Den fulde tekst
L 17
Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven. (Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Fremsat skr 4/10 17
Lovf som fremsat 4/10 17
1.beh 12/10 17
Betænkning 9/11 17
2.beh 23/11 17
Lovf optrykt efter 2.beh 23/11 17 Tillæg H
3.beh 28/11 17
Lovf som vedt 28/11 17
Lov nr 1375 af 4. december 2017
Ordførere: (1.beh) Benny Engelbrecht (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Andreas Steenberg (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Det foreslås, at kulbrinteproducenterne i et vindue, der omfatter perioden 2017-2025, skal kunne vælge at opgøre kulbrinteindkomsten efter en ordning, der indebærer en forhøjelse af satserne for afskrivning og kulbrintefradrag for investeringer i produktionsplatforme m.v. og en fremrykning fra ibrugtagningstidspunktet til betalingstidspunktet i relation til, hvornår der kan påbegyndes afskrivninger og foretages kulbrintefradrag.
Desuden foreslås en tillægsskat, der giver de kulbrinteproducenter, som vælger at gøre brug af ordningen, mulighed for helt eller delvis at betale skattelempelsen tilbage i tilfælde af høje oliepriser.
Endelig foreslås det, at forskudsmomsordningen afskaffes, og at provenuet herfra indgår som element i finansieringen af skattelempelserne.
Forslaget udmønter dele af en politisk aftale om bl.a. en midlertidig lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF indgået den 22. marts 2017.

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 94 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF), imod stemte 14 (EL og ALT), hverken for eller imod stemte 0.