekort til kommunen.

Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1 og 2 kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor i Danmark ansøgeren har bopæl. Ansøgeren skal hos kommunen udfylde underskriftsrubrikken i et stamkort.

Stk. 4. Ansøgning efter stk. 1 og 2 skal vedlægges et fotografi, jf. § 3, stk. 2. Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4, stk. 1-5. Bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 6, samt § 5 finder tilsvarende anvendelse.«

3. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

4. Bilag 8 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

5. Bilag 9 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2017.

Stk. 2. Indehaveren af et kørekort, som inden den 1. oktober 2017 har fået udstedt et kørekort med kode om, at retten til at føre lille knallert er frakendt, kan efter frakendelsestidens udløb ansøge om at få kørekortet ombyttet til et kørekort uden denne kode.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 27. september 2017

Carsten Falk Hansen

/ Jesper Høgh Bach


Bilag 1

»Bilag 1

Bestemmelser om kørekortets udseende og indhold mv.

I. Kørekortmodel

Kørekort udstedes som EU-model i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december om kørekort som ændret ved Kommissionens direktiv 2011/94/EU af 28. november 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EU-tidende 2011 nr. L 314, side 31).

II. Kørekortets udseende og indhold

Kørekortet har to sider.

1) Kørekortets forside

I forsidens øverste venstre hjørne findes udstedelseslandets nationalitetsmærke i et blåt rektangel med 12 omliggende gule stjerner. Det danske nationalitetsmærke er DK. Øverst i forsidens midte er ordet »kørekort« trykt i blåt med store bogstaver. I forsidens øverste højre hjørne er ordet »Danmark« trykt i blåt med store bogstaver. I forsidens venstre midte findes et fotografi af indehaveren. I forsidens baggrund findes dels betegnelsen »EU-model«, dels betegnelsen »kørekort« affattet på samtlige øvrige sprog i Den Europæiske Union.

Kørekortets dataindhold er på forsiden anført i punktform med følgende indhold:

1. Indehaverens efternavn.

2. Indehaverens fornavn(e).

3. Indehaverens fødselsdato og fødested.

Fødestedet angives alene som fødelandet.

4a. Kørekortets udstedelsesdato.

Den anførte dato er udstedelsestidspunktet for selve dokumentet. Udstedelsesdatoer for eventuelt tidligere erhvervede kategorier er anført i kolonne 10 på kørekortets bagside.

4b. Kørekortets udløbsdato.

Den anførte dato er udløbstidspunktet for selve dokumentet. Der kan for en eller flere kategorier mv. eventuelt være fastsat andre (tidligere) udløbsdatoer. Disse er anført på kørekortets bagside.

4c. Navnet på den udstedende myndighed.

Kørekort udstedes i Danmark af Rigspolitiet.

4d. Indehaverens personnummer.

5. Kørekortets nummer.

6. Foto af indehaveren.

7. Indehaverens underskrift

8. Bopæl (Feltet anvendes ikke i Danmark)

9. Angivelse af hvilke kategorier kørekortet giver indehaveren ret til at føre.

2) Kørekortets bagside

I bagsidens øverste venstre hjørne er der som punkt 13 afsat et særligt felt, der kan anvendes af udenlandske kørekortmyndigheder til at påføre kørekortet forskellige administrative anmærkninger i tilfælde, hvor indehaveren bosætter sig i en anden EU-medlemsstat. Feltet anvendes ikke i Danmark.

I bagsidens venstre hjørne er der som punkt 14 afsat et særligt felt, der kan anvendes af den udstedende medlemsstat til at påføre kørekortet forskellige administrative anmærkninger. Feltet anvendes ikke i Danmark.

I bagsidens højre side findes forklaringer til punkterne 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c og 5 på kørekortets forside samt kolonnerne 10, 11 og 12 på kørekortets bagside.

Kørekortets dataindhold er på bagsiden anført i kolonneform med følgende indhold:

9. Kørekortkategorier.

Kørekortkategorierne er angivet dels ved bogstaver, således kategorierne AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, LK og TM dels ved billedillustrationer.

10. Udstedelsesdatoen for hver enkelt kategori.

11. Udløbsdatoen for hver enkelt kategori.

12. Supplerende oplysninger samt eventuelle vilkår og begrænsninger i kørekortet.

Kolonne 12 omfatter tillige det store felt nederst på kørekortets bagside.

«


Bilag 2

»Bilag 8

Bestemmelser om vilkår, begrænsninger og rettigheder i kørekort

I. Fælles bestemmelser

Koderne i dette bilag angiver vilkår, begrænsninger og rettigheder for indehavere af kørekort og anføres i kørekortets rubrik 12. Efter koden anføres i parentes endvidere datoen for rettighedens udløb, hvis denne er en anden end den, der gælder for kategorien.

Den kompetente myndighed, jf. § 130, træffer afgørelse om, hvilke koder der skal anvendes ved udstedelsen af kørekort.

II. EU-harmoniserede koder

Koderne i dette afsnit er angivet i overensstemmelse med det under EU fastsatte fællesharmoniserede kodesystem.

Koderne i dette afsnit og de dermed følgende vilkår og/eller begrænsninger har gyldighed i EU-medlemsstater og EØS-lande (Island, Liechtenstein og Norge).

Koderne 73-81 anvendes ved ombytning af kørekort udstedt i EU-medlemsstater eller EØS-lande, i det omfang det pågældende kørekort indeholder en underkategori af køretøjer i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort. Underkategorierne er anført i parentes efter kodens indhold i kolonnen »Betydning«.

Fører (lægelige årsager):

Koder og underkoder
Betydning
01
Synskorrektion og/eller beskyttelse
01.01
Briller
01.02
Kontaktlinse(r)
01.03
(Ophævet)
01.04
(Ophævet)
01.05
Øjenklap
01.06
Briller eller kontaktlinser
01.07
Specifikke optiske hjælpemidler
02
Høreapparat/kommunikationshjælp
02.01
(Ophævet)
02.02
(Ophævet)
03
Arm- eller benprotese/-ortese
03.01
Armprotese/-ortese
03.02
Benprotese/-ortese
05
(Ophævet)

 

Køretøjstilpasninger:

