Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ej medhold

J. nr. 2017-6810-11155

En mand klagede over, at en svømmehal søgte en kvindelig livreddervikar. Han mente, at dette var udtryk for forskelsbehandling pga. køn. Annoncen, som var delt på Facebook af en medarbejder i svømmehallen, var i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Klager fik derfor medhold i denne del af klagen.

Klager henvendte sig til indklagede om stillingen, men undlod at søge den. Det fremgik imidlertid ikke af den fremlagte korrespondance mellem klager og indklagede, at klager skulle være blevet oplyst om, at hans køn var en hindring for at komme i betragtning til stillingen. Nævnet vurderede herefter, at klager uanset annoncens ordlyd ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af køn i forbindelse med sin henvendelse om stillingen.

Klager fik derfor ikke medhold i denne del af klagen.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at den indklagede kommune søgte en kvindelig livreddervikar til en kommunal svømmehal.

Klagen drejer sig endvidere om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med klagers henvendelse til indklagede om stillingen.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at den indklagede kommune i et stillingsopslag søgte en kvindelig livreddervikar til en svømmehal.

Den indklagede kommune handlede derimod ikke i strid med ligebehandlingsloven ved klagers henvendelse til indklagede om stillingen.

Sagsfremstilling

Klager, der er mand, klagede over en stillingsannonce fra en svømmehal i den indklagede kommune.

Stillingsannoncen var delt på Facebook af en medarbejder i svømmehallen.

Af medarbejderens opslag på Facebook fremgik følgende: ”[X] svømmehal søger kvindelige vikarer. DEL :)”

”Kvindelig vikar-livredder søges

Krav til stilling: skal kunne bestå erhvervslivredderprøven. Send os en mail på [svømmehallens e-mailadresse]

Med venlig hilsen [X] Svømmehal”

Klager kontaktede medarbejderen på Facebook i anledning af annoncen. Af korrespondancen fremgik følgende:

Medarbejderen: ”Skal jeg svare på det? Omklædningsrummene er delt op i dame og herre! ”

Klager: ”det er diskrimination ifølge lovgivningen uanset hvilke argumenter du kommer med, er anmeldt til ligestillingsrådet”

Klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 10. februar 2017.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn.

Han er uddannet svømmelærer og livredder. Han var derfor interesseret i at søge en stilling som den opslåede. Det fremgik imidlertid af stillingsannoncen, at indklagede kun ønskede kvindelige ansøgere.

Klager forsøgte forgæves at indgå i en dialog om opslaget med den medarbejder, der havde slået stillingen op på Facebook. Medarbejderen oplyste, at stillingen kun kunne søges af kvinder, og han undlod derfor at søge stillingen. Klager har ikke mulighed for at fremlægge hele korrespondancen med medarbejderen på Facebook. Han har ikke længere adgang til korrespondancen, da profilerne efterfølgende er blevet blokeret i forhold til hinanden.

Indklagede gør gældende, at der ikke er sket forskelsbehandling på grund af køn.

Kommunens svømmehal er en institution, som i sagens natur har behov for ansatte af begge køn for at kunne servicere kunderne optimalt.

Personalet har ansvar for, at der løbende bliver fyldt op med sæbe og badefaciliteterne. Personalet hjælper også ved problemer med garderobeskabe, yder førstehjælp ved mindre uheld i omklædningsrummet samt hjælper børn med omklædning og bad inden adgang til svømmebassinnet. Det er derfor nødvendigt at have et vist antal mandlige og kvindelige medarbejdere for at kunne dække disse opgaver i hele svømmehallens åbningstid.

På tidspunktet for jobopslaget manglede svømmehallen kvindelige medarbejdere til at udføre de beskrevne opgaver i kvindernes badefaciliteter. En medarbejder i svømmehallen delte opslaget på Facebook uden ledelsens forudgående godkendelse. Opslaget blev fjernet, da man blev opmærksom på den uønskede signalværdi, opslaget gav.

Klager har ikke henvendt sig til svømmehallens ledelse eller søgt stillingen. Hvis han havde henvendt sig til ledelsen, ville han være blevet opfordret til sende en ansøgning, da svømmehallen løbende har behov for medarbejdere af begge køn.

Erfaringsmæssigt tiltrækker jobbet som livredder flest mandlige ansøgere. Da svømmehallen i januar 2017 opslog en fuldtidsstilling som livredder, var kun 4 ud af 17 ansøgere således kvinder. Svømmehallen valgte dengang at ansætte en mand, selvom det af hensyn til vagtplanlægningen havde været mere hensigtsmæssigt at ansætte en kvindelig medarbejder. Aktuelt er der ansat 14 mænd og 10 kvinder som livreddere i svømmehallen. Det er derfor indklagedes opfattelse, at der ikke sker forskelsbehandling på grund af køn.

Det var alene hensigten med opslaget at gøre potentielt kvindelige ansøgere opmærksomme på, at der var mulighed for et job i svømmehallen. Kommunen har taget den uheldige formulering til efterretning og vil fremadrettet sikre, at man i stillingsopslag angiver, at man gerne vil modtage ansøgninger fra begge køn.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at det ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Det fremgik af annoncen, at svømmehallen i den indklagede kommune søgte en kvindelig livreddervikar.

Annoncen var efter sit indhold udformet af svømmehallen og blev delt på Facebook af en medarbejder, som handlede på indklagedes vegne. Opslaget på Facebook må sidestilles med annoncering i ligebehandlingslovens forstand.

Indklagede har herved handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Klager får derfor medhold i denne del af klagen.

Nævnet kan ikke tilkende klager en godtgørelse for overtrædelse af annonceringsbestemmelsen.

Det fremgår endvidere af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelse.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Det er ubestridt, at klager undlod at søge stillingen som livreddervikar.

Det fremgår ikke af det fremlagte uddrag af korrespondancen mellem klager og en medarbejder hos indklagede, at klager ved sin henvendelse om stillingen blev oplyst om, at hans køn var en hindring for at komme i betragtning til stillingen.

På denne baggrund og efter indklagedes oplysninger om kønssammensætningen i svømmehallens livredderstab vurderer nævnet, at klager uanset ordlyden af stillingsannoncen ikke har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er sket forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med hans henvendelse om stillingen.

Klager får derfor ikke medhold i denne del af klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 2, om lovens anvendelsesområde

§ 2, om forbud mod forskelsbehandling

§ 6, om forbud mod annoncering efter personer af et bestemt køn

§ 16 a om delt bevisbyrde

<2017-6810-11155>