Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold

J. nr. 2016-6810-55565

En mand blev afskediget fra en lille skole under sin hustrus graviditet. Skolen havde kendskab til graviditeten. Afskedigelsen var begrundet i et faldende elevtal. Skolen var lukningstruet, da normeringen var faldet til 8 elever, hvilket var under lovens mindstekrav. Manden varetog undervisningen på skolen sammen med ejeren, der ud fra økonomiske og ressourcemæssige hensyn havde vurderet, at det som følge af det faldende elevtal ville være tilstrækkeligt med én underviser. Skolen havde i tilstrækkelig grad løftet bevisbyrden for, at de ved beslutningen om at afskedige manden hverken helt eller delvist lagde vægt på graviditet eller forventet orlov. Manden fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn ved afskedigelse under hustrus graviditet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget under sin hustrus graviditet.

Sagsfremstilling

Klager er canadier og har en bachelorgrad i engelsk.

Klager blev i 2004 ansat ved indklagede med tjeneste på en lille skole, der er et undervisningsog dagbehandlingstilbud. Klager arbejdede i de første år af ansættelsen hovedsageligt som personlig støtte for en dreng med infantil autisme, men blev fra 2008 mere involveret i undervisningen og det pædagogiske arbejde.

Klager blev opsagt den 25. februar 2015. Af opsigelsesbrevet fremgår, at opsigelsen var begrundet i faldende elevtal. Indklagede var villig til at revidere opsigelsen, hvis situationen skulle ændre sig.

Opsigelsen blev efterfølgende annulleret.

Af e-mail fra klager til indklagede af 5. juli 2016 fremgår blandt andet:

“Hey [indklagede], just wanted to inform you that [klagers hustru] is pregnant again and she is due the middle of December. This shouldnt really affect this coming school year as I will not be taking barsel until close to next summer holiday. Hope all is well and you are having a good summer. See you in August. ”

Klager blev opsagt på ny den 28. juli 2016 til fratræden ved udgangen af december 2016. Opsigelsen var begrundet i faldende elevtal som i det tidligere opsigelsesbrev.

Af følgeskrivelse til opsigelsesbrevet fremgår blandt andet:

“I am very sorry to send this to you, but the situation between the [samarbejdspartner] and me […] is getting very complicatet.

[Samarbejdspartneren] is moving to somewhere else, and they are taking the children out of our school. It will mean that the schoole will close very soon , we maybe only have the school until December.

I am very sorry that everything had to end like this. I am hoping to have children enough to run the school to the end of the school year, but as it looks now iit is not very likely. ”

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 28. oktober 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han den 28. juli 2016 blev afskediget i strid med ligebehandlingsloven. Han ønsker, at afskedigelsen trækkes tilbage.

Klager modtog en tilsvarende opsigelse den 25. februar 2015, da hans hustru ventede deres første barn. Denne opsigelse blev annulleret, fordi klager truede med at gå til sin fagforening. Forløbet styrker formodningen for, at graviditeten har haft betydning for beslutningen om at afskedige ham.

Det er udokumenteret, at indklagedes samarbejdspartner flytter og tager børn ud af indklagedes skole. Samarbejdspartneren har ikke kompetence til at tage børn ud af skolen – det har kun den visiterende kommune.

Klager har varetaget både pædagogmedhjælperog undervisningsopgaver i sin ansættelse, og det er først de seneste år, at han har fået betaling som lærer. Klager har dog ikke en læreruddannelse, og hans stillingsbetegnelse er fortsat underviser/pædagogmedhjælper.

Indklagede har ansat kollega S i en midlertidig stilling for hele skoleåret 2016/17. Klager kunne have varetaget denne stilling.

Kollega B er ansat i en fast stilling og har fået fornyet sin kontrakt efter afskedigelsen af klager.

Klager er uforstående over for disse dispositioner, hvis skolen står over for lukning i december 2016.

Klagers primære opgave gennem de seneste 12 år har været pædagogisk arbejde med en blanding af undervisning, sport og madlavning. Undervejs i ansættelsen har han modtaget pædagogisk undervisning og fået en bred erfaring.

Kollega B har været ansat på halv tid fra 2010 svarende til hendes timer som dyrepasser. Efter afskedigelsen af klager blev kollega B sat op til fuld tid, hvilket ikke stemmer overens med de beskrevne nedskæringer. Kollega B er ansat både som dyrepasser og pædagogmedhjælper og lægger de fleste timer i funktionen som pædagogmedhjælper.

