Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Skema - Mærkning af demensegnede plejeboliger
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger

I medfør af tekstanmærkning nr. 132 ad 28.81.13 i akt nr. 57 af 23. februar 2017 fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om mærkning af plejeboliger i forhold til deres egnethed for beboere med demens.

Stk. 2. Formålet med mærkningen er at vise, på hvilke punkter en plejebolig og et plejeboligcenter er demensegnet. Mærkningen belyser udelukkende de fysiske bygningsrelaterede rammer og dermed ikke plejen af demente.

§ 2. Følgende plejeboliger og de plejeboligcentre, hvori plejeboligerne er beliggende, er omfattet af denne bekendtgørelse:

1) Almene plejeboliger, jf. § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.

2) Plejeboliger omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap.

Stk. 2. Følgende kan vælge at indberette demensmærkning efter denne bekendtgørelse:

1) Den, der driver friplejeboliger, jf. § 1, stk. 1, i lov om friplejeboliger.

2) Den, der driver plejehjem efter § 192 i lov om social service.

Indberetning

§ 3. Kommunalbestyrelsen i et plejeboligcenters beliggenhedskommune indberetter mærkning af demensegnede plejeboliger omfattet af § 2, stk. 1, til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indberetter mærkning af demensegnede plejeboliger omfattet af § 2, stk. 2, når den, der driver de pågældende boliger, anmoder herom.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal indberette mærkningen digitalt. Dette kan ske ved udfyldelse af en elektronisk version af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens skema, der er optaget som bilag 1, eller ved overførsel af data fra egen database i et format svarende til skemaet i bilag 1.

Stk. 4. Indberetning af mærkning for de enkelte plejeboligcentre som nævnt i § 2 skal være sket senest den 1. december 2017.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. oktober 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 29. september 2017

Carsten Falk Hansen

/ Lise Heinesen


Bilag 1

Skema - Mærkning af demensegnede plejeboliger

       
       
 
STAMDATA Plejeboligcentret
   
Plejeboligcentrets navn:
   
Adresse:
   
Postnummer og by:
   
Kommune:
   
Bygningsejer:
   
Evt. administrator:
   
Antal plejeboliger i alt:
   
Dato for registrering:
   
   
       
   
Ja
Nej
 
1. Plejeboligcentrets overordnede struktur
Antal boliger
Antal boliger
A1
Kan beboerne færdes frit og sikkert på plejeboligcentret?
   
A2
Er plejeboligcentret opdelt i grupper med 4-12 private boliger i hver boliggruppe?
   
A3
Er plejeboligcentrets fælles gangarealer, herunder eventuelle trapper og elevatorer, placeret tæt ved boliggrupper og fællesrum i servicearealer?
   
A4
Har plejeboligcentret fællesrum til sociale, fysiske og kognitivt stimulerende aktiviteter for beboerne?
   
A5
Har plejeboligcentret et fælles udeareal?
   
 
Evt. bemærkninger til A1-A5:
       
   
Ja
Nej
 
2. Boliggrupperne
Antal boliger
Antal boliger
B1
Er boliggruppernes indgangsdøre let at finde?
   
B2
Er boliggruppernes gangareal overskueligt?
   
B3
Har boliggrupperne fællesrum til beboernes daglige aktiviteter?
   
B4
Har boliggruppernes fællesrum gode dagslysforhold samtidig med, at der er udsigt til oplevelsesrige, varierende omgivelser?
   
B5
Har boliggrupperne udeareal tilknyttet?
   
 
Evt. bemærkninger til B1-B5:
       
   
Ja
Nej
 
3. De private boliger
Antal boliger
Antal boliger
C1
Er de private boligers indgangsdøre let at finde?
   
C2
Er de private boliger overskuelig?
   
C3
Kan de private boliger indrettes på flere måder, så beboeren selv kan præge den?
   
C4
Har de private boliger gode dagslysforhold?
   
C5
Har de private boliger udsigt til oplevelsesrige, varierende omgivelser?
   
 
Evt. bemærkninger til C1-C5: