Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af fondsaktiver i en værdipapircentral (CSD)

I medfør af § 184, stk. 6, og § 189, stk. 3, i lov nr. 650 af 8. juni 2017 om kapitalmarkeder fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på registrering af fondsaktiver i en værdipapircentral (CSD), jf. kapitel 34 i kapitalmarkedsloven.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fondsaktiv: Et fondsaktiv som defineret i § 3, nr. 34, i kapitalmarkedsloven.

2) Registrering: Udstedelse af fondsaktiver gennem en værdipapircentral (CSD) og indskrivning af rettigheder over disse, jf. § 184 i kapitalmarkedsloven.

3) Kontoførende institut: En virksomhed eller myndighed, som har indgået tilslutningsaftale med en værdipapircentral (CSD), jf. § 190 i kapitalmarkedsloven.

4) Prøvelse: Værdipapircentralens (CSD’ens) og et kontoførende instituts undersøgelse af om de formelle forudsætninger for registrering er opfyldt, f.eks. om fondsaktiverne er registreret på det aktuelle depot, om der er konfliktende rettigheder m.v.

Registrering

§ 3. En værdipapircentral (CSD) skal have klare, ikke-diskriminerende og objektive regler for registrering. Reglerne skal bl.a. omhandle:

1) Hvilke omsættelige værdipapirer der kan registreres som fondsaktiver, og om ikke-omsættelige værdipapirer kan registreres som fondsaktiver.

2) Hvordan udstedelse inden for samme serie, aktieklasse eller lignende som udgangspunkt sker i samme fondskode.

3) Ophør med registrering.

§ 4. En værdipapircentral (CSD) skal have regler for de kontoførende institutters registrering i værdipapircentralen (CSD’en). Reglerne skal bl.a. omhandle:

1) Et kontoførende instituts ret og pligt til at registrere på depoter i værdipapircentralen (CSD’en), for hvilke instituttet er registreret som kontoførende institut.

2) De regler som et kontoførende institut som minimum skal have i sine depotbetingelser.

3) Hvilke indrapporteringer til registrering på depoter, der kan ske via et andet kontoførende institut, end det der er registreret som kontoførende og de nærmere betingelser herfor.

4) Det kontoførende instituts sikring af depothaverens identitet, og under hvilke omstændigheder sikringen kan ske via et andet kontoførende institut.

5) Betingelser for at kunne slette depoter, der ikke indeholder fondsaktiver.

§ 5. En værdipapircentral (CSD) skal have minimumsregler for, hvad et depot skal angive, herunder:

1) Navnet på det kontoførende institut.

2) Identifikation af depothaveren.

3) Særlige forhold ved registrering af begrænsede rettigheder.

§ 6. En værdipapircentral (CSD) skal have regler for fremgangsmåden ved registrering. Reglerne skal bl.a. omhandle:

1) Regler om anmeldelse af registrering af rettigheder over fondsaktiver.

2) Prøvelsen i det kontoførende institut før det pågældende institut indrapporterer anmeldte rettigheder til registrering.

3) Prøvelse og registrering i værdipapircentralen (CSD’en).

4) Information om registrering af rettigheder over fondsaktiver.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 819 af 26. juni 2013 om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral ophæves.

Erhvervsministeriet, den 31. oktober 2017

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj