Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2017)

Transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler

(Lovforslag nr. L 27)

Med lovforslaget bemyndiges transport-, bygnings- og boligministeren til at fastsætte regler om gennemførelse eller anvendelse af internationale konventioner og EU-regler om forhold vedrørende infrastruktur til transmission af alternative drivmidler.

Lovforslaget er foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (herefter AFI-direktivet), i hvilket der fastsættes en række minimumskrav til medlemsstaterne for opbygning af infrastruktur for alternative drivmidler til transport, herunder bl.a. vej- og søtransport.

Med lovforslaget skabes den fornødne hjemmel til implementering af AFI-direktivet dog således, at de med loven foreslåede bemyndigelsesbestemmelser ikke begrænser sig til at bemyndige ministeren til at implementere AFI-direktivet, men giver transport-, bygnings- og boligministeren mulighed for at implementere restakter på området for infrastruktur til alternative drivmidler, hvor dette sker med henblik på efterlevelse af Danmarks EU-retlige eller internationale forpligtelser.

Det foreslås ligeledes, at transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte regler om tilsyn og kontrol med overholdelsen af forskrifter udstedt i medfør af loven samt regler om meddelelse af påbud om lovliggørelse ved manglende overholdelse af regler, der er udstedt i medfør af loven.

Endelig foreslås det, at transport-, bygnings- og boligministeren i regler, der udstedes i medfør af loven, kan fastsætte straf af bøde for overtrædelse af reglerne, ligesom der i regler, som er udstedt i medfør af loven, kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Lovforslaget indeholder herudover bestemmelse om lovens anvendelsesområde, således at ministerens beføjelser i henhold til loven afgrænses i passende omfang.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.