Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2017)

Uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven (Erhvervskandidatuddannelse)

(Lovforslag nr. L 48)

Baggrunden for lovforslaget er regeringens ønske om at give bachelorer en ny valgmulighed og skabe en bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov.

Med forslaget vil universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område som en forsøgsordning kunne ansøge om godkendelse til at udbyde allerede godkendte 2-årige heltidskandidatuddannelser som 4-årige kandidatuddannelser på særlige vilkår for personer i sideløbende beskæftigelse (erhvervskandidatuddannelse).

Erhvervskandidatuddannelserne forudsætter, at den studerende under hele uddannelsesforløbet samtidig er i relevant beskæftigelse enten hos en arbejdsgiver eller som iværksætter med selvstændig virksomhed. Erhvervskandidatuddannelserne vil være med fuldt statstilskud, uden deltagerbetaling og uden mulighed for Statens Uddannelsesstøtte.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2018, således at uddannelsesinstitutionerne fra primo 2018 kan ansøge om at udbyde relevante erhvervskandidatuddannelser. De første erhvervskandidatuddannelser vil kunne starte fra sommeroptaget 2018.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.