Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - retlig interesse

J. nr. 2017-6811-44441

En mand klagede over, at Danmarks Radio havde ansat en kvinde som fodboldekspert til dækningen af en større fodboldturnering. Han mente, at der var mange bedre kvalificerede mandlige kandidater til stillingen med spiller- og trænererfaring fra professionel herrefodbold, og at der derfor var tale om forskelsbehandling pga. køn. Han anførte også, at han som licensbetaler havde retlig interesse i spørgsmålet. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager ikke som bruger af DR havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han havde retlig interesse i sagen. Nævnet afviste derfor at behandle sagen.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at Danmarks Radio har ansat en kvinde som fodboldekspert.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet tiltræder sekretariatets afvisning af sagen.

Sagens behandling

Afgørelsen er truffet af Ligebehandlingsnævnets formand.

Sagsfremstilling

En mand klagede den 19. juni 2017 til Ligebehandlingsnævnet over, at Danmarks Radio havde ansat en kvinde som fodboldekspert til dækningen af en større fodboldturnering.

Den 15. august 2017 traf sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet afgørelse om at afvise sagen. Afvisningen var begrundet i, at det måtte anses for åbenbart, at klager ikke kunne få medhold i klagen som følge af manglende retlig interesse.

Klager anmodede den 15. august 2017 om at få sekretariatets afgørelse indbragt for Ligebehandlingsnævnet.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at der er sket forskelsbehandling på grund af køn.

Danmarks Radio har ansat en kvinde som fodboldekspert til dækning af en større fodboldturnering, selvom hun ikke har nogen meritter inden for herrefodbold. Der er mange bedre kvalificerede mandlige kandidater til stillingen med spillerog trænererfaring fra professionel herrefodbold.

Som eksempel har klager henvist til en række navngivne personer med erfaring fra herrelandsholdet.

Den pågældende kvinde er udelukkende valgt til stillingen på grund af sit køn for at fremme brugen af kvinder som fodboldeksperter.

Klager har anført, at han som licensbetaler er direkte berørt af den påståede forskelsbehandling.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelse.

En klage kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet af den, der har retlig interesse i sagen.

Kravet om, at en klager skal have retlig interesse, blev indsat i lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra den 1. januar 2016.

Det betyder, at Ligebehandlingsnævnet kun kan behandle en klage, hvis klageren har en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag.

Klageren skal således være direkte berørt af den påståede forskelsbehandling ved selv at have været udsat for en handling eller undladelse, som efter den pågældendes opfattelse udgør ulovlig forskelsbehandling.

En klager, der tilhører en gruppe af personer, som kan være blevet udsat for forskelsbehandling, har som udgangspunkt ikke alene af den grund en sådan individuel interesse i den konkrete sag, at kravet om retlig interesse er opfyldt.

Nævnet vurderer, at klager ikke som bruger af Danmarks Radio har været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han har en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet afviser derfor klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 1, stk. 6, om retlig interesse

§ 6, stk. 3, om formandsafgørelser

§ 8, nævnets afvisning af klagen

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1, om lovens anvendelsesområde

§ 2, om forbud mod forskelsbehandling

<2017-6811-44441>