Koder og underkoder
Betydning
10
Tilpasset gearkasse
10.01
(Ophævet)
10.02
Automatisk valg af udvekslingsforhold
10.03
(Ophævet)
10.04
Tilpasset transmissionskontrolenhed
10.05
(Ophævet)
15
Tilpasset kobling
15.01
Tilpasset koblingspedal
15.02
Håndbetjent kobling
15.03
Automatisk kobling
15.04
Foranstaltning til at forebygge blokering eller betjening af koblingspedal
20
Tilpasset bremsesystemer
20.01
Tilpasset bremsepedal
20.02
(Ophævet)
20.03
Bremsepedal til venstre fod
20.04
Bremsepedal med glideskinne
20.05
Vippebremsepedal
20.06
Håndbetjent bremse
20.07
Bremsebetjening med en maksimal kraft på … N (*) (eksempelvis: ”20.07(300 N)”)
20.08
(Ophævet)
20.09
Tilpasset parkeringsbremse
20.10
(Ophævet)
20.11
(Ophævet)
20.12
Foranstaltning til at forebygge blokering eller betjening af bremsepedal
20.13
Knæbetjent bremse
20.14
Bremsesystembetjening understøttet ved ydre påvirkning
25
Tilpasset speedersystem
25.01
Tilpasset speederpedal
25.02
(Ophævet)
25.03
Vippespeederpedal
25.04
Håndbetjent speeder
25.05
Knæbetjent speeder
25.06
Speederbetjening understøttet ved ydre påvirkning
25.07
(Ophævet)
25.08
Speederpedal placeret i venstre side
25.09
Foranstaltning til at forebygge blokering eller betjening af speederpedal
30
(Ophævet)
31
Tilpasninger af pedaler og beskyttelsesmekanismer til pedaler
31.01
Ekstra sæt af parallelle pedaler
31.02
Pedaler i (eller næsten i) samme niveau
31.03
Foranstaltning til at forebygge blokering eller betjening af speeder- og bremsepedaler, når pedalerne ikke er fodbetjente
31.04
Hævet gulv
32
Kombinerede driftsbremse- og speedersystemer
32.01
Speeder og driftsbremse som kombineret system betjent med én hånd
32.02
Speeder og driftsbremse som kombineret system betjent ved ydre påvirkning
33
Kombinerede driftsbremse-, speeder- og styringssystemer
33.01
Speeder, driftsbremse og styringssystem som et kombineret system, der betjenes ved ydre påvirkning med én hånd
33.02
Speeder, driftsbremse og styringssystem som et kombineret system, der betjenes ved ydre påvirkning med to hænder
35
Tilpassede betjeningsapparater (lyskontakter, vinduesvisker/-vasker, horn, retningsvisere osv.)
35.01
(Ophævet)
35.02
Betjeningsapparaterne kan betjenes uden at slippe styretøjet
35.03
Betjeningsapparaterne kan betjenes uden at slippe styretøjet med venstre hånd
35.04
Betjeningsapparaterne kan betjenes uden at slippe styretøjet med højre hånd
35.05
Betjeningsapparaterne kan betjenes uden at slippe styretøjet samt speeder- og bremsesystemet
40
Tilpasset styring
40.01
Styring med en maksimal betjeningskraft på … N (*) (eksempelvis: ”40.01(140 N)”)
40.02
(Ophævet)
40.03
(Ophævet)
40.04
(Ophævet)
40.05
Tilpasset rat (større/tykkere rat, rat med mindre diameter osv.)
40.06
Tilpasset ratposition
40.07
(Ophævet)
40.08
(Ophævet)
40.09
Fodbetjent styring
40.10
(Ophævet)
40.11
Hjælpemiddel monteret på rattet
40.12
(Ophævet)
 
40.13
(Ophævet)
40.14
Alternativt tilpasset styringssystem betjent med én hånd/arm
40.15
Alternativt tilpasset styringssystem betjent med to hænder/arme
42
Ændret udsynsudstyr bagud/til siden
42.01
Tilpasset anordning til udsyn bagud
42.02
(Ophævet)
42.03
Ekstra indvendig anordning, som muliggør udsyn til siden
42.04
(Ophævet)
42.05
Anordning til udsyn, som dækker den blinde vinkel
42.06
(Ophævet)
43
Førersædeindstillinger
43.01
Førersæde i en højde med normalt udsyn og i normal afstand fra rat og pedaler
43.02
Førersæde tilpasset kropsformen
43.03
Førersæde med sidestøtte for øget siddestabilitet
43.04
Førersæde med armlæn
43.05
(Ophævet)
43.06
Tilpasning af sikkerhedsseler
43.07
Sikkerhedssele af en type, som giver god stabilitet
44
Tilpasning af motorcykel (underkode skal anvendes)
44.01
Kombineret betjening af begge bremser
44.02
Tilpasset forhjulsbremse
44.03
Tilpasset baghjulsbremse
44.04
Tilpasset speeder
44.05
(Ophævet)
44.06
(Ophævet)
44.07
(Ophævet)
44.08
Sædehøjde, som giver føreren mulighed for siddende at have begge fødder på jorden samtidig og holde motorcyklen i balance ved stop og standsning
44.09
Maksimal betjeningskraft til forhjulsbremse … N (*) (eksempelvis 44.09(140 N))
44.10
Maksimal betjeningskraft til baghjulsbremse … N (*) (eksempelvis 44.10 (240 N))
44.11
Tilpassede fodhvilere
44.12
Tilpassede håndtag
45
Motorcykel kun med sidevogn
46
Kun trehjulede motorcykler
47
Begrænset til køretøjer med flere end to hjul, der ikke kræver, at føreren skal holde balancen ved start, stop og standsning
50
Begrænset til bestemt køretøj/stelnummer (køretøjets identifikationsnummer – KIN)
 