Klager har været på barsel i december 2016. I den periode har der været ansat en vikar til at dække hans timer. Dette stemmer heller ikke overens med de beskrevne nedskæringer og indklagedes oplysning om, at det er tilstrækkeligt med én underviser.

Klager har fået fortalt, at indklagede nu har ansat en ny lærer på deltid.

Forløbet tyder på, at klager blevet afskediget, fordi indklagede på den måde kunne undgå at betale barselsdagpenge.

Klager har under sin ansættelse varetaget alle de funktioner, han er blevet bedt om. Han er indgået i dyrepasserholdet og har fodret, muget ud og plejet dyrene. Han har deltaget i forældremøder og behandlingsmøder og skrevet rapporter om børnenes forløb. Han har haft elever til 9. klasses afsluttende eksamen og har været censor på tre folkeskoler. Han har været ansvarlig for idrætsprogrammet, som er en stor del af skolens profil.

Indklagede har kontinuerligt afskediget sine medarbejdere for at genansætte dem på forringede kontrakter. Klager har nægtet at indgå på forringede vilkår og har derfor som den eneste hørt under den oprindelige kontrakt, hvori barsel med løn indgår.

Klager er uenig i indklagedes forklaring om baggrunden for afskedigelsen af ham.

Indklagede gør gældende, at det er skolens faldende elevtal, der er årsag til afskedigelsen af klager.

Indklagede har en lille skole, der er godkendt af kommunen. Kommunen fører tilsyn med undervisningen. Målgruppen for skolen er elever med adfærdsvanskeligheder og emotionelle vanskeligheder.

Det er et lovkrav, at indklagede skal have en normering på mindst 10 elever.

Indklagede modtog i juli 2016 besked om to elevers afgang fra skolen. Det betød, at skolens elevtal ville falde fra 10 til 8 elever.

Skolen er lukningstruet, da indklagede ikke kan få godkendelse til at fortsætte med så få elever. Indklagede arbejder på at få dispensation til at gøre skoleåret færdigt med det nuværende elevtal.

Samarbejdspartneren er ved at finde et nyt skoletilbud til deres elever på indklagedes skole.

Klager blev opsagt i juli 2016, efter at indklagede havde modtaget besked om de to elevers afgang.

Samtidig med afskedigelsen af klager blev der opsagt yderligere én ansat.

Indklagede valgte at opsige klager ud fra den vurdering, at der ikke længere var behov for to undervisere på skolen. Klager varetog undervisningen på stedet sammen med indklagede. Ud fra økonomiske og ressourcemæssige hensyn er det tilstrækkeligt med én underviser.

Tilbage som ansatte var pr. den 25. november 2016:

Indklagede, som er uddannet folkeskolelærer og familieterapeut

kollega S, der er uddannet pædagog

kollega B, der er uddannet dyrepasser med heste som speciale

en pedel i fleksjob.

Indklagede har fornyet en tidsbegrænset kontrakt med kollega S, som blev ansat i en tidsbegrænset stilling i januar 2015. Han varetager pædagogisk behandlingsarbejde og funktioner i forbindelse med forældresamarbejde. Klager har ikke været involveret i dette arbejde under sin ansættelse og har heller ikke kompetencer til det, da han ikke er uddannet pædagog.

Kollega B har været ansat i en fast stilling, siden hun færdiggjorde sin uddannelse i 2010. Indklagede råder over et omfattende dyrehold og bruger heste og ridning som led i deres behandling. Dyrene er en stor og vigtig del af skolen. Klager har ingen erfaring inden for dyrehold, herunder hestehold.

Det er korrekt, at klager har fungeret mere og mere som underviser de seneste år – især i engelsk, da han er fra Canada og har en bachelor i engelsk. Han har desuden med baggrund i sin professionelle karriere inden for basketball varetaget undervisning i sport, der tidligere har haft en fremtrædende position på skolen.

Hele skolens situation og fremtid er usikker. Skolen er de sidste par år blevet mindre og mindre, og elever med specielle behov er i stigende grad blevet inkluderet i den almindelige folkeskole.

