Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Nye klageregler på arbejdsskadeområdet.
Den fulde tekst

Nyt om arbejdsskader nye klageregler på arbejdsskadeområdet

 

Klagereglerne efter arbejdsskadeloven og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. er ændret.

Formålet med de nye klageregler er at give mulighed for hurtigt at få ændret åbenbare fejl i Arbejdsskadestyrelsen. Herved sikres en hurtig justering til gavn for sagens parter. Et eksempel på dette kan være tilfælde, hvor Arbejdsskadestyrelsen ved fastsættelse af årsløn ikke har medregnet indbetalinger til pensionsordning fra arbejdsgiver.

Derimod er der efter lovændringen ikke adgang for Arbejdsskadestyrelsen til at anlægge en anden vurdering af skadesagen, hvis afgørelsesgrundlaget er uændret. Sådanne klager skal som hidtil behandles af Den Sociale Ankestyrelse.

Tilsvarende regler findes allerede i de andre sociale love.

Ændringen betyder, at Arbejdsskadestyrelsen fremover har pligt til at genvurdere de sager, som borgeren, forsikringsselskabet, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring eller arbejdsgiveren klager over.

Hvis Arbejdsskadestyrelsen kan give klageren helt eller delvist medhold på grund af fejl. Træffes ny afgørelse. Den nye afgørelse har virkning fra tidspunktet for den oprindelige afgørelse og kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse efter de almindelige klageregler.

Kan Arbejdsskadestyrelsen ikke give klageren medhold sendes klages og sagens akter til Den Sociale Ankestyrelse ledsaget af en begrundelse for, hvorfor Arbejdsskadestyrelsen fastholder den indklagede afgørelse.

Lovændringen begrænser således ikke adgangen til at få efterprøvet Arbejdsskadestyrelsens afgørelser i Den Sociale Ankestyrelse.

De nye klageregler finder anvendelse på afgørelser truffet af Arbejdsskadestyrelsen fra og med den 1. juli 2001.

De nærmere regler bliver fastsat i bekendtgørelse og vejledning om behandling af klager over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser.

Yderligere oplysninger kan fås hos Ole Pontoppidan/Kjeld Hansen.