Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tidsfrister for at gøre retten til automatisk sikkerhedsstillelse og betalingsforbehold gældende m.v.

I medfør af § 182, stk. 4, og § 188, stk. 3, i lov nr. 650 af 8. juni 2017 om kapitalmarkeder fastsættes:

§ 1. Ønsker en långiver at fastholde en sikkerhed efter § 182, stk. 2 eller 3, i lov om kapitalmarkeder i fondsaktiver, skal sikkerheden gøres gældende af långiveren inden kl. 16.45 på afviklingsdagen.

§ 2. En sælger, der ønsker at gøre et betalingsforbehold gældende efter § 188, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder, skal gøre dette gældende inden kl. 17.30 på afviklingsdagen.

§ 3. Adgangen til at gøre en sikkerhed eller et betalingsforbehold gældende bortfalder automatisk ved fristens udløb uden ændringsmeddelelse til sikkerhedshaveren.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1337 af 14. november 2016 om tidsfrister for at gøre retten til automatisk pant og betalingsforbehold gældende m.v. ophæves.

Erhvervsministeriet, den 31. oktober 2017

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj