Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
32011L0092
 
32014L0052
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Anmeldelsespligt
Kapitel 3 Krav om forudgående afgørelse
Kapitel 4 Meddelelse om ingen yderligere miljømæssige vurderinger
Kapitel 5 Afgørelse om udarbejdelse af supplerende Miljøkonsekvensvurderingsrapport
Kapitel 6 Fastlæggelse af den supplerende miljøkonsekvensvurderingsrapports indhold
Kapitel 7 Den supplerende miljøkonsekvensvurderingsrapport
Kapitel 8 Vurdering vedrørende påvirkning af Natura 2000-områder
Kapitel 9 Overvågning
Kapitel 10 Fælles procedure
Kapitel 11 Høring af offentligheden og berørte myndigheder
Kapitel 12 Forholdet til andre medlemsstater
Kapitel 13 Beskyttelse af Natura 2000-områder
Kapitel 14 Beskyttelse af visse dyre- og plantearter
Kapitel 15 Offentliggørelse af afgørelse om tilladelser til ændringer og udvidelser
Kapitel 16 Oplysningspligt
Kapitel 17 Straf
Kapitel 18 Administrative bestemmelser
Kapitel 19 Ikrafttræden
Bilag 1 Oplysninger der skal gives i henhold til § 2, stk. 2:
Bilag 2 Kriterier, der skal indgå i vurderingen af, om en ændring eller udvidelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 5, stk. 2, nr. 2
Bilag 3 Oplysninger der skal gives i henhold til § 7, stk. 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark1)

I medfør af § 6, stk. 2, § 8, stk. 3, § 9, stk. 3 og 5, og § 48, stk. 2, i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og efter forhandling med miljø- og fødevareministeren fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet omfattet af lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

Stk. 2. Ved anlægsprojektet forstås i denne bekendtgørelse det projekt, som er fastlagt i §§ 1 og 2 i lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

Stk. 3. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse, indtil anlægsprojektet i sin helhed er gennemført.

Kapitel 2

Anmeldelsespligt

§ 2. Ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet, som kan være til skade for miljøet, herunder ændringer eller udvidelser, som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal af Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22, anmeldes skriftligt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen, der kan indsendes digitalt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bilag 1.

Kapitel 3

Krav om forudgående afgørelse

§ 3. En ændring eller udvidelse af anlægsprojektet, som er omfattet af § 2, må ikke påbegyndes, før Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

1) har vurderet, at ændringen eller udvidelsen kan gennemføres uden yderligere miljømæssige vurderinger, jf. § 4, stk. 1, eller

2) har meddelt tilladelse til ændringen eller udvidelsen af anlægsprojektet.

Stk. 2. I tilladelser efter stk. 1, nr. 2, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætte vilkår om, at Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22, skal udføre bestemte foranstaltninger med henblik på at undgå, nedbringe eller neutralisere væsentlige skadelige virkninger på miljøet, herunder foranstaltninger omfattet af § 11 i lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, samt, hvis det er relevant, overvågningsforanstaltninger. I tilladelser efter stk. 1, nr. 2, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen desuden fastsætte vilkår, som varetager hensyn efter de regler i anden lovgivning, der er fraveget ved § 12 i lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

Kapitel 4

Meddelelse om ingen yderligere miljømæssige vurderinger

§ 4. Vurderer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at de miljømæssige virkninger af ændringen eller udvidelsen af anlægsprojektet ligger inden for rammerne af de hidtil udførte vurderinger af anlægsprojektets virkninger på miljøet, herunder på Natura 2000-områder, jf. § 7 i lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, meddeler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22, at ændringen eller udvidelsen af anlægsprojektet kan gennemføres uden yderligere miljømæssige vurderinger.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens meddelelse om, at ændringen eller udvidelsen af anlægsprojektet kan gennemføres uden yderligere miljømæssige vurderinger, offentliggøres umiddelbart efter, at dette er meddelt Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 2 kan ske på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside eller lignende hjemmesider.

Kapitel 5

Afgørelse om udarbejdelse af supplerende Miljøkonsekvensvurderingsrapport

§ 5. For ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet, hvor sagsbehandlingen ikke afsluttes efter § 4, stk. 1, afgør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, om der skal udarbejdes en supplerende miljøkonsekvensvurderingsrapport, inden der kan meddeles tilladelse efter § 3, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22, skal udarbejde en supplerende miljøkonsekvensvurderingsrapport, hvis

1) ændringen eller udvidelsen af anlægsprojektet i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i VVM-direktivets bilag I, eller

2) ændringen eller udvidelsen af anlægsprojektet på grund af dens art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved vurderingen skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tage hensyn til kriterierne i bilag 2.

Stk. 3. Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en supplerende miljøkonsekvensvurderingsrapport, offentliggøres umiddelbart efter, at afgørelsen er meddelt Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22. Offentliggørelsen skal stille følgende oplysninger til rådighed for offentligheden, så snart disse med rimelighed kan gives:

1) Anmeldelsen efter § 2.

2) Den trufne afgørelse med begrundelse.

3) Angivelse af, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger.

Stk. 4. Offentliggørelse efter stk. 3 kan ske på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside eller lignende hjemmesider.

Stk. 5. Afgørelse om, at der skal udarbejdes en supplerende miljøkonsekvensvurderingsrapport, skal meddeles Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22.

Kapitel 6

Fastlæggelse af den supplerende miljøkonsekvensvurderingsrapports indhold

§ 6. Efter anmodning fra Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afgive en udtalelse om, hvilke oplysninger den supplerende miljøkonsekvensvurderingsrapport skal indeholde.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hører andre myndigheder, hvis områder berøres af ændringen eller udvidelsen, inden udtalelsen afgives til Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22.

Stk. 3. Uanset, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har afgivet en udtalelse efter stk. 1, kan styrelsen kræve oplysninger af Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22, efter reglerne i § 20.

Kapitel 7

Den supplerende miljøkonsekvensvurderingsrapport

§ 7. For ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter § 5, stk. 1, har truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en supplerende miljøkonsekvensvurderingsrapport, udarbejder Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22, en sådan redegørelse, der indeholder en vurdering af ændringen eller udvidelsens virkning på miljøet. Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har afgivet en udtalelse efter § 6, stk. 1, skal redegørelsen udarbejdes på grundlag af denne udtalelse.

Stk. 2. Den supplerende miljøkonsekvensvurderingsrapport skal påvise, beskrive og vurdere ændringen eller udvidelsens væsentlige direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer:

1) Befolkning og menneskers sundhed.

2) Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF.

3) Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima.

4) Materielle goder, kulturarv og landskabet.

5) Samspillet mellem faktorerne i nr. 1-4.

Stk. 3. Virkningerne nævnt i stk. 2 på de deri fastsatte faktorer omfatter de forventede virkninger af et projekts sårbarhed over for de risici for større ulykker og/eller katastrofer, der er relevante for det pågældende projekt.

Stk. 4. Miljøkonsekvensvurderingsrapporten skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bilag 3.

Stk. 5. Hvor ændringen eller udvidelsen ikke medfører nye eller ændrede miljøpåvirkninger i forhold til indholdet af de hidtil udførte vurderinger af anlægsprojektets virkninger på miljøet, kan oplysningerne efter stk. 2 og 3 gives ved at henvise til, hvor disse oplysninger fremgår i de hidtil udførte vurderinger.

Kapitel 8

Vurdering vedrørende påvirkning af Natura 2000-områder

§ 8. For ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet, hvor sagsbehandlingen ikke afsluttes efter § 4, stk. 1, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foretage en vurdering af, om ændringen eller udvidelsen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Stk. 2. Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at ændringen eller udvidelsen af anlægsprojektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal styrelsen, før der kan træffes afgørelse efter § 3, stk. 1, nr. 2, foretage en nærmere konsekvensvurdering af virkningerne af ændringen eller udvidelsen på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område.

Stk. 3. Når der skal foretages en konsekvensvurdering efter stk. 2, skal Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22, efter anmodning fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilvejebringe et udkast til konsekvensvurdering til brug for styrelsens sagsbehandling.

Kapitel 9

Overvågning

§ 9. Hvis ændringen eller udvidelsen af anlægsprojektet har væsentlig skadelig indvirkning på miljøet, fastsætter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vilkår om overvågning heraf i tilladelsen til ændringen eller udvidelsen, jf. § 3, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Vilkårene fastsættes konkret under hensyn til ændringen eller udvidelsens væsentlige indvirkninger på miljøet.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter i vilkårene de relevante mål og parametre, samt perioden for overvågningen, herunder om overvågningen skal foretages i intervaller. Vilkårene skal stå i et rimeligt forhold til ændringen eller udvidelsen af anlægsprojektets art, placering, økonomi og dimensioner, samt omfanget af dets væsentlig skadelige indvirkninger på miljøet.

Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at eksisterende overvågningsordninger omfatter ændringen eller udvidelsen af projektets væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen orienterer i disse tilfælde de ansvarlige for den pågældende overvågning om, at resultaterne af den eksisterende overvågning skal indberettes til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

§ 10. Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22, varetager overvågningen.

Stk. 2. Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22, indhenter relevante oplysninger til brug for overvågningen.

§ 11. Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22, skal, hvis der pålægges vilkår om overvågning, indberette resultaterne af overvågningen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter de nærmere krav til hyppigheden og arten af indberetning konkret i vilkåret om overvågning, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan efter en konkret vurdering blandt andet på baggrund af overvågningens resultater genoptage en afgørelse om at tillade en ansøgt ændring eller udvidelse, og om nødvendigt meddele forbud og påbud, herunder tilbagekalde en tilladelse eller fastsætte særlige vilkår til en eksisterende tilladelse, hvis:

1) der fremkommer nye oplysninger om ændringens eller udvidelsens væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, herunder på et internationalt naturbeskyttelsesområde,

2) ændringens eller udvidelsens væsentlige skadelige indvirkninger ikke kunne forudses ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelens meddelelse af tilladelsen,

3) ændringen eller udvidelsen medfører skadevirkninger på et internationalt naturbeskyttelsesområde, der ikke kunne forudses ved tilladelsens, dispensationens eller godkendelses meddelelse, eller

4) projektets væsentlige skadelige indvirkning i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens meddelelse af tilladelse.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens beslutning om at genoptage en afgørelse om at tillade en ansøgt ændring eller udvidelse har ikke opsættende virkning, medmindre særlige forhold taler herfor.

Kapitel 10

Fælles procedure

§ 12. Hvis der efter §§ 5 og 8 både kræves en supplerende miljøkonsekvensvurderingsrapport og en konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder, skal den supplerende miljøkonsekvensvurderingsrapport og konsekvensvurdering indgå i et fælles dokument. Det skal tydeligt fremgå af dokumentet, hvilke dele der indeholder konsekvensvurderingen vedrørende Natura 2000-områder.

Kapitel 11

Høring af offentligheden og berørte myndigheder

§ 13. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør supplerende miljøkonsekvensvurderingsrapporter og konsekvensvurderinger vedrørende Natura 2000-områder med henblik på høring af offentligheden og berørte myndigheder.

Stk. 2. Materialet skal sendes i høring i mindst 30 dage, hvilket skal fremgå af offentliggørelsen, jf. stk. 1.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 med henblik på høring af offentligheden og berørte myndigheder kan ske på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside eller lignende hjemmesider.

Kapitel 12

Forholdet til andre medlemsstater

§ 14. Konstaterer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at ændringen eller udvidelsen af anlægsprojektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet i en anden medlemsstat i EU, eller anmoder en medlemsstat, der vil kunne blive berørt i væsentlig grad af ændringen eller udvidelsen, herom, fremsender Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen snarest muligt og senest i forbindelse med offentliggørelsen efter § 13 følgende oplysninger til Miljøstyrelsen og den berørte medlemsstat:

1) En beskrivelse af ændringen eller udvidelsen af anlægsprojektet med alle foreliggende oplysninger om dets eventuelle grænseoverskridende virkninger.

2) Oplysninger om karakteren af den afgørelse, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal træffe.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter en rimelig frist for den berørte stat til at fremkomme med eventuelle bemærkninger.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder også anvendelse for ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet, som vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i en stat, som ikke er medlem af EU, men som har tiltrådt konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænser (Espoo-konventionen).

Kapitel 13

Beskyttelse af Natura 2000-områder

§ 15. Tilladelse efter § 3, stk. 1, nr. 2, kan ikke meddeles, hvis konsekvensvurderingen, jf. § 8, stk. 2, viser, at det ikke kan udelukkes, at ændringen eller udvidelsen af anlægsprojektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil skade et Natura 2000-område, jf. dog § 16.

§ 16. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan fravige § 15, hvis der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning.

Stk. 2. I Natura 2000-områder, der indeholder prioriterede naturtyper og/eller dyre- og plantearter, kan fravigelse som nævnt i stk. 1 dog kun ske, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Europa-Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

Stk. 3. Fravigelse efter stk. 1 forudsætter, at der træffes alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at sammenhængen i Natura 2000-netværket bevares. Europa-Kommissionen skal underrettes om, hvilke kompensationsforanstaltninger, der træffes.

Stk. 4. Før der træffes afgørelse, der kan indebære, at beskyttelsen fraviges, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indhente en udtalelse fra Naturstyrelsen.

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forestår den i stk. 2 og stk. 3 nævnte kontakt til Europa-Kommissionen.

Kapitel 14

Beskyttelse af visse dyre- og plantearter

§ 17. Tilladelse efter § 3, stk. 1, nr. 2, kan ikke meddeles, jf. dog § 18, hvis ændringen eller udvidelsen af anlægsprojektet kan

1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, som er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a, eller

2) ødelægge de plantearter, som er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra b, i alle livsstadier.

Stk. 2. Vurderingen skal fremgå af tilladelsen efter § 3, stk. 1, nr. 2.

§ 18. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan fravige § 17, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, og fravigelsen ikke hindrer, at den pågældende bestands bevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesområde. Fravigelse kan kun ske for at

1) beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne,

2) forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, fiskeri, vand og andre former for ejendom,

3) sikre hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller

4) fremme forskning og undervisning, genopretning af en bestand, genudsætning af disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter.

Stk. 2. Før der træffes afgørelse om at fravige § 17, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indhente en udtalelse fra Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Afgørelser om at fravige § 17 skal meddeles Miljøstyrelsen med henblik på underretning af Europa-Kommissionen.

Kapitel 15

Offentliggørelse af afgørelse om tilladelser til ændringer og udvidelser

§ 19. Afgørelse om at tillade en ændring eller udvidelse af anlægsprojektet efter § 3, stk. 1, nr. 2, skal offentliggøres, og offentliggørelsen skal indeholde følgende:

1) Oplysning om indholdet af afgørelsen og alle de miljømæssige betingelser, der er knyttet til afgørelsen, herunder, hvor det er relevant, overvågningsvilkår.

2) De vigtigste begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, herunder proceduren for offentlig deltagelse.

3) Resuméet af resultaterne af de høringer, der er foretaget.

4) Oplysninger, der er indsamlet i henhold til §§ 13-14.

5) Hvorledes resultaterne og oplysningerne, der er nævnt i nr. 3 og 4, er indarbejdet i afgørelsen eller på anden måde taget i betragtning, navnlig eventuelle bemærkninger fra berørte stater, jf. § 14.

6) En beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere væsentlige skadelige virkninger af ændringen eller udvidelsen.

7) Tilladelsen og de vilkår, der eventuelt er knyttet til denne.

Stk. 2. Tilladelsen skal offentliggøres umiddelbart efter, at tilladelsen er meddelt Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22.

Stk. 3. Har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen truffet afgørelse om ikke at tillade en ændring eller en udvidelse af anlægsprojektet, skal denne afgørelse og begrundelse herfor offentliggøres samt meddeles Femern A/S eller A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22.

Stk. 4. Offentliggørelse efter stk. 1-3 kan ske på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside eller lignende hjemmesider.

Stk. 5. Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen underetter alle stater, der er blevet hørt, jf. § 14, og sender de oplysninger, der fremgår af stk. 1.

Kapitel 16

Oplysningspligt

§ 20. Efter anmodning fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal myndigheder samt Femern A/S og A/S Femern Landanlæg, jf. dog § 22, give de oplysninger, der er nødvendige for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering af ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet omfattet af denne bekendtgørelse.

Kapitel 17

Straf

§ 21. Med bøde straffes den, der

1) undlader at indgive skriftlig anmeldelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter § 2, stk. 1,

2) overtræder vilkår fastsat i henhold til § 3, stk. 2 og § 9, stk. 1, eller

3) undlader at efterkomme en afgørelse, der er truffet i medfør af § 11, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 18

Administrative bestemmelser

§ 22. De opgaver, som A/S Femern Landanlæg varetager efter denne bekendtgørelse, varetages for så vidt angår jernbaneanlæg af Banedanmark og for så vidt angår vejanlæg af Vejdirektoratet, jf. bekendtgørelse nr. 1118 af 17. september 2015 om delegation af visse opgaver og beføjelser ved anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

Kapitel 19

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 106 af 2. februar 2016 om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark ophæves.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 28. september 2017

Ole Birk Olesen

/ Lars Damkjær Jespersen


Bilag 1

Oplysninger der skal gives i henhold til § 2, stk. 2:

1. En beskrivelse af ændringen eller udvidelsen, herunder navnlig:

a) En beskrivelse af hele ændringen eller udvidelsens fysiske karakteristika, og, hvor det er relevant, nedrivningsarbejder.

b) En beskrivelse af ændringen eller udvidelsens placering, navnlig med hensyn til den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af ændringen eller udvidelsen.

2. En beskrivelse af de miljøaspekter, der kan forventes at blive berørt i væsentlig grad af ændringen eller udvidelsen.

3. En beskrivelse af alle de væsentlige virkninger, for så vidt oplysninger om sådanne virkninger foreligger, som ændringen eller udvidelsen kan forventes at få på miljøet som følge af:

a) De forventede reststoffer og emissioner og den forventede affaldsproduktion, hvor dette er relevant.

b) Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet.

4. Der skal, hvor det er relevant, tages hensyn til kriterierne i bilag 2 ved indsamlingen af oplysninger i overensstemmelse med punkt 1-3.


Bilag 2

Kriterier, der skal indgå i vurderingen af, om en ændring eller udvidelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 5, stk. 2, nr. 2

1. Ændringen eller udvidelsens karakteristika

En ændring eller udvidelses karakteristika skal især anskues i forhold til:

a) ændringen eller udvidelsens dimensioner

b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

c) anvendelsen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

d) affaldsproduktion

e) forurening og gener

f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden, og

g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).

2. Ændringen eller udvidelsens placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af ændringer eller udvidelser, skal tages i betragtning, under hensyntagen til navnlig:

a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse,

b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund, og

c) det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

ii) kystområder og havmiljøet

iii) bjerg- og skovområder

iv) naturreservater og -parker

v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

vi) områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet

vii) tætbefolkede områder

viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Ændringen eller udvidelsens forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i bekendtgørelsens § 7, stk. 2, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:

a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt),

b) indvirkningens art,

c) indvirkningens grænseoverskridende karakter,

d) indvirkningens intensitet og kompleksitet,

e) indvirkningens sandsynlighed,

f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet,

g) kumulationen af ændringen og udvidelsens indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter, og

h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.


Bilag 3

Oplysninger der skal gives i henhold til § 7, stk. 4

1. En beskrivelse af ændringen eller udvidelsen, herunder navnlig:

a) En beskrivelse af ændringen eller udvidelsens placering

b) En beskrivelse af hele ændringen eller udvidelsens fysiske karakteristika, herunder hvor det er relevant, fornødne nedrivningsarbejder, og arealanvendelsesbehovet under bygnings- og driftsfaserne

c) En beskrivelse af de væsentligste karakteristika ved ændringen eller udvidelsens driftsfase (navnlig en eventuel produktionsproces), f.eks. energibehov og energiforbrug, typen og mængden af anvendte materialer og naturressourcer (herunder vand, jordarealer, jordbund og biodiversitet)

d) Et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner (såsom vand-, luft-, jordbunds- og undergrundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling) og mængder og typer af affald produceret i anlægs- og driftsfaserne.

2. En beskrivelse af de rimelige alternativer (f.eks. vedrørende projektets udformning, teknologi, placering, dimensioner og størrelsesorden), som bygherren har undersøgt, og som er relevante for det fremlagte projekt og dets særlige karakteristika, og angivelse af hovedårsagerne til det trufne valg, herunder en sammenligning af miljøpåvirkningerne.

3. En beskrivelse af de relevante aspekter af den aktuelle miljøstatus (referencescenarie) og en kort beskrivelse af dens sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke gennemføres, for så vidt naturlige ændringer i forhold til referencescenariet kan vurderes ved hjælp af en rimelig indsats på grundlag af tilgængeligheden af miljøoplysninger og videnskabelig viden.

4. En beskrivelse af de i § 7, stk. 2, nævnte faktorer, der kan forventes at blive berørt i væsentlig grad af projektet: befolkningen, menneskers sundhed, biodiversiteten (f.eks. fauna og flora), jordarealer (f.eks. inddragelse af arealer), jordbund (f.eks. organisk stof, erosion, komprimering og arealbefæstelse), vand (f.eks. hydromorfologiske forandringer, kvantitet og kvalitet), luft, klima (f.eks. drivhusgasemissioner, virkninger, der er relevante for tilpasning), materielle goder, kulturarven, herunder den arkitektoniske og arkæologiske aspekter, og landskab.

5. En beskrivelse af ændringen eller udvidelsens forventede væsentlige virkninger på miljøet som følge af bl.a.:

a) anlæggelsen og tilstedeværelsen af projektet, herunder, hvor det er relevant, nedrivningsarbejder.

b) brugen af naturressourcer, navnlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet, så vidt muligt under hensyntagen til en bæredygtig adgang til disse ressourcer

c) emissionen af forurenende stoffer, støj, vibrationer, lys, varme og stråling, opståelsen af gener og bortskaffelsen og genvindingen af affald

d) faren for menneskers sundhed, kulturarven og miljøet (f.eks. på grund af ulykker eller katastrofer)

e) kumulationen af ændringen eller udvidelsens virkninger med andre eksisterende og/eller godkendte projekter, idet der tages hensyn til eventuelle eksisterende miljøproblemer i forbindelse med områder af særlig miljømæssig betydning, som kan forventes at blive berørt, eller anvendelsen af naturressourcer

f) ændringen eller udvidelsens indvirkning på klimaet (f.eks. arten og omfanget af drivhusgasemissioner) og projektets sårbarhed over for klimaændringer

g) de anvendte teknologier og stoffer.

Beskrivelsen af de forventede væsentlige virkninger på de i § 7, stk. 2, angivne faktorer bør omfatte ændringen eller udvidelsens direkte virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumulative, grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative virkninger. I beskrivelsen bør der tages hensyn til de miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på EU- eller medlemsstatsplan, og som er relevante for projektet.

6. En beskrivelse af, hvilke metoder eller beviser der er anvendt til identificeringen og forudberegningen af de væsentlige virkninger på miljøet, herunder oplysninger vedrørende eventuelle vanskeligheder (f.eks. tekniske mangler eller manglende viden) i forbindelse med indsamlingen af de krævede oplysninger og vedrørende de vigtigste usikkerheder.

7. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller om muligt neutralisere identificerede væsentlige skadelige virkninger på miljøet og, om relevant, af eventuelle foreslåede overvågningsordninger (f.eks. udarbejdelse af en analyse efter projektets afslutning). Denne beskrivelse bør redegøre for, i hvilken grad de væsentlige skadelige virkninger på miljøet undgås, forebygges, begrænses eller neutraliseres, og bør dække både anlægs- og driftsfasen.

8. En beskrivelse af ændringen eller udvidelsens forventede skadelige virkninger på miljøet som følge af projektets sårbarhed over for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for den pågældende ændring eller udvidelse. Relevante foreliggende oplysninger indhentet via risikovurderinger foretaget i henhold til EU-lovgivning såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF eller Rådets direktiv 2009/71/Euratom om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed eller relevante vurderinger foretaget i henhold til dansk lovgivning kan bruges til dette formål, forudsat at kravene i nærværende direktiv opfyldes. Beskrivelsen bør, hvor det er relevant, omfatte de påtænkte foranstaltninger til forebyggelse eller afbødning af sådanne begivenheders væsentlige skadelige virkninger på miljøet og oplysninger om beredskabet med henblik på og den foreslåede håndtering af sådanne nødsituationer.

9. Et ikke-teknisk resumé af de på grundlag af punkt 1-8 fremlagte oplysninger

10. En referenceliste med oplysninger om kilderne til de i rapporten indeholdte beskrivelser og vurderinger.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2014, nr. L 124, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 73/239/EØF, 74/557/EØF og 2002/83/EF vedrørende miljø på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368.