Sagsforløb 2017/1 BF 4
Den fulde tekst

Fremsat den 4. oktober 2017 af Søren Søndergaard (EL), Pelle Dragsted (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Jakob Sølvhøj (EL)

Forslag til folketingsbeslutning

om ophævelse af begrænsningen af fradrag for rejseudgifter for udøvende kunstnere

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag, som ophæver begrænsningen af fradrag for rejseudgifter for udøvende kunstnere.

Bemærkninger til forslaget

Langt de fleste udøvende kunstnere har i løbet af et indkomstår mange forskellige ansættelser af kortere eller længere varighed, hvor de ikke har mulighed for at overnatte hjemme. For manges vedkommende er omfanget større end 38 døgn pr. år. Udøvende kunstnere har således flere rejseudgifter end mange andre faggrupper og er derfor i højere grad afhængige af at kunne trække dem fra i skat. Den nuværende begrænsning i fradragsretten påvirker derfor udøvende kunstneres incitament til at påtage sig opgaver i andre dele af landet end der, hvor de bor. For at sikre et rigt kulturliv i alle dele af Danmark skal forslaget ophæve begrænsningen i fradragsretten for udøvende kunstnere.

Fradraget for rejseudgifter er i 2015 begrænset til maksimalt kr. 25.900. Det betyder, at der kun er mulighed for at fradrage rejseudgifter med udgangspunkt i standardsatserne i 38 døgn pr. år. Fradragsloftet blev indført i 2010 og var indtil 2013 cirka det dobbelte. Indførelsen af fradragsloftet og den senere nedsættelse har haft stor økonomisk betydning for mange udøvende kunstnere.

Det fremgår af forarbejderne til ændringsloven, at hensigten med det lave fradragsloft er at gøre det mindre attraktivt for lavtlønnet arbejdskraft fra udlandet at tage arbejde i Danmark og at sikre, at arbejdskraft med bopæl i udlandet betaler mere i skat i Danmark end tidligere. Man vurderede i forbindelse med den seneste ændring af reglerne, at mere end halvdelen af rejsefradraget blev foretaget af udenlandsk arbejdskraft.

Incitamentet til at påtage sig arbejdsopgaver, der fordrer, at man opholder sig uden for hjemmet i mere end 1 døgn, er selvsagt lavere, hvis man ikke har mulighed for at opnå fradrag for rejseudgifterne. Det gælder særlig i de tilfælde, hvor indtjeningen er lav. Udøvende kunstnere er både fleksible og mobile og i høj grad vant til at stille deres arbejdskraft og kompetencer til rådighed skiftende steder – også langt fra deres hjem. Når denne tradition for fleksibilitet sættes under pres, på grund af modsatrettede økonomiske incitamenter, får det ikke kun konsekvenser for de udøvende kunstnere. Det får også konsekvenser for kulturlivet, herunder særlig kulturlivet i de områder, der ligger længst væk fra storbyerne.

På den baggrund foreslås det, at fradragsloftet for rejseudgifter ophæves for udøvende kunstnere, så denne gruppe har mulighed for at fradrage deres reelle rejseudgifter.

Ovenstående forslag kan implementeres i lovgivningen ved ændring af ligningslovens § 9 A, stk 7, så det affattes således:

»Stk. 7. Rejseudgifter, jf. stk. 1, kan fradrages ved indkomstopgørelsen enten med standardsatserne i stk. 2 og 3 eller med de faktiske udgifter. De faktiske udgifter til kost skal ikke reduceres med værdien af et sparet hjemmeforbrug. Såfremt arbejdsgiveren afholder lønmodtagerens udgifter omfattet af stk. 1 efter regning, kan lønmodtageren ved indkomstopgørelsen fradrage udgifter til småfornødenheder med standardsatsen i stk. 4. Udgifter efter 1. og 3. pkt. kan dog ikke fradrages, i det omfang de er godtgjort efter stk. 1-4 eller overstiger et grundbeløb på 25.000 kr. (2010-niveau) i et indkomstår. Begrænsningen af fradraget efter 4. pkt. omfatter også fradrag for dobbelt husførelse efter statsskattelovens § 6, litra a, jf. § 9, stk. 1. Der kan ikke foretages afskrivninger i den skattepligtige indkomst på driftsmidler m.v., der anvendes i forbindelse med logiet, når der foretages fradrag med satsen til logi. Begrænsningen af fradraget efter 4. pkt. gælder ikke for udøvende kunstnere, i det omfang der er tale om rejseudgifter afholdt i forbindelse med kunstnerisk arbejde.«

Rejseudgifterne i forbindelse med kunstnerisk arbejde opgøres særskilt. Har en udøvende kunstner rejseudgifter i forbindelse med andet arbejde, opgøres disse ligeledes særskilt, og begrænsningen af fradraget, jf. § 9 A, stk. 7, 4. pkt., finder fortsat anvendelse i forhold til disse.

Skattemæssigt dækker udtrykket rejseudgifter over udgifter til kost og småfornødenheder og udgifter til overnatning (logi). Der findes særlige regler vedrørende befordringsudgifter (udgifter til selve transporten), og de indgår således ikke i opgørelsen af rejseudgifter.

For at have ret til fradrag for rejseudgifter skal man i skattemæssig forstand være på rejse. For at man kan siges at være på rejse, må man ikke have mulighed for at overnatte hjemme på grund af afstanden mellem hjemmet og det midlertidige arbejdssted, og rejsen skal vare mindst 24 timer.

Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag, og det vil sige, at det maksimalt har en skatteværdi på ca. 30 pct. (kommuneskatteprocenten og sundhedsbidraget).

Eksempler

For udøvende kunstnere er reglerne relevante i mange sammenhænge. De er f.eks. relevante i forbindelse med koncerter og andre typer optrædener langt fra hjemmet og i forbindelse med midlertidige ansættelser i andre dele af landet end der, hvor man selv bor, f.eks. ved medvirken i teaterforestillinger eller i filmoptagelser.

Økonomi

Dansk Skuespillerforbund har ca. 1.550 erhvervsaktive medlemmer. Heraf er ca. 110 knyttet til faste ensembler, og de må derfor forventes som udgangspunkt at få dækket deres rejseudgifter af deres arbejdsgiver. Hvis man anslår, at de øvrige medlemmer af forbundet i gennemsnit har ca. 60 rejsedage om året (dvs. 22 dage ud over det, der pt. er fradragsberettiget), hvor de ikke får dækket deres rejseudgifter, vil der årligt være tale om yderligere fradrag for i alt ca. 21,6 mio. kr. (1.550 medlemmer – 110 medlemmer x 22 dage x 682 kr.). Den skattemæssige værdi af fradraget udgør ca. 30 pct. og vil således for dansk Skuespillerforbunds medlemmer udgøre omkring 6,5 mio. kr.

Dansk Skuespillerforbunds medlemskreds omfatter skuespillere, operasolister, moderne dansere og musicalperformere. Hertil kommer udøvende kunstnere, f.eks. musikere og artister, der er medlem af Dansk Musikerforbund og Dansk Artist Forbund. Som udregningen illustrerer, er der altså tale om en relativt beskeden økonomisk konsekvens (formentlig under 10 mio. kr. årligt) set i forhold til den store forskel, det vil gøre for kulturforbrugerne i provinsen og de udøvende kunstnere.

Enhedslisten foreslår, at forslaget finansieres ved at annullere den nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder, som blev gennemført med finansloven for 2017, men er åben for at forhandle om andre finansieringskilder.

Skriftlig fremsættelse

Søren Søndergaard (EL):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af begrænsningen af fradrag for rejseudgifter for udøvende kunstnere.

(Beslutningsforslag nr. B 4)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.