Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2017)

Miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland

(Lovforslag nr. L 53)

I de senere år har der været en øget aktivitet i havområderne ved Grønland, og yderligere stigninger i skibstrafikken må forventes de kommende år. Derfor er der behov for at opdatere reguleringen af området for at sikre, at beskyttelsen af havmiljøet ved Grønland modsvarer de stigende aktiviteter og den medfølgende risiko for forurening.

Beskyttelsen af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland (dvs. fra 3 sømil fra kysten og indtil 200 sømil) er dansk kompetenceområde, og området reguleres på nuværende tidspunkt af en kongelig anordning fra 2004, som satte dele af den daværende danske havmiljølov i kraft for Grønland. Lovforslaget vil være den første selvstændige lov for Grønland om beskyttelse af havmiljøet og vil erstatte den hidtidige havmiljøanordning fra 2004.

Lovforslaget er udarbejdet i tæt dialog med de grønlandske myndigheder og blev behandlet på det grønlandske Landstings forårssamling 2017 og vedtaget efter afstemning i Inatsisartut den 18. maj 2017. Med lovforslaget sikres et opdateret retsgrundlag for beskyttelse af det grønlandske havmiljø i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland. Der indføres bestemmelser om skibes påvirkning på havmiljøet, f.eks. skibes udtømning af olie og affald, regler om miljøberedskabet, dvs. bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening af havet, ligesom lovforslaget også tydeliggør de forskellige myndigheders opgaver og ansvar ift. beskyttelsen af havmiljøet ved Grønland. Endvidere afspejler lovforslaget den gældende kompetencedeling på råstofområdet, som følge af Grønlands Selvstyres overtagelse af råstofområdet i 2010.

Lovforslagets struktur og opbygning ligner den, der er anvendt i den gældende danske havmiljølov. Lovforslaget adskiller sig dog fra gældende dansk ret på visse punkter, da der er taget højde for de særlige grønlandske forhold, som ikke gør sig gældende herhjemme. Bl.a. indeholder lovforslaget ikke EU-lovgivning, regulering vedr. kyster og havne og råstofrelateret havmiljø.

Det foreslås, at lovforslaget som udgangspunkt træder i kraft den 1. januar 2018.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.