Den fulde tekst
L 14
Forslag til skatteindberetningslov.
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Fremsat skr 4/10 17
Lovf som fremsat 4/10 17
1.beh 10/10 17
Betænkning 30/11 17
2.beh 5/12 17
Lovf optrykt efter 2.beh 5/12 17 Tillæg H
3.beh 7/12 17
Lovf som vedt 7/12 17
Lov nr 1536 af 19. december 2017
Beh sammen: L 14, L 15 og L 13
Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Henrik Dahl (LA), René Gade (ALT), Ida Auken (RV).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget er en del af regeringens (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) »Retssikkerhedspakke III – Klar og præcis lovgivning«, hvori regeringen foreslår en gennemgribende revision og modernisering af skattekontrolloven.
Som led heri foreslås en opdeling af den gældende skattekontrollov i en skattekontrollov og en skatteindberetningslov, så retssikkerheden øges, idet lovene vil blive mere overskuelige og lettere at forstå for både borgere, virksomheder og myndigheder.
Forslaget til skatteindberetningslov vedrører de automatiske indberetningspligter. De automatiske indberetningspligter handler primært om, at bl.a. arbejdsgivere, banker og offentlige myndigheder uden opfordring skal meddele SKAT oplysninger om tredjemand. Oplysningerne anvendes ved dannelsen af borgernes årsopgørelser og oplysningsskemaer, ligesom indberetninger til indkomstregisteret i øvrigt indgår i et fællesoffentligt samarbejde om at indhente oplysninger.
Lovforslaget sambehandles med L 13 (Forslag til skattekontrollov) og L 15 (Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love), som ligeledes er en del af »Retssikkerhedspakke III – Klar og præcis lovgivning«.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.
Afstemning:
Vedtaget
103 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget