Den fulde tekst
L 15
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Fremsat skr 4/10 17
Lovf som fremsat 4/10 17
1.beh 10/10 17
Betænkning 30/11 17
2.beh 5/12 17
Lovf optrykt efter 2.beh 5/12 17 Tillæg H
3.beh 7/12 17
Lovf som vedt 7/12 17
Lov nr 1555 af 19. december 2017
Beh sammen: L 15, L 14 og L 13
Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Henrik Dahl (LA), René Gade (ALT), Ida Auken (RV).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget er en del af regeringens (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) »Retssikkerhedspakke III – Klar og præcis lovgivning«, hvori regeringen foreslår en gennemgribende revision og modernisering af skattekontrolloven.
Som led heri foreslås en opdeling af den gældende skattekontrollov i en skattekontrollov og en skatteindberetningslov. Lovforslaget indeholder de konsekvensændringer af teknisk karakter m.v., der er behov for at gennemføre i den forbindelse.
Med henblik på bekæmpelse af international skatteund¬dragelse indeholder lovforslaget nye oplysningspligter for finansielle virksomheder og de aktører, der i øvrigt er omfattet af oplysningspligterne i hvidvasklovgivningen. SKAT får samtidig adgang til oplysninger indberettet efter hvid¬vask¬reglerne.
Forslagene om nye oplysningspligter for finansielle virksomheder og de aktører, der i øvrigt er omfattet af oplysningspligterne i hvidvasklovgivningen, og SKATs adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskreglerne, foreslås at træde i kraft den 1. januar 2018.
Lovforslagets øvrige bestemmelser, som knytter sig til forslag til skattekontrollov og forslag til skatteindberetningslov, foreslås at træde i kraft den 1. januar 2019.
Lovforslaget sambehandles med L 13 (Forslag til skattekontrollov) og L 14 (Forslag til skatteindberetningslov), som ligeledes er en del af »Retssikkerhedspakke III – Klar og præcis lovgivning«.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 102 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.