Bogstaver, der anvendes i kombination med kode 01 til 44 til yderligere specifikation:
a venstre
b højre
c hånd
d fod
e midten
f arm
g tommelfinger
Koder for begrænset kørsel:
61
Begrænset til kørsel i dagtimer (f. eks. en time efter solopgang til en time før solnedgang)
62
Begrænset til kørsel inden for en radius af … km fra kørekortindehaverens bolig eller kun inden for by/region
63
Begrænset til kørsel uden passagerer
64
Begrænset til kørsel med en hastighed på højst … km/t
65
Begrænset til kørsel under ledsagelse af en person med kørekort af mindst en tilsvarende kategori
66
Begrænset til kørsel uden påhængskøretøj
67
Ingen kørsel på motorvej
68
Ingen alkohol
69
Begrænset til kørsel med køretøj, der er udstyret med en alkolås i overensstemmelse med EN 50436. En udløbsdato kan angives (eksempelvis: ”69” eller ”69(1.1.2016)”)

 

Forvaltning:

Koder
Betydning
70
Ombyttet kørekort nr. … udstedt af … (for tredjelande EU/FN-mærke, f. eks. 70.0123456789. NL)
71
Duplikat af kørekort nr. …(for tredjelande EU/FN-mærke, f. eks. 71.987654321. HR)
73
Begrænset til kategori B-køretøjer og quadricykler med motor (B1)
78
Begrænset til køretøjer med automatgear
79
(…) Begrænset til køretøjer, som opfylder de i parentes anførte specifikationer i forbindelse med anvendelse af artikel 13, i direktiv 2006/126/EF
79.01
Begrænset til tohjulede køretøjer med eller uden sidevogn
79.02
Begrænset til kategori AM-køretøjer, trehjulede og lette quadricykler
79.03
Begrænset til trehjulede motorcykler
79.04
Begrænset til trehjulede motorcykler, hvortil der kobles et påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på ikke over 750 kg
79.05
Kategori A1-motorcykler med et forhold mellem effekt og vægt på over 0,1 kW/kg
79.06
Kategori B/E-køretøjer, hvor påhængskøretøjets tilladte totalmasse overstiger 3.500 kg
80
Begrænset til indehavere af kørekort til kategori A-køretøjer, trehjulede motorcykler, der endnu ikke er fyldt 24 år
81
Begrænset til indehavere af kørekort til kategori A-køretøjer, tohjulede motorcykler, der endnu ikke er fyldt 21 år
95
Fører, der er indehaver af et kvalifikationsbevis, som opfylder kravet om erhvervskvalifikationer i direktiv 2003/59/EF indtil … (eksempelvis 95(01.01.12))
96
Kategori B-køretøjer, hvortil der er koblet et påhængskøretøj, hvis tilladte totalmasse overstiger 750 kg, hvor den tilladte totalmasse af en sådan kombination overstiger 3.500 kg, men ikke overstiger 4.250 kg
97
Ikke godkendt til at føre et kategori C1-køretøj, der falder inden for anvendelsesområdet for Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparat inden for vejtransport 1)

1) EU-tidende 1985, nr. L 370 af 31. december 1085, side 8.

III. Nationale koder

Koderne angivet i dette afsnit har alene gyldighed i Danmark.

