Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2018

I medfør af § 8, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 24. februar 2016, og § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1667 af 16. december 2015 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Opreguleringsprocenten til brug for opgørelse af indkomst ved årsomregningen for 2018 udgør:

1) 2,0 pct. for pensionister, jf. § 2, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte,

2) 1,25 pct. for modtagere af førtidspension og personer omfattet af § 2 b i lov om individuel boligstøtte og

3) 2,5 pct. for andre.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1199 af 28. september 2016 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2017 ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 2. oktober 2017

Morten Binder

/ Bent Nielsen