Sagsforløb 2017/1 BF 7
Den fulde tekst

Fremsat den 4. oktober 2017 af Søren Søndergaard (EL), Pelle Dragsted (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Jakob Sølvhøj (EL)

Forslag til folketingsbeslutning

om indførelse af et kulturservicefradrag

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag om indførelse af et kulturservicefradrag for privates brug af kunstnere.

Bemærkninger til forslaget

Kunst og kultur beriger vores samfund og den enkelte borger. Formålet med forslaget om indførelse af et kulturservicefradrag for privates brug af kunstnere er at bringe unik kunstnerisk optræden helt ind i folks stuer eller til private arrangementer i forsamlingshuset eller medborgerhuset.

Ordningen vil give fradrag for lønudgifter til musik, underholdning og anden optræden til private sammenkomster, hvor der ikke opkræves entré. Den foreslåede ordning skal indføres i en prøveperiode på 3 år i 2019-2021 og skal fra 2019 give fradrag på op til 6.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden.

Ud over at styrke kunstens og kulturens placering i det danske samfund vil ordningen også styrke beskæftigelsen for udøvende kunstnere og skabe et fælles incitament til at opgive udgifter og indtægter til SKAT.

Eksempler:

Som eksempler på, hvor fradraget kan bruges, kan nævnes:

- En skuespiller eller komiker, der underholder til en konfirmation eller en 15-årsfødselsdag,

- et orkester, der spiller op til dans til et bryllup,

- en pianist, som spiller og synger for på sangene til en rund fødselsdag,

- en musiker, der spiller morgenmusik til et guldbryllup,

- en forfatter eller digter, som læser op til en privat sammenkomst,

- musik og sang i kirken til en bisættelse eller begravelse og

- et salonarrangement med performancekunstnere, operasangere, dansere el. lign.

Retningslinjer for kulturservicefradraget

Fradraget skal være pr. person. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle eller samlever kan få et fradrag på op til 6.000 kr. i 2019, 2020 og 2021. Hvis andre i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk til den udøvende kunstner.

For at få et kulturservicefradrag skal man have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført. Man kan ikke få fradrag for udgifter til arbejder, som der er modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.

Arbejdet skal dokumenteres med en skriftlig kontrakt mellem borgeren og den kunstneriske virksomhed (CVR-nummer) eller den/flere fysisk(e) person(er) (CPR-nummer), der er kunstner(e). Honorar for optræden skal betales digitalt direkte til den kunstneriske virksomhed eller kunstneren, ikke via et bookingfirma eller anden mellemhandler. Personen, der udfører arbejdet, skal ved indkomstårets udløb være fyldt 18 år og være fuldt skattepligtig i landet. Arbejdet skal udføres til overenskomstmæssig løn.

Økonomi

Den samlede økonomiske udgift anslås at være på 100 mio. kr. Enhedslisten foreslår, at forslaget finansieres ved at annullere den nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder, som blev gennemført med finansloven for 2017, men er åben for at forhandle om andre finansieringskilder.

Skriftlig fremsættelse

Søren Søndergaard (EL):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et kulturservicefradrag.

(Beslutningsforslag nr. B 7)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.