Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning
i tingbogen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 670 af 24. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 27, stk. 1, nr. 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»5) Ejendomme, som tilhører almene boligorganisationer, og som indeholder boliger og sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne, når hele beboelsesarealet og alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne efter opdelingen udgør én ejerlejlighed.

6) Ejendomme, som tilhører almene boligorganisationer, når ejeren erklærer, at der er indgået aftale om salg af en bolig efter kapitel 5 a i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom og den solgte boligs beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter skal efter opdelingen hver for sig udgøre én ejerlejlighed. Opdelingen kan dog for så vidt angår de sædvanlige fællesfaciliteter foretages således, at alle eller nogle af disse efter opdelingen kun skal udgøre en del af den ejerlejlighed, der tilhører den almene boligorganisation, hvis der ved anmeldelsen fremlægges dokumentation for kommunalbestyrelsens godkendelse heraf. Ved fremlæggelse af kommunalbestyrelsens godkendelse af fuldstændig opdeling kan samtlige boliger og eventuelle øvrige særskilte husrum i ejendommen noteres som selvstændige ejerlejligheder.

7) Ejendomme, som tilhører almene boligorganisationer, når ejeren i anmeldelsen erklærer, at der tilføres almene boliger ved indretning af uudnyttede tagetager eller ved påbygning af yderligere etager. Hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom og tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne skal efter opdelingen hver for sig udgøre én ejerlejlighed, jf. i øvrigt § 10, stk. 9, i lov om ejerlejligheder.«

Nr. 6-10 bliver herefter nr. 8-12.

2. I § 27, stk. 1, nr. 7, der bliver nr. 9, indsættes efter »kondemnerede i henhold til lov om byfornyelse«: »og udvikling af byer, den tidligere lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003«.

3. I § 27, stk. 1, nr. 9, der bliver nr. 11, ændres »§ 10, stk. 6« til: »§ 10, stk. 9«.

4. I § 27, stk. 3, nr. 2, ændres »stk. 1, nr. 8« til: »stk. 1, nr. 10«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

 

Justitsministeriet, den 15. december 2004

Lene Espersen

/Henrik Øe