Kode
Betydning
100
Indehaveren er alene berettiget til at føre motorcykler uden sidevogn
107
Indehaveren er alene berettiget til at føre køretøjer, hvori der er installeret en alkolås, som er godkendt til anvendelse i alkolåsordningen
125
Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel
126
Indehaveren er berettiget til at føre tohjulet motorcykel uden sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,16 kW/kg. Det er samtidig en betingelse, at motorcyklen har en motoreffekt på højst 25 kW. Indehaveren er endvidere berettiget til at føre tohjulet motorcykel med sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,16 kW/kg
130
Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW, indtil den pågældende er fyldt 22 år og har mindst 2 års erfaring fra kategori A2
135
Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel med en effekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW indtil det fyldte 24. år
136
Indehaveren er indtil det fyldte 20. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (A2)
137
Indehaveren er alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, indtil den pågældende er fyldt 22 år og har mindst 2 års erfaring fra kategori A2 (A)
138
Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (A)
139
Indehaveren er indtil det fyldte 20. år alene berettiget til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (A2)
140
Indehaveren er alene berettiget til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse, indtil den pågældende er fyldt 22 år og har mindst 2 års erfaring fra kategori A2 (A)
141
Indehaveren er indtil det fyldte 18. år alene berettiget til at føre køretøjer betinget af ledsaget kørsel i overensstemmelse med forsøgsordning om kørekort til 17-årige
150
Indehaveren skal anvende briller eller kontaktlinser under kørsel med køretøjer i kategorierne C1, C, C1/E, C/E, D1, D, D1/E, D/E, ved kørsel med køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, samt i forbindelse med virksomhed som kørelærer
175
(Ophævet)
176
(Ophævet)
180
Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet eller politiet (kategori C)
181
Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet eller politiet (kategori D)
182
Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til som mekaniker eller lignende, eller når kørekortet er til brug ved uddannelse som mekaniker eller lignende, at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (kategori C)
183
Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til som mekaniker eller lignende, eller når kørekortet er til brug ved uddannelse som mekaniker eller lignende, at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (kategori D)
184
Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (C)
185
Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (D)
187
Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret,
hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (kategori C/E)
188
Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret,
hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (kategori D/E)
200
(Ophævet)
225
Indehaveren er alene berettiget til at føre traktor i forbindelse med kørsel som omhandlet i § 3 i lov om registrering af køretøjer
250
Indehaveren har gennemgået kursus i nødhjælp
400
Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B
425
Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D
426
Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D1
450
Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategorierne B og D
451
Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategorierne B og D1
500
Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategori AM, A1, A2 og A
525
Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategori B
550
Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategorierne B, B/E, C1, C, C1/E, C/E, D1, D, D1/E og D/E

 

«


Bilag 3

»Bilag 9

Bestemmelser om kurser i færdselsrelateret førstehjælp

I. Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter vedkommende i stand til at yde førstehjælp ved trafikulykker.

II. Uddannelsesmål

Ved kursets afslutning skal kursisten kunne:

– handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade,

– yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn,

– yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker, og

– forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

III. Kursustyper

Ansøgere, der ønsker kørekort til lille knallert, skal gennemgå det færdselsrelaterede førstehjælpskursus for unge knallertførere, og øvrige førstegangserhververe af kørekort skal gennemgå et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

IV. Omfang

Kurserne omfatter 8 timers undervisning indeholdende førstehjælp i basal genoplivning (4 timer) og færdselsrelateret førstehjælp (4 timer) eller færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertførere (4 timer).

V. Gennemførelse

Undervisningen i færdselsrelateret førstehjælp skal være gennemført i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner for basal genoplivning og færdselsrelateret førstehjælp.

Undervisningen skal forestås af instruktører registrering ved Dansk Førstehjælpsråd.

Undervisningen skal have en handlingsorienteret og praktisk tilgangsvinkel. Case- og færdighedsundervisning skal opbygges omkring typiske ulykkes- og skadestyper på et skadested relateret til færdselsområdet.

Det færdselsrelaterede førstehjælpskursus skal indeholde elementer af forebyggende karakter for at give kursisten viden om de ulykkesforebyggende tiltag, der kan indarbejdes i kørekortindehaverens anvendelse af køretøjet.

VI. Kursusbevis

Efter gennemførelse af et færdselsrelateret førstehjælpskursus udsteder instruktøren et kursusbevis.

«