Klager er hverken uddannet lærer eller pædagog. En uuddannet underviser er ikke et problem, når der er mange ansatte på skolen, men når antallet af elever og ansatte falder, bliver det af tilsynsmyndigheden i kommunen pålagt, at de ansatte skal være uddannede. Der har været et stort pres på skolen fra tilsynsmyndigheden i forhold til at ansætte uddannet personale. Derfor var det netop klager, der blev afskediget.

Kollega B’s stilling blev ændret til en fuldtidsstilling i august 2016. På skolen er der et omfattende dyrehold, og deres samarbejdspartner i forhold til dyreholdet (opholdsstedet) havde opsagt deres samarbejdsaftale i august 2016. Det bevirkede, at indklagede var nødt til at ansætte kollega B i flere timer, da dyrene skal fodres både om aftenen og i weekender.

Kollega B havde tidligere været ansat både ved indklagede og ved opholdsstedet. Kollega B har størstedelen af sine timer som dyrepasser.

Indklagede ansatte en barselsvikar i de 14 dage, klager var på barsel i december 2016. Vikaren er fortsat tilknyttet skolen, men kun som tilkaldevikar i tilfælde af sygdom.

Det er ikke korrekt, at indklagede har ansat en ny lærer. Indklagede har en aftale med en uddannet folkeskolelærer, der har matematik som linjefag, om at dække 3 lektioner om ugen i matematik for elever, der er i overbygningen.

Barselsdagpenge betales ikke af indklagede, men af Udbetaling Danmark. Det har aldrig været en økonomisk belastning at have en medarbejder på barsel.

Ansættelseskontrakterne for medarbejderne har været forskellige afhængigt af, hvilke job de har haft.

Indklagede har i marts 2017 oplyst, at alle de resterende medarbejdere nu er i opsagte stillinger.

Klager og de andre ansatte er opsagt, fordi skolen er alvorligt lukningstruet.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet eller barsel. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet heri.

Beskyttelsen mod afskedigelse på grund af graviditet, herunder den omvendte bevisbyrde, gælder såvel moderen som faderen.

Klagers hustru var gravid på afskedigelsestidspunktet, og det påhviler derfor indklagede at bevise, at hustruens graviditet eller klagers forventede orlov hverken helt eller delvist indgik i beslutningen om at afskedige ham.

Klager gjorde i e-mail af 5. juli 2016 indklagede bekendt med sin hustrus graviditet og oplyste i den forbindelse, at graviditeten ikke burde have betydning for det kommende skoleår, da han ikke ville holde barselsorlov før tæt på næste års sommerferie.

Klager blev afskediget den 28. juli 2016, og det fremgår af opsigelsesbrevet, at baggrunden herfor var et faldende elevtal. Af følgeskrivelse til opsigelsesbrevet fremgår, at indklagedes samarbejdspartner havde valgt at flytte de elever, de havde tilknyttet skolen, hvilket ville betyde snarlig lukning.

Indklagede har oplyst, at normeringen fra skoleåret 2016/17 var faldet til 8 elever, og at en skole som indklagedes er forpligtet til at være normeret til mindst 10 elever.

Klager varetog undervisningen sammen med indklagede. Indklagede vurderede ud fra økonomiske og ressourcemæssige hensyn, at det som følge af det faldende elevtal ville være tilstrækkeligt med én underviser.

Indklagede har i forhold til kollega B og S oplyst, at de var mere kvalificerede end klager til at løse skolens øvrige opgaver blandt andet i forhold til pædagogisk arbejde og arbejde med dyrehold.

Indklagede var uddannet som folkeskolelærer, kollega B som dyrepasser og kollega S som pædagog. Klager havde ikke nogen af disse uddannelser.

På denne baggrund vurderer nævnet, at indklagede i tilstrækkelig grad har løftet bevisbyrden for, at det var faldende elevtal med risiko for snarlig lukning, der var årsag til afskedigelsen af klager, og at indklagede ved beslutningen om at afskedige netop ham hverken helt eller delvist lagde vægt på graviditet eller forventet orlov.

Den omstændighed, at klager i starten af 2015 blev opsagt under sin hustrus første graviditet, kan efter oplysningerne om den aktuelle situation ikke føre til en anden vurdering.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1, om lovens anvendelsesområde

§ 9 om forbud mod afskedigelse begrundet i graviditet eller orlov

§ 16, stk. 4, om omvendt bevisbyrde

<2016-6810